Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Термінологічний покажчик

Шестопалова Л. М.

А

автентичне тлумачення норм права 180

авторитарний режим 70

Адміністративна відповідальність 202

Адміністративне право 131

Адміністративні провини 195

Акти застосування норм права 75, 93, 178

Акти реалізації прав і обов’язків 218

Активна правова поведінка 192

Аналітична юриспруденція 262

Аналогія закону 184

Аналогія права 185

Анархістська концепція держави 39, 274

Англійська правова сім’я 233

Антидемократичний (недемократичний) державно-правовий режим 70

апартеїд 71

Аспекти законності 204

Аспекти правової культури 143

Б

Безпека 276

Безпека держави 278

Буквальне (адекватне) тлумачення норм права 182

Буржуазні суспільство і держава 38

В

Види відправних норм права 120

Види влади 84

Види впливу права 213

Види галузевих норм права 119

Види гарантій суб’єктивних прав 99

Види громадських об’єднань 49

Види громадянського стану особи 224

Види деліктів 197

Види деліктоздатності 197

Види демократій 69

Види державних організацій 79

Види державно-правових режимів 69

Види джерел права 91

Види дисципліни 210

Види дії права 213

Види дій як юридичних фактів 169

Види діяльності держави 56

Види здійснення правомірної поведінки 190

Види змісту права 89

Види інкорпорації 136

Види казуального тлумачення норм права 181

Види кодифікації 136

Види корпоративних норм 116

Види методів теорії права та держави 12

Види наук 17

Види неофіційного тлумачення норм права 181

Види несоціальних норм 113

Види норм Корану і Суни 244

Види норм мусульманського права 246

Види норм права 124

Види нормативного тлумачення норм права 180

Види нормативно-правових актів 154

Види об’єктів правовідносин 167

Види органів держави 86

Види офіційного тлумачення норм права 180

Види прав, свобод та обов’язків особи 225

Види правових презумпцій 170

види правових сімей 230

Види правовідносин 162

Види правоздатності 165

Види правопорушень 194

Види правотворчості 153

Види принципів права 106

Види провин 194

Види республік 64

Види спеціально-правових принципів 107

Види структури законодавства 133

Види суб’єктів правовідносин 165

Види суб’єктів правопорушень 197

Види суверенітету 58

Види суспільних відносин 34

Види сучасних європейських республік 65

Види тлумачення норм права 180, 182

Види форм державний устрою 66

Види функцій держави 74, 76

Види функцій права 108

Види функцій правосвідомості 140

Види функцій юридичної відповідальності 201

Види цілей правових норм 221

Види юридичних осіб 167

Види юридичної відповідальності 198, 202

види юридичної техніки 159

Види юридичної техніки 159

визначення ефективності юридичної норми 221

Виконання норм права 172

Використання норм права 172

вимога дисципліни 212

Вимоги до законності 205

Вимоги до правового звичаю 92

Вимоги до правової культури юристів 147

Вимоги до правової свідомості юристів 147

Вимоги до суб’єктів правової поведінки 187

вимоги до юридичних документів 160

Вимоги законності 205

Вимоги трудової дисципліни 211

Виникнення держави в окремому суспільстві 33

Виникнення права 103

Військова дисципліна 211

військово-диктаторський режим 71

Влада 25, 45

Властивості держави 55

Властивості права 127

Властивості функцій держави 73

Внутрішня будова системи права 128

вождизм 71, 271

Вождизм 272

Воля як складова влади 57

Вторинні об’єднання системи права 130

Г

Галузеве домінування норм права 119

Галузеві юридичні науки 18

Галузі законодавства 134

