Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Sh – Sch

Markian Shashkevych

Taras Shevchenko

Athanasius Shpygotsky

Jakiv Schogolev