Web-бібліографія старої України 1240 – 1800 рр.

Версія для друку

Покажчик географічних назв : Волинь

Число записів 653

Сторінка згенерована 19.04.2003 р.

Оновлена версія доступна на сайті «Знання про Україну»

[Анонім] Список церквей Волынской епархии. – [б.м. : б.г.] – 114 с.

Шифр ІАК : ЗУЦ / С-72

[Александрович В.С.] Aleksandrowycz W. Wołyń w bizantyjsko-bałkańskich związkach artystycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. –

"Волинь у візантійсько-балканських мистецьких зв’язках великого князівства Литовського".

[Анонім] Памятники Волыни : фотографические снимки. –

Шифр НБУ : 19.75 (з б-ки КПЛ)

[Лукомський Г.К.] Волынская старина в рисунках Г.К.Лукомского. – Б.м., б.г. – 8 илл.

Шифр НБУ : СО14755

[Фейєрабенд К.Б.] Kosmopolitische Wanderung durch Liefland, Kurland, Lithauen, Vollhynien, Podolien, Gallizien und Schlesien. – Germanien : 1798 – 1803, Bd. 1 – 4.

"Космополітичний піший похід Ліфляндією, Курляндією, Литвою, Волинню, Поділлям, Галичиною та Сілезією".

[Меллер Й.В.] Möller I.W. Reise von Wohlyn nach Cherson im Jahre 1787. – Hamburg : A.Campe, 1802. – 16, 168 S.

Шифр НБУ : ?

"Поїздка з Волині до Херсона в 1787 р."

[Швенцький Т.] Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa : Zawadzki i Nęcki, 1816, t. 2 = 337 s.

2 вид. : Warszawa : druk. pijarów, 1828.

3 вид. : Kraków : 1861.

"Опис старожитної Польщі". Т. 2 : Червона Русь, Волинь, Поділля, Україна. Воєводства Волинське, Подільське, Київське, Брацлавське, Чернігівське, Волощина.

[Потоцький І.] Потоцкий И. Древняя история Волынской губернии. – Спб. : 1829 г. – 12, 32 с.

Шифр НБУ : Попов/17564 АИ18645/а,б

[Крашевський Ю.] Kraszewski J. Wspomnienia Wołynia, Polesia, Litwy. – Wilno, 1840, t. 1 = 232 s.; t. 2 = 204 s.

2 вид. : Paris : s.a. – 144 s.

3 вид. : Wilno : 1860. – 144 s., [49] il.

Шифр НБУ : С3505 (2 вид.)

"Спогади Волині, Полісся, Литви".

[Пшездецький О.] Przezdecki A. Podole, Wołyń, Ukraina : obrazy miejsc i czasów. – Wilno : 1840, t. 1 = 232 s.; t. 2 = 157 s.

Шифр НБУ : В151837/2 ІАК : 1233І (т.1)

"Поділля, Волинь, Україна". Рец. з кількома текстами документів : Линовский В.А. – ЗООИД, 1844 г., т. 1, с. 509 – 515.

[Максимович М.О.] Родословные заметки киевлянина. – Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 302 – 310.

2 вид. : Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : 1876 г., т. 1, с.

Перелік волинських шляхтичів з пом’яника Луцького братства 17 – 18 ст.

[Кражевський] Кражевский Татарский набег : из путевых очерков Волыни. – Литературная газета, 1841 г., № 136, с. 541 – 544.

Шифр НБУ : ?

Максимович М.А. Волынь до 11 в. – Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 289 – 297.

2 вид. : Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : 1876 г., т. 1, с.

3 вид. : Максимович М.О. Киев явился градом великим… – К. : 1994 г., с. 174 – 178.

Шифр НБУ : ВО30599/2 ВИ15840/2

За даними "Повісті врем.літ".

[Грабовський М.] Gr.M. Borejko Wacława pamiętnik o Wołyniu. – Tygodnik petersburgski, 1844, №№ 37 – 38.

"Записки про Волинь Вацлава Борейка".

[Балінський М.] Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska. – Warszawa : 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

2 вид. : 1885, t. 2 = 985, 10 s.; 1886, t. 3, cz. 1 = 535, 8 s.

Шифр НБУ : ?

"Старожитна Польща". Т. 2, ч. 1 : воєводства Руське, Київське (2 вид. – т. 2); ч. 2 : воєводства Волинське, Подільське, Люблінське, Белзьке, Підляське, Брацлавське, Чернігівське.

[Грабовський М.] Pamiętnik W.Borejki o obyczajach i zwyczajach. – Grabowski M. Pamiętniki domowe, Warszawa : 1845, t. 1, s. 1 – 70.

"Щоденник В.Борейка про звичаї та обичаї". З Волині 18 ст.

[Анонім] Очерки Волынской губернии в историческом, географическом статистическом и этнографическом отношениях. – Жт. : 1847 г. – 162 с.

Шифр ДІБ : 9(С2) / О-952

[Новошицький С.] Nowoszycki S. Wiadomość historyczna o zamku krzemienieckiem na Wołyniu. – Biblioteka Warszawska, 1848, № 2, s. 535 – 551.

"Історична довідка про Кременецький замок на Волині".

[Стадницький К.] Stadnicki K. Synowie Gedymina. – Lw. : 1849, t. 1; 1853, t. 2 = 369, 31 s.

2 вид. : Lw. : 1881, t. 1.

Шифр НБУ : ІВ5901/2 Костомаров/1038 (тт.1-2)

"Сини Гедиміна". Т. 1 : Монвид-Наримунт, Явнут, Коріат; т. 2 : Любарт князь волинський.

Максимович М.А. Книжная старина южнорусская. – Временник общества истории и древностей российских, 1849 г., т. 1, с. 1 – 12; т. 4, с. 1 – 12.

Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 117 – 138.

3 вид. : Максимович М.О. Киев явился градом великим… – К. : 1994 г., с. 300 – 338.

Шифр НБУ : ВО30599/3 (Киевлянин)

Гл. 1 – 4 – ВОИДР; гл. 5 – 6 – Киевлянин.

1. Начало книгопечатания в южной Руси.

2. Книгопечатание на Волыни.

3. Книгопечатание в Червоной Руси.

4. О библиотеке И.Я.Лукашевича.

5. Начало книгопечатания в Киеве.

6. Латинопольские сочинения писателей малороссийских.

Праця не закінчена (обіцяно аналіз лаврських кириличних друків 1633 – 1717 рр.).

Перлштейн А. Древние привилеи литовско-волынских караимов, извлечённые из актов замка Луцкого : 1507, 1522, 1616 гг. – Временник общества истории и древностей российских, 1853 г., т. 16, с. 37 – 53.

[Карашевич П.І.] Очерк истории православной церкви на Волыни. – Христианское чтение, 1855 г., т. 1, № , c. 11 – 47; т. 1, № , c. 123 – 188; т. 2, № , c. 8 – 62.

Окр. : Спб. : тип.Королёва, 1855 г. – 156 с.

Шифр НБУ : Ж30138/Крымск.

[Ліпранді А.П.] Липранди А.П. 900-летие православия на Волыни. – Спб. : 1855 г.

Перлштейн А. Очерк истории типографий на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1855 г., №№ 4 – 5;

2 вид. : Журнал министерства народного просвещения, 1855 г., т. 97, № , с. 22 – 26.

[Богуш-Сестренцевич С.] Сестренцевич Хронологическое обозрение русских князей, господствовавших на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1856 г., № 48.

Пер. з польськ.видання 1795 р. А.Перлштейна.

[Костомаров М.І.] Костомаров Н.И. Народные песни, собранные в западной части Волынской губернии в 1844 г. – "Малорусский литературный сборник", Саратов, 1859 г., с. 179 – 353.

[Грабовський М.] Grabowski M. Pan starosta Zakrzewski : pamiętnikarz Wołynia z 2 połowy 18 w. – Kijów : 1860.

"Пан староста Закревський : автор щоденника з Волині з 2 п.18 ст."

[Головацький Я.Ф.] Бродович Ф. Исторические записки […] о событиях на Волыни и Подолии в 1789 г. – Льв. : 1861 г., т. 1 = 126 с.; 1862 г., т. 2 = 246 с.

Т. 1 : Widok przemocy na słabą niewinność srogo wywartej roku 1789. [власне записки Ф.Бродовича]

Т. 2 : Summariusz tych praw, dokumentów, dekretów i wszelkich tranzakcyi, które zaś w tej księdze pod alfabetycznemi literami wzmiankowane, tu zaś per axtensum położone są [документи, що стосуються подій, відбитих у "Записках"].

[Равіта-Гавронський Ф.] Andrzejowski A. Ramoty starego Detiuka o Wołyniu. – Wilno : 1861 – 1862, tt. 1 – 4.

2 вид. : Wilno : 1914, tt. 1 – 3.

[Анонім] 1768 г. Письма неизвестных поляков с Волыни. – Основа, 1862 г., № 3, с. 24 – 28.

Шифр НБУ : Ж1627

[Бущинський С.] Buszczyński S. Podole, Wołyń i Ukraina. – Lw. : druk.K.Pillera, 1862. – 147 s.

"Поділля, Волинь і Україна".

Китченко Ф. Иноверцы в Волынской губернии. – Вестник юго-западной и западной России, 1863 г., т. 4, № 11, с. 43 – 64; т. 2, № 4, с. 30 – 44.

Католики, євангелісти, євреї, караїми, мусульмани.

[Корнаковський Х.] Корнаковский Х. Памятные люди для Волыни, в ней рождённые или в ней действовавшие. – Волынские губернские ведомости, 1863 г., №№ 50, 52.

Смирнов М. Спор между Литвой и Польшей о правах на Волынь и Подолье. – "Торжественный акт Ришельевского лицея за 1863 г.", Од., 1863 г., с. 5 – 71.

Окр. : Од : тип. П.Францова, 1863 г. – 71, 67 с.

Шифр ДІБ : 9(С61) / С-60

[Щебальський П.К.] Щебальский П.К. Народные движения в Подолии и на Волыни в 1768 и 1789 гг. – Русский вестник, 1863 г., т. 45, № 5, с. 322 – 361.

[Корнаковський Х.] Корнаковский Х. Волынь до времён Гедимина. – Вестник юго-западной и западной России, 1863 г., т. 1, № 1, с. 38 – 74; № 2, с. 146 – 153; № 3, с. 213 – 234.

[Корнаковський Х.] Корнаковский Х. Города на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1863 г., №№ 9, 11, 33, 34, 36 – 38, 41 – 43.

[Корнаковський Х.] Корнаковский Х. Угодники божьи сыны Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1864 г., № 14.

[Максимович М.О.] Заметка о земле Волынской. – "Украинец 1864 г.", К., тип.И.А.Давиденко, 1864 г., с. 12 – 17.

2 вид. : Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : 1876 г., т. 1, с.

Шифр Ж1413

[Стецький Т.] Stecki T. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lw. : 1864, t. 1 = 12, 385 s.; 1871, t. 2 = 6, 472 s.

Шифр НБУ : ?

"Волинь у статистичному, історичному і археологічному відношенні".

[Анонім] Православные монастыри на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1865 г., №№ 4, 6, 7.

Печерський, Земенський, Колодяженський, Дубищенський, Дорогобузький, Пересопницький, Степанський, Заславський, Городищенський, Полонський, Любарський, Черчицький, Білостоцький, Жидичинський, луцькі (Пречистенський, Василівський, Хрестовоздвиженський Братський) та ін.

Александрович П. О церковных братствах в Волынской епархии : устав 18 в. – Подольские епархиальные ведомости, 1866 г., № 18, с. 635 – 648.

[Анонім] Об издании памятников русской старины на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1866 г., №№ 40 – 41.

[Антонович В.Б.] Имеретинский Н. Дворянство Волынской губернии. – Жт. : 1867 г. – 189 с.

Журнал министерства народного просвещения, 1893 г., № 8, с. 343 – 368; 1894 г., № 4, с. 326 – 372.

Шифр НБУ : ВО383789 ВИ19771

[Уводський Н.] Уводский Н. Историческое исследование об епископах Волынской епархии со времени её учреждения до 1867 г. – Волынские епархиальные ведомости, 1867 г., № 1, с. 9 – 19; 1867 г., № 9, с. 167 – 171; 1867 г., № 20, с. 593 – 602; 1869 г., № 22, с. 868 – 879; 1869 г., № 24, с. 945 – 948.

Всього 22 особи, починаючи з 992 р.

[Крушинський Л.] Крушинский Л. Исторический очерк Волыни. – Жт. : 1867 г. – 352 с. – Труды Волынского губернского статистического комитета, т. 1.

Шифр НБУ : В257192/1

[Пероговський В.Г.] Пероговский В.И. Исторические воспоминания о Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1867 г., № 12; Вестник западной России, 1867 г., № 6, с. 140 – 145.

[Петров М.І.] Петров Н.И. Краткие сведения о православных монастырях Волынской епархии, в настоящее время не существующих. – Волынские епархиальные ведомости, 1867 г., № 2, c. 32 – 40; № 3, c. 49 – 58; № 4, c. 59 – 71; № 5, c. 75 – 87; № 6, c. 91 – 97; № 7, c. 101 – 107; № 8, c. 135 – 148.

[Петров М.І.] Петров Н.И. Очерк истории православной духовной школы на Волыни. – Труды Киевской духовной академии, 1867 г., № 2, с. 243 – 262; № 3, с. 81 – 95.

Острозька академія 1580 – 1649 рр.; Кременецька братська школа з 1636 р.; Волинська духовна семінарія з 1797 р.

[Бодянський О.М.] Изображение насилия, жестоко обращённого на слабую невинность : записки о событиях на Волыни и Подолье в 1789 г. Феодосия Бродовича, архипресвитера греческого униатского капитула Луцкого. – Чтения в обществе истории и древностей российских, 1868 г., № 3, с. 1 – 109; 1858 г., № 4, с. 1 – 97; 1869 г., № 1, с. 98 – 240; 1869 г., № 2, с. 242 – 362.

Окр. : М. : 1869 г. – 470 с.

Шифр НБУ : ВИ3998 ВО129708

Польський текст з російським перекладом О.М.Бодянського.

Блудова А.Д. Для немногих. 5 месяцев на Волыни. Острожская летопись 1867 г. – Спб. : тип.2-го отд.е.и.в.канцелярии, 1868 г. – 41 с.

Шифр НБУ : С6.7.183

[Хойнацький А.Ф.] Хойнацкий А.Ф. Житие преподобного Стефана, епископа волынского. – Волынские епархиальные ведомости, 1870 г., № 18, с. 617 – 625.

[Новицький Ф.] Nowicki F. Wołyń i jej meszkańcy. – Drezno : 1870.

"Волинь та її мешканці".

[Козловський К.Є.] Козловский К. События на Волыни в 1789 г. – К. : 1871 г. – 46 с.

Шифр НБУ : В227650

[Анонім] Соперничество двух базилианских монастырей на Волыни. – Киевлянин, 1871 г., № 137.

[Горожанський М.] Горожанский Н. О мерах для сохранения памятников в Волынской губернии. – ТАС1, 1871 г., т. 1, отд. 2, с. 96 – 101.

пам’ятки архітектури Острога, Луцька, Володимира, Овруча.

[Хойнацький А.Ф.] Хойнацкий А.Ф. Жизнь и деятельность святителя Киприана, митрополита киевско-московского, на Волыни. – Волынские епархиальные ведомости, 1873 г., № 14, с. 497 – 503.

[Андреєв В.] Андреев В. Очерк деятельности кн.А.М.Курбского на защиту православния в Литве и на Волыни. – Православное обозрение, 1873 г., № 11, с. 770 – 787; № 12, с. 915 – 932.

[Хойнацький А.Ф.] Хойнацкий А.Ф. Святитель Фотий, митрополит киевско-московский, на Волыни. – Волынские епархиальные ведомости, 1873 г., № 16, с. 570 – 577.

[Барановський С.Г.] Барановский С. С.Колодно Кременецкого уезда как памятник судеб Волыни при короле польском Сигизмунде_1. – Волынские епархиальные ведомости, 1873 г., № 15, с. 534 – 545.

[Івановський Є.] Heleniusz Rozmowy o Polskiej Koronie. – Kraków : 1873, t. 1.

Т. 1, с. 319 – 723 : згадки про славні місцевості південної польської Русі в 5 воєводствах : Волинському, Подільському, Руському, Брацлавському, Чернігівському та Київському.

[Барановський С.Г.] Барановский С. Волынцы как переселенцы в восточную Россию при Богдане Хмельницком. – Волынские епархиальные ведомости, 1874 г., № 18, с. 662 – 665; Друг народа, 1874 г., № 20, с. 347 – 349.

[Четиркін Ф.] Четыркин Ф. Религиозные отношения литовско-польских королей к древней Волыни : 1337 – 1569 гг. – Волынские епархиальные ведомости, 1874 г., № 14, с. 525 – 540; № 15, с. 555 – 568.

[Гвоздиковський І.] Гвоздиковский И. Материалы для историко-статистического описания православных церквей Волынской епархии. – Волынские епархиальные ведомости, 1874 г., № 22.

[Іванишев М.Д.] Иванишев Н.Д. Сочинения. – К. : тип.КУ, 1876 г. – 451 с.

Шифр ДІБ : 34 / И-19; НПБ : 9(С)1 / И-19

1. Жизнь князя А.М.Курбского в Литве и на Волыни. (К. : 1849 г., предисловие)

2. Сведения о ковельском имении, принадлежавшем кн.Курбскому.

3. О древних сельских общинах в юго-западной России. – с. 232 – 295 (Русская беседа, 1857 г., № 3, с. 1 – 57).

4. Сведения о начале унии, извлечённые из актов Киевского центрального архива. – с. 299 – 369 (Русская беседа, 1858 г., № 3, с. 1 – 61).

5. Содержание постановлений дворянских провинциальных сеймиков в юго-западной России. – с. 373 – 413 (АрхЮЗР, ч. 2, т. 1, предисловие).

Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : тип.М.П.Фрица, 1876 г., т. 1 = 847 с.; 1876 г., т. 2 = 524 с.; 1880 г., т. 3 = 743 с.

Шифр НБУ : ВИ17783/1-3 ВИ2691/1-3 ВИ99789/1-3; ІАК : 9(47.71) / М-17

Т. 1 :

1. Откуда идёт Русская земля, по сказанию Несторовой летописи и по другим старинным писаниям русским (К. : 1837 г.).

2. О происхождении варяго-руссов (Москвитянин, 1841 г., № 5, с.198 – 211).

3. Волынь до 11 в. (Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 289 – 297).

4. О древней епархии Переяславской (ЧОИДР, 1858 г., № 4, с. 145 – 150).

5. Переяславский отрок Ян Усмошвец.

6. В.кн.киевский Святослав Ярославич.

7. В каком веке жил Илья Муромец ? (КЕВ, 1871 г., № 15, с. 350 – 356).

8. Заметка о словутом певце Митусе (Основа, 1861 г., № 6, с. 19 – 20).

9. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и заселении её новопришлым народом. – с. 131 – 145 (Русская беседа, 1857 г., № 8, с. 22 – 35).

10. Нечто о земле Киевской (Украинец 1864 г., с. 3 – 11).

11. Заметка о записи Владимира Ольгердовича на евангелии смидинской Никольской церкви (ЛЕЗАК, 1871 г., т. 5, с. 176 – 190).

12. Память о киевском воеводе Григории Ходкевиче (Утро, 1868 г., № 13, с. 378 – 380).

13. Заметка о земле Волынской (Украинец 1864 г., с. 12 – 17).

14. Письма о князьях Острожских (КЕВ, 1866 г., №№ 3 – 10).

15. О литовском гетмане князе Острожском (Украинец 1864 г., с. 17 – 22).

16. О памятниках луцкого Крестовоздвиженского братства (Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 311 – 324).

17. Родословные записки киевлянина (Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 302 – 310).

18. Известие о летописи Григория Грабянки, изданной в 1854 г. (Москвитянин, 1855 г., № 17-18, с. 145 – 158).

19. Известие о южнорусских летописях, изданных Н.Белозёрским в Киеве в 1856 г. (Русская беседа, 1857 г., № 7, с. 45 – 59).

20. О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в 17 в. (Русская беседа, 1857 г., № 8, с. 35 – 61).

21. Исторические письма о казаках приднепровских (День, 1863 г., №№ 44, 46).

22. Заметка о казацких гетманах (РВ, 1859 г., № 22, с. 163 – 166).

23. Заметка о первых гетманах казацких и первых полковниках прилуцких (Москвитянин, 1849 г., № 9, с. 1 – 6).

24. Воспоминание о Никифоре Туре, архимандрите печерском (КЕВ, 1867 г., № 5, с. 150 – 160).

25. Заметка о времени основания Киевской академии.

26. Исследование о гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном (Москвитянин, 1843 г., № 10, с. 347 – 370).

27. Сказание о гетмане Сагайдачном (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 151 – 183).

28. Воспоминание о епископе Исаакии Борисковиче (КЕВ, 1865 г., № 4, с. 146 – 149).

29. Акт избрания Петра Могилы в митрополиты киевские (КЕВ, 1867 г., № 8, с. 243 – 248).

30. Письма о Б.Хмельницком.

31. Воспоминание о Б.Хмельницком (Русская беседа, 1857 г., № 5, с. 68 – 80).

32. Драма "Милость божия" (ЧОИДР, 1858 г., № 1, с. 75 – 100).

33. Библиография : Jakuba Michałowskiego xiega pamiętnicza (Киевлянин, 1865 г., № 23).

34. Орфографическая заметка о том, как писать фамилию Б.Хмельницкого.

35. Об историческом романе г.Кулиша "Чёрная рада" (Русская беседа, 1857 г.).

36. Биографическое примечание о преподобном архимандрите Макарии Токаревском (ПЕВ, 1865 г., № 19).

37. О путешествии в святую землю Иоанна Лукъянова (День, 1865 г., № 33).