Галузь права 128, 129

Гарантії законності 207

Гарантії суб’єктивних прав 99

Гарвардська школа права 258

герменевтика 265

Гіпотеза норми права 122

Глобалізація 276

Головне призначення класових держав 23

Громадська безпека 278

Громадський порядок 209

Громадські об’єднання 49

Громадянин 224

Громадянство 224

Групи людей 35

Групи монархій 63

групи функцій держави 76

Групи юридичних фактів 168

Д

Давньоримська держава 35

Давня афінська держава 35

Делікт 197

Деліктоздатність 165, 197

Демократичний державно-правовий режим 69

Демократичність держави 110

Демократія 47, 109, 206

Держава 23, 25, 41, 42, 60, 266

Держави Давнього Сходу 36

Держави інків і майя 36

Державна влада 46

Державна дисципліна 211

Державний апарат 79, 82, 84

Державний примус 200

Державний суверенітет 58

Державні органи 80

Державні охоронні структури 279

Державні підприємства 80, 81

Державні підприємства й установи 80

Державні установи 81

Державно-правовий режим 52, 69

деспотія 60, 61

Джерела англійського права 235

Джерела мусульманського права 242

Джерела права 90

Джерела суб’єктивних прав 98

Джерела традиційного права 248

джерело права 90, 235, 236, 249

Джерело права 90

Диспозиція норми права 122

Дисципліна 210

Дисциплінарна відповідальність 203

Дисциплінарні провини 195

Діалектко-матеріалістичний метод пізнання 12

Дієздатність 165

Дія норм права 118, 218

Діяльність державних органів 220

Договірна дисципліна 212

Договірна теорія виникнення держави 40

Додержання норм права 172

дозвіл 216, 217

доктрина мусульманського вчення 244

Доктрина технократії 270

Доктринальне тлумачення норм права 181

Доктрини природного права (відродженого 265

Документ 159

допоміжні юридичні науки 21

Дотримання дисципліни 210

Дотримання законності 204

Духовна база національної безпеки України 279

Е

Евристична функція – 15

екзистенціалізм 265

Економіка 109

Екстериторіальна дія нормативно-правових актів 158

Елементи (склад) правового вчинку 188

Елементи матеріальної бази національної безпеки 278

Елементи механізму правового регулювання 218

Елементи об’єктивної сторони правопорушення 196

Елементи політичної системи суспільства 47

Елементи правового статусу особи 226

Елементи правової системи 229

Елементи правосвідомості 138

Елементи складу правопорушення 196

Елементи юридичної техніки 158

елітарна демократія 270

Етапи законотворчої діяльності 155

Етапи правоутворення 152

Етапи створення держави 33

Етапи формування концепції правової держави 42

Етапи формування права 103

Етатична концепція держави 39, 273

Етатична концепція права 262

Ефективність 221

Ефективність правового регулювання 220

З

Забезпечення національної безпеки 276, 277

заборона 216

Завдання державної влади 210

завдання правового виховання 146

Завдання правозастосовної діяльності 220

завдання теорії права та держави 10

Завдання українського суспільства 207

Загальна теорія права та держави 21

Загальне право 233, 234

Загальні методи та основні підходи 14

Загальнонаукові методи 11

Загальнотеоретичні й історичні науки 18

Загальнотеоретичні та історичні науки 18

Закон 94, 112, 236, 286

Закон у традиційному праві 249

Законність 204, 205, 212

Законодавство 135

Законодавча техніка 158

заохочування 216

Засоби усунення прогалин у праві 184

Застосування державного примусу 174

застосування заходів юридичної відповідальності 187, 201

застосування норм права 75, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 214, 220

