Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2. Проблеми етнографії, етнології та культури України

Берковський В.Г.

 1. Агафонова Т. А. Традиційний одяг українців і болгар Південно-Західної України (ХІХ – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1998. – 17 с.
 2. Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.06 / Институт истории материальной культуры. – Спб., 1998. – 39 с.
 3. Андрощук Ф. О. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX – середина X ст.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 16 с.
 4. Ачкіназі І. В. Кримчаки: проблема формування спільності та її етнічна історія до 1913 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук /07.00.02/ Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 1999. – 19 с.
 5. Багмет М. О. Проблеми формування національної самосвідомості молоді України у 60-і – 80- і роки: тенденції, деформації, уроки: Автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 31 с.
 6. Багновская Н. М. Этническая история Северской земли: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1979. – 24 с.
 7. Білоус В. М. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1997. – 20 с.
 8. Бойцова О.Є. Іслам в Криму: національно-релігійна ідентифікація кримських татар (друга половина XV – кінець XVIII ст.): Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 2000. – 16 с.
 9. Борейко Ю. Г. Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX – середина XIII століть): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 16 с.
 10. Борисов Н. С. Русская культура и монголо-татарское иго: Автореф. дис… канд.. ист. наук. – М., 1977. – 20 с.
 11. Босий О. Г. Знакові функції виробів ткацтва у звичаєво-обрядовій культурі українців: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та