38. О Б.Хмельницком.

39. Лист гетмана Ивана Скоропадского к киевскому митрополиту Кроковскому о снятии церковной клятвы с Дмитрия Горленко и пр. (КЕВ, 1868 г., № 16, с. 614 – 618)

40. О Григории Николаевиче Теплове и его заметке о непорядках в Малороссии. – с. 545 – 564 (Русская беседа, 1857 г., № 8, с. 61 – 78).

41. Млиевский староста Данила Кушнир.

42. Известие о гайдамаках (Москвитянин, 1845 г., № 5-6, с. 45 – 68).

43. О сотнике Харьке и запорожце Чуприне (Рус.беседа, 1859 г., № 5, с. 38 – 64).

44. Объяснение некоторых украинских народных песен.

45. Сказание о Колиивщине (РА, 1872 г., № 2, с. 5 – 27).

46. Обозрение городовых полков и сотен, бывших на Украине со времени Б.Хмельницкого. – с. 655 – 747 (ВИРГО, 1856 г., № 17, с. 222 – 242).

47. Бубновская сотня. – с. 747 – 834 (ЖМВД, 1848 – 1849 гг.).

48. Исторические заметки.

Т. 2 :

Киев и его окрестности.

Очерк Киева. – с. 24 – 38 (Обозрение Киева в отношении к древностям. – К. : 1847 г., с.).

Топографические заметки киевлянина. – с. 39 – 49 (Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 102 – 118).

Объяснительные параграфы о Киеве. – с. 50 – 83 (КЕВ, 1869 г., № 2, с. 61 – 72; № 3, с. 99 – 114; № 4, с. 133 – 150).

О киевском Синопсисе и о некоторых урочищах древнего Киева, упоминаемых в "Описании Киева" Закревского. – с. 84 – 88 (КЕВ, 1868 г., № 9, с. 352 – 359).

О храме богоматери Влахернской в Киеве. – с. 89 – 90 (КЕВ, 1866 г., № 2, с.).

Обозрение старого Киева. – с. 91 – 123 (Киевлянин, 1840 г., т. 1, с. 5 – 58).

О месте киевской церкви св.Андрея. – с. 124 – 131 (КЕВ, 1866 г., № 11, с. 350 – 358).

О времени основания Киево-Софийского собора. – с. 132 – 140 (КЕВ, 1867 г., № 1, с, 11 – 12).

О построении и освящении киевской церкви св.Георгия. – с. 141 – 142 (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 66 – 67).

О киевском урочище Копыревом конце. – с. 143 – 154 (КЕВ, 1871 г., № 2, с. 178 – 190).

О создании киевской церкви св.Кирилла. – с. 161 – 171 (КЕВ, 1869 г., № 1, с. 21 – 34).

Выдубицкий монастырь. – с. 243 – 254 (Киевлянин, 1841 г., т.2, с. 5 – 26).

О монастыре Гнилецком. – с. 292 – 304 (Киевлянин, 1841 г., т. 2, с. 27 – 47).

Об употреблении названий Россия и Малороссия в западной Руси.

Воспоминание о стародавнем монастыре Каневском. – с. 312 – 319 (КЕВ, 1864 г., № 24, с. 757 – 765).

О Звенигороде, бывшем под Киевом (Рус.беседа, 1859 г., т. 6, с. 80 – 93).

О г.Переяславле в первоначальные времена (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 1 – 9).

Сказание о празднике св.Бориса под Переяславом (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 9 – 18).

О древнем вале, бывшем ещё при св.Владимире, южнее Киева (ТАС1, 1869 г., т. 1, с. 125 – 127).

О 10 городах и некоторых сёлах древней Украины (Москвитянин, 1845 г., №№ 1 – 2).

Заметки о некоторых летописных названиях местностей (ТАС1, 1869 г., т. 1, с. 132 – 134).

Об издании Несторовой летописи и о г.Устье.

Родина Гоголя : историко-топографические заметки (Москвитянин, 1854 г., № 1, с. 6 – 7).

Воспоминание о Золотоноше. – с. 364 – 380 (ЖМВД, 1848 г., № 9, с. 410 – 428).

Лубочные изображения малороссийских городов (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 186 – 188).

О городе Степани (Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 44 – 50).

Воспоминания о городах Пересопнице и Дубровицах (Киевлянин, 1840 г., т. 1, с. 251 – 253).

Украинские стрелы древнейших времён, собранные над Днепром возле Михайловой Горы (Древности, 1867 г., № 5, с. 204 – 219).

О фофудиях (ЛЕЗАК, 1871 г., т. 5, с. 169 – 170).

О значении имени "Траян", упоминаемом в "Слове о полку Игоревом" (ТАС1, 1869 г., т. 1, с. 128 – 132).

О предметах древности, сообщённых автором в музей Московского археологического общества (ТАС1, 1869 г., т. 1, с. 127 – 128).

О малороссийских народных песнях (ВЕ, 1827 г., № 15, с. 184 – 200).

Что такое "думы".

Заметка о бытовых песнях.

Дни и месяцы украинского селянина (Рус.беседа, 1856 г., №№ 1, 3).

Т. 3 :

Филологические письма к М.П.Погодину. – с. 182 – 243 (Русская беседа, 1856 г., т. 3, № 3, с. 225 – 234).

Ответные письма к М.П.Погодину. – с. 244 – 272.

Новые письма к М.П.Погодину. О старобытности малороссийского наречия. – с. 273 – 311 (День, 1863 г.).

История древней русской словесности.

Книжная старина южнорусская. – с. 661 – 716.

О начале книгопечатания в Киеве мнимом и действительном. – с. 716 – 722 (КЕВ, 1872 г., № 10).

О поэме Пушкина "Полтава" в историческом отношении.

Известие о книге "Благоутробие Марка Аврелия".

О двух стихотворениях : "Плач Малой России" и "Милость божия".

[Барановський С.Г.] Барановский С. Сведения об административно-религиозном распорядке Волыни перед ее присоединением к России : 1723 – 1794 гг. – Волынские епархиальные ведомости, 1876 г., № 22, с. 771 – 774.

[Четиркін Ф.] Четыркин Ф. Латинская пропаганда между армянами в России вообще и на Волыни, Подолии и в Галиции. – Волынские епархиальные ведомости, 1876 г., № 20, с. 681 – 696.

[Барановський С.Г.] Барановский С.Г. Препирательства волынских и подольских евреев-контраталмудистов со своими собратьями-талмудистами и грамота короля Августа_3, данная первым против последних. – Волынские епархиальные ведомости, 1876 г., № 4, с.

[Голубєв С.Т.] Голубев С.Т. Археологическая заметка о памятниках старины, находящихся в некоторых местностях Волынской епархии. – Труды Киевской духовной академии, 1876 г., № 3, с. 615 – 631; № 4, с. 215 – 226.

[Яблоновський О.] [ZD_05] Żródła dziejowe. – Warszawa : 1877, t. 5 = 100, 228 s.

Шифр НБУ : ?

1. Яблоновський О. Українські староства в 1 п.17 ст.

2. Люстрації королівщин земель руських, Волині, Поділля та України з 1 п.17 ст.

[Яблоновський О.] [ZD_06] Żródła dziejowe. – Warszawa : 1877, t. 6 = 109, 153 s.

Шифр НБУ : ?

1. Яблоновський О. Волинська земля в с.16 ст. – с. 1 – 109;

2. Ревізія замків Волинської землі 1545 р.

Антонович В.Б. Колдовство : документы, процессы, исследование. – Спб. : 1877 г. – 139 с.

2 вид. : Чари на Україні. – Льв. : 1905 р. – 78 с.

Шифр НБУ : ВИ4025 ВИ17653 ВИ15334 (1 вид.); АО21211/комп.1 АИ15477/комп.1 (2 вид.)

Збірка документів 18 ст. з Волині й Поділля.

[Барановський С.Г.] Барановский С. Православные типографии на Волыни. – Волынские епархиальные ведомости, 1877 г., № 18, с. 763 – 787; Древняя и новая Россия, 1877 г., т. 3, с.

[Барановський С.Г.] Барановский С.Г. Минско-волынский архиепископ Виктор Садковский. – Волынские епархиальные ведомости, 1878 г., № 3, с. 134 – 146.

[Хойнацький А.Ф.] Хойнацкий А.Ф. Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия на Волыни, изложенные в жизнеописаниях святых угодников волынских и других преподобных святых, принимавших ближайшее участие в исторических судьбах Волыни. – Жт. : тип.Бродовича, 1878 г. – 278 с.

[Уводський Н.] Уводский Н. Исторический очерк древних волынских епархий : Владимирской и Луцкой. – Волынские епархиальные ведомости, 1878 г., № 5, с. 205 – 220; № 9, с. 347 – 369; № 10, с. 395 – 418; № 11, с. 431 – 449; № 12, с. 466 – 493.

[Пероговський В.Г.] Пероговский В.И. Материалы для истории Волыни. – Жт. : 1879 г. – 496 с.

[Братчиков А.Б.] "Волынские губернские ведомости" : указатель за 1867 – 1879 гг. – Жт. : 1880 г. – 76 с.

[Хойнацький А.Ф.] Хойнацкий А.Ф. Из архива одного упразднённого римско-католического монастыря на Волыни. – Древняя и новая Россия, 1880 г., № 10, с. 403 – 416.

Баторевич Л. Историческое значение городищ и сведения о городищах и курганах Волынской губ – Волынские губернские ведомости, 1880 г., №№ 89 – 93; 1881 г., №№ 27 – 29.

[Пероговський В.Г.] Пероговский В.И. Отрывок из истории присоединения на Волыни униатов к православию в царствование Екатерины_2 и Павла_1. – Волынские епархиальные ведомости, 1880 г., № 3, с.

[Мацієвич Л.] Мацеевич Л. Разыскания о жизни кн.Курбского в Литве и на Волыни. – Древняя и новая Россия, 1880 г., т. 1, № , с. 309 – 314.

[Гільдебрандт П.А.] Гильдебрандт П.А. Киевские и волынские старопечатни. – Древняя и новая Россия, 1880 г., № 1, с. 184 – 187.

[Бартошевич Ю.] Барташевич Ю. Князь Курбский на Волыни. – Исторический вестник, 1881 г., № 9, с. 65 – 85.

З приводу публікації актів "Жизнь князя Курбского". Ці акти повідомляють силу важливих подробиць. С. 67 : "Курбський утік з Москви не від побоювання страти, а за своїми власними розрахунками; він сподівався знайти для себе у Польщі більш блискучу будучину".

С. 69 : 4.07.1564 р. у Більську король дав Курбському Ковель та староство Кревське. Курбський мав замки у Ковелі та Вижві, палац у Миляновичах, 28 сіл.

С. 71 : "Невдовзі Сигізмунд-Август переконався, що знайшов у Курбському підданого з неуживчивим характером, зухвалого, безпокійного, такого, що зневажає закони". Його сімейне життя, чвари з Монтовтами.

[Стадницький К.] Stadnicki K. O początkach arcybiskupstwa i biskupstw katolickich na Rusi Halickiej i Wołyniu. – Lw. : 1882. – 62 s.

"Про початки архієпископства та католицьких єпископств на Галицькій Русі та Волині".

[Левицький О.І.] Левицкий О.И. Социнианство в Польше и юго-западной России. – Киевская старина, 1882 г., № 4, с. 25 – 57; № 5, с. 193 – 224; № 6, с. 401 – 432.

2 вид. : Socinianism in Poland and South-West Rus'. – The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in USA, 1953,

1. Зв’язки України з Західною Європою. Початок протестантського руху.

2. Реформація не торкалася суті католицької догматики. Не таким є антитринітаризм. М.Сервет. Л.Социн.

3. Успіхи социніянства в Польщі.

4. Різниця між социніянами-раціоналістами та анабаптистами-містиками. Спільні точки з єрессю ожидовілих. Фауст Социн (1539 – 1604 рр.) ствердив чистий раціоналізм. З приводу його катехизму :

"Хоча социніяни любили називати себе істинними, обраними християнами, але в їхній догматиці від християнства лишилось не багато більше самої назви" (с. 43). Зміст катехизму.

5. Социніянство в Галичині. "Лист половця Івана Смери до кн.Володимира".

7. Социніянство на Волині в 16 ст. Чільні діячі. Переклад євангелія В.Негалевського.

8. Центри социніянства на Волині в 17 ст. Киселин. Ляхівці.

9. Боротьба єзуїтів проти социніян. Полеміка, організація погромів, судові процеси. "К честі тодішніх південноруських шляхтичів, без різниці їх визнання, треба сказати, що всі ці релігійні переслідування, всі ці суворі вироки клерикального трибуналу викликали в них почуття глибокої образи" (с. 223).

10. Социніянство в Київському воєводстві. Юрій Немирич. Письменницька діяльність Самуїла Припковського.

11. Загибель социніянських громад України за Хмельниччини.

12. Загибель социніянства у Польщі.

С. 430 : "Являючи для свого часу дуже сміливий вияв критичної думки в царині релігії, доктрина ця природно приходиться не по плечу для більшості тодішнього суспільства й тому знаходить своїх послідовників лише в освічених колах його […] Сила социніянства полягала головним чином у його культурному впливі […] Социніянство завжди виступало в характері просвітницького руху […] голосило принципи свободи думок, віротерпимості й поваги до чужих переконань […] було провідником вищих начал гуманності".

С. 431 : "Головний і корінний недолік социніянства – воно майже зовсім ігнорувало народні маси […] скрізь і завжди залишаючись переважно шляхетською релігією".

[Пенкіна З.М.] Пенкина З.М. Полесье : библиографические материалы по истории, географии, статистике, этнографии и экономическому состоянию Полесья (северо-западный и юго-западный край вообще и губернии Минская, Гродненская, Волынская, Киевская и Могилёвская в частности). – Спб. : тип.Д.И.Шеметкина, 1883 г. – 284 с.

Шифр НБУ : відд.бібліогр. 016 / П-49п

3155 поз. літератури за 1855 – 1880 рр.

[Анонім] Письмо из Варшавы от 6.04.1790 г. – Киевская старина, 1883 г., № 5, с. 186 – 187.

Невідомо від кого і до кого, але було перекладене В.С.Поповим для Катерини_2. Містить подробиці про "Волинську тривогу"; буцімто у В.Садковського знайдено лист Катерини_2 з наказом підбурювати чернь проти шляхетства.

Братчиков А.Б. Татары на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1883 г., № 70.

[Четиркін Ф.] Четыркин Ф. Латинская пропаганда на Волыни до Люблинской унии 1569 г. – Колосья, 1884 г., № 12, с. 64 – 83 .

Шифр НБУ : ВИ18469 ВИ37974 (відб., 20 с.)

[Соболевський О.І.] Соболевский А. Два древних памятника галицко-волынского наречия. – Русский филологический вестник, 1884 г., т. 12, с. 94 – 105.

1. Выголексинский сборник 12 – 13 вв.

2. Архивская лествица 13 – 14 ст.

Орлов Исследование о кладах Волынской губернии. – Жт. : 1885 г.

[Анонім] Волости и важнейшие селения Европейской России : по данным обследования, произведённого статистическими учреждениями Министерства внутренних дел по поручению Статистического совета. – Спб. : 1885 г., т. 3 = 349 с.; 1886 г., т. 8 = 157 с.

Шифр НБУ : С7954/8

Т. 3 : губернії Харківська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Волинська, Подільська.

Т. 8 : губернії Катеринославська, Таврійська, Херсонська, Бесарабська.

[Люба-Радзиминський С.В.] Radzimiński Z.L. Słowo o namiestnikach rusko-litewskich i marszałkach wołyńskiej ziemi wywołane pracą p.Józefa Wolffa "Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego", poprzedzone i zakończone uwagami i uźupiełnieniami do nije. – Przegląd powszechny, 1885, t. 20, № 8, s.

Окр. : Kraków : 1885. – 43 s.

Шифр НБУ : ІВ30373

"Слово про русько-литовських намісників та маршалків Волинської землі".

[Анонім] Чехи на Волыни. – Спб. : 1887 г. – 160 с.

Шифр НБУ : ВО80861

[Андріяшев О.М.] Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до к.14 ст. – Университетские известия, 1887 г., № 2, с. 1 – 43; № 3, с. 44 – 96; № 4, с. 97 – 144; № 5, с. 145 – 176; № 6, с. 177 – 232.

Окр. : К. : 1887 г. – 232 с.

Шифр НБУ : В226526; ДІБ : 9(С2) / А-659

[Тиховський Ю.І.] Тиховский Ю. "Волынские епархиальные ведомости" : указатель неофициальной части за первые 20 лет их существования (09.1867 – 09.1887 гг.). – Почаев : тип.лавры, 1888 г. – 258 с.

Шифр НБУ : відд.бібліогр. 014.3 / В-70

[Хойнацький А.Ф.] Православие на западе России в своих ближайших представителях или патерик Волыно-Почаевский. – М. : 1888 г. – 29, 472, 7 с.

2 вид. : Жт. : 1997 г. – 496 с.

Шифр НБУ : ВИ18177 17.4.6 (1 вид.)

Збірка статей з церковної історії.

[Левицький О.І.] Левицкий О.И. Ганна Монтовт : историко-бытовой очерк из жизни волынского дворянства 16 в. – Киевская старина, 1888 г., № 1-3, с. 94 – 161.

2 вид. : К. : Київдрук, 1926 р. – 118 с.

Шифр НБУ : ВИ3446 (відб. КС).

С. 159 : "Було щось трагічне в долі цієї жінки, колись княгині, а тепер [1580 р.] злочинної дружини панського конюшого, доведеної до цього жалюгідного стану не стільки власною нерозважливістю, скільки невситимою захланністю та безсердечністю оточуючих".

[Дашкевич М.П.] Дашкевич Н.П. О времени присоединения Волыни и Киева к Литве. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1888 г., т. 2, отд. 1, с. 131 – 132; 2 вид. : Дашкевич Н.П. Заметки по истории литовско-русского государства. – К. : 1885 г., с.

[Петров М.І.] Волынь : исторические судьбы юго-западного края. – Спб. : 1888 г. – 16, 238, 127 с.

Шифр НБУ : В226935 ВО7405 ВИ3410 ВО7554 17.5.12; ДІБ : 9(С) 1 / В-70

[Теодорович М.І.] Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. – Почаев : 1888 г., т. 1 = 431 с.; 1889 г., т. 2 = с. 435 – 1120; 1889 г., т. 3 = 687 с.; 1899 г., т. 4 = 926 с.; 1903 г., т. 5 = 559 с.

Шифр НБУ : ВИ020415/1-5 17.5.15; ДІБ : 2 / Т-337 (тт. 2, 3); 9(С2) / Т-337 (тт. 4, 5); ІАК : ЗУЦ / Т-33

Т. 1 : повіти Житомирський, Новоград-Волинський, Овруцький; Т. 2 : повіти Ровенський, Острозький, Дубнівський; т. 3 : повіти Кременецький, Заславський; т. 4 : повіт Старокостянтинівський; т. 5 : повіт Ковельський.

[Стецький Т.] Stecki T. Z boru i stepu. – Kraków : 1888. – 4, 374 s.

Шифр НБУ : ІВ28905

"З бору і степу". 3-й т. "Волині".

[Яблоновський О.] [ZD_19] Żródła dziejowe. – Warszawa : 1889, t. 19 = 2, 128, 307, 46 s.

Польща 16 ст. під оглядом географічно-статистичним : землі руські, Волинь і Поділля.

[Левицький О.І.] Левицкий О.И. Очерк старинного быта Волыни и Украины. – Киевская старина, 1889 г., № 4, с. 92 – 123; 1889 г., № 11, с. 350 – 368; 1891 г., № 1, с. 19 – 39; 1891 г., № 2, с. 269 – 280.

[Яблоновський О.] Jabłonowski A. Wolyń a Podole wobec samich siebie na łonie skonsolidowanej ostatecznie Rzeczy Pospolitej u schyłku 16 w. – Ateneum, 1889, t. 4, s. 209 – 223.

"Волинь і Поділля у складі сконсолідованої Речі Посполитої в к.16 ст."

[Анонім] Древние типографии на Волыни. – Исторический вестник, 1889 г., № 10, с. 236 – .

[Левицький О.І.] Левицкий О. Транспорт вещей Петра_1, арестованный на Волыни в 1701 г. – Киевская старина, 1890 г., № 10, с. 143 – 147.

[Анонім] Краткое историческое обозрение истории и исторических достопримечательностей средней части Волыни. – Спб. : 1890 г. – 43 с.

Шифр НБУ : ВО16547

Прахов А.В. О волынских древностях. – Волынские епархиальные ведомости, 1890 г., №№ 7, 9.

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Экскурсия по Волынской губернии для описания памятников старины. – Киевская старина, 1890 г., № 12, с. 196 – 206 (д.).

[Ільїнський Ф.М.] Ильинский Ф.М. Внешнее состояние православия на Волыни. – Почаев : 1892 г.

[Малишевський І.Г.] Малышевский И.И. Участие дворян в защите православия на Волыни. – Волынские епархиальные ведомости, 1892 г., № 19, с.547 – 563.

Петрушевич А.С. О русском роде Ледоховских или Ледуховских, дворян в Волынской земле. – ВИС93, 1892 г., с. 144 – ; Вестник народного дома, 1892 г., № 115.

[Збірка_праць] 900-летие православия на Волыни. – Жт. : 1892 г., тт. 1 – 2.

Шифр НБУ : 17.4.7

Трипольский Н. Древние волынские православные типографии и их издания. – с. 224 – 241.

Т. 2 : статистичні відомості про парафії Волинської губернії (єпархії).

[Трипольський Н.Н.] Трипольский Н. Древние волынские православные типографии и их издания. – "900-летие православия на Волыни", Жт., 1892 г., с. 224 – 241.

[Трипольський Н.Н.] Трипольский Н.Н. Православные братские школы на Волыни. – Жт. : 1892 г. – 21 с.