Застосування норм права 173, 174, 219

застосування судового прецеденту 249

Звичаї 116

Звичайна правомірна поведінка 192

Звичайні (поточні) закони 94

Звід законів 137

Зворотна сила закону 157

Здійснення державних функцій 76

Земельне право 132

Злочини 194

Зміст державного правління 66

Зміст діяльності державних установ 80

Зміст діяльності державного апарату 80

Зміст діяльності підприємств 80

Зміст права 89

Зміст правовідносин 163

Зміст правової культури 146

Зміст правомірності 189

Зміст правоутворення 150

Зміст суб’єктивного права 98

Зміст функції держави 74

зобов’язування 216

Зовнішня обробка законів 136

І

Ідеалістичний метод 12

ідеї аналітичної юриспруденції 262

ідеї інтегративної юриспруденції 265

ідеї історизму 263

ідеї марксистського праворозуміння 254

ідеї нормативізму 262

ідеї прагматичного позитивізму 261

ідеї природного права 264

ідеї психології права 255

ідеї солідаризму 259

ідеї соціології права 256

ідеї юридичного позитивізму 259

Ідеологічна функція 15

Ідеологічні суспільні відносини 34

Іджма 243

Імперія 67

Індивід 224

Індивідуальна регламентація – 220

Індивідуальність правової культури 146

Ініціатори застосування норм права 175

інкорпорація 135

Інститут права 129

інтереси особи 225

Інтерпретаційна функція 15

Історична концепція права 263

Історичне тлумачення норм права 183

Історичний метод 13

Історичний тип держави 36

К

Казуальне тлумачення норм права 181

Кіяс 242, 245

Класифікації влади 45

Класифікація видів правомірної поведінки 191

Класифікація законів 94

Класифікація норм права 119

Класифікація нормативно-правових актів 93

Класифікація суб’єктивних прав 98

Класифікація юридичних наук новітня 20

Класові соціальні норми 114

кодифікація 136, 247

Компетентне тлумачення норм права 182

Комплексний інститут права 130

Комунікативна функція 16

Конкретна функція держави 74

Конкретно-соціологічний метод 12

Конституційне (державне) право 130

Конституційні закони 94

Конституційні принципи прав і свобод людини і громадянина 227

Конституційні свободи громадян 226

Конституція 94, 133, 134, 135, 220, 236

Конфедерація 68

Конформна поведінка 192

концепції держави 266

Концепції національної держави 272

концепції права 253

Концепція держави загального благоденства 267

Концепція елітарної держави 269

Концепція права та держави 253

Концепція правової держави 266

Концепція юридичного позитивізму 259

Коран 242

Корпоративні норми 116

Країни романо-німецької правової сім’ї 231

Країни сім’ї англійського права 233

Країни традиційного права 248

Кримінальна відповідальність 202

Кримінальне право 132

Кримінально-процесуальне право 132

Критерій ефективності правових норм 221

Кулачне право 103

Л

легальне тлумачення норм права 180

Лібералізм 70

Логічне тлумачення норм права 183

Логічний метод 13

Люди 57

Людина 223

М

Маргінальна правомірна поведінка 192

Марксистсько-ленінська концепція права 254

Матеріальна база системи національної безпеки 278

Матеріальна відповідальність 203

Матеріальне право 102

Матеріальні суспільні відносини 34

матеріальні юридичні науки 21

Межі чинності нормативно-правових актів 157

Мета видання правових приписів 220

Мета забезпечення національної безпеки 277

Мета законності 205, 207

Мета правового регулювання 221

Мета систематизації законодавства 135

Мета юридичної техніки 159

Метафізичний метод 12

Метод аналізу 12

Метод правового регулювання 129, 216

Метод сходження від абстрактного до конкретного 13

Методи здійснення влади державою 56

Методи здійснення функцій держави 76

Методи правового регулювання 217

Методи теорії права та держави 11

методичні юридичні науки 21

Методологічна функція 15

Методологія теорії права та держави 11

Методологія теорії права та держави 11

Механізм держави 79

Механізм правового впливу 215

Механізм правового регулювання 215, 218

Міжгалузеві комплекси 130

Міждисципланарні (приватні) методи та підходи 14

Міжнародне право 132

Місце і роль теорії права та держави 17

Місце норм права в системі соціальних норм 124

Мовне (граматичне) тлумачення норм права 183

монархія 37, 60, 61, 62, 63, 64, 65

Монархія 62

Моральні норми 115

Мусульманське право 239

Н

Навчальна функція 16

Напрями дослідження норм права, обраних для застосування 177

Народ 35

Народний суверенітет 59

Народність 35

Населення 35

Науки міжнародного права 19

Науки, що вивчають зарубіжні державу і право 19

Національна безпека 276

Національна правова система 229

Національний суверенітет 59

Нація 35

Недержавні охоронні структури 279

Необережність 198

Необмежені (абсолютні) монархії 63

неогегельянство 265

Неоелітаризм 270

неокантіанство 265

Неокласичний лібералізм 70

неопротестантизм 265

Неосновні функції держави 77, 78

неотомізм 265

Неофіційне тлумачення норм права 181

Несоціальні норми 113

Норма права 117, 118, 119, 126

Нормативістська концерція права 262

Нормативна база національної безпеки України 279

Нормативна поведінка 186

Нормативне тлумачення норм права 180

Нормативно-правовий акт 232

Нормативно-правові акти 91

нормативно-правові акти органів виконавчої влади 96

Норми 102, 113, 115

Норми англійського права 235

норми права 18, 50, 93, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 141, 151, 153, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 186, 220, 221, 238, 244

