Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2. Ієрархічний уклад суспільства

Дмитро Донцов

Література

М. Костомаров: Истор. монографии, т. 14,

Платон: Держава, кн. 3; кн. 4., розд. 2., 3., 9.; кн. 5., розд. 3., в.; кн. 8.

В. Перец: Слово о полку Ігоревім.

М. Возник: Історія укр. літератури.

М. Т. Ціцерон: Трактат про державу.

Патерик Печерський.

В. Антонович і М. Драгоманів: Історичні пісні укр. народу.

В. Перец. К характеристике обществ, отношеній в Малороссіи 17 в.

Літописі Грабянки й Величка.

Праці з історії письменства давньої України, К. 1929.

Додаток до Іпат. Літопису.

Памятники рос. словесности, изд. А. Калайдовичем, М. 1821.

Творення Кирила Туровського.

Серезневський, ор. cit.

М. Возник, ор. cit.

П. Житецькій: Малорос, вирши нрав. содержанія, Кіев. Старина 1892., т. 37;

П. Житецькій: Отраженіе песенных мотивов в нар. малор. думах, Кіев. Старина 1892, т. 39.

Тихонравов – Сочененія.

Козаччина в франц. письменстві, Україна 1925.

Н. Ґеркен-Русова: Героїчний театр Львів 1939.

М. Т. Ціцерон: Катон Старший.

Сковорода – ор. cit.

Апокріфи й леґенди, Укр. Археол. Комісії Наук. Т-ва ім. Шевченка, Львів 1906., 4.

Аристотель: Політика кн. 1., розд. 1-4.; кн.; 3., розд. 2.; кн. 4., розд. 7.

Д. Донцов: Козак із міліона свинопасів (Шевченко), Вісник 1935., 5.

О. И. Левицкій: Основные черты внутр. строя зап.-рус. церкви в 16. і 17. вв.

Fox et W. Pitt: Recueil de Discours, Paris 1819,, v. 4.

Seilliere: Mysticisnie et Domination.

V. Paretо : Traite de la Sociologie generale.

Вoug1ё : Essais sur le Regime des Castes, Paris 1908.

W. E. Muhlmann: Krieg und Frieden, Leitfaden der politischen Ethnologie.

Мілер: Очерки из исторіи и обществ, быта старой Малороссии, Кіев. Старина т. 56., 57.

Моленіе Данила Заточника к князю Ярославу Всеволодовичу (Буслаев ор. cit.)

А. Архангельский: Творенія отцов церкви в древне-рус. письменности.

Изборник словянских и русских сочиненій, внесенных в Хронограф, рус. редакцій, собр. А. Попов. М. 1869.

Лазаревскій – ор. cit.

Платон: Держава, кн. 3., розд. 6.; кн. 4., розд. 1.; кн. 8.. розд. 1.

Аристотель: Політика, кн. 1., розд. 1-4.; кн. 3., розд. 7.; кн. 8. розд. 8-9.

З передмови Потія до „Унії греків з костелом римським" (Возняк). З віршів Саковича; Сатира на Слобожан (Возняк).

К. Острожський – к І. Потію. Акты относящ. к исторіи Зап. Россіи, т. 4.

Ant. Perez: L'art de goiwemer (1598).

V. Paretо : Les systemes sozialistes. Heraclite D'Ephese – Doctrines philo-sophiques.