Шифр ІАК : 2 / Т-67

[Мацкевич І.Ф.] Мацкевич И.Ф. Указатель учёно-литературных произведений в местной печати, касающихся предмета археологии в самом обширном значении слова, по Волынской губернии. – "Труды Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне 9-го археологического съезда", Вильно, 1893 г., отд. 3, с. 49 – 62.

В основному з "Волынских губернских ведомостей" (1838 – 1892 рр.).

Лященко А.И. "Волынские губернские ведомости" в 1838 – 1887 гг. – Живая старина, 1893 г., № 2, с. 265 – 278.

[Сторожевський М.К.] Сторожевский Н.К. Семен Палий. Киевское Полесье. Волынь. – Жт. : губ.тип., 1893 г. – 131 с.

Шифр НБУ : АО21591/комп.1 АИ15590

Іванов П.А. Картка з історії Волині на початку 14 ст. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1893 р., т. 2, с. 119 – 146.

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Накануне воссоединения Волыни с Россией. – Почаев : тип.Почаевск.лавры, 1893 г. – 20 с.

Шифр ДІБ : 9(С2) / Ф-814

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Краткое описание предметов древности, пожертвованных в Волынское епархиальное древлехранилище. – Почаев : 1893 г., т. 1 = 59 с.; 1894 г., т. 2 = 71 с.; 1899 г., т. 3 = 138 с.

Шифр НБУ : ВО12612 ВО329055 (т.1); ДІБ : 902.6 / К-78

[Карвіцький Ю.] Karwicki J. Przejażdżki po Wołyniu : obrazki z przeszłości. – Lw. : 1893.

"Поїздки по Волині : образки з минулого".

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Социнианское движение на Волыни в 16 – 17 вв. – Волынские епархиальные ведомости, 1894 г., № 25, с. 709 – 717.

[Гвоздиковський К.] Гвоздиковский К. Где существовал на Волыни Дубищский Введенский православный монастырь ? – Волынские епархиальные ведомости, 1895 г., № 24, с. 820 – 824.

[Іванов П.А.] Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времён до к.14 в. – Од. : 1895 г. – 318 с.

Шифр НБУ : ВИ4043 ВИ3378 ВИ15785; ДІБ : 9(С)11 / И-20

Рец. : Довнар-Запольский М.В. – ЖМНП, 1896 г., № 4, с. 322 – 337.

[Коробка М.І.] Коробка Н.И. Восточная Волынь. – Живая старина, 1895 г., № 1, с. 28 – 45.

[Крижанівський Г.Я.] Крыжановский Г.Я. Рукописные евангелия волынского епархиального древлехранилища : историко-диалектологические очерки. – Волынские епархиальные ведомости, 1895 г., № 7, с. 262 – 271; № 8, с. 297 – 303; № 9, с. 327 – 341; № 10, с. 369 – 380; № 11, с. 413 – 424; № 13, с. 452 – 457; № 14, с. 484 – 490; № 15, с. 516 – 525.

Волынский историко-археологический сборник, 1896 г., т. 1, с.

[Гальбан-Блюменшток А.] Halban-Blumenstok A. Zur Geschichte des deutschen Rechts in Podolien, Wohlynien und in der Ukraine. – Berlin : 1896. – 12, 135 S.

Шифр НБУ : ?

"До історіі німецького права в Поділлі, Волині та Україні".

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Юрий Немирич : эпизод из истории Волыни в 17 в. – Волынский историко-археологический сборник, 1896 г., т. 1, с. 3 – 29.

2 вид. : "Памятная книга волынской губернии на 1902 г.", Жт., 1901 г., с.

[Довнар-Запольський М.В.] Довнар-Запольский М.В. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь : договоры 1366 г. – Университетские известия, 1896 г., № 8, с. 1 – 13.

Шифр НБУ : ВИ2697

[Бугославський Г.К.] Бугославский Г.К. Волынские рукописные евангелия и апостолы. – ТАС9, 1897 г., т. 2, с. 277 – 307.

Таубе М.А. Международный конгресс на Волыни в 15 ст. – Русский вестник, 1898 г., № 5, с.

Шифр НБУ : ВО90113 (відб., 21 с.)

[Яроцький П.] Яроцкий П. По волынскому Полесью : из записной книжки. – Киевская старина, 1898 г., № 7-8, с. 1 – 35.

Грушевський М.С. Неробочий Грицько Кривий : волинський образок з п.18 в. – Літературно-науковий вісник, 1898 р., № 4-6, с. 1 – 24.

2 вид. : Українська новелістика к.16 – п.20 ст. – К. : Наукова думка, 1989 р., с. 294 – 312.

Твір 1888 р.; за кримінальною справою, веденою в Дубно в 1719 р.

[Маркевич О.І.] Маркевич Ал. 11-й киевский археологический съезд и труды его по истории Новороссийского края. – Известия Таврической учёной архивной комиссии, 1899 г., № 30, с. 65 – 79.

Волинь, заради якої з’їзд влаштовано в Києві, представлена слабо; і взагалі він дуже поступався 3-му з’їздові. С. 68 : у справі читання рефератів на малоросійській мові "я неодноразово висловлювався в пресі за необхідність для всіх слов’ян мати одну науково-літературну мову і вважаю, що такою мовою має бути російська літературна". Виклад доповідей, що стосуються півдня України – від палеоліту до 18 ст.

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Волынь на 11 археологическом съезде. – Волынские епархиальные ведомости, 1899 г., № 33, с. 914 – 936; № 34, с. 936 – 944; № 35, с. 974 – 986; № 36, с. 1026 – 1033.

[Ясинський М.Н.] Ясинский М.Н. К истории апелляционных судов в Польше и Литве : Луцкий трибунал как высшая судебная инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воеводств в последней четверти 16 в. – К. : 1899 г., т. 1; 1900 г., т. 2.

Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1900 г., т. 14, № 1, отд. 2, с. 3 – 72.

Будилович А.С. 900-летие Волынской епархии. – Славянское обозрение, 1899 г., т. 1, апрель, с. 511 – 524.

Шифр НБУ : 8.129.1

[Колективна_праця] Живописная Россия. – Спб. : тип.М.О.Вольфа, 1899 г., т. 5, ч. 1 = 335 с.; ч. 2 = 298 с.

Шифр НБУ : 20.1.5, НПБ : 9(С)1 / Ж-67

Ч. 1 : Малоросія, Поділля, Волинь; ч. 2 : Бесарабська, Катеринославська, Херсонська і Таврійська губернії.

[Каманін І.М.] Каманин И.М. Архивы правительственных учреждений Волынской и Подольской губерний. – ТАС11, 1900 г., т. 2, с.

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Семейные отношения на Волыни в 16 – 18 вв. – Волынь, 1900 г., №№ 65 – 73.

Храневич В. Выборное начало в среде волынского духовенства в к.18 – 19 вв. – Киевская старина, 1900 г., № 5, с. 270 – 273.

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Обыкновенные люди старой Волыни : из семейной хроники двух поколений дворян Загоровских во 2 п.16 в. – Волынский историко-археологический сборник, 1900 г., т. 2, с. 117 – 195.

Шифр НБУ : В147497 (відб.).

[Істомін М.П.] Истомин М.П. Наброски по иконографии Волынского древлехранилища в г.Житомире. – Волынский историко-археологический сборник, 1900 г., т. 2, с. 1 – 18.

[Трипольський Н.Н.] Трипольский Н.Н. Волынское рукописное евангелие 16 в. – Волынский историко-археологический сборник, 1900 г., т. 2, с. 1 – 114.

[Теодорович М.І.] Теодорович Н.И. Волынская духовная семинария : 1796 – 1900 гг. – Почаев : 1901 г. – 1023 с.

Шифр ІАК : ЗУЦ / Т-33

Антонович В.Б. Археологическая карта Волынской губернии. – ТАС11, 1902 г., т. 1, с. 1 – 134.

Шифр НБУ : СИ5004 СИ9057 (відб., 130 с.).

[Антонович В.Б.] [АрхЮЗР_3_05] Архив юго-западной России. – К. : Временная комиссия для разбора древних актов при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе., 1902 г., ч. 3, т. 5 = 99, 828, 46 с.

Шифр НБУ : В157497/3.5 ВИ16060/3.5; ІАК : 9(47) / А-87

1. Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 г. – 99 с.

2. Акты о мнимом крестьянском восстании в юго-западном крае в 1789 г.

Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 г. – К. : изд. Временная комиссия для разбора древних актов при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе., 1902 г. – 99 с. – Предисловие к АрхЮЗР, ч. 3, т. 5.

Шифр НБУ : ВИ4810 ВО33961 В18322/комп.10 ВО131487/комп.1

[Кивлицький Є.О.] Кивлицкий Е. Мнимый бунт на Волыни в 1789 г. – Киевская старина, 1902 г., № 11, с. 283 – 300; № 12, с. 420 – 434.

[Каманін І.М.] Каманин И.М. Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний Киевской, Подольской и Волынской в течение протёкших 50 лет его существования : 1852 – 1902 гг. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1903 г., т. 17, № 4, отд. 2, с. 73 – 86.

Абрамович Д.И. Несколько слов о рукописных и старопечатных собраниях Волынской епархии. – Христианское чтение, 1903 г., т. 2, № , с. 108 – 120.

Орда Л. Страничка из истории просвещения на Волыни. – Луцк : 1903 г. – 42 с.

Шифр ІАК : 9(47.71) / О-65

[Тиховський Ю.І.] Тиховский Ю.И. Два неполных пергаментных листка из волынского (?) нотного стихираря 12 – 13 вв. – Известия отделения русского языка и словесности АН, 1904 г., т. 9, № 1, с. 103 – 112.

[Теплий Ф.] Teplý F. Starožitná pojmenováni na Volyňsku. – Časopis společnosti přiátel starožitností českých (Praha), 1905, t. 13, s. 108 – 113.

Шифр НБУ : ?

"Стародавні назви на Волині". Пояснено назви 62 місцевостей.

[Гіжицький Я.] Wołyniak Spis klasztorów unickich Bazylianów w województwie Wołyńskim. – Kraków : 1905. – 143, 26 s.

Шифр НБУ : ?

"Список уніатських василіянських монастирів у Волинському воєводстві". Описано 40 монастирів.

Каретников С.М. Волынская губерния : географическо-исторический очерк. – Ковель : 1905 г. – 90 с.

2 вид. : Кременец : 1909 г. – 120 с.

3 вид. : Почаев, 1912 г. – 131 с.

Шифр НБУ : ВИ17948 (1 вид.); ВИ18315 (2 вид.); ВИ4317 ВО412439 (3 вид.).

[Анонім] Список населённых мест Волынской губернии. – Жт. : 1906 г. – 219 с.

2 вид. : Жт. : 1911 г. – 454 с.

Шифр НБУ : В250129 (1 вид.); ВО94257 (2 вид.)

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. К истории первых времён унии на Волыни. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1906 г., т. 19, № 1, отд. 3, с. 33 – 49.

[Абрамов І.С.] Абрамов И. По волынским захолустьям. – "Харьковский сборник", Хк., 1906 г., № 2, с.

Шифр НБУ : ВИ18825

[Анонім] Список церковно-приходских школ Волынской епархии за 1906 г. – Жт. : 1907 г. – 391 с.

[Кольберг О.] Kolberg O. Wołyń : obrędy, melodye, pieśni. – Kraków : 1907. – 450 s.

Шифр НБУ : Попов/18094

"Волинь : обряди, мелодії, пісні".

[Нанке Ч.] Nanke C. Szlachta wołyńska wobec konstytucyi 3 maja. – Lw. : 1907. – 93 s.

Шифр НБУ : Х.143.153

"Ставлення волинської шляхти до конституції 3 травня". У 1791 – 1792 рр.

[Абрамов І.С.] Абрамов И. Исторические песни, наиболее распространённые на Волыни. – Живая старина, 1908 г., № 3, с. 347 – 350.

Бондарівна. Коваленко. Немирівочка. Почаївська гора.

[Беляєв П.] "Волынские епархиальные ведомости" : указатель статей, помещённый в неофициальной части за второе двадцатилетие их существования (09.1887 – 12.1907 гг.). – Почаев : 1909 г. – 207 с.

Шифр НБУ : відд.бібліогр. 014.3 / В-70

[Гіжицький Я.] Wołyniak Wspomnienie o trynitarzach na Wołyniu, Podolu i Ukraine. – Kraków : 1909. – 112 s.

Шифр НБУ : ?

"Спогади про тринітарів на Волині, Поділлі та Україні".

[Гіжицький Я.] Giżycki J.M. Z przeszłości Hoszczy na Wołyniu. – Kraków : 1909. – 6, 73 s.

"З минулого Гощі на Волині".

[Яблоновський О.] Jabłonowski A. Pisma. – Warszawa : Wende, 1910, t. 1 = 21, 349 s.; t. 2 = 346 s.; 1911, t. 3 = 369 s.; t. 4 = 539 s.

Шифр НБУ : ?

Т. 1 : руські землі Речі Посполитої. Т. 2 : українські кордони.

Козаччина і законність. – с. 210 – 241 (Ateneum, 1896, № 8).

Т. 3 : Україна. Т. 4 : Волинь, Поділля та Червона Русь.

Волинські замки в с.16 ст. – с. 102 – 106.

[Яблоновський О.] Jablonowski A. Stosunki rodzinne na Wołyniu na przelomie 16 – 17 ww. – Przegląd historyczny, 1910, № 2, s. 198 – 204.

"Сімейні стосунки на Волині на зламі 16 – 17 ст."

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Очерки из истории быта монастырских крестьян на Волыни в 17 – 18 вв. – Труды общества исследователей Волыни, 1910 г., т. 3. – 46, 112 с.

Шифр НБУ : ВИ22694 В24984

Липинський В. Аріанський соймик в Киселині на Волині в маю 1638 р. : причинок до історії аріанства на Україні. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1910 р., т. 96, с. 41 – 57.

[Вовк Ф.К.] Волков Ф.К. Старинные деревянные церкви на Волыни. – Материалы по этнографии России (Спб.), 1910 г., т. 1, с.

[Фіялек Ю.] Fijalek J. Biskupstwa wołyńskie Polski i Litwy w swoich początkach w 14 – 15 ww. – Sprawozdania z czynności i posiedzeń Pamiętnik Akademii umiejętności, 1911, t. 16, № 1, s. 9 – 21.

Шифр НБУ : ?

"Волинські [католицькі] єпископства Польщі та Литви у своїх початках в 14 – 15 ст."

[Пуласький К.] Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołyni i Ukrainy. – Brody : 1911, t. 1.

"Хроніка польських шляхетських родів Поділля, Волині, України".

[Каленська Я.] Kaleńska J. Nasze pamiątki : opisy miejscowości Ukrainy, Wołynia i Podola. – K. : 1911. – 195 s.

"Наші пам’ятки : опис місцевостей України, Волині та Поділля".

[Липинський В.К.] Przysiąga panów wołyńskich na sejme lubelskim 1569 r. – "Z dziejów Ukrainy : księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza", K., 1912, s. 68 – 74.

"Присяга волинських панів на Люблінськім сеймі 1569 р." [з приводу приєднання Волині до Польщі].

[Липинський В.К.] Artykuły województw kijowskiego i wołyńskiego pod Sandomierzem uchwalone r.1606. – "Z dziejów Ukrainy : księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza", K., 1912, s. 78 – 80.

"Пункти, ухвалені [депутатами] Київського та Волинського воєводств під Сандомиром в 1606 р."

[Вітте Є.І.] де Витте Е. Древнейшие города Волыни. – Почаев : 1912 г., т. 1 = 17 с.; т. 2 = ? с.; т. 3 = ? с.; т. 4 = 16 с.; 1913 г., т. 5 = 17 с.; т. 6-7 = 9 с.; т. 8-11 = 11 с.; т. 12-14 = 16 с.; т. 15-20 = 22 с.; т. 21 = 25 с.; т. 22 = 12 с.; т. 23 = 20 с.; т. 24-25 = 13 с.

Шифр НБУ : В151438 (ч.8 – 11); ДІБ : 9(С2) / В-544

1. Володимир. 2. Луцьк. 3. Дубно. 4. Кременець. 5. Острог. 6. Заслав. 7. Тихомль. 8. Стожок. 9. Шумськ. 10. Сурож. 11. Житомир. 12. Коростень. 13. Овруч. 14. Новоград_Вол. 15. Корець. 16. Полонне. 17. Ровно. 18. Пересопниця. 19. Степань. 20. Дубровиця. 21. Холм. 22. Люблін. 23. Львів. 24. Перемишль. 25. Галич.

[Ксенжопольський А.В.] Ксенжопольский А.В. Результаты научной поездки по Волыни в 1912 г. – Труды общества исследователей Волыни, 1913 г., т. 11, с.

Шифр НБУ : ВИ22415 (відб., 85 с.).

[Кардашевич С.] Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga : materiały do historii Wołynia. – Warszawa : 1913. – 8, 292 s.

Шифр НБУ : ?

"Давня історія міста Острога : матеріали до історії Волині".

[Лукомський Г.К.] Лукомский Г.К. Волынская старина : описание памятников старинной архитектуры. – Искусство в южной Росии, 1913 г., №№ 7 – 8.

[Переверзєв Н.В.] Переверзев Н.В. Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии. – Жт. : 1914 г. – 446 с.

Левицький О.І. Волинські оповідання 16 – 17 ст. – К. : 1914 р. – 315 с.

Шифр НБУ : ВИ2879 Попов/9674

[Гіжицький Я.] G.J.M. Wzmianki o Bazalji na Wołyniu. – Ziemia, 1914, t. 5, № 27, s. 419 – 421; № 28, s. 435 – 436.

"Звістки про Базалію на Волині".

[Биков Н.П.] Быков Н.П. Князья Острожские и Волынь. – Пг. : тип.В.Т.Киршбаума, 1915 г. – 60 с.

Шифр НБУ : ВО7553 ВИ4875 ВИ4334 Попов/2043; ІАК : 2 / Б-95

[Галецький О.] Halecki O. Ostatnie lata Swidrigiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiełłończyka. – Kraków : 1915.

Шифр НБУ : ?

"Останні роки Свитригайла і волинська справа за Казимира Ягелончика". Хронологічний перелік документів Свитригайла 1433 – 1452 рр. – с. 285 – 296.

[Галецький О.] Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w r.1569. – Kraków : 1915. – 246 s.

Шифр НБУ : ?

"Приєднання Підляшшя, Волині та Київщини до Корони в 1569 р."

Антонович П. Коротенька історія Волині. – Жт. : 1918 р. – 63 с.

2 вид. : Луцьк : Надстир’я, 1992 р. – 48 с.

Шифр НБУ : ВИ18640; ДІБ : 9(С2) / А-725

Абрамович Н. Волинська старовина : опис пам’яток старовинної архітектури на Волині за Г.Лукомським. – Жт. : 1918 р.

[Прусевич О.М.] Prusiewicz A. Zamki i fortece na Wołyniu. – Łuck : Promyk, 1922. – 10 s., [11] map.

Шифр НБУ : ?

"Замки і фортеці на Волині".

Кревецький І. Галичина і Волинь в українській історії та історіографії. – Історичний вісник (Льв.), 1923 р., № 2-3, с. 7 – 14.

Шифр НБУ : ?

Романовський В.О. Іван Федоров та друкарська справа на Волині в 16 ст. – Бібліологічні вісті, 1924 р., № 1-3, с. 68 – 74.

Баранович О. З історії заселення південної Волині. – Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1925 р., т. 6, с.

Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – Льв. : 1925 р., т. 1 = 418 с.

2 вид. : Вінніпег : 1983 р.

3 вид. : К. : Либідь, 1994 р. – 446 с.

Шифр ДІБ : Пр1353/19-20-21 (1 вид.)

Т. 1 : історико-бібліографічний огляд українського друкарства 15 – 18 ст. (білорусько-українське друкарство; друкарство на Галицькій землі; друкарство на Волині; друкарство на Київщині; друкарство чернігівське; друкарство на Поділлі; друкарство на інших землях східної України; друкарство у слов’янських народів; друкарство інших національностей).

Планувалося, що будуть т. 2 (історія української книги), тт. 3 – 4 (опис стародруків), тт. 5 – 6 (матеріали до історії українського друкарства), т. 7 (альбом знімків зі стародруків).

Гнатюк В. Наукова праця на Волині в 1914 – 1924 рр. – Україна, 1926 р., № 2-3, с. 223 – 228.

Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 18 ст. – Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві, 1926 р., т. 1, с. 1 – 90; 1929 р., т. 2, с. 61 – 116.

[Урбанський А.] Urbański A. Z Czarnego szlaku i tamtych rubieży : zabytki polskie przepadle na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. – Warszawa : 1927. – 136 s.

2 вид. : Warszawa : 1928. – 135 s.

"З Чорного шляху та тамтих кордонів : польські пам’ятки на Поділлі, Волині, Україні".

Карачківський М. Розмежування Волинської та Подільської губерній 1799 р. – Історично-географічний збірник ВУАН, 1928 р., т. 2, с. 205 – 209.

Возняк М.С. Щастя і горе Загоровських : нарис з минулого Волині. – Льв. : 1929 р. – 44 с.

Шифр ДІБ : 9(С2) / В-645

[Орлович М.] Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. – Łuck : 1929.

"Ілюстрований провідник по Волині".

Возняк М.С. Волинський співаник Степана Білецького. – Матеріали до етнології й антропології, 1929 р., т. 21-22, с.

Баранович О.І. Залюднення Волинського воєводства в 1 п.17 ст. – К. : ВУАН, 1930 р. – 156 с.

Шифр НБУ : В31092; ДІБ : 9(С2)45 / Б-24

[Костецький Б.] Kostecki B. Chata miejska na Wołyniu. – Rocznik Wołyński, 1930, t. 1, s. 80 – 93, il.

"Міська хата на Волині".

