Логотип Мисленого древа

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

НАУКА

ОСВІТА

ЛІТЕРА
ТУРА

Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Наука / Пам’ятки / Дім Богдана Хмельницького у Суботові: аналіз наявних даних / Література

Дім Богдана Хмельницького у Суботові: аналіз наявних даних

Література

Тетяна Гедзь

1. Сочинения и письма П. А. Кулиша. В 5 т. / Под ред. [та з передм. і приміт.] И. Каманина. Киев, 1910. Т. 5, С. 118–126.

2. Грабарь И. Э. История русского искусства. В 6 т. Москва, 1910. Т. 2. Архитектура. До-Петровская эпоха (Москва и Украина), C. 409.

3. Причина подання розлогої цитати полягає в тому, що знайомство читачів саме із скороченою її версією призвело до суперечливого тлумачення тексту.

4. Кулиш П. Михайло Чарнышенко, или. Малороссия восемьдесят лет назад. Киев, 1843. Часть 1, С. 68–79.

5. Кулиш П. Михайло Чарнышенко… . С. 80–92.

6. Там же. С. 111–112.

7. Там же. С. 167.

8. Логвин Г. Н. Чигирин. Суботів: архітектурно-історичний нарис. Київ, 1954, C. 52.

9. Кілессо С. К. Будинок Богдана Хмельницького в Суботові// Український історичний журнал. 1972, № 7, C. 106–110.

10. Такий висновок базується на неуважному читанні: за текстом роману сотник Чарниш не збудував, а перебудував родинний дім.

11. Івакін Ю. О. Коментар до Кобзаря Шевченка. Поезії до заслання. Київ, 1964, C. 249.

12. Кілессо С. К. Будинок Богдана Хмельницького в Суботові… C. 106.

13. Нельговський Ю. П. Архітектура другої половини XVI – першої половини XVII століття. Історія українського мистецтва в 6 томах. Київ, 1967, Т. 2, C. 78.

14. Юра Р. О. Дослідження в с. Суботові в 1970 р.// Археологія, 1971, № 3, C. 93; Юра Р. О Горішній П. А. Археологічні дослідження в Суботові// Український історичний журнал, 1972, № 1, C. 155; Горішній П. А. Археологічні дослідження в Суботові// Археологія, 1995, № 4, C. 143.

15. Альберто Віміна да Ченеда. Реляція про походження та звичаї козаків //Київська старовина, 1999, № 5, С. 66.

16. Вікіпедія. Кам’яниця Лизогубів.

17. Логвин Г. Н. Чигирин. Суботів … C. 60.

18. Судиенко М. О. Материалы для отечественной истории. В 2 т. Київ, 1853. Т. 1. На думку автора, слово дворец у даному контексті варто перекладати не як палац, а як двірець – похідне від двір (як і в мові суботівських селян у спогадах, записаних М. Грушевським).

19. Судиенко М. О. Материалы для отечественной истории… С. 4, 7.

20. Там же. С. 107–108.

21. Нове джерело розкриває деталі литовського походу на Київ. Березенко Б. Випадкова знахідка/National Geographic, 2013, № 12, C. 34–39. Цей малюнок надруковано також у кн.: Князі Острозькі: науково-популярне видання /Колектив авторів. Київ, 2014. На малюнку лише одна житлова садиба, можливо, є мурованою.

22. Географическое описание города Киева, сочиненное Киевского гарнизона поручиком Василием Ивановичем Городцовым… Географічні описи Києва та Київського намісництва 1775–1786 рр. Київ, 1989. С. 19, 49.

23. Кулиш П. Михайло Чарнышенко… . С. 141.

24. Там же. С. 93.

25. Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. Київ, 2008, C. 319, 333.

26. Літопис Самовидця. Київ, 1971, С. 47.

27. Кулиш П. Михайло Чарнышенко… . С. 197.

28. Літопис Самовидця… С. 10.

29. Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 2. Кн. 2. 1908, C. 1562. Також: Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому (1846–1877 г.)//Киевская старина, 1897, № 9, С. 399. Обидва списки ‒ джерела, до нас не дійшли: О. Бодянський, готуючи літопис до друку, користувався “списком Куліша”, переписаним у 40-х роках XIX cт. Літопис Самовидця… С. 10‒11.

30. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России Т. 3. 1861, С. 501–503.

31. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России…. В 3-х ч. Москва, 1830. Ч. 2, C. 538–539.

32. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России… Київ, 1993, С. 83.

33. Грабарь И. Э. История русского искусства… C. 409.

34. Кулиш П. Записки о Южной Руси. В 2 т. Киев, 1856. Т. 1, C. 269.

35. Новик М. М. Богданові підземелля або аналітичний огляд досліджень суботівського маєтку Богдана Хмельницького// Історико-географічні дослідження в Україні, 2007, № 10. С. 125–126.

36. Жур П. В. Літо перше. Київ, 1979, C. 134; Кукса Н. В., Діденко Я. Л. Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ – першої половини XX cтоліття. Національний історико-культурний заповідник "Чигирин": путівник. Черкаси, 2013, C. 25–26.

37. Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. Київ, 2003. Т. 5, C. 18.

38. Тарас Шевченко. Там же. C. 324.

39. Цей цікавий момент "Щоденника" помітив і Ю. О. Івакін, але сприйняв як те, що Шевченко "не погодився" з твердженням Куліша щодо відсутності слідів будинку Хмельницького. Івакін Ю. О. Коментар до Кобзаря Шевченка… С. 249.