Норми права 218

О

Об’єднання громадян 48

Об’єкт 9

Об’єкт науки 9

Об’єкт правового вчинку 188

Об’єкт правопорушення 196

Об’єкт теорії права та держави 9

Об’єкти правовідносин 167

Об’єктивна основа формування права 109

Об’єктивна сторона права 109

Об’єктивна сторона правового вчинку 188

Об’єктивна сторона правопорушення 196

Об’єктивне право 96

Об’єктивні умови як гарантії законності 207

Обмежувальне тлумачення норм права 182

Обов’язок – 226

Ознаки актів застосування норм 179

Ознаки африканського звичаєвого права 250

Ознаки галузей права 130

Ознаки далекосхідного права 251

Ознаки демократії 110

Ознаки держав 61

Ознаки держави 24

Ознаки державного апарату України 82

Ознаки державної влади 46

Ознаки механізму держави 79

Ознаки мусульманського права 239

ознаки норм моралі 125

ознаки норм права 124

Ознаки норм права 118

Ознаки нормативно-правового акта 92

Ознаки органів держави 85

Ознаки політичної системи України 54

Ознаки порушення законності 206

ознаки права Австралії 236

ознаки права Ірландії 237

ознаки права Канади 238

Ознаки права країн англійської сім’ї 233

ознаки права Нової Зеландії 238

ознаки права справедливості 234

ознаки права США 236

Ознаки правових відносин 161

Ознаки правової держави 43

ознаки правової поведінки 186

Ознаки правової системи 229

Ознаки правопорушення 193

Ознаки правопорядку 209

Ознаки правосвідомості 138

Ознаки праобщини 28

Ознаки проселянської общини 30

Ознаки родової общини 28

ознаки романо-німецької правової сім’ї 231

ознаки соціальних норм 113, 115

Ознаки соціальних норм 115

Ознаки соціальної поведінки 114

Ознаки суверенітету Української держави 58

ознаки шаріату 240

ознаки юридичних осіб 166

ознаки юридичного права 104

Ознаки юридичної відповідальності 200

Окремі правові системи 230

Онтологічна функція 15

Орган держави 84

органи держави 77, 79, 83, 104

Органи держави 80

Органи забезпечення національної безпеки 277

Організаційні форми діяльності державних органів 75

Органічна теорія виникнення держави 41

Органічні закони 94

основна класифікація держав 34

Основне призначення держави 23

Основні види соціальних норм 115

Основні етапи розвитку общини 27

Основні ідеї анархізму 274

Основні ідеї держави загального благоденства 268

Основні ідеї етатизму 263, 273

Основні ідеї концепції еліт 269

Основні ідеї національної держави 273

Основні ідеї правової держави 266

Основні функції держави 77

Основні функції теорії права і держави 15

Особа 223, 224

Особливість використання норм права 173

Особливість держави 27

особливості права країн романо-німецької правової сім’ї 231

Особливості соціальних норм 114

особливості структури мусульманського права 245

Особливості теорії права та держави 21

Офіційне тлумачення норм права 180

Офіційні юридичні документи 93

Охоронне право 103

П

Патріархальна концепція виникнення держави 40

Первісне стадо 28

Первісний лад 27

первісного народовладдя 29

Передумови виникнення держави 32

Перспективна (позитивна) юридична відповідальність 198

Підвищення ефективності правового регулювання 222

Підгалузь права 129

Підзаконні акти 95

Підстави виникнення суб’єктивного права 98

Підходи до реалізації норм права 171

Плем’я 30

Поведінка 186

Повсякденне (побутове) тлумачення норм права 182

подолання правового нігілізму 148

позитивістська концепція права 98

Політика 26, 44, 45

Політична відповідальність 51

Політична влада 46

Політична діяльність 53

Політична ідеологія 52

Політична культура 53

Політична людина 50

Політична психологія 52

Політична свідомість 52

Політична система 42

Політична система суспільства 48, 53

Політична функція 16

Політичний процес 51

Політичний режим 52, 69

політичні відносини 50

політичні доктрини 44

Політичні норми 50

Політичні партії 50

політичні принципи та норми 50

Політичні санкції 51

Положення наукової класифікації історичних типів держав 36