[Гофман Я.] Hoffman J. Bibliografia Wołynia. – Rocznik Wołyński, 1931, t. 2, s. 494 – 555; 1934, t. 3, s. 551 – 640; 1935, t. 4, s. 257 – 336; 1937, t. 5, s. 407 – 521; 1939, t. 8, s. 333 – 475.

"Бібліографія Волині".

[Зайончковський С.] Zajączkowski S. Wołyń pod panowaniem Litwy. – Rocznik Wołyński, 1931, t. 2, s. 1 – 25.

"Волинь під пануванням Литви".

[Томкевич В.] Tomkiewicz W. Wołyń w Koronie : 1569 – 1795. – Rocznik Wołyński, 1931, t. 2, s. 26 – 66.

"Волинь у складі Корони : 1569 – 1795 рр."

[Гофман Я.] Hoffman J. Udział Wołynia w powstaniu Kościuszkowskiem. – Rocznik Wołyński, 1931, t. 2, s. 67 – 87.

"Участь Волині у повстанні Костюшка".

[Слешинський Ю.] Śleszyński J. Album pamiątek Wołynia. – Miesięcznik heraldyczny, 1931, t. 10, № 5, s. 111 – 113.

"Альбом пам’яток Волині".

[Слешинський Ю.] Śleszyński J. Jeszcze o portretach wołyńskich. – Miesięcznik heraldyczny, 1932, t. 11, № 7-8, s. 150 – 154.

"Ще про волинські портрети".

[Дембінська А.] Dembinska A. Wpływy kultury polskiej na Wołyń w 16 w. (w lonie warstwy szlacheckiej). – Prace komisji historycznej (Poznań), 1933, t. 7, s. 5 – 41.

Шифр НБУ : ?

"Впливи польської культури на Волинь в 16 ст. (в межах шляхетського прошарку)".

[Кореньовська І.] Korzeniowska I. Chaty poleskie i wołyńskie. – Warszawa : 1933.

"Поліські й волинські хати".

[Курашкевич В.] Kuraszkiewicz W. Gramoty halicko-wołyńskie 14 – 15 ww. : studium językowe. – Kraków : 1934.

Byzantinoslavica, t. 4, № 2, s. 335 – 364.

Шифр НБУ : ?

"Галицько-волинські грамоти 14 – 15 ст. : мовознавче дослідження".

[Косовський О.] Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w 16 – 17 w. – Rocznik Wołyński, 1934, t. 3, s. 233 – 260.

"Нарис історії протестантизму на Волині в 16 – 17 ст."

[Зайончковський А.] Zajączkowski A. Karaimi na Wołyniu. – Rocznik Wołyński, 1934, t. 3, s. 149 – 191, il.

"Караїми на Волині".

[Влодарський Б.] Wlodarski B. Wołyń pod rządami Rurikowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza. – Rocznik Wołyński, 1934, t. 3, s. 105 – 148.

"Волинь під владою Рюриковичів і Болеслава-Юрія Тройденовича".

[Дуткевич Ю.] Dutkiewicz J. Zamki warowne na Wołyniu. – "Kalendarz ziem wschodich na r.1935", Warszawa, 1934, s. 227 – 233.

Шифр НБУ : ?

"Оборонні замки на Волині".

[Дуткевич Ю.] Dutkiewicz J. Zarys historyczny rowzoju architektury na Wołyniu. – Wołyńskie wiadomości techniczne, 1934, № 4-5, s. 3 – 8; 1937, № 11-12, s.

"Історичний нарис розвитку архітектури на Волині".

[Кричинський С.] Kryczyński S. Przywilej króla Michała dla Tatarów wołyńskich z r.1669. – Rocznik tatarski, 1935, t. 2, s. 425 – 428.

"Привілей короля Михайла [Вишневецького] для волинських татар 1669 р."

[Бучек К.] Buczek K. Wołyń w dawnej kartografii : ww. 15 – 18. – Rocznik Wołyński, 1935, t. 4, s. 1 – 37.

"Волинь у давній картографії 15 – 18 ст."

[Бар А.] Bar A. J.I.Kraszewski na Wołyniu. – Rocznik Wołyński, 1935, t. 4, s. 38 – 76.

"Ю.Крашевський на Волині".

Цинкаловський О. Волинські дерев’яні церкви 17 – 18 ст. – Льв. : 1935 р.

[Неч Ю.] Nieć J. Drukarnie na Wołyniu. – Oriens, 1936, t. 4, s. 147 – 150.

"Друкарні на Волині".

[Ревський З.] Rewski Z. Z zabytków Wołynia. – Znicz, 1936, t. 3, № 6, s. 86 – 88.

"З пам’яток Волині".

[Свіщовський Т.] Swiszczowski T. Miasta Wołyńskie. – Łuck : 1937. – 130 s.

"Волинські міста".

[Ходиницький К.] Chodynicki K. Z dziejów prawosławia na Wołyniu : 992 – 1596. – Rocznik Wołyński, 1937, t. 5-6, s. 53 – 107.

"З історії православія на Волині".

Маслов Л. Старі муровані божниці на Волині. – Наша батьківщина, 1937, № 3, с.

[Лозовюк І.] Łozowiuk J. "Волынские епархиальные ведомости" : bibliografia artikułów naukowych ogłoszonych w latach 1867 – 1915. – Rocznik Wołyński, 1938, t. 7, s. 367 – 437.

[Погорецький Ф.] Pohorecki F. Kilka uwag o dyplomach i aktach wołyńskich. – Rocznik Wołyński, 1938, t. 7, s. 71 – 87.

"Кілька уваг про волинські грамоти та акти".

[Двораковський С.] Dworakowski S. Rubież polesko-wołyńska. – Warszawa : 1938. – 25 s.

"Кордон Полісся і Волині".

[Пашкевич Г.] Paszkiewicz H. W sprawie roli politycznej Koriatowiczów na Wołyniu i Podolu. – Ateneum Wileński, 1938, t. 13, № 1, s. 334 – 347.

"У справі політичної ролі Коріатовичів на Волині і Поділлі".

[Лисек Ф.] Łysek F. Z przeżyć Krzaszewskiego na Wołyniu. – Rocznik Wołyński, 1938, t. 7, s. 250 – 261.

"З пережитого Крашевським на Волині".

[Ревський З.] Rewski Z. Przyczynek do dziejów architektury barokowej na Wołyniu. – Ziemia Wołyńska, 1938, № 1, s. 9 – 13.

"Причинок до історії барокової архітектури на Волині".

[Ревський З.] Rewski Z. Materiały do ikonografii Wołynia. – Ziemia wołyńska, 1938, t. 1, № 11, s. 147 – 150.

"Матеріали до іконографії Волині".

[Гофман Я.] Hoffman J. Przewodnik po Wołyniu. – Warszawa : 1938.

"Провідник по Волині".

[Данилевичева М.] Danilewiczowa M. Zagadnienie bibliografii wołyńskiej. – Łuck : 1939. – 10 s.

"Питання бібліографії Волині".

[Акронім] J.K. Kronikarz Wołynia : Józef Dunin Karwicki. – Ziemia wołyńska, 1939, № 4, s. 55 – 56.

"Юзеф Дунін Карвіцький – літописець Волині".

[Борусевич А.] Borusiewicz A. Krainy geograficzne Wołynia. – Rocznik Wołyński, 1939, t. 8, s. 1 – 25.

"Географічні частини Волині".

[Волошиновський І.] Wołoszynowski J. Wojwódzwto Wołyńskie w świetle liczb i faktów. – Łuck : 1939.

"Волинське воєводство у світлі чисел і фактів"

[Неч Ю.] Nieć J. Józef Ignacy Kraszewski – badacz przeszłości Wołynia. – Łuck : 1939. – 14 s.

"Юзеф Ігнатій Крашевський – дослідник минулого Волині".

[Ревський З.] Rewski Z. Kraszewski jako inwentaryzator zabytków Wołynia. – "Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego", Łuck, 1939, s. 17 – 21.

"Робота Крашевського по обліку пам’яток Волині".

[Добровольський Г.] Dobrowolski H. Granitowe słupy : o zabytkach sztuki ziemi sandomierskiej, lubelskiej i wołyńskiej. – Lublin : 1939.

"Гранітні стовпи : про пам’ятки мистецтва Сандомирської, Люблінської і Волинської земель".

[Желеховський К.] Żelechowski K., Ciołek G. Ze studiów nad założeniami ogrodowymi na Wołyniu. – Biuletyn historii sztuki i kultury, 1939, t. 7, № 1, s.

"З дослідів над парками на Волині".

Дублянський А. Два волинські малярі на переломі 17 – 18 ст. – Шлях (Луцьк), 1939 р., № 4, с. 9 – 10.

[Островський Я.] Ostrowski J. Uwagi i refleksje na tle konserwacji kościelnych dekoracyj malarskich na Wołyniu. – Ziemia wołyńska, 1939, t. 2, № 4, s. 58 – 60.

"Зауваження і рефлексії щодо консервації костельних живописних прикрас на волині". Зокрема, в Голобах, Луцьку, Суражі.

[Воронін М.М.] Воронин Н.Н. К вопросу о взаимоотношениях галицко-волынской и владимиро-суздальской архитектуры 12 – 13 вв. – Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР, 1940 г., т. 3, с. 222 – 227.

Самойленко В.И. Усиление закрепощения крестьян и классовая борьба на Украине в 15 – 1 п.16 вв. : восточная Волынь, Киевщина, Брацлавщина. – К. : автореф.к.и.н., 1951 г. – 13 с.

Шифр ІАК : 9(47.71) / С-17

Рудницький Я. Назви "Галичина" й "Волинь". – Вінніпег : 1952 р.

Сенютович-Бережний В. Витворення шляхти землі Волинської та її привілеї. – НТШ. Історико-філософська секція, 1952 р., № 8, с.

[Баранович О.І.] Баранович А.И. Хозяйство фольварка на юге Волыни в 18 в. – Материалы по истории земледелия СССР, 1952 г., т. 1, с. 411 – 458.

Шифр НБУ : В258614/1

Раппопорт П.А. Волынские башни. – Материалы и исследования по археологии СССР, 1952 г., т. 31, с. 202 – 231.

Климкевич Р.О. Завваги в справі гербу Волині. – Літопис Волині (Вінніпеґ), 1953 р., № 4, с. 99 – 101.

Сенютович-Бережний В. Рід Гоголів на Волині. – Літопис Волині (Нью-Йорк), 1953 р., т. 1, с. 37 – 47.

Левкович І. Нариси історії Волинської землі. – Вінніпеґ : 1953 р. – 200 с.

2 вид. : Луцьк : 1992 р. – 111 с.

Шифр НБУ : ВА551316 (1 вид.) ВА548828 (2 вид.); НТШН (1 вид.)

Ратич О.О. Підсумки дослідження древньоруських археологічних пам’яток на території Галицької і Волинської земель. – "Матеріали і дослідження по археології УРСР", К., 1954 р., с. 5 – 15.

Шифр НБУ : В258886/2

Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648 – 1654 рр. – НЗ Київського університету, 1954 р., т. 13, № 1, с. 85 – 104.

За АрхЮЗР.

Покальчук В.Ф. Про деякі історико-географічні особливості Волинської області. – Наукові записки… ЛуцькПДІ, 1954 р., т. 2, с.

Шифр НБУ : В301360/2

Возняк М.С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – Льв. : вид.ЛУ, 1954 р. – 68 с.

Уривок : "Матеріали до вивчення історії української літератури", К., Рад.школа, 1959 р., с. 246 – 252.

Шифр НБУ : ВО620953

"Пересторога" – с. 25 – 68 (текст).

[Баранович О.І.] Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в 18 веке. – М. : и-во Архитектурное наследство СССР, 1955 г. – 184 с.

Шифр НБУ : ВО625646

Коваленко Л.А. Події визвольної війни українського народу і боротьби за возз’єднання України з Росією в східній Волині. – Наукові записки… ЖитомирПДІ, 1955 р., т. 2, с. 16 – 33.

Шифр НБУ : В257338/2

Сенютович-Бережний В. Герб Волині. – Літопис Волині (Вінніпеґ), 1956 р., № 3, с. 2 – 4.

[Єрьомін І.П.] Ерёмин И.П. Волынская летопись 1289 – 1290 гг. как памятник литературы древней Руси. – Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы им.А.С.Пушкина АН СССР, 1957 г., т. 13, с. 102 – 117.

2 вид. : Ерёмин И.П. Литература древней Руси. – с. 164 – 1684.

Олійник М.Я. Волинь. – Луцьк : Волин.обл.вид., 1957 р. – 27 с.

Шифр НБУ : ВО691990

[Поппе А.] Poppe A. Grod Wołyń. – Studia wsczesnośrednioweczne, 1958, № 4, s. 226 – 290.

Шифр НБУ : ?

"Місто Волинь".

Мержинський Ю.І. Посилення феодально-кріпосницького гніту на Волині напередодні Коліївщини : 1704 – 1768 рр. – НЗ Київського університету, 1958 р., т. 16, № 9, с. 49 – 64.

Лісовий Ю. Назви Галичина і Волинь. – Лідс : 1960 р. – 13 с.

Шифр НТШН

Корецький Л.М. Волинська область. – К. : Рад.школа, 1960 р. – 133 с.

Шифр НБУ : ВО777684

[Кольберг О.] Kolberg O. Dziela wszystkie. – Wrocław : 1962, t. 29 = 358 s.; 1962, t. 30 = 298 s.; 1962, t. 31 = 241 s.; 1962, t. 32 = 327 s.; 1964, t. 36 = 450 s.; 1969, t. 54 = 339 s.; 1971, t. 55 = 565 s.; 1976, t. 56 = 442 s.; 1979, t. 57 = 1435 s.

Шифр НБУ : В269180/тт.

Тт. 29 – 32 : "Покуття";

т. 36 : "Волинь";

тт. 54 – 55 : "Карпатська Русь";

тт. 56 – 57 : "Червона Русь".

Гордієнко Г. Аграрна реформа на Волині в 16 ст. – Вінніпеґ : 1962 р. – 48 с.

Шифр НТШН

[Скрипек Ю.] Skrzypek J. Studia nad najdawniejszą granicą polsko-ruską w regjonie grodów Czerwieńskich i Wołynia. – Warszawa : 1962. – 178 s.

Шифр НБУ : ІВ123705

"Досліди над найдавнішою польсько-руською границею в районі Червенських міст і Волині".

Раппопорт П.А. Оборонительные сооружения западной Волыни 13 – 14 вв. – Swiatowit, 1962, t. 24, s. 619 – 627.

Шифр НБУ : Ж4485

[Кириловська Н.] Бібліографія до історії міст і сіл Волині. – Луцьк : 1964 р. – 178 с.

Шифр ДІБ : 9(С2)Г (01) / Б-59

Раппопорт П.А. Новые данные по исторической географии Волыни. – Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1964 г., т. 99, с. 54 – 58.

Покальчук В.Ф. З історії антропонімії Волині. – "Питання ономастики", К., Наукова думка, 1965 р., с. 272 – 276.

Шифр НБУ : ВО942047

Бренчук О.І. Назви м.Любешова на Волині та навколишніх сіл в історичних джерелах. – "Ономастика", К., Наукова думка, 1966 р., с. 52 – 55.

Шифр НБУ : ВО985251

[Ауліх В.В.] Аулих В.В. Древнерусские городища в западной Волыни. – АО66, 1967 г., с. 249 – 250.

Нібито давньоруські городища (а насправді – пізньосередньовічні замчища 16..17 ст.) : Чаруків, Колмів, Мирків р.Горохів, Гірка Полонка р.Рожище, Литовіж р.Володимир.

Масенко Л.Т. Топонімія Волині в "Українських грамотах 15 ст.". – "Мовознавчі студії : реферативні матеріали конференції молодих учених", К., 1968 р., с. 205 – 216.

Шифр НБУ : ВА77733

[Андрієвський В.П.] Андриевский В.П. Из истории антинародной деятельности православной церкви на Волыни : 16 – н.60-х гг. 20 вв. – Льв. : автореф.к.и.н., 1968 г. – 20 с.

Шифр НПБ : Р35489

Бойко М. Бібліографії джерел історії Волині : описовий довідник до 1900 р. – Блумінгтон : 1969 р. – 7, 244 с.

Шифр НБУ : ?

[Федько І.] Волинь у піснях. – Льв. : Каменяр, 1969 р. – 222 с.

Шифр НБУ : АО190657

Бойко М. Бібліографія періодики Волині. – Блумінгтон : 1970 р. – 146 с.

Шифр НБУ : ?

Реєстрація серій видань.

Білорус А. Про особові назви західної Волині 16 ст. – Архіви України, 1970 р., № 3, с. 36 – 42.

[Ошуркевич О.Ф.] Пісні з Волині. – К. : Муз.Україна, 1970 р. – 333 с.

Шифр НБУ : ВА118303

[Колективна_праця] Історія міст і сіл УРСР : Волинська область. – К. : ГРУРЕ, 1970 р. – 748 с.

Шифр НБУ : ВС6680

Лащук Ю.П. Нові дані про кераміку 14 – 16 ст. : за матеріальними знахідками на верхньому Придністров’ї і на Волині. – Середні віки на Україні, 1971 р., т. 1, с. 200 – 203.

[Ткачов М.О.] Ткачоў М.А. Вежы валынскага тыпу і іх распаўсюдженьне на Беларусі. – "Беларускія старажытнасці", Мінск, 1972 г., с. 312 – 321.

Шифр НБУ : ВА215862

Логвин Г.Н. Живопис Волині 11 – 15 ст. – Образотворче мистецтво, 1972 р., № 1, с. 23 – 26.

Бойко М. Історично-бібліографічний нарис друкарства Волині. – Блумінгтон : 1972 р. – 7, 204 с.

Шифр НБУ : ?

1578 – 1830 рр. В т.ч. опис 459 стародруків.

Бойко М. Волиніяна – матеріал до бібліографії. – Блумінгтон : 1973 р. – 163 с.

Шифр НБУ : ?

Баран В.Д. Ранньосередньовічні пам’ятки України : за матеріалами Прикарпаття і західної Волині. – Середні віки на Україні, 1973 р., т. 2, с. 5 – 25.

Бойко М. Бібліографічний довідник поселень Волині 19 ст. – Блумінгтон : 1973 р. – 199 с.

Шифр НБУ : ?

За М.Теодоровичем : простежено перейменування та зникнення населених пунктів, також іменування церков.

Бойко М. Бібліографія церковного життя Волині. – Блумінгтон : 1974 р. – 237 с.

Шифр НБУ : ?

Зварич В.В., Чайка Р.М. Разведки на западе Волыни. – АО73, 1974 г., с. 277 – 278.

С.Боремель – городище; знахідки доби бронзи, 11..13 ст. та пізньосередньовічні.

С.Посників р.Млинів – знахідки доби бронзи, укріплення давньоруського городища модернізовані, можливо, у литовський період.

Брянцева Т.П. Генеральний перепис 1795 – 1796 рр. про міста Волині. – Вісник Київського університету. Серія історія, 1975 р., № 17, с. 69 – 76.

Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині. – Торонто : 1975 р. – 124 с.

Шифр НБУ : ?; НТШН

[Пуцко В.Г.] Pucko W. Pochwała księcia Włodzimierza Wasylkowicza jako źródło do studiów nad sztuką Wołynia 13 w. – Slavia orientalis, 1975, t. 24, № 3, s. 307 – 317.

"Похвала князю Володимиру Васильковичу як джерело для дослідження мистецтва Волині 13 ст."

Крамар Є. Про походження назви 'Волинь'. – Вітчизна, 1976 р., № 10, с. 153 – 155.

Шифр НБУ : Ж22465

Брянцева Т.П. До питання про соціально-економічний розвиток міст Волині в к. 18 ст. – Вісник Київського університету. Серія історія, 1976 р., № 18, с. 75 – 81.

Зварич В.В., Пелещишин Н.А., Чайка Р.М. Разведки на Волыни. – АО76, 1977 г., с. 297 – 298.

С.Скирче – на городищі рештки цегляних будівель 14 і пізніших ст.; с.Борискевичі – городище з керамікою 14 ст.

[Акронім] А.Л. Середньовічні монастирі на Волині. – Українське православне слово (Бавнд Брук), 1977 р., № 11-12, с.

[Ковальський М.П.] Ковальский Н.П. Документы коллекций Радзиминского и Оссолинского как источник по истории Волыни 15 – 18 вв. – "Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения", Дп., 1978 г., с. 25 – 34.

Шифр НБУ : ВА324771

Бойко М. Палеографія та папірні Волині. – Блумінгтон : 1979 р. – 153 с.

Шифр НБУ : ?

[Старостіна І.П.] Старостина И.П. Некоторые особенности развития права восточнославянских земель в великом княжестве Литовском. – "Россия, Польша и Причерноморье в 15 – 18 вв.", М., Наука, 1979 г., с. 118 – 134.

Норми про татьбу з обласних привілеїв та Судебника 1468 р. Використано привілеї Полоцький, Вітебський, Смоленський, Київський, Волинський.

Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К. : Наукова думка, 1979 р. – 187 с.

2 вид. : К. : 2001 р. – 153 с.

Шифр НБУ : ВА614243 (2 вид.)

Роман Мстиславич, переможець половців. Дитячі та юнацькі роки Данила. Збирання волинської "отчини". Перша зустріч з монголо-татарами. Об’єднання Галичини і Волині. Розгром німецьких рицарів. Монголо-татарська навала на Русь. Галичина і Волинь після Батиєвого нашестя. В зусиллях об’єднати Русь проти монголо-татарських поневолювачів. Останні роки життяя.

[Годованюк О.М.] Годованюк Е.М. Два храма на Волыни 15 ст. – Архитектурное наследство, 1979 г., т. 27, с. 80 – 88.

[Мицько І.З.] Мыцко И.З. Новые документы о пребывании Ивана Фёдорова на Волыни. – ФЧ77, 1979 г., с. 192 – 195.