40. Кулиш П. Записки о Южной Руси… C. 166–169; 275–276.

41. Историческое обозрение городов Киевской губернии и их окрестностей //Киевские губернские ведомости, 01.03.1846. С. 73–74.

42. Кулиш П. А. Историческое повествование. Воспоминания о Тарасе Шевченко. Киев, 1988. С. 143–161. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp29.htm .

43. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. Киев, 1864, С. 681–682.

44. Исторический вестник. Т. XVII, 1884, C. 169–170.

45. Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Київ, 1990, C. 624–625.

46. Павел Алеппский. Путешествие патриарха Макария. Кн. XII, гл. XVIII. ЧОИДР, 1898, вып. 4, C. 193–194.

47. Згадаймо про втрачений малюнок Шевченка ″Будинок Богдана Хмельницького в Суботові″ ( Русов А. Коллекция рисунков Т. Г. Шевченко // Киевская старина, 1894, № 2, C. 184), що міг бути реконструкцією, cтвореною Шевченком на основі опису Куліша. Шевченко застосував до приміщень на Суботівському замчищі три означення: Богданові руїни, Богданові палати та будинок Богдана Хмельницького. Cвідчення про "руїни" та про "палати" належать Шевченку, а свідчення про "будинок" в "Историческом обозрении" із значною долею імовірності може бути йому приписане.

48. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, Т. 7. 1872, C. 280–281.

49. Кукса Н. В. , Діденко Я. Л. Чигиринщина… С. 127.

50. Примітка до публікації тексту в "Пам’ятках України".

51. Грушевський М. Гетьманське гніздо: урочища і перекази села Суботова, зібрані в рр. 1897-9// Пам’ятки України, 2002, № 2, С. 114.

52. Кучера М. П. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботові на Черкащині//Археологія і середньовічна історія України, 2010, № 1, С. 543.

53. Костомаров Н. И. Исторические произведения…C. 624–625.

54. Івакін Ю. О. Коментар до Кобзаря Шевченка… С. 251.

55. Жур П. В. Літо перше. Київ, 1979, C. 157.

56. Левицкий О. И. Сведения о деятельности Киевской комиссии для разбора древних актов// Сб. ст. и материалов по истории Юго-Западной России, изд. Комиссией для разбора древн. актов. Київ, 1911. Вып. 1, С. 7.

57. Сергієнко Г. Я. Діяльність Татаса Шевченка у Київській археографічній комісії (1845-1847 рр.) / Український історичний журнал, 1991, №3, C. 47, 50; Жур П. В. Дума про огонь. Київ, 1985, C. 266–267.

58. Івакін Ю. О. Коментар до Кобзаря Шевченка… С. 250.

59. Кукса Н. В. Середньовічні старожитності на теренах Чигиринщини: автентичні залишки кам'яної споруди замку Хмельницьких в Суботові (минуле, реалії, перспективи). http://kozakbiblio.web-box.ru/zvichave-pravo/konferenc/21-22032011-mzhnarodna-naukovo-praktichna/nvkuksa-serednovchn-starozhitnost-na-terenah/. З посиланням на матеріали, що знаходяться в Черкаському обласному краєзнавчому музеї: ПП. № 11. Арк. 6–81.

60. Новик М. М. Богданові підземелля … С. 130.

61. Логвин Г. Н. Науковий відчит про командировку в м. Чигирин і Суботів у травні місяці 1953 року. 8 суток; Відчит про наукову командировку в м. Чигирин і с. Суботів (у жовтні 1953 р.). Smereka Func="ProtectText"> http://rusarch.ru/logvin2.htm.

62. Логвин Г. Н. Чигирин. Суботів … .

63. Там же.

64. Кілессо С. К. Будинок Богдана Хмельницького в Суботові…

65. Там же. C.108

66. Юра Р. О. Щоденник розкопок. З матеріалів звіту про роботу слов’янської експедиції ІА АН УРСР в с. Суботові Чигиринського р-ну Черкаської обл. в 1970 р. НА ІА НАН України. 1970/28, C. 2.

67. Кучера М. П. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботові на Черкащині //Археологія і середньовічна історія України, 2010, № 1, С. 541.

68. Юра Р. О. Щоденник розкопок 1970 р…, C.3.

69. Юра Р. О. Щоденник розкопок 1970 р…, C. 17–18; Горішній П. А. Звіт про археологічні дослідження Суботівської середньовічної експедиції Інституту археології АН УРСР у 1971 р. НА ІА НАН України. 1971/16, С. 9.

70. Юра Р. О. Щоденник розкопок 1970 р…, C. 72–74.

71. Кучера М. П. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботові … С. 544.

72. Юра Р. О. Дослідження в с. Суботові в 1970 р.// Археологія, 1971, № 3, C. 93.

73. Там же.

74. Там же.

75. Кучера М. П. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботові … С. 542. З позначенням місць розкопок 2008 року експедиції під керівництвом Д. В. Куштана. http://www.shukach.com/uk/node/14114.

76. Дневник участка III на субботовском замчище. Руководитель В. К. Гончаров. З матеріалів звіту про археологічні дослідження Суботівської середньовічної експедиції Інституту археології АН УРСР у 1971 р. НА ІА НАН України, 1971/16.

77. Кучера М. П. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботові … С. 542, 544.

Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 1999 – 2018 Група «Мисленого древа», автори статей

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на наш сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 31

Модифіковано : 29.01.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.