Порівняльне правознавство 229

Порівняльний метод 12

Права й обов’язки 225

Права й обов’язки держави 227

Права людини 223, 225

правність 105, 107, 153

Право 43, 88, 96, 109, 110, 111, 112, 127, 253, 255

Право справедливості 234

Правова (юридична) кваліфікація 177

правова активність 192, 208

Правова врегульованість 214

Правова держава 42, 43, 266

Правова дійсність 229

Правова діяльність держави 219

Правова ідеологія 139

Правова культура 142, 145

Правова культура суспільства 145

правова поведінка 138, 140, 146, 192

Правова поведінка 186, 189

Правова презумпція 170

Правова психологія 139

Правова свідомість 138

Правова система 127, 229

Правова сім’я 230

Правова соціалізації особи 141

правове виховання 142, 148

Правове виховання 146

правове регулювання 74, 96, 144, 214, 219

Правове регулювання 213, 214

Правовий вплив 214

Правовий звичай 92, 248

Правовий нігілізм 147

Правовий порядок 208, 210

Правовий прогрес 145

Правовий статус особи 225

Правові відносини 161, 163, 218

Правові вчинки 188

Правові договори 92

Правові знання 140

Правові норми 117

Правові ознаки сучасної держави 26

Правові оцінки (уявлення 141

Правові установки 141

правовідносини 90, 138, 150, 161, 163, 164, 167, 174, 179, 198

Правовідносини 167

Правозастосовна діяльність 220

правозастосовні акти 93

правозастосування 144, 175, 190, 220, 267

Правозастосування 220

Правоздатність 165

правомірна поведінка 145, 146, 186

Правомірна поведінка 189, 190, 191

Правомірність 189

Правопорушення 186, 193, 194

правопорядок 204, 208, 266

Правопорядок 208, 209

правосвідомість 91, 135, 138, 142, 144, 145, 146, 150, 229

Правосуб’єктність 164

Правотворчість 152

правоутворення 144, 150, 151, 152

Правоутворення 150

Прагматичний позитивізм 261

Практично-прикладна (організаторська) функція 16

Предмет науки 10

Предмет правового впливу 215

Предмет правового регулювання 128, 215, 216

Предмет теорії права та держави 10

Представники аналітичної юриспруденції 262

Представники анархістських ідей 274

Представники етатизму 262

Представники інтегративної юриспруденції 265

Представники історизму 263

Представники концепції держави загального благоденства 268

Представники концепції елітарної держави 269

Представники концепції солідаризму 259

Представники марксизму-ленінізму 254

Представники нормативізму 262

Представники позитивізму 259

Представники прагматичного позитивізму 261

Представники природного права 264

Представники психології права 255

Представники соціології права 256

Представники теорії технократії 271

Представники фашистських ідей 271

Презумпція 169

прецедент 89, 90, 91, 92, 104, 154, 248, 249

Приватне право 102, 232

Приватнонаукові методи 11

Призначення актів застосування норм права 75

Призначення правових принципів 106

Призначення соціальних норм 114

призначення юридичної відповідальності 201

Прикладні юридичні науки 19

Принципи англійського судоустрою 235

Принципи взаємодії держави й особи 223

принципи законності 204, 206

Принципи законності 206

Принципи застосування юридичної відповідальності 199

Принципи організації і функціонування апарату сучасної держави 83

принципи організації та діяльності механізму держави 81

Принципи права 105, 106

Принципи правового статусу особи 227

Принципи правотворчості 153

Принципи реалізації юридичної відповідальності 202

Принципи шаріату 241

Приписи шаріату 240

Природна концепція права 263

Природне право 110

природно-правова концепція права 98

Причини й умови виникнення держави 31

Причини правового нігілізму 148

причини правопорушень 195

Провини 194

Прогалина в праві 184

Прогностична функція 17

Протиправна поведінка 193

Протиправність 193

Професійні спілки 49

процедурні юридичні науки 21

Процес застосування норм права 175

Процес тлумачення права 177

Процесуальне право 103