[Улащик М.М.] Полное собрание русских летописей. – М. : 1980 г., т. 35 = 306 с.

Шифр НБУ : С9390/35

1. Никифоровская летопись. – с. 19 – 35.

2. Супрасльская летопись. – с. 36 – 67.

3. Слуцкая (Уваровская) летопись. – с. 68 – 84.

4. Виленская летопись. – с. 85 – 90.

5. Летопись Археологического о-ва. – с. 91 – 102.

6. Origo regis Jagyelo et Witholdi ducum Lithuaniae. – с. 115 – 117.

7. Волынская краткая летопись. – с. 118 – 127.

8. Летопись Красинского. – с. 128 – 144.

9. Летопись Рачинского. – с. 145 – 172.

10. Ольшевская летопись. – с. 173 – 191.

[Годованюк О.М.] Годованюк Е.М. Исследование бастионных замчищ Волыни. – "Исследование и охрана архитектурного наследия Украины", К., 1980 г., с. 82 – 86.

Брянцева Т.П. Соціальна структура населення міст Волині к.18 ст. – Вісник Київського університету. Серія історія, 1981 р., № 23, с. 79 – 87.

Данилюк А.Г. Народне житло Волині 2 п.19 – п.20 ст. – Народна творчість і етнографія, 1981 р., № 6, с. 75 – 78.

[Струмінський Б.] Struminsky B. Kievan, Galician, Volhynian and Transcarpatian old cyrillic printed books from the collections of Paul M.Fekula. – New York : 1981. – 44 p.

Шифр НБУ : ?

"Київські, галицькі, волинські та закарпатські кириличні стародруки з колекції Павла Фекули".

Ауліх В.В., Герета І.П., Пеняк С.І. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині ранньослов’янського та давньоруського періодів. – К. : Наукова думка, 1982 р. – 268 с.

Шифр НБУ : ВА395036

Степанков В.С. Шлях походу М.Кривоноса на Поділлі на [у] південно-східну Волинь : травень – липень 1648 р. – "Проблеми історичної географії Поділля", Кам’янець-Подільський, 1982 р., с. 109 – 111.

Бойко М. Кременецький збірник – причинки до історії Волині. – Блумінгтон : 1982 р. – 214 с.

Шифр НБУ : ?

Історичні нариси з найдавніших часів до комуністів.

Таранушенко С.А. Два волынских памятника станковой живописи 16 в. – "Реставрация и исследование памятников культуры", М., 1982 г., т. 2, с. 226 – 227.

Шифр НБУ : Ж64960

[Радіон С.] Radion S. Catalog of the publications of the Volhynian bibliographic center. – Bloomington (Indiana) : 1983. – 78 p.

2 вид. : Bloomington (Indiana) : 1990. – 105 p.

Шифр НБУ : ?; НТШН (1 вид.)

"Каталог публікацій Волинського бібліографічного центру". 34 поз.

Бойко М. Документація студій волинознавства. – Блумінгтон : 1983 р. – 206 с.

Шифр НБУ : ?

[Кіку І.О.] Кику И.А. Анализ документальных публикаций источников о положении и антифеодальной борьбе крестьян Волыни накануне освободительной войны 1648 – 1654 гг. – ИГИВ83, 1983 г., с. 35 – 44.

[Кіку І.О.] Кику И.А. Положение и антифеодальная борьба крестьян Волыни в 30 – 40-х гг. 17 в. : на материале волынских актовых книг. – Дп. : автореф.к.и.н., 1984 г. – 20 с.

Шифр НБУ : РА206516; ДІБ : 9(С2) / К-389; НПБ : Р300461

Цинкаловський О. Стара Волинь і волинське Полісся : краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 р. – Вінніпеґ : 1984 р., т. 1; 1986 р., т. 2.

Шифр НБУ : ?

Кіку І.О. Актові книги як джерело для вивчення демографії Волині 1 п.17 ст. – Історичні дослідження. Вітчизняна історія, 1985 р., т. 11, с. 50 – 52.

Шульга І.Г. Архівні джерела про економічні зв’язки Поділля і Волині з Росією в 2 п.18 ст. – ПІКК6, 1985 р., с. 54 – 55.

Боряк Г.В. Торгівельні шляхи на Волині в 1 п.16 ст. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1985 р., с. 168 – 172.

Котляр М.Ф. Волинська земля : з історії складання державної території Київської Русі. – "Історія та історіографія України", К., Наукова думка, 1985 р., с. 19 – 32.

До к.12 ст.

[Коморовський Ю.] Komorowski J. Polske życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 r. – Wrocław : 1985.

"Польське театральне життя на Поділлі і Волині до 1863 р."

[Боремчук Е.С.] Памятники истории и культуры Волынской области : библиографический указатель. – Луцк : 1986 г. – 94 с.

Шифр НБУ : ВА514896; ДІБ : 9(С2)(01) / П-159

Кіку І.О. Актові книги 1638 – 1648 рр. як джерело з історії селянства Волині. – Архіви України, 1986 р., № 2, с. 67 – 71.

[Ауліх В.В.] Аулих В.В., Грибович Р.Т., Павлив Д.Ю., Петегирич В.М. Работы в центральных районах Волынской обл. – АО86, 1987 г., с. 253 – 254.

С.Нові Кошари р.Ковель, ур.Замчище : городище 12..16 ст. 60:90 м.

С.Яревище р.Стара Вижівка, ур.Городок : городище діаметром 30 м, 12..13 ст. та пізніше (Рай ? – гадка П.О.Рапопорта).

Кіку І.О. Соціально-економічне становище селян Волині в 1638 – 1648 рр. – Український історичний журнал, 1987 р., № 6, с. 45 – 51.

Крикун М.Г., Кравченко В.М. Торгові зв’язки Волині з Гданськом у с.16 ст. – Проблеми слов’янознавства, 1987 р., т. 36, с. 76 – 89.

За документами 1561 – 1569 рр.

Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства у 1 п.17 ст. – Вісник Львівського університету. Серія історія, 1988 р., № 24, с.

Яковенко Н.Н. Состав волынского землянства с.15 в. : по данным книги земельных данин Казимира. – "Литовская метрика : ТД", Вильнюс, 1988 г., с. 15 – 17.

Всього зафіксовано біля 130 осіб; важко визначити їх родову належність. В данинах зафіксовано біля 250 географічних об’єктів. За етнічним складом серед зем’ян переважають місцеві роди.

Виноградов Г.М. Документальні джерела з історії цехів та міст Волині 16 – 1 п.17ст. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1988 р., т. 1, с. 157 – 159.

Сас П.М. Соціальна типологія міських поселень Поділля, Київщини і Волині в с.16 ст. та їх географія. – "Проблеми економічної географії Поділля", Кам’янець-Подільський, 1988 р., с. 149 – 151.

Що є місто, а що – містечко. Основна їх маса розміщена на Волині внаслідок більшої безпеки від татар.

[Колективна_праця] Історія Волині. – Льв : Вища школа, 1988 р. – 239 с.

Шифр НБУ : ВС26249

Бойко М. Володимир – столичний град Волині. – Блумінгтон : 1988 р. – 276 с.

Шифр НБУ : ?

[Афтаназі Р.] Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa : 1988, t. 5a ъ 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.;t. 9b; t. 10a = 518 s.; t. 11a = 717 s.

"Матеріали до історії резиденцій". Т. 5а : давнє Волинське воєводство. Т. 6а : давнє Белзьке воєводство; Холмська земля Львівського воєводства. Т. 9б : давнє воєводство Подільське.

Сидор О. Волинське малярство 17 – 18 ст. – Образотворче мистецтво, 1988 р., № 2, с. 18 – 21.

Александрович В. Волинські контакти львівських малярів 2 п.16 ст. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1988 р., т. 1, с. 145 – 147.

Чайка Р.М. Знахідки ювелірних речей Київської Русі на Волині. – "Проблеми історії та археології давнього населення України", К., Наукова думка, 1989 р., с. 243 – 244.

В с.Хрінники на селищі 13 – 14 ст. знайдено бронзовий енколпіон домонгольського часу, іконку св.Георгія к.14 ст.

Німчук В.В., Яковенко Н.М. Дві волинських грамоти 1500 і 1519 рр. – Мовознавство, 1989 р., № 1, с.

Шифр НБУ : Ж60238

[Заяць А.Є.] Заяц А.Е. К вопросу о методике изучения истории городов Волынского воеводства с.16 – 1 п.17 вв. в дореволюционной историографии. – "Теория и методика историографических и источниковедческих исследований", Дп., 1989 г., с. 188 – 192.

С. 191 : "В цілому для робіт дореволюційних істориків характерним було : 1. вузькість джерельної бази; 2. слабка розробка соціально-економічної проблематики; 3. повне ігнорування вивчення соціальної боротьби у містах; 4. відсутність узагальнень та теоретичних висновків".

[Щигел Р.] Szczygieł R. Lokacje miast w Polsce 16 w. – Lublin : 1989. – 358 s.

"Заснування міст у Польщі в 16 ст." С. 262 – 325 : дані про 164 міста у Галичині, Поділлі, трохи на південній Волині.

Заяць А.Є. Аграрні заняття населення міст Волинського воєводства в 16 – 1 п.17 ст. – "50 років возз’єднання Західної України з УРСР в складі СРСР", Льв., 1989 р., т. 1, с. 15 – 16.

Шифр НБУ : В336503/1

Ананян Ж.А., Бархударян В.Б. К вопросу об этапах заселения армянами территории УССР : 11 – 17 вв. – "Проблеми історії та археології давнього населення України", К., Наукова думка, 1989 р., с. 5 – 6.

1. Після нашестя сельджуків в 11 ст. – вірмени в Києві в к.11 – п.12 ст.

2. Заснування Львова, виникнення перших поселень на Поділлі та Волині – 13 ст.

3. В 14 ст. після падіння Кілікійського царства – еміграція до Криму та Поділля.

4. Після захоплення Кафи турками в 1475 р. – еміграція до Молдавії, Валахії, України.

5. Еміграція під час турецько-іранських воєн за Вірменію в к.16 – п.17 ст.

[Малевська М.В.] Малевская М.В. Применение брускового кирпича в архитектуре западной Руси 2 п.13 – 14 вв. – Советская археология, 1989 г., № 4, с. 221 – 223.

Галичина. Волинь. Чорна Русь.

Шульгач В.П. З волинської топонімії : Житані, П’ятидні, Фалемичі. – Культура слова, 1990 т. 38, с. 48 – 50.

[Кравченко В.М.] Торгівля на Україні : 14 – с.17 ст. Волинь і Наддніпрянщина. – К. : Наукова думка, 1990 р. – 408 с.

Шифр НБУ : ВС28079; ІАК : Т3(2Ук) / Т-60

225 документів 1320 – 1647 рр.

Атаманенко В.Б. Положение и классовая борьба крестьянства Волыни во 2 п.16 в. : по материалам Луцкого гродского уряда. – Дп. : автореф.к.и.н., 1990 г. – 16 с.

Шифр НБУ : РА269001; НПБ : Р451908

[Горський А.А.] Горский А.А. Феодальная война в южной Руси накануне монголо-татарского нашествия. – "Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.", Чн., 1990 г., с. 138 – 141.

С. 140 : "Війна 30-х рр. 13 ст. являє собою одну з найбільших усобиць в середньовічній Русі. Її політичні наслідки виявились надзвичайно значними внаслідок вторгнення зовнішнього фактора – монголо-татарського нашестя на Русь". Владимиро-Суздальське князівство зберегло свої сили; волинські князі зуміли приєднати Галич; смоленські Ростиславичі втратили позиції в південній Русі; чернігівські Ольговичі повністю занепали.

Крикун М.Г. Кордони й територіальний поділ Волинського воєводства в 16 – 18 ст. – "Географічний фактор в історичному процесі", К., Наукова думка, 1990 р., с. 134 – 145.

З картою.

[Могитич І.Р.] Могытыч И.Р. Архитектура Галицкой и Волынской земель 12 – 14 вв. в свете новых открытий. – Архитектурное наследство, 1990 г., т. 37, с. 209 – 222.

Кучінко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк : 1991 р.

[Заяць А.Є.] Заєць А.Є. Джерела до історії урбанізаційного руху на Волині у 16 – 1 п.17 ст. – "Проблеми історіографії та джерелознавства історії України", Дп., 1991 р., с. 145 – 149.

Шифр НБУ : ?

Войтович Л.В. Волинська земля князівських часів. – "Проблеми історичної географії України", К., Наукова думка, 1991 р., с. 10 – 23.

Реконструкція меж з урахуванням матеріалів до с.13 ст.

[Збірка_праць] Велика Волинь : минуле і сучасне. – Рв. : 1991 р. – 128 с.

Ковальчик Є. Пізньобароккові магнатські резиденції на Волині та Львівщині. – "Українське барокко та європейський контекст", К., Наукова думка, 1991 р., с. 50 – 63.

Принаймі 4 магнати в 18 ст. спеціально займалися художніми справами. Іноземні архітектори. Палаци будувались всередині замків 17 ст.; з’являються неукріплені садиби. Головні пам’ятки : Олика, Вишнівець, Кристинопіль, Оброшине, Жовква. Інтер’єри збереглися дуже лихо, відомо про них мало.

[Акронім] С.К. Олександр Цинкаловський : життя, присвячене Волині. – Праці центру пам’яткознавства, 1992 р., т. 1, с. 174 – 180.

С. 178 : "Особливо цінними є дослідження Ц. з проблем витоків та шляхів розвитку церковної культури в західній Україні та Прикарпатті. Вчений провів величезну роботу по фіксації та вивченню зразків української культової архітектури, зібрав цікаві відомості з історії будівництва багатьох храмів".

Сварник І. Колекція печаток АҐАД у Варшаві. – НГК2, 1992 р., с. 67 – 68.

Містить багато печаток міст Волині та Галичини.

Ворончук І. До питання про соціально-економіче становище селянства Волині в 1 п.17 ст. – Journal of ukrainian studies, 1992, v. 17, № 1-2, p. 95 – 106.

Заяць А.Є. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства 16 – 1 п.17 ст. : 1566 – 1648 рр. – "Історико-географічні дослідження на Україні", К., Наукова думка, 1992 р., с. 85 – 99.

Шифр НБУ : ВА548793

Андрухов П. Волинська земля : хроніка – джерела – постаті. – Жовква : 1992 р.

[Анонім] Волинь : історичний опис. – Ужгород : 1992 р. – 12, 288, 126 с.

Варфоломей До 1000-ліття Волинської єпархії. – Київська старовина, 1992 р., № 4, с. 108 – 109.

Влодек П. Православ’я на Волині. – Київська старовина, 1992 р., № 4, с. 110 – 122.

Перші семена віри Христової. Огляд шкільництва і освіти. Стисло з історії Волині. Історична доля після першої світової війни. Церква на Волині під час другої світової війни. Становище церкви після війни 1941 – 1945 рр.

Ковальський М.П. Проблеми джерелознавства історії Волині доби середньовіччя та початку нового часу : 15 – 18 ст. – "Велика Волинь : минуле і сучасне", Рв., 1992 р., с. 1 – 4.

[Моліс М.] Миколай о. 1000-ліття православ’я на Волині. – Дубно : 1992 р. – 147 с.

Шифр НБУ : ?

Панишко С. Структура Волинської землі в с.14 ст. – Родовід, 1992 р., № 3, с. 26 – 30.

Шифр НБУ : Ж68439

За угодами 1352 і 1366 рр. С. 30 : "На с.14 ст. на Волині в основному збереглася давньоруська структура уділів-земель (Луцька, Володимирська, Холмська, Белзька), причому деякі з них (Володимирська) зберегли і внутрішню структуру волостей-сотень.

У той же період Володимир зберіг безпосередній вплив тільки на незначну частину Волинської землі (Володимирську землю). І разом з тим проходив процес розширення Луцької землі, що створювало умови для зростання політичної ваги Луцька".

[Афтаназі Р.] Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław : 1992, t. 2; 1994, t. 5; 1995, tt. 6, 7; 1996, tt. 8 – 10; 1997, t. 11.

"Історія резиденцій в давніх прикордонних областях Речі Посполитої". Т. 2 : Берестейське і Новогрудське воєводства. Т. 5 : Волинь. Т. 6 : Белзьке воєводство. Холмська земля Руського воєводства. Т. 7 : Руське воєводство, землі Галицька і Львівська. Т. 8 : Руське воєводство, землі Перемиська і Саноцька. Т. 9 : Подільське воєводство. Т. 10 : Брацлавське воєводство. Т. 11 : Київське воєводство і доповнення до тт. 1 – 10.

[Збірка_праць] Архітектура Волині : історія та сучасність. – К. : 1992 р. – 88 с.

Шифр НБУ : ?

Нестеренко П. Трійця [Ікона 2 п.17 ст. з Волині]. – Київ, 1992 р., № 5, с. 167.

Шифр НБУ : Ж14227

Панич І. Воздвиження чесного хреста [ікона 17 ст. з Волинської обл.]. – Київ, 1992 р., № , с. 167.

Шифр НБУ : Ж14227

Бойко М. Бібліографія волинознавства в Північній Америці : 1949 – 1993 рр. – Блумінгтон : 1993 р. – 143 с.

Мицик Ю.А. Волинське воєводство в описах французького художника 18 ст. Ж.А.Мюнца. – УНКІК6, 1993 р., с. 381 – 382.

Огнєва О. Сфрагістика та нумізматика про герб Волині. – НГК3, 1993 р., с. 57 – 58.

Хрест з орлом – з 15 – 16 ст.

Пожарський А. До питання про герб Волині. – НГК3, 1993 р., с. 62.

Гербом був хрест.

Ричков П.А. Волинь в літографіях Генріха Пейєра. – "Велика Волинь : минуле і сучасне", Жт., 1993 р., с. 132 – 134.

Гупало В.Д. До питання про особливості галицько-волинської кераміки княжої доби. – "Галицько-Волинська держава", Льв., 1993 р., с.

[Анонім] Волинський іконопис 17 – 18 ст. в зібранні Острозького музею. – Острог : 1993 р. – 14 с.

[Збірка_праць] Тези наукової конференції, присвяченої 100-річчю Волинського єпархіального давньосховища. – Жт. : 1993 р. – 67 с.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з к.14 до с.17 ст. : Волинь і центральна Україна. – К. : Наукова думка, 1993 р. – 414 с.

Шифр НБУ : ВА554724

С. 270 : "Боярсько-князівській еліті впродовж 14 – п.17 ст. історія відвела ззовні малопомітну, але вельми важливу роль фундаменту, на якому український народ зводив свій дім у добу середньовіччя".

Рец. : Ульяновський В.І. – ЗНТШ, 1994 р., т. 228, с. 501 – 515.

Тхор В. Міське самоврядування на Волині в 2 п.17 – 18 ст. – "Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування", Рв., 1993 р., с. 33.

Карліна О.М. Соціально-економічна характеристика волинських міст наприкінці 18 ст. – "Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування", Рв., 1993 р., с.

На підставі "Генерального опису Волинської губернії" 1798 р.

Бірюліна О. Волинський період життя Данила Братковського. – УНКІК6, 1993 р., с. 432.

Собчук В. Походження волинської шляхетської родини Сенют. – НГК3, 1993 р., с. 78 – 80.

Від боярина Сенюти Супруновича Кобаковича (1458 р.) – тюркського роду. Родовід до к.16 ст., з деревом.

Андрухов П. 600 імен в історії великої Волині. – Остріг : 1993 р. – 98 с.

Булига О.С. Волинь і запорізьке козацтво. – "Берестецька битва в історії України", Острів, 1993 р., с. 7 – 9.

[Збірка_праць] Волинь незабутня. – Рв. : 1993 р. – 95 с.

[Збірка_праць] Велика Волинь : минуле і сучасне. – Жт. : 1993 р. – 277 с.

Ковальський М.П., Ковальська І.М., Ковальська Т.М. Варшавський часопис "Воскресное чтение" (1924 – 1939 рр.) про минуле і тогочасне м.Острога і Волині. – "Остріг на порозі 900-річчя", Острог, 1993 р., с. 74 – 86.

Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія Поділля та південно-східної Волині. – Кам’янець-Подільський : 1993 р., т. 1 = 110 с.

Шифр НБУ : В339240/1

Могитич І., Могитич Р. Центричні храми княжої Волині : нові риси будівельної технології к.12 ст. – "Галицько-Волинська держава", Льв., 1993 р., с. 74 – 77.

[Епштейн Т.] Epstein T. Wołyń, Podole i Ukraina w "Materiałach do dziejów rezydencji" Romana Aftanazego. – Kwartalnik historyczny, 1993, t. 100, № 2, s. 99 – 104.

"Волинь, Поділля і Україна в 'Матеріалах до історії садиб' Романа Афтаназі".

Ричков П.А. Палацове будівництво на Волині 18 – п.19 ст. – "Велика Волинь : минуле і сучасне", Жт., 1993 р., с. 144 – 145.

Колосок Б.В. 25 років дослідження містобудування та архітектури Волині. – УНКІК6, 1993 р., с. 168 – 169.

Колосок Б.В. Про датування найдавніших мурованих укріплень Волині. – "Фортицікація України", Кам’янець-Подільський, 1993 р., с. 9 – 10.

[Осадчий Є.І.] Osadczij E.I. Przegląd stanu i sposoby restauracji swiątyń katolickich na Wołyniu. – "Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego", Warszawa, 1993, s. 133 – 148.

"Огляд стану та шляхи реставрації католицьких святинь на Волині". Зокрема : костел в Голобах.

Пуцко В. Волинські портрети. – Дзвін, 1993 р., № 4-6, с. 117 – 120.

Александрович В. Малярі та система малярських осередків Волині 16 ст. – "Остріг на порозі 900-ліття", Остріг, 1993 р., с. 5 – 7.

