Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4. Історія релігії та церкви

Берковський В.Г.

 1. Абдуллаєва М. А. Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення: кінець XVIII – 30-і рр. XX ст.: Автореф. дис..канд. іст. наук. – К.,2001. – 19 с.
 2. Андриевский В. П. Из истории антинародной деятельности православной церкви на Волыни: XVI – начала 60-х гг. ХХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук /Львовский гос.университет. – Львов, 1968. – 20 с.
 3. Бандрівський М. С. пам’яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець XIX – XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 20 с.
 4. Бармина Н. И. Историческое место мангупской базилики в христианской архитектуре Таврики: Автореф. дис… канд. ист .наук. – Ленинград, 1983. – 20 с.
 5. Безносова О. В. Пізнє протестантське сектантство Півдня України (1850-1905): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.
 6. Бєлікова Н. Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х – 90-і роки ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 7. Бєлоглазов Р. М. Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с.
 8. Бобровський Т. А. Печерні монастирі й печерне чернецтво в історії та культурі середньовічного Києва: Автореф. дис… канд.. іст .наук – К., 1995. – 18 с.
 9. Бойцова О. Є. Іслам в Криму: національно-релігійна ідентифікація кримських татар (другої половини XV – кінця XVIII ст.): Автореф. дис… канд.. іст. наук. – К., 2000. – 16 с.
 10. Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 19 с.
 11. Буховец Н.А. Антинародная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба прогрессивных сил края против социально-экономического и политического гнёта духовенства : 1774 – 1918 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук/ Львовский гос. университет. – Львов,1987. – 23 с.
 12. Гентош Л. Апостольська столиця і питання державно-правового статусу Східної Галичини: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 23 с.
 13. Горін С. М. Православні монастирі Волині другої половини XV – середини XVII ст.: чисельність. статус, релігійно-культурні функції: Автореф. дис…канд. іст. наук. – Львів, 2000. – 19 с.
 14. Грушова Т. В. Радянська держава та секта п’ятидесятників в Україні (початок 1920-х – 1991 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19с.
 15. Делеган М. В. Закарпаття в складі Чехословаччини: міжконфесійні відносини у 1919-1929 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 20 с.
 16. Дмитриев М. В. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI – первой половине XVII вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1984. – 24 с.
 17. Довбищенко М. В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця XVI – першої половини XVII ст.: за матеріалами Волинського воєводства: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1998.
 18. Емец И. А. Греко-варварские религиозные взаимовлияния на Боспоре Киммерийском (историографический аспект): Дис… канд. ист. наук: 07.00.04 / Институт археологии НАН Украины. – К., 2000. – 294 л.
 19. Завадська І. А. Християнство в ранньовізантійському Херсонесі (за культовими пам’ятками): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2000. – 20 с.
 20. Канталінська Ж. В. Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х – на початку 60-х років ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 20 с.
 21. Коваль О. О. Трансформація язичницьких вірувань у слов’ян у період прийняття християнства Київською Руссю та збереження їх протягом століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 24 с.
 22. Кошель О. М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо-католицької конфесій ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис…канд. іст.наук/Чернівецький національний ун-в. ім. В.Федьковича – Чернівці, 1999. – 20 с.
 23. Крижановский О. П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII – первой половине ХІХ вв.: Автореф. дис…д-ра. ист. наук. – К., 1992 г. – 32 с.
 24. Крижановська О. О. Масонство в Україні в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1997. – 16 с.
 25. Ластовський В. В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1998. – 18 с.
 26. Марголіна І. Є. Кирилівська церква – релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 2000. – 16 с.
 27. Назаркіна О. І. Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п’ятидесятницькі течії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.
 28. Нестуля О. О. Церковна старовина України (1917-1941 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 33 с.
 29. Опарина Т. А. Влияние произведений украинско-белорусских полемистов конца XVI – начала XVII вв. на борьбу идей в России XVII в.: "Кириллова книга" и "Книга о вере": Автореф. дис…канд. ист. наук. – Новосибирск, 1993. – 16 с.
 30. Осташева Н. В. Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога / 1914 – поч. 30-х рр. ХХ ст./: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01.; 07.00.02. / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.
 31. Перерва В. С. Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії кінця ХVІІІ – ХІХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.
 32. Пономаренко Л. В. Крупное церковное землевладение в Галиции в последней трети XVIII в.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1990. – 18 с.
 33. Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є.О.Болховітінова): Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1995. – 24 с.
 34. Слободянюк Е. П. Православ’я на Україні у 20-х – середині 30-х років ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 20 с.
 35. Стародуб А. В. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917-1921 років: український аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 20 с.
 36. Тур В. Г. Православні монастирі Криму у ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 19 с.
 37. Фенич В. І. Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 25 с.
 38. Хайредінова З. З. Виникнення і розвиток Таврійського магометанського духовного правління (кінець XVIII – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2003. – 19 с.
 39. Харишин М. В. Київська митрополія другої половини ХVІ – ХVІІ століть: історико-політичний аналіз: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 24 с.
 40. Хитровська Ю.В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст.: Дис. канд. іст. наук. – К., 2001
 41. Ходоровський М. Д. Масонство і Україна: за матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук/ Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 17 с.
 42. Чальцева О. М. Роль Руської Православної Церкви в національному відродженні південних слов’ян: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
 43. Чиркова О. А. Православна Церква в Україні в кінці ХVІІІ – ХІХ століттях (на матеріалах "Киевских епархиальных ведомостей", "Полтавских епархиальных ведомостей", "Черниговских епархиальных известий"): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 18 с.
 44. Шевченко О. М. Православна церква в суспільно-політичному житті Лівобережної України (друга половина ХVІІ – перша чверть ХVІІІ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 24 с.
 45. Шеретюк В. М. Православна церква Правобережної України у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця ХVІІ – ХVІІІ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 20 с.
 46. Яременко М. В. Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і – середина 80-х рр. XVIII ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 15 с.