Карпюк Л.А. "Острозька академія" на Волині. – "Українська культурна спадщина 17 – 19 ст.", К., 1993 р., с. 6 – 8.

С. 6 : "В роки найвищого розквіту школи тут навчалися сотні учнів, викладацький склад нараховував біля 70 чоловік".

[Лащук Ю.П.] Періодичні видання Волині, Полісся, Підляшшя та Холмщини : 1836 – 1944 рр. – Льв. : 1994 р. – 52 с.

Ковальчук Є. Павло Жолтовський і експедиції Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 11 – 13.

2 вид. : Народознавчі зошити, 1995 р., № 5, с. 273 – 275.

Брав участь в експедиціях 1981 і 1982 рр., обстежено 370 храмів, взято на облік 685 цінних пам’яток в діючих церквах, відібрано до музею 1109 експонатів.

Сидор О. Волинське малярство та скульптура в працях П.М.Жолтовського. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 8 – 11.

Ковальський М.П. Яким Перлштейн – дослідник Острога і Волині. – "Остріг на порозі 900-річчя", Острог, 1994 р., с. 64 – 67.

Костриця М.Ю. Волинське краєзнавство : історія, здобутки, проблеми. – Велика Волинь, 1994 р., т. 15, с. 5 – 11.

[Заяць А.Є.] Заєць А. Надання печаток містам Волині у 16 – 1 п.17 ст. : за локаційно-маґдебурзькими привілеями. – НГК4, 1994 р., с. 41.

В цей час засновано 187 нових міст, збереглося 59 привілеїв. В них відомості про герби незначні, але їх варто залучати.

Максимович М.О. Киев явился градом великим… : вибрані українознавчі твори. – К. : Либідь : 1994 р. – 442 с.

Шифр НБУ : ВА557888

1. Замлинський В.О. Патріарх української науки. – с. 10 – 31.

2. Очерк Киева. – с. 32 – 43 (Обозрение Киева в отношении к древностям / И.Фундуклей. – К. : 1847 г.)

3. Нечто о земле Киевской. – с. 44 – 48.

4. Обозрение старого Киева. – с. 49 – 73.

5. Об участии и значении Киева в общей жизни России. – с. 74 – 87 (ЖМНП, 1837 г., № 10, с. 1 – 29).

6. О месте киевской церкви св.Андрея. – с. 88 – 93.

7. О времени основания Киево-Софийского собора. – с. 94 – 100.

8. О горе Щекавице. – с. 101 – 103.

9. О создании киевской церкви св.Кирилла. – с. 104 – 111.

10. Записки о первых временах Киевского Богоявленского братства. – с. 112 – 136.

11. Святые врата Печерской лавры. – с. 137 – 140.

12. О лаврской могилянской школе. – с. 141 – 144.

13. О надгробиях в Печерском монастыре. – с. 145 – 161.

14. Выдубицкий монастырь. – с. 162 – 170.

15. Нечто о Межигорьи. – с. 171 – 173.

16. Волынь до 11 в. – с. 174 – 178.

17. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении её новопришлым народом. – с. 179 – 190.

18. Исторические письма о казаках приднепровских. – с. 191 – 220.

19. Сказание о гетмане Петре Сагайдачном. – с. 221 – 236.

20. Воспоминание о Богдане Хмельницком. – с. 237 – 244.

21. Сказание о Колиивщине. – с. 245 – 268.

22. О 10 городах и некоторых сёлах древней Украины. – с. 269 – 273.

23. Сказание о празднике св.Бориса под Переяславом. – с. 274 – 281.

24. О малороссийских народных песнях. – с. 282 – 295.

25. Что такое "думы". – с. 296 – 299.

26. Заметка о бытовых песнях. – с. 299.

27. Книжная старина южнорусская. – с. 300 – 338.

28. О начале книгопечатания в Киеве, мнимом и действительном. – с. 339 – 344.

29. К истории малорусского языка. – с. 345 – 387.

30. Автобиография. – с. 338 – 405.

31. Бібліографія праць М.О.Максимовича. – с. 405 – 413.

Толочко П.П. Назва "Україна" в південно-руських літописах і актових документах. – Київська старовина, 1994 р., № 3, с. 2 – 9.

С. 5-6 : "Випадки вживання термінів 'Україна', 'Оукраїна', 'Країна' протягом 2 п.13 – 17 ст. незаперечно засвідчують їхній географічно-орієнтувальний характер. Ними означались окраїнні (порубіжні) території, які перебували під політичним протекторатом Польщі, Литви, Росії, Туреччини […] Вони не були власними географічними назвами".

С. 8 : "Протягом 17 – п.18 ст. термін 'Україна' поступово набував конкретного географічного значення, рівнозначного назвам Волинь, Поділля […] Будучи територіальним зосередженням козацької держави, Україна не передала їй свою назву. Як і раніше, в усіх сферах життя продовжувала широко вживатися давня етнічна і політична назва 'Русь'."

Собчук В.Д. Украинская шляхта русского происхождения на юге Волыни во 2 п.16 – 1 п.17 ст. – Историческая генеалогия (Екатеринбург), 1994 г., № 4, с. 67 – 73.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з к.14 до с.17 ст. : Волинь і центральна Україна. – К. : автореф.д.і.н., 1994 р. – 30 с.

Шифр НПБ : Р513838

Заяць А.Є. Урбанізаційний процес на Волині в 16 – 1 п.17 ст. – Льв. : автореф.к.і.н., 1994 р. – 18 с.

Шифр НБУ : РА284300 РА285492 (дисертація – ДС44659); ДІБ : 9(С2) / З-408; НПБ : Р512613

Беренштейн О. До історії розповсюдження хасидизму на Волині і Поділлі. – "Єврейська історія та культура в Україні", К., 1994 р., с.

Паталах О.Ю. До питання про герб Костя Гордієнка. – НГК4, 1994 р., с. 59 – 60.

На його надгробку є родовий герб. Певно, він походив з волинської шляхти (як припускав А.Скальковський).

Собчук В. Дениско Мукусійович і Денисковичі на півдні Волині в 15 – 2 тр.16 ст. – НГК4, 1994 р., с. 69 – 71.

Засновник роду Дениско відомий в 1436 – 1466 рр. Генеалогічне дерево.

Котляр М.Ф. Війна Волинського князівства з Добжинським орденом. – Середньовічна Україна, 1994 р., т. 1, с. 17 – 28.

За Дорогичин в 1238 р.

Іващенко О. Повстання С.Наливайка і Волинь. – "Козацькі часи на Житомирщині", Жт., Льонок, 1994 р., с. 5 – 15.

Булига О.С. До історії волинського козацтва. – "Берестецька битва в історії України", Рв., 1994 р., с. 27 – 28.

[Збірка_праць] Велика Волинь : минуле і сучасне. – Хм. : 1994 р. – 672 с.

Кучінко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині : від палеоліту до середини 14 ст. – Луцьк : Надстир’я, 1994 р. – 207 с.

Колосок Б.В. Втрати пам’яток архітектури у Волинській області під час війни 1941 – 1945 рр. – "Діяльність музеїв просто неба у збереженні культурної спадщини та відродженні духовності народу", К., 1994 р., с. 17 – 20.

Список знищених пам’яток із зазначенням дат руйнування.

Годованюк О. Типологія православних мурованих храмів Волині. – Архітектурна спадщина України, 1994 р., т. 1, с. 75 – 92.

Виділено такі типи : тринефний храм; однонефний триконховий храм; однонефний тридільний храм; храм хрещатого плану; храм плану ротонди.

[Бриковський Р.] Brykowski R. Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojoe. Wołyń i wieluńskie. – Ochrona zabytków, 1994, № 2, s. 158 – 167.

"Польські дерев’яні костели. Втрати під час війни – втрати під час миру. Волинь і Велюнське воєводство".

[Ковальчик Є.] Kowalczyk J. Kierunki w póznobarokowej architekturze sakralnej na Wołyniu. – Sztuka kresów wschodnich (Kraków), 1994, t. 1, s. 7 – 38.

"Напрямки у пізньобароковій сакральній архітектурі на Волині".

Гуртовий Г. Чудотворні ікони на Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 23 – 25.

Почаїв, Зимно, Озденіж, Білосток (ікони богородиці).

Александрович В. Початки музейного колекціонування іконопису Волині. – "З історії колекціонування в Україні", Жт., 1994 р., с. 15 – 16.

Александрович В.С. Джерела до історії монументального малярства та іконопису Волині 12 – 16 ст. – Родовід, 1994 р., № 8, с. 20 – 26.

Вигоднік А. Вивчення євангельських текстів на іконах волинської школи іконопису. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 25 – 28.

2 вид. : "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1995 р., т. 1, с. 189 – 192.

3 вид. : "Волинський музей", Луцьк, Ініціал, 1997 р., с. 18 – 19.

На іконах Ісуса Христа зображають з євангелієм, на якому написано текст. Найчастіше – Матфій, 25, 34-35.

Жеплинська О. Формування збірки волинського малярства у Національному музеї у Львові. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 33 – 36.

Понад 100 пам’яток 16 – 19 ст. Поодинокі надходження 1 п.20 ст.; надходження 1951 – 1952 рр. з розформованих збірок богословської академії та музею студитів у Львові; експедиції 1960-1970-х рр.

Когут Л. Особливості збереження, дослідження та реставрації волинської ікони : з практичного реставраційного досвіду. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 61 – 67.

Лініченко А. Деякі аспекти художньо-образного строю ряду народних волинських ікон 18 – с.19 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 72.

Луць В. Збірка волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею. – Родовід, 1994 р., № 8, с. 38 – 52.

Скоп-Друзюк Г., Скоп Л. Творчість волинського іконописця 18 ст. (автора ікон "Христос-виноградар"). – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 18 – 21.

Його індивідуальні особливості окреслив П.М.Жолтовський. Двостороння ікона 1738 р. з м-ка Могиляни. Ікона "Христос-виноградар" 1745 р. з с.Скоїв. Хронологія його творів.

Тітов М. Особливості реставрації волинської ікони. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 67 – 69.

Багато темперних ікон 18 ст. в 19 – п.20 ст. були поновлені олійними фарбами, і тепер ці шари треба знімати.

Цитович В. Проблеми вивчення, зберігання та реставрації іконопису волинської школи 16 – 18 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 59 – 61.

В 1993 р. обстежено 200 ікон, складено 160 паспортів, які будуть введені в автоматизовану інформаційну систему "Волинська ікона".

Карпюк Л. Малярські осередки на Волині 17 – 18 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 15 – 18.

Анонімний маляр 1 п.17 ст. з Туропинського монастиря (волинський іконописець 1630 р.). Майстерня Михнівського монастиря (с.Михнівка р.Камінь-Каширський) сер. – 2 п.17 ст.

Павличко Я. Антимінси волинських єпископів 17 ст. в колекції Національного музею у Львові. – "Волинська ікона", Луцьк, 1994 р., с. 36 – 38.

Афанасія Пузини 1640 р.; Гедеона Святополка-Четвертинського (3 екз. часу його луцького єпископства 1663 – 1685 рр.); Афанасія Шумлянського 1687 р.

Атаманенко В.Б. Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів 2 п.16 ст. – "Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України", Дп., 1995 р., с.

Кучінко М.М., Охріменко Г.В. Археологічна карта Волині. – Луцьк : Вежа, 1995 р.

Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. Волинські грамоти 16 ст. – К. : Наукова думка, 1995 р. – 245 с.

[Збірка_праць] Волинь незабутня. – Рв. : 1995 р.

[Збірка_праць] Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. – Хм. : Доля, 1995 р.

[Яковенко Н.М.] Jakovenko N. Posłowie województw wołyńskiego, kijowskiego o bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej w końcu 16 i w 1 p.17 w. – "Spoleczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493 – 1993)", Warszawa, 1995, s. 88 – 93.

"Посли Волинського, Київського і Брацлавського воєводств на сеймах Речі Посполитої в к.16 – 1 п.17 ст."

Булига О.С. Зв’язки козацьких писарів з Волинню. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 119 – 121.

На місті Берестецької битви знайдено срібний каламар – з канцелярії Війська Запорозького ? Іван Виговський родом з Волині. Самійло Зорка – теж (чи не псевдонім Виговського ?).

Чернихівський Г.І. Тернисті дороги Козубських. – Українське слово, 1995 р., № 11, с. 12 – 13; № 12, с. 13 – 14.

Історія з 1756 р. роду на Волині.

Сидор-Гібелінда О. [Шляхтичі] Подгороденські на Волині : до питання хронологізації рельєфу з м.Володимира-Волинського. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 15.

На рельєфі зображено Мартина Божидаруса Подгороденського (в 1691 р. він був земським писарем у Володимирі); згадки про представників роду 1572 – 1863 рр.

[Збірка_праць] Південно-східна Волинь : наука, освіта, культура. – Хм. : 1995 р.

Пуцко В. Художня колекція Волинського єпархіального давньосховища. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 22 – 24.

Давньосховище засноване в 1893 р.; під час Першої світової війни евакуйоване до Харкова; потім збірку було розпорошено і переважно знищено. Було кілька ікон 16 ст., цінні портрети, літургійні гапти.

Пуцко В. Волинське єпархіальне давньосховище. – Образотворче мистецтво, 1995 р., № 2, с. 55 – 58.

[Родичкін І.Д.] Rodiczkin I., Rodiczkina O. Parki Dionizego Merkla na Podolu i Wołyniu. – Teka komisji urbanistyki i architektury, 1995, t. 27, s.

"Парки Діонісія Меркля на Поділлі й Волині".

[Яковенко Н.М.] Jakowenko N. Szlachcić "łaciński" czy "łatynizujący" : uwagi o polskojęzycznym poemacie z Wołynia z 1585. – "Łacina w Polsce", Warszawa, 1995, s. 55 – 59.

"Шляхтич 'латинський' чи 'латинізуючий' : уваги до польськомовної поеми з Волині 1585 р." Поема "Epicedion" – панегірик кн.М.Вишневецькому, написаний, евентуально, Жданом Білицьким.

Василевська С.І. З історії музею і формування музейної колекції. – "Матеріали та тези доповідей наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею", Жт., 1995 р., с. 89 – 90.

Музей волинської ікони – частина Житомирського краєзнавчого музею.

Вигоднік А. Датовані і підписні ікони у збірці Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 48 – 50, 24 іл.

Їх є 34; типи написів; їх розміщення; використання кириличної та латинської графіки.

Вигоднік А. Ікони "Коронування богородиці" у збірці Музею волинської ікони. – "Богородиця і українська культура", Льв., 1995 р., с. 6 – 9.

Єлісеєва Т.М. Збірка ікон Волинського краєзнавчого музею. – "Матеріали та тези доповідей наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею", Жт., 1995 р., с. 75 – 76.

Колекція сформована в 1981 – 1986 рр., налічує понад 200 ікон волинської школи 16 – 18 ст. На її підставі відкрито експозицію музею волинської ікони (57 творів).

Єлісеєва Т.М. Донаторські ікони в експозиції Музею волинської ікони. – "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1995 р., т. 2, с. 159 – 161.

Карпюк Л. "Волинський іконописець 1630 р." та його твори в Музеї волинської ікони. – "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1995 р., т. 2, с. 189 – 192.

Карпюк Л. Каталог ікон волинської школи іконопису 16 – 18 ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 35 – 47, 10 іл.

Описано 183 ікони (4 – 16 ст., 47 – 17 ст., решта – 18 ст.).

Ковальчук Є. До питання обліку і збереження пам’яток іконопису в церквах Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 21.

Цей облік було започатковано експедицією Волинського краєзнавчого музею 1981 р., завершено в 1986 р.; обліковано 518 цінних пам’яток, укладено 127 охоронних договорів із релігійними громадами. Але нагляду за рухом пам’яток нема.

Лініченко А. Богородичні ікони з фондів Волинського краєзнавчого музею. – "Богородиця і українська культура", Льв., 1995 р., с. 37 – 39.

Луць В., Откович З. Волинські ікони з Львівської картинної галереї та Харківського художнього музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 24 – 34, 12 іл.

Дано наукові описи 8 ікон з ЛКГ та 5 – з ХХМ.

Откович М. Волинська ікона : презентація проекту. – Родовід, 1995 р., № 12, с. 116 – 118.

Шифр НБУ : Ж68439

Пуцко В. Волинські ікони богородиці Одигітрії. – Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze, 1995, t. 3-4, s. 413 – 447, 21 іл.

1. Ікона богородиці Дорогобузької. 2. Ікона богородиці Волинської. 3. Ікони богородиці Одигітрії 16 – 18 ст.

Пуцко В. Ранні ікони Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 5 – 6.

Волинське образотворче мистецтво 11 – 15 ст. майже невідоме. Кам’яна іконка Одигітрії к.12 – п.13 ст. з Городка Надбужного біля Грубешова; іконка з Чермно (Червеня) 1 п.13 ст. Мініатюра з "Бесід Григорія Двоєслова на євангеліє"; дорогобузька ікона Одигітрії к.13 – п.14 ст.; мініатюра Ковровського євангелія 3 ч.14 ст.

Єлісеєва Т. Декор та іконографія царських врат к.16 – 1 п.17 ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1995 р., с. 17 – 18.

Всього 5 пам’яток.

Юркова О.В. Дослідження О.І.Барановичем магнатського господарства на Волині 16 – 18 ст.на терені науково-дослідної катедри історії України в Києві. – Український історик, 1996 р., № 1-4, с. 314 – 318.

Санцевич А.В. Велика Волинь як історико-географічний фактор у творчості М.Грушевського. – Український історик, 1996 р., № 1-4, с. 306 – 309.

Степанков В.С. Події початкового етапу національної революції (1648 – 1 п.1649 рр.) на Волині у висвітленні М.Грушевського. – Український історик, 1996 р., № 1-4, с. 310 – 313.

Ярмошик І.І. Історія Волині в дослідженнях Андрія Хойнацького. – "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1996 р., с. 254 – 256.

Майборода Р. Люстрація королівщин Руського, Белзького і Волинського воєводств 1616 року та її архівна доля. – "Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича", К., 1996 р., с. 352 – 365.

Книга люстрації зберігається нині в ЦДІА в Києві. Опис вигляду книги. Плани видання цієї люстрації 1890-1910-х рр.

Ярмошик І.І. Вплив київської історичної школи В.Б.Антоновича на розвиток волинського краєзнавства в 2 п.19 ст. – "Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича", К., 1996 р., с. 171 – 190.

Терський С. Про писемність в містах західної Волині 10 – 14 ст. (за археологічними даними). – Наукові записки… Львівського історичного музею, 1996 р., т. 5, № 1, с. 74 – 95, 3 іл.

Писала. Графіті. Літерні клейма на денцях горщиків. Печатки. Застібки до книг. Каталог цих знахідок у Володимирі, Луцьку, Пересопниці, Дорогобужі, Городищі Шепетів.р. та інших місцях.

Ворончук І. Селянський двір на Волині в 2 п.16 ст. : спроба ретроспективного відтворення. – "Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича", К., 1996 р., с. 331 – 352.

Поняття "дворище" і "дим"; кількість димів у дворищі; кількість землі у посіданні дворищ / димів.

Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 р. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1996 р., т. 231, с. 415 – 436, 2 іл.

Матеріали сеймиків обмежені майже виключно ухвалами, які вписувались у гродські книги. Дана інструкція, ухвалена 10.01.1595 р., була опублікована в 1844 р. в латинській транскрипції, а тепер – з оригіналу української мовою.

Нахратова Т.Т. З історії діяльності католицьких орденів на Волині. – "100-річчю музейної справи на Волині присвячується", Рв., 1996 р., с. 139 – 144.

[Збірка_праць] Галичина і Волинь в часи визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. – ІФ. : 1996 р. – 56 с.

Шифр НБУ : ВА602467

Булига О.С. Роль Волині у походженні та становленні українського козацтва. – Наукові записки… Рівненського краєзнавчого музею, 1996 р., т. 1, с. 45 – 52.

Жилюк С.І. Російська православна церква на Волині : 1793 – 1917 рр. – Жт. : Журфонд, 1996 р. – 173 с.

Жилюк С.І., Костриця М.Ю. Монастирі Волині : історико-краєзнавчий нарис. – Жт. : МАК лтд., 1996 р. – 63 с.

Шифр НБУ : ВА577186

Ярмошик І.І. Волинь у працях українських істориків 20-х років 20 ст. – "Малинщина в просторі і часі", Малин, 1996 р., с. 109 – 112.

Гнатюк-Сосна Л. Дослідження монументального будівництва на терені великої Волині в 19 – 20 ст. – Архітектурна спадщина України, 1996 р., т. 3, № 2, с. 117 – 129.

Статті у "Волинських епарх.відомостях". Книги П.Батюшкова. Роботи Г.Логвина, О.Годованюк, Б.Колоска. Огляд архівних джерел.

[Бриковський Р.] Brykowski R. Kościół jezuitów w Łucku i architektura zakonu jezuitów na Wołyniu i Podolu w 1 połowie 17 w. – Sztuka kresów wschodnich (Kraków), 1996, t. 2, s. 65 – 84.

"Костел єзуїтів у Луцьку і архітектура ордену єзуїтів на Волині й Поділлі в 1 п.17 ст."

Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони : ікони 16 – 17 ст. з експозиції Музею волинської ікони. – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 34 – 47, 17 іл.

Науковий опис 21 ікони (з них 20 зібрано під час експедицій 1981 – 1982 рр.).

Когут Л. Волинська ікона : роздуми реставратора. – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 61.

Луць В. Ікони Волині 13 – 18 ст. в збірці Рівненського краєзнавчого музею. – Рв. : 1996 р., тт. 1 – 2.

Откович З. Реставрація пам’ятника 1 п.17 ст. з Волині – ікони "Параскева-П’ятниця". – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 64 – 66, 6 іл.

Надійшла на реставрацію в 1996 р. в незадовільному стані. Описано копіткий процес закріплення живопису.

Цитович В.І., Тимченко Т.Р. Проблеми реставрації волинської ікони к.16 ст. "Христос-учитель" зі збірки фонду "Український ренесанс". – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 63 – 64.

Ікона зазнала механічних пошкоджень (порубана сокирою ?) десь в 17 – п.18 ст., відреставрована в к.17 – п.18 ст. Тепер реставратори хочуть зняти шар записів 18 ст.

Єлісеєва Т. Каталог царських врат к.16 – п.20 ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 48 – 56, 3 іл.

Науковий опис 22 пам’яток, зібраних в 1981 – 1985 рр.

Александрович В. Малярі та мережа малярських осередків Волині 16 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1996 р., с. 5 – 13.

Підписи волинських майстрів на іконах відомі лише з к.17 ст., але й тоді вони є винятковими. Документальні звістки про малярів у Володимирі (1545 – 1576 рр.), Луцьку (1566 – 1583 рр.), Ратному (1565 р.), Острозі (1576 – 1603 рр.), Кременці (1588 р.), Ковелі (1590 р.). Згадки про діяльність львівських малярів на Волині. Всі згадані майстри – українці, і то виключно світські особи, але нема ніяких вказівок на їх творчість.

Силюк А.М. Микола Іванишев – дослідник історії Волині. – "Українська національна ідея", Жт., Журфонд, 1997 р., с. 81 – 84.

Огнєва О., Рудецький П., Бірюліна О., Романюк О. Волинська геральдична традиція св.Миколая. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 71 – 74, 2 іл.

На печатках 1565 – 1616 рр. в гербі міста зображено св.Миколая. На підставі вивчення волинських ікон визначено волинський ізвод іконографії св.Миколая.

Однороженко О. Про земельний герб Волині. – НГК6, 1997 р., с. 58.

Первісним гербом був прямий срібний хрест на червоному полі (з’явився в 12..13 ст.).

Ярмошик І.І. Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в 2 п.19 ст. – "Українська національна ідея", Жт., Журфонд, 1997 р., с. 70 – 73.

Терський С. Галицько-Волинська держава : зв’язки зі Сходом (за матеріалами археологічних досліджень політико-економічних центрів західної Волині). – "Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених", К., 1997 р., с. 268 – 269.

Золотоординський керамічний імпорт в Луцьку та Пересопниці, 14 ст.

Старченко Н. Майнові зобов’язання подружжя на Волині в 16 ст. – Наукові записки : збірник праць молодих учених і аспірантів, 1997 р., т. 2, с. 49 – 65.

[Срогош Т.] Srogosz T. Dżuma ujarmiona ? Walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta. – Wrocław : Arboretum, 1997. – 151 s.

"Чума приборкана ? боротьба з чорною смертю за Станіслава-Августа". В основному про Поділля, Волинь, Україну.

Рец. : Коник О. – Український гуманітарний огляд, 1999 р., т. 2, с. 251 – 253.

Довбищенко М. Уніатський нобілітет Волині 1 п.17 ст. : погляд на проблему з позицій нових методологічних підходів. – Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури, 1997 р., т. 1, с. 52 – 64.

С. 63 : "Один той факт, що тільки на Волині до унії приступили представники 100 шляхетських родин, доводить хибність тези про рідкість такого явища як перехід до з’єднання православного нобілітету […] З’єднаний нобілітет надавав підтримку уніатській церкві. Допомога ця виявилась як у наданні фундацій, так і у поважному представництві шляхти в середовищі з’єднаного духовенства, і перш за все серед ченців-василіан".

Денисюк В.Т. Волинь : події, факти, цифри : туристичні маршрути. – Луцьк : Надстир’я,1997 р. – 144 с.

Шифр НБУ : ВА578737

Панишко С.Д. Формування території Волинської землі у 12 – на п.14 ст. – К. : автореф.к.і.н., 1997 р. – 24 с.

Шифр НБУ : РА295814 (дисертація – ДС55355)

Рожко В. Православні монастирі Волині. – Луцьк : 1997 р.

Ковальчук Є. Експедиції Волинського краєзнавчого музею 1981 – 1982 рр. по обстеженню культових споруд Волині на предмет виявлення, обліку і збору цінних пам’яток. – Волинський музей, 1997 р., т. 1, с.

Бойко О., Слободян В. Проекти реставрації дерев’яних церков Волинської області. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 6, с. 53 – 60.

Крощенко Л.М. Типологічні й стилістичні особливості зальних храмів Волині 12 – 18 ст. – Архітектурна спадщина України, 1997 р., т. 4, с. 17 – 30, 34 іл.

С. 17 : "Це безстовпні однонавні з поздовжною віссю будівлі з виразним головним торцевим фасадом та вівтарною частиною на протилежному боці. Вони безверхі, накриті двосхилими дахами, з фронтонами і брандмауерами над торцями нави". Проаналізовано 19 пам’яток.

[Ковальчик Є.] Kowalczyk J. Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu. – Przegląd wschodni, 1997, t. 4, № 1, s. 25 – 73.

"Пізньобарокові резиденції на Волині".

Пажимський О. Садибні ансамблі подільської Волині. – Хм. : 1997 р.

[Ніякої подільської Волині не було; мається на увазі північна частина сучасної Хмельницької обл.]

[Попек Л.] Popek L. Świątunie Wołynia. – Lublin : 1997, t. 1 = 370 s.

"Святині Волині".

[Попек Л.] Wołyń : ocalić od zapomnienia. – Lublin : 1997.

"Волинь : врятувати від забуття".

Могитич І. Сторінки архітектури Галичині і Волині 12 – 14 ст. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 8, с. 3 – 20.

Александрович В. "Легенда Йова Кондзелевича" : вступ до студій над творчістю майстра на Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 6 – 23.

В літературі стверджено належність ЙК до жовківської малярської школи; але навіть існування такої школи не доведене, а зв’язки ЙК з Жовквою не засвідчені нічим, окрім факта народження в Жовкві. Натомість від 1686 р. простежується зв’язок ЙК з Волинню. Волинська спадщина ЙК значною мірою атрибутована йому довільно. Так, "Успіння" та 6 ікон апостолів з іконостасу Михайлівської церкви Білостоцького монастиря не належать ЙК, а належать анонімному "майстрові Білостоцького іконостасу" (імовірно, київського походження). Ікони "Богородиця Елеуса" та "Зішестя св.духа" з того ж монастиря також не є творами ЙК. Фрагменти іконостасу Троїцької церкви в с.Городище також не є творами ЙК, в чому остаточно переконує їх нововідкрита дата – 1696 р. Але можливо, що ЙК навчався у "майстра Городищенського іконостасу". В Манявському іконостасі далеко не всі ікони належать ЙК. Він весь час працював у складі більшої монастирської артілі, про що часто забувають. Отже, ЙК – представник волинської школи живопису доби її останнього розквіту.

Братушко Ю., Лагутіна Л., Луць В., Цитович В. Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 98 – 107, 6 іл.

31 ікона к.16 – п.19 ст.; методи : мікроскопічне дослідження шліфів, люмінісценція, інфрачервона спектроскопія, мікроспектрофотометрія, емісійний спектральний аналіз. Встановлено хімічний склад ґрунтів та фарб, надійно виявлено шари поновлення.

Василевська С., Вигоднік А. Ікони 17 – 18 ст. з експозиції Музею волинської ікони. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 117 – 135, 5 іл.

Науковий опис 35 ікон.

Гуртовий Г. Йов Кондзелевич в контексті духовного, громадського і політичного життя Волині рубежу 17 – 18 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 39 – 40.

ЙК навчався у жовківській школі живопису, яка була дуже помітною в Європі. Можливо, вступив до Білостоцького монастиря через бажання самоутвердитись, оскільки на Волині тоді не було сильної іконописної майстерні. [Все, що Александрович документально ствердив, наш автор голослівно заперечив].

Дацюк І. Волинська ікона 17 – 18 ст. : традиції і новаторство. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 69 – 71.

Впровадження ренесансних мотивів в іконопис.

Ковальчук Є. До питання музейного і церковного співробітництва у збереженні і дослідженні пам’яток давнього мистецтва Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 68 – 69.

Взаємовигідне співробітництво у формах : передачі до музеїв ветхих ікон, непридатних для богослужіння; влаштування спільних виставок; надання допомоги у реставрації. В 1997 р. за благословенням єп.Нифонта проведено обстеження церков Луцького і Локачинського районів, виявлено ряд цікавих ікон.

[Кондрацюк П.] Kondraciuk P. Domniemany ikony wolyńskiej szkoły malarstwa w zbiorach Muzeum okręgowego w Zamościu. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997, с. 59 – 63, 4 іл.

"Ікони, які, можливо, належать до волинської школи малярства, у збірці округового музею у Замості". 3 ікони : "Одигітрія" к.17 ст. з Щебрешина; "Спас Пантократор" того ж майстра і з того самого іконостасу, що й попередня ікона; "Спас Пантократор" п.18 ст. з с.Седлиська біля Замостя.

Костюк Г. Волинська школа іконопису поповниться ще однією пам’яткою – іконою 16 ст. "Пророк Ілля з житієм". – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1997 р., с. 56 – 57.

Рідкісний для іконопису сюжет. 6 житійних клейм. Була храмовою в дерев.церкві св.Іллі в Дубно (в пам’ять кн.Іллі Острозького ?). Мурована церква збудована в 19 ст. Ікона реставрується з 1995 р.

Лильо І. Три етапи розвитку візантійсько-грецьких зв’язків мистецької культури давньої Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 46 – 48.

1-й : 11 ст. – 1340 р.; 2-й : 1340 – 1569 рр.; 3-й : 1569 р. – с.17 ст. пам’ятки цих етапів, відповідно : дорогобузька, зимненська та почаївська ікони богородиці.

Лініченко А. До питання про систематизацію пам’яток волинського малярства : створення каталогу ікон з колекції Волинського краєзнавчого музею. – Волинський музей, 1997 р., т. 1, с.

Пуцко В. Волинські рецепції візантійської іконографічної схеми. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 41 – 45, 8 іл.

Шляхи переробки схем "Спаса нерукотворного", "Успіння", "Воздвиження".

Тимченко Т.Р. З історії реставрації українського іконопису у 1920-х рр. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 85 – 88, 2 іл.

Діяльність М.І.Касперовича (1885 – 1938 рр.).

Єлісеєва Т.М. Збірка предметів української декоративної різьби Волинського краєзнавчого музею. – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1997 р., с. 42 – 43.

Лильо О. Львівські скульптори 18 ст. на Волині. – "Волинська ікона", Луцьк, 1997 р., с. 72 – 77.

Роботи Христіана Сейнера в 1732 р. у Вишнівці (палац, костел кармелітів); Каспера Коллерда в 1736 р. у Вишнівці (костел кармелітів); Антона Осінського в 1754 р. в Лешневі, в 1756 р. в Збаражі; Матвія Полейовського в 1768 – 1775 рр. в Заславі, в 1781 – 1783 рр. в Почаєві.

Дехтярчук О.В. Кам’яні хрести Волині 17 – 19 ст. – "Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених", К., 1997 р., с. 286 – 288.

Виявлені в багатьох місцях Дубнівського і Кременецького районів.

Карпінський В.С. Зародження і розвиток друкарства на Волині. – Луцьк : 1997 р. – 107 с.

Шифр НБУ :ВА578763

Ковальчук Є. Музей волинської ікони та його колекція : бібліографічний покажчик. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 13 – 17.

91 поз.

Ковальський М.П. Роль Олександра Цинкаловського в українській історіографії і волиніані. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1998 р., с. 46 – 47.

Луць В. Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 36 – 45, 2 іл.

Робота І.Шендрика по збирання пам’яток на Волині для А.Шептицького.

Скочиляс І. Акти візитацій у науково-краєзнавчих дослідженнях з історії Волині. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1998 р., с.

Ярмошик І.І. Становлення історичного краєзнавства Волині в 19 – на п.20 ст. – Жт. : Волинь, 1998 р. – 22 с.

Шифр НБУ : Р84247

С. 20 : "В 19 ст. на Волині відбулося науково-організаційне становлення краєзнавства. Важливий вплив на його розвиток справила київська історична школа проф.В.Антоновича".

Ярмошик І.І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 19 – 20 ст. – К. : автореф.к.і.н., 1998 р. – 17 с.

1. Історичне краєзнавство Волині в 19 – на п.20 ст.

2. Волинь в історичних дослідженнях 1917 – 1990-х рр.

3. Фонди обласних державних архівів як джерело до вивчення історії Волині.

[Кот С.І.] Волинська ікона 16 – 16 ст. : каталог та альбом. – К. : Спадщина, 1998 р. – 102 с.

Рец. : Лильо І. – ЗНТШ, 1998 р., т. 236, с. 655 – 657.

[Збірка_праць] Поділля і південно-східна Волинь в роки визвольної війни українського народу с.17 ст. – Стара Синява : 1998 р. – 327 с.

Шифр НБУ : ВА586118

Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції : Волинь 2 п.16 ст. – Mediaevalia Ucrainica, 1998 р., т. 5, с. 68 – 81.

С. 69 : "Ми спробуємо в цій статті показати : 1. умовність тієї межі, яка відділяла 'приватне' від 'публічного'; 2. своєрідну 'театралізацію' проявів агресивності, гамованих перевагою 'публічного' над 'приватним'."

Горін С. Право подавання : на прикладі волинських монастирів 16 – 1 п.17 ст. – Київська старовина, 1998 р., № 4, с.

Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви к.16 – 1 п.17 ст. : за матеріалами Волинського воєводства. – К. : автореф.к.і.н., 1998 р.

Огнєва О., Пушкар Н. пам’ятки єврейської культури у фондах Волинського краєзнавчого музею : каталог. – "Національні меншини правобережної України : історія і сучасність", Жт., Волинь, 1998 р., с. 79 – 82.

Войтович Л.В. Етапи політичної історії Волині 14 – 15 ст. : державність, васалітет, інкорпорація. – Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність, 1998 р., т. 5, с. 153 – 168.

С. 168 : "Є підстави вважати, що до 1385 р. фактично і юридично Волинська земля залишалась незалежною державою. З 1385 р. волинські князівства стали васалами великого князівства Литовського, але за правління князя Свидригайла Ольгердовича, особливо в 1440 – 1452 рр., Волинь фактично знову була незалежна".

Войтович Л. Етнотериторіальна підоснова формування удільних князівств Волинської землі. – Волино-Подільські археологічні студії (Льв.), 1998 р., т. 1, с. 286 – 294.

Ковальчук Є. Музей волинської ікони : створення і діяльність. Історичний аспект. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 6 – 13.

Заснування музею в 1993 р. Його комплектування. Атрибуція і реставрація пам’яток. Проведення конференцій. Підготовка каталогу.

Могитич І. Археологічно відкриті дерев’яні церкви Галичини і Волині 10 – 14 ст. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1998 р., т. 10, с. 3 – 14, 6 іл.

Нині встановлено 19 планів церков 10 – 13 ст.; серед них переважають дводільні споруди; всі вони мають відповідники у мурованих церквах та церквах пізнішого часу.

Годованюк О.М. Костьоли Волині. – "Теорія та історія архітектури і містобудування", К., 1998 р., с. 80 – 91.

Колосок Б.В. Волинські фортеці. – Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 1998 р., т. 7, с. 96 – 100.

Рожко В. Чудотворні ікони Волині і Полісся. – Луцьк : Медіа, 1998 р.

Братушко Ю.Й., Лугіна Л.М., Цитович В.І., Луць В.Д. Деякі особливості матеріалів живопису волинських ікон. – "Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах : проблеми та шляхи їх вирішення", К., 1998 р., с. 16 – 18.

Склад ґрунту і фарб; досить широко вже в 1 п.18 ст. вживається берлінська лазур (виробляється з 1727 р.).

Вигоднік А. Сюжет "Коронування богородиці" на волинських іконах 17 – 18 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 85 – 90, 14 іл.

Обряд коронування ікон запозичено ченцями-василіянами з Італії. Цей обряд та іконографічний тип коронованої богородиці тісно пов’язані. Цей сюжет розвинувся з композиції "Успіння".

Ковальчук Є. Луцький музей волинської ікони. – пам’ятки України, 1998 р., № 1, с. 18 – 22.

Має понад 400 ікон 16 – 18 ст.

[Кукиз Т.] Kukiz T. Wołyńskie madonny i inne obrazy sakralne z diecezji łuckiej. – Biały Dunajec : 1998.

"Волинські мадонни та інші священні образи з Луцької єпархії".

Луць В. Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 22 – 32, 9 іл.

Музей при Київській духовній академії. Волинське давньосховище в Житомирі (активне в 1893 – 1902 рр.). Харківський музей (1920-і рр.).

Низькохат О. Образ Спаса Вседержителя на іконах з колекції Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 90 – 92, 4 іл.

Їх є 38, належать до 16 – 18 ст., з них 5 – з написами. Найпоширеніший тип – поясне зображення.

Ременяка О. Іконографічні інтепретації "Чуда Георгія зі змієм" в волинському іконописі. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 81 – 85, 3 іл.

В Україні скорочений варіант (без царівни та її батьків) мало поширений; зміст варіанту, в якому Георгій озброєний веретеном замість списа.

Сидор О. Матеріали до зведеного каталога волинського іконопису з колекції Національного музею у Львові. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 96 – 132, 40 іл.

Науковий опис 45 ікон.

Єлісеєва Т. Збірка предметів української декоративної різьби Волинського краєзнавчого музею. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 133 – 138, 14 іл.

Цих предметів є 87, належать до к.16 – п.19 ст., переважно до 18 ст. Класифікація, опис найцікавіших предметів.

Єлісеєва Т.М. Скульптурна різьба в декорі царських врат Волині 17 – 18 ст. – "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1998 р., с. 92 – 93.

Єлісеєва Т.М. Тема Єсеєвого древа в царських вратах Волині к.17 – 18 ст. – "Минуле і сучасне Волині", Луцьк, 1998 р., с.

Александрович В. Словник малярів Волині 16 – 17 ст. – "Волинська ікона", Луцьк, 1998 р., с. 45 – 68.

Наукові довідки про 59 волинських малярів; 17 малярів неволинського походження, зафіксованих на Волині; 2 особи, помилково уважані за малярів.

Карпюк Л. Малярські осередки на Волині : за матеріалами колекції іконопису Волинського краєзнавчого музею. – Волинський музей, 1998 р., т. 1, с. 17 – 18.

Пінчук Ю., Пасещенко Г. З волинських років М.І.Костомарова. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 418 – 425.

С. 434 : "В Рівненській гімназії вчений почав свою професійну педагогічну діяльність; в цьому регіоні зібрано пісенний матеріал […] рівненський період сприяв розширенню кола наукових інтересів історика".

Луць В. Волинські краєзнавці у спогадах Миколи Петрова. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 22 – 23.

Спогади написані в 1920 р., не опубліковані, цінні. Уривок про фальшивий Почаївський літопис.

Луць В. З листування Ореста Фотинського. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 8 – 12, 2 іл.

3 листи ОФ 1900 – 1923 рр. і звіт про обстеження церков на Волині в 1899 р.

Собчук В. Архів Сапєг як джерело для вивчення генеалогії та землеволодіння феодальної еліти південної Волині 16 ст. – "Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних", Льв., 1999 р., с. 442 – 445.

Цей архів зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки. Він дуже великий, цінний тим, що Сапєги успадкували володіння і архіви цілої купи волинських родів 15 – 16 ст. (Єловицьких, Чолганських, Сенют, Мокосіїв, Кобаковичів та ін.). Простежено шляхи успадкування.

Василюк Л.Л. Топоніми Волині як джерело фізико-географічних досліджень. – Луцьк : 1999 р. – 30 с.

Шифр НБУ : Р87933

Горін С. Настоятелі православних волинських монастирів у 15 – 1 п.17 ст. : спроба переліку. – "Діалог культур", К., 1999 р., с. 261 – 271.

Дані про 30 монастирів,

[Кулаківський П.М.] Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652 – 1673 рр. – Острог : 1999 р. – 607 с. – пам’ятки історії східної Європи. Джерела 15 – 17 ст. Т. 5.

Шифр НБУ : В342879/5

208 документів польською та руською мовами.

Рец. : Поліщук В. – Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 4, с. 252 – 253.

Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь у роки визвольної війни українського народу с.17 ст. : документи і матеріали. – Рв. : Перспектива, 1999 р. – 119 с.

Шифр НБУ : ВА590150

[Збірка_праць] Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. – Жт. : Волинь, 1999 р., т. 1 = 224 с.; т. 2 = 456 с.

Шифр НБУ : В343520/1-2

Ворончук І.О. Про коефіціент диму на Волині в 2 п.16 – с.17 ст. – "Український археографічний щорічник", К., 1999 р., т. 3-4, с. 212 – 229.

Коефіціент диму – число людей в складі одиниці оподаткування "дим". Щодо нього є сильна розбіжність думок дослідників (від 3 до 10). Обгрунтовано значення 10.92 [але без математичної статистики].

Ворончук І. Демографічні наслідки татарського нападу 1617 р. на Краснокорецьку волость Волині. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 229 – 239.

Документ з родинного архіву Сангушків є частиною загального перелку шкод від татарського нападу 1617 р. М-ко Краснокорець і 47 сіл – взято в ясир 4388 чол. Ця волость ще постраждала під час нападу татар 1618 р.

Старченко Н. Між чоловічим дискурсом і соціальними практиками : місце жінки в шляхетському соціумі : Волинь к.16 ст. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 137 – 143.

Права шляхтянок на володіння маєтностями в Литовському статуті і в натурі.

Бундак О.А. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795 – 1861 рр. – Льв. : автореф.к.і.н., 1999 р. – 16 с.

Шифр НБУ : РА303617

Ворончук І. До проблеми селянського землеволодіння на Волині в 1 п.17 ст. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 122 – 128.

За інвентарем маєтків кн.Острозьких 1620 р. : з 300 сіл на дворищній системі – 205, на волочній – 89. С. 126 : "Інвентар засвідчує, що проблема безземелля і малоземелля взагалі не існувала". С. 127 : "Уявлення про швидке переведення волочної поміри і неухильне дроблення селянських господарств під тиском зростання панських фільварків, для яких начебто шляхта і магнати захоплювали селянські рільні землі, є спрощеним".

Заяць А. Рецепція магдебурзького права на Волині до к.15 ст. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 272 – 278.

У Володимирі можна припускати запровадження МП в к.13 – п.14 ст.; за період 2 п.13 – 15 ст. засновано 11 міст, лише 5 – вдало. З них МП запроваджено у : Перемилі (1420 р.), Луцьку (1432 р.), Кременці (1438 р.), Дубні (1498 р.). Привілеї дуже бідні змістом.

В 16 – 1 п.17 ст. засновано 187 міст (105 – вдало), з них не менше 69 користувались МП.

Бармак М.В. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 – 1914 рр.) : розселення, господарське життя, міграції. – Тр. : 1999 р. – 206 с.

Шифр НБУ : ВА590984

Карліна О. Документи "Архіву Радзівіллів" як джерела з історії Волині 18 – 19 ст. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 286 – 293.

Більша частина архіву знаходиться у Варшаві. Там є досить багато матеріалів про Олицьку ординацію, зокрема, про замок в Олиці, його перебудови.

Кучінко М.М. Волинська земля в 10 – 1 п.14 ст. – К. : автореф.д.і.н., 1999 р. – 33 с.

Шифр НБУ : РА303738 (дисертація – ДС61077)

Павлюк В. Палацово-паркові ансамблі маґнатерії – центри культури Волині. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 402 – 418.

Перебудова оборонних замків (к.17 – 1 п.18 ст.); будівництво нових палацових комплексів (2 п.18 ст.); поєднання палацових і паркових ансамблів (з 1780-х рр.). Резиденції Сангушків (Ізяслав, Славута), Любомирських (Рівне), Мальчевського, Сангушків, Потоцьких (Антоніни). С. 417 : "Палацово-паркові ансамблі – це пам’ять про знать, шляхетність, культуру" [я б підкреслив – про польську знать, польську шляхетність і польську культуру, розбудовану коштом визиску українців].

Ковальчук Є. До питання збереження і охорони пам’яток сакрального мистецтва в православних храмах Волині. – "Роль музеїв у збереженні пам’яток сакрального мистецтва", Луганськ, 1999 р., с. 39 – 47.

Луць В. Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 12 – 22, 9 іл.

Вступ і текст щоденника 24.07 – 10.09.1926 рр. про поїздку в райони Могилева, Шепетівки, Славути зі спостереженнями про пам’ятки архітектури.

Михайлишин О.Л. Палацово-паркові ансамблі Волині 2 п.18 – 19 ст. : передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку. – К. : автореф.к.архіт., 1999 р. – 19 с.

Шифр НБУ : РА306344

Александрович В. Волинська ікона 16 – 18 ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 43 – 48.

Загальний нарис розвитку волинської ікони. Від княжих часів лишилось 2 ікони; ікон 15 ст. невідомо; основна маса ікон музею належить до 17 – 18 ст. С. 46 : "Нова історико-культурна ситуація, викликана утвердженням унії й поступовою переорієнтацією духовного життя на західну Європу, фактично обірвала розвиток найвищого професійного напрямку волинської малярської традиції".

Александрович В. Традиції мистецької культури княжої доби у волинських іконах 16 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 36 – 43, 8 іл.

Княжа доба представлена іконами богородиці з Дорогобужа (к.13 ст.) та Луцька (1 п.14 ст.); традиції простежено в 6 волинських богородичних іконах 16 ст. та в іконах інших святих. С. 40-41 : "Звернення до традицій княжої доби виступає як розбудоване явище, що охопило як широкий географічний регіон, так і різноманітні напрями малярської культури […] Звернення майстрів волинського малярства 16 ст. до малярського спадку княжої доби зазначалося також його значенням спадщини своєрідного золотого віку – найвищого піднесення власної мистецької традиції".

Бєлікова Г. Богоматір Одигітрія (Перивлепта) волинська, 1 п.14 ст. : матеріали до зведеного каталогу волинської ікони. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 95 – 98, 7 іл.

Науковий паспорт ікони.

Василевська С., Вигоднік А., Єлісеєва Т., Низькохат О. Матеріали до каталогу волинської ікони 16 – 18 ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 143 – 183.

Короткі довідки про 150 ікон.

Василевська С.І. Комплектування фондів Музею волинської ікони. – "Музей на рубежі епох", К., 1999 р., с. 100 – 101.

Експедиціями 1981 – 1985 рр. зібрано 1109 предметів, з них біля 300 ікон; В 1988 – 1992 рр. 462 предмети повернено релігійним громадам. З 1990 р. музей практикує передачу громадам копій ікон. Митниками вилучено 225 ікон під час спроб нелегального вивозу. Нині в музеї – понад 600 ікон.

Гелитович М. Датовані ікони перемишльської, волинської та львівської шкіл українського малярства 16 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 53 – 60, 7 іл.

Їх нині відомо 10 за 1532 – 1599 рр., з них 8 – з останньої третини 16 ст. Це переважно намісні ікони. Серед них є 5 підписних ікон з іменами майстрів (для кожного названо інші ікони, які йому атрибутуються).

[Голіков В.П.] Голиков В., Жарикова З., Обухович Л. Комплексное экспериментальное исследование волынской иконы "Спас" н.17 в. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 84 – 92, 1 іл.

Ікона з ц.Іллі у Камені-Каширському, нині в Музеї волинської ікони. Досліджено структуру шарів фарби та хімічний склад їх; встановлено, що ікона суттєво не поновлювалась.

[Голіков В.П.] Голиков В.П., Жарикова З.Ф., Обухович Л. Исследования некоторых технологических аспектов волынских икон 1 п.17 в. из коллекции музея волынских икон в г.Луцке. – "Проблеми збереження, консервації та реставрації музейних пам’яток", К., 1999 р., с. 35 – 45.

Мета роботи – з’ясувати, чи могла волинська школа іконопису 1 п.17 ст. бути джерелом сильних змін російського іконопису 2 п.17 ст. Для мікрохімічного аналізу відібрано зразки з 7 ікон, з них детальніше описано результати для ікони "Юрій Змієборець" з ц.Різдва богородиці с.Ворончин. Припущення загалом підтверджується.

Єлісеєва Т. Збірка пам’яток волинського іконопису 16 – 18 ст. Волинського краєзнавчого музею. – Волинський музей : історія і сучасність (Луцьк), 1999 р., т. 2, с. 154 – 159.

Ковальчук Є. Музей у дослідженні і збереженні пам’яток сакрального мистецтва : за матеріалами експедицій Волинського краєзнавчого музею 1997, 1999 років. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 25 – 29, 6 іл.

В 1999 р. обстежено 13 церков, виявлено ряд цінних ікон, також стародруки. Стан пам’яток у діючих церквах задовільний.

[Кондрацюк П.] Kondraciuk P. Ikony bogurodzicy na Zamojszczyźnie i ich związki z malarstwem ikonowym Wołynia. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 79 – 83.

"Ікони богородиці на Замойщині та їх зв’язки з іконописом Волині". Аналізуються 7 ікон 2 п.16 – 18 ст.; з них докладно – ікона з Грубешова 2 п.16 ст.

Обухович Л. Проблеми дослідження технології волинського іконопису. – Волинський музей : історія і сучасність (Луцьк), 1999 р., т. 2, с. 165 – 168.

Пуцко В. До характеристики волинського іконопису к.17 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 60 – 64, 8 іл.

"Христос вседержитель" 1684 р. із с.Датин Ковель.пов.; Покрова к. 17 ст. з с.Речиця; "Христос літургисающий" 1698 р. – всі позначені західними мистецькими і католицькими ідейними впливами.

Шульц І. Волинські ікони в зібранні національного Києво-Печерського заповідника : огляд колекції. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 48 – 50, 4 іл.

Стислі дані про ці ікони; для більшості точне місце походження невідоме.

[Ярошевич О.А.] Ярашевіч А. Абразы валынскага паходжання у зборах Музея старажытнай беларускай культуры НАНБел (Мінск). – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 1999 р., с. 69 – 70, 1 іл.

1. Старозавітна трійця 17..18 ст. – на п.20 ст. була в Житомирському музеї; 2. Богоматір з дитям 18 ст. невідомого походження.

Александрович В. Три волинські малярі к.16 – п.17 ст. : з неопублікованих рукописних матеріалів. – "Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних", Льв., 1999 р., с. 363 – 374.

В документі з Кременця 6.04.1588 р. фігурує лавник – маляр Данило. В реєстрі володінь кн.Я.Острозького з 1614 р. в м.Степані занотовано малярку та маляра Григорія з Молдавії.

Джаман Т.В. Розвиток народної освіти на Волині : 18 – 19 ст. – Тр. : автореф.к.пед.н., 1999 р. – 20 с.

Шифр НБУ : РА305195

Гаврилюк С. Волинські пам’ятки в діяльності професора Адріяна Прахова. – "На службі Кліо", К., 2000 р., с. 418 – 428.

С. 422 : "Як кваліфікований дослідник , він, безперечно, багато зробив для археологічного обстеження архітектурних пам’яток […] Водночас не зміг устояти перед спокусою забрати собі коштовне церковне начиння, рукописні книги, стародруки, інші цінні речі, виявлені під час подорожі по Волині. Це характеризує А.Прахова як людину корисливу, яка, прикриваючись науковими інтересами, привласнила чимало безцінних волинських пам’яток".

Герасименко Н. З історії мір місткості і ваги на Волині і Наддніпрянщині в 14 – 1 п.17 ст. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 2000 р., т. 240, с. 176 – 186.

Простежено одиниці для виміру кількості меду, збіжжя, попелу / селітри, солі; регіональні відмінності в мірах з однаковою назвою; співвідношення різних мір.

Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї : шляхетська Волинь к.16 ст. – Київська старовина, 2000 р., № 6, с. 58 – 74; 2001 р., № 1, с. 42 – 63.

Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими титулами у південній Волині 15 – 1 п.17 ст. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 2000 р., т. 240, с. 333 – 360.

Південня Волинь – це Кременецький повіт. Найбільші роди – Острозькі-Заславські і Збаразькі-Вишневецькі – не розглядаються; розглянутя дрібнота типу Курцевичів і Радзівілів (всього 13 родин).

Горін С.М. Православні монастирі Волині 2 п.15 – с.17 ст. : чисельність. статус, релігійно-культурні функції. – Льв. : автореф.к.і.н., 2000 р. – 19 с.

Шифр НБУ : РА309952 (дисертація – ДС66501)

Булига О.С. Роль Дубенської генеральної капітули 1743 р. у розвитку василіянських монастирів Волині. – "Дубно і світ", Дубно, 2000 р., с. 34 – 36.

Булига О.С. Волинська династія князів Корецьких. – "Корцю – 850 років", Рв., 2000 р., с. 12 – 16.

Грабовецький В.В., Ярошинський О.Б. Визвольна боротьба на Волині у 1648 – 1657 рр. : огляд опублікованих джерел. – К. : 2000 р. – 46 с.

Шифр НБУ : Р89071

Гуртовий Г.О. Волинь – край козацький : історико-краєзнавчі нариси. – Луцьк : Надстир’я, 2000 р. – 352 с.

Шифр НБУ : ВА599858

Кихтюк В.В. Історія Волині в контексті назв населених пунктів : до 1991 р. – Льв. : автореф.к.і.н., 2000 р. – 20 с.

Шифр НБУ : РА309950

[Як це назви населених пунктів можуть створювати контекст історії – мені неясно. З того, що місто звалось Луцьк, ніяк не випливає, що там мав відбутись з’їзд 1429 р.]

Павлюк В.В. Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в 19 ст. – Зп. : автореф.к.і.н., 2000 р. – 19 с.

Шифр НБУ : РА310230 (дисертація – ДС68732)

Рожко В.Є. Православні монастирі Волині і Полісся. – Луцьк : Медіа, 2000 р.

Огнєва О., Пушкар Н. Сакральне мистецтво України в поштовій листівці : з музейних колекцій Волині. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 102 – 107.

Каталог 198 листівок (архітектура, ікони, картини, сницарство, шиття, металеві вироби, штихи).

Гаврилюк С. Втрачені для Волині реліквії. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 10 – 13.

В 1890 р. А.Прахов подав на виставку 8-го археологічного з’їзду 32 предмети нібито зі своєї власної колекції, які насправді належали Почаївській лаврі та іншим волинських церквам. 3 документи з цього приводу.

Ковальчук Є. До питання комплектування збірки сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 13 – 14.

В 1999 – 2000 рр. надійшло біля 200 одиниць збереження. Безцінним є дар Надії Горлицької (15.09.2000 р.) – Холмська ікона богородиці. Біля 150 пам’яток зібрано експедиціями музею, 2 закуплені.

Михайлова Р.Д. Культура Волині 10 – 14 ст. та її складові. – "Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури", К., 2000 р., с. 136 – 144.

Могитич І. Оборонні вежі Галицької і Волинської земель 11 – п.16 ст. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 2000 р., т. 11, с. 3 – 14.

Данилюк А. Традиційні форми в народній церковній архітектурі на території Волинської області. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 67 – 68, 7 іл.

Традиційними для Волині є тридільні храми (безверхі, одноверхі та триверхі). Хрещаті – дуже рідкісні.

Данилюк А.Г. Волинь : пам’ятки народної архітектури. – Луцьк : Надстир’я, 2000 р. – 97 с.

Шифр НБУ : ВА603419

Михайлишин О. Палацово-паркові ансамблі Волині 2 п.18 – 19 ст. – К. : 2000 р. – 236 с.

Вернюк Я.С. Волинь у фольклористичних дослідженнях 19 – п.20 ст. – Рв. : 2000 р. – 148 с.

Шифр НБУ : ВА621493

Александрович В. Ансамбль ікон передвівтарної огорожі середньовічних храмів Волині. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 26 – 34, 6 іл.

Зібрано дані з с.12 до к.17 ст. Багаторядний ансамбль поширився в 16 ст. у перемиській школі, але не на Волині. Високих багатоярусних іконостасів як таких тут не зафіксовано. Ансамбль ікон передвівтарної огорожі доцільно називати терміном "моління", а не "іконостас" (останнє не вживалось в 16 – 17 ст.).

Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони 16 – 18 ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 87 – 101.

Наукові паспорти 19 ікон.

Дацюк І. "Богородиця Одигітрія" в іконописі Волині : композиційний аналіз. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 54 – 55.

[Кондрацюк П.] Kondraciuk P. Obraz matki bożej lubomelskiej : przyczynek do ikonografii predstawień matki bożej loretańskiej na Wołyniu i obszarze dzisiejszej Lubelszczyzny w okresie baroku. – "Zamojszczyzna, Wołyń naukowa", Zamość, 2000, s. 101 – 108.

"Образ божої матері Любомльської : причинок до іконографії образу Лоретанської божої матері на Волині та території сучасної Люблінщини в добу бароко".

Косаняк Л. Іконографічний сюжет "Різдво богородиці" у малярстві Волині та Галичини 17 – 18 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 56 – 58, 1 іл.

Особливості 2 ікон : 4 ч.17 ст. з с.Сошичне та с.18 ст. з с.Медениця.

Низькохат О. Деісусні композиції у волинському іконописі 17 – 18 ст. : на основі пам’яток з колекції Волинського краєзнавчого музею та діючих храмів Волині. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 50 – 51.

В музеї є 11 композицій 17 – 18 ст. Їх особливості.

Ременяка О. Взаємозв’язок іконописних традицій Холмщини та Волині : на прилкдаі ікон з Замойщини. – "Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu", Zamość, 2000, s.

Єлісеєва Т. Каталог декоративної різьби та скульптури 17 – 18 ст. зі збірки Волинського краєзнавчого музею. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2000 р., с. 92 – 101.

Науковий опис 50 предметів.

[Ворончук І.О.] Володіння князів Острозьких на східній Волині : за інвентарем 1620 року. – К. : 2001 р. – 416 с.

Шифр НБУ : ВА608192

Передмова. – с. 3 – 137. Інвентар [переклад з польської] – с. 140 – 391.

[Довбищенко М.В.] пам’ятки. Архів уніатської церкви. – К. : 2001 р., т. 3, вип. 1 = 461 с.

Т. 3, вип. 1 : документи до історії унії на Волині і Київщині к.16 – 1 п.17 ст.

Рец. : Горін С. Шукаючи уніатів… – Український гуманітарний огляд, 2001 р., т. 6, с. 175 – 188.

[Збірка_праць] Галичина та Волинь у добу середньовіччя. – Льв. : 2001 р. – 252 с.

Шифр НБУ : ВА616686

Павличко Я. Сакральне мистецтво Волині у фототеці Національного музею у Львові. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 149 – 151, 2 іл.

Перелік 60 фотографій, виконаних в 1911 – 1959 рр.

Александрович В. У колі сподвижників : Йов Кондзелевич у релігійному малярстві Волині к.17 – 1 п.18 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 24 – 29, 4 іл.

Ті твори, які гамузом приписують Й.Кондзелевичу, виконані не одним ЙК, а ще принаймні трьома анонімними майстрами.

Василевська С. Композиція "Христос – виноградна лоза" на волинських іконах 18 ст. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 38 – 40, 4 іл.

Ця композиція набула поширення після запровадження Замойським собором католицького свята Євхаристії в уніатській церкві (1720 р.). Волинські ікони на цю тему – переважно 18 ст.

Карпюк Л. Особливості живопису майстрів середовища "Волинського іконописця 1630 р." – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 21 – 24, 2 іл.

Цей майстер працював десь на Волині у 1 п.17 ст. (більшість ікон походить з околиць Ковеля), можливо, в монастирі. Особливості іконографії.

Ковальчук Є. Волиньська ікона : нові знахідки (за матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею 2001 р.). – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 7 – 12, 22 іл.

Обстежено 28 церков і 1 костел; відібрано біля 100 експонатів, в т.ч. ікона "Юрій Змієборець" 1 п.16 ст.

Пуцко В. Волинські ікони "Спас в силах". – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 15 – 19, 12 іл.

Таких ікон небагато; найдавніша з них 1 п.16 ст. Особливості іконографії.

Скоп Л. Про деякі своєрідності волинського іконопису у добу бароко. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 42 – 43.

На основі порівняння ікон "Старозавітна трійця" з Києва, Жовкви і Троянівки (всі – 1 п.18 ст.).

Садовнік Т. Кам’яний рельєф з Волині. – "пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир’я, 2001 р., т. 8, с. 140, 1 іл.

Рельєф ангела невідомого походження у Волинському краєзнавчому музеї, імовірно 17 ст.

[Крейнін С.Н.] Каталог видань кириличного друку в установах Волині : 1600 – 1825. – Луцьк : 2001 р.

Пуцко В. Волинь та її мистецька спадщина. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 94 – 97, 1 іл.

Спогади про С.А.Таранушенка та його внесок у дослідження мистетцва Волині.

[Колективна_праця] Руська (Волинська) метрика. Регести документів коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569 – 1673 рр. – К. : 2002 р. – 983 с.

Рец. : Тесленко І. – Український гуманітарний огляд, 2002 р., т. 8, с. 224 – 234.

Александрович В. "Готичний епізод" історії волинського малярства п.16 ст. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 22 – 25.

Цей епізод простежено за 2 іконами (Богородиці з Межиріча; Страсна богородиця із с.Доросині). Готичний вплив полягає у застосуванні рельєфного золоченого тла з рослинним орнаментом. Подібний прийом застосовано у католицьких образах, виконанах анонімним краківським "майстром сім’ї Марії" 1 ч.16 ст., який, здогадно, виконав першу з ікон.

Братушко Ю., Люльева С. Нанопланктонная идентификация меловых левкасов волынской иконы. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 53 – 56, 12 іл.

Зразки крейди з левкасу 20 волинських і галицьких ікон досліджувались в електронному мікроскопі (збільшення 4000 разів). Склад планктону загалом співпадає зі складом крейд з покладів біля Володимира Волин.обл. та Миколаєва Льв.обл., тому цей метод може вказувати на походження ікон.

Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони 16 – 18 ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 143 – 151.

Наукові описи біля 30 ікон з надходжень 2000 – 2001 рр.

Гелитович М. Західноукраїнські та волинські ікони 16 ст. з вкладними текстами. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 33 – 35, 1 іл.

Їх є 7 галицьких і 3 волинських; серед них – ще не описаний в літературі "Спас у славі" с.16 ст. із с.Чуква біля Самбора.

Карпюк Л. Образ святої Варвари у волинському іконописі 17 – 18 ст. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 41 – 42.

У Музеї волинської ікони є 6 ікон (1 житійна), в церквах області зафіксовано ще біля 10 ікон.

Ковальчук Є. Експедиції Волинського краєзнавчого музею 2002 р. по дослідженню пам’яток сакрального мистетцва Волині. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 97 – 99, 2 іл.

Обстежено 25 храмів, зафїксовано втрату 11 пам’яток, додатково взато на облік 79 пам’яток, для музею відібрано біля 200 експонатів.

Єлісеєва Т. Матеріали до каталогу декоративної різьби та скульптури 17 – 18 ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 151 – 157.

Опис надходжень 2000 – 2002 рр,

Пуцко В. Волинське різьблення. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 100 – 101.

Коротке повідомлення на підставій фотографій, зроблених С.А.Таранушенком в 1928 р. у Харкові.

Михайлова Р. Стародавні дзвони Волині і Галичини. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 109 – 113, 6 іл.

Письмові згадки з доби Київської Русі; збережені пам’ятки – від дзвону св.Юра у Львові (1341 р.).

Кіндратюк Б. Галицько-волинська рецепція сакрального мистецтва. – Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 113 – 115.

Відображення музичного життя церкви в образотворчому мистецтві.