Психологічна концепція права 255

Психологічна теорія виникнення держави 41

Публічна влада 33, 266

Публічне право 102, 232

Р

Рабовласницький тип держави 37

Ранньонімецькі держави 35

Расизм 271

расистський режим 71

Расова теорія виникнення держави 41

Реалізація норм права 171

Реалізація правових норм 171

Реалізація режиму законності 207

Реалістична концепція права 258

Реальність суб’єктивних прав 99

Регулювання суспільних відносин 213

Регулятивне право 103

регулятивні (регламентно-безделіктні) юридичні науки 21

режим законності 144, 207, 278

Режим законності 204

Релігійні норми 116, 117

Республіка 64

Ретроспективна (негативна) юридична відповідальність 198

Риси громадських організацій 49

Риси громадянського суспільства 58

риси правового звичаю 248

Риси правового статусу особи 226

риси правової держави 43

Риси правової культури 143

Рівень правових знань 141

Рівні інтересів у сфері національної безпеки 277

Рівні методів дослідження права та держави 13

Рівні правоутворення 152

Рід 28

різновиди антидемократичних державно-правових режимів 70

Різновиди необмеженої монархії 63

Різновиди обмеженої монархії 63

Різновиди республік 64

Різновиди систематизації законодавства 135

Різновиди федерації 67

Роз’яснення змісту норм права 178

Розвиток сучасного мусульманського права 247

Розподіл юридичних наук (за ВАК 19

Розуміння політичної системи 47

Розширювальне тлумачення норм права 182

Роль держави 56, 151

Роль правових принципів 106

Романо-німецька правова сім’я 231

С

самодержавство 61

Самостійні групи наук у системі юридичних наук 18

Санкціонування соціальних норм 154

Санкція норми права 123

Свобода 109, 226

Сила як складова влади 57

Система 48, 114, 127

Система законодавства 133

Система мусульманського права 246

Система права 127, 130, 133, 230

Систематизація законодавства 135

Систематизація нормативно-правових актів 135

Систематичне тлумачення норм права 183

Системно-функціональний метод 13

Системотворча функція 16

Сім’я традиційного права 248

Сімейне право 131

Склад (елементи) суб’єктивної сторони правового вчинку 189

Склад державного органу 86

Склад правовідносин 163

Склад правової культури суспільства 144

Склад правопорушення 196

Склад сучасної правової ідеології 139

Складні форми державного устрою 67

Складові демократії 47

Складові політичних норм 50

Складові політичної ідеології 52

Складові правової культури 143

Складові території держави 157

Солідаризм 258

Соціальна цінність права 111

Соціальний прогрес 145

Соціальні норми 113, 114

Соціально-політичні статуси людини 57

Соціально-правові принципи 106

Соціально-технічні норми 117

Соціологічна концепція права 256

Специфічні риси державних органів 85

Спеціальні (специфічні) методи та напрями 14

Спеціальні юридичні засоби забезпечення законності 208

Спеціальні юридичні науки 19

Спеціально-правові принципи 107

Спеціально-юридичний метод 12

Співвідношення держави та громадянського суспільства 57

Співвідношення політичної та державної влади 46

Спільності людей 34

Способи вирішення колізій 157, 249

Способи виявлення правомірної поведінки 190

Способи правового регулювання 216

Способи реалізації норм права 171

Способи тлумачення норм права 183

стадії процесу застосування норм права 175, 176

Стадії процесу правового регулювання 219

Стадії процесу правотворчості 153

Статистичний метод 13

Стиль права 231

Стиль правомірної поведінки 146

Структура забезпечення національної безпеки 276

Структура законодавства 133

Структура національної безпеки 276

Структура норми права 121

Структура політичної системи 54

Структура права 102

Структура правового впливу 214

Структура правового статусу особи 226

Структура правової культури 144, 145

структура правової поведінки 188

Структура правової психології 139

Структура правової свідомості 140

Суб’єкт правового вчинку 188

Суб’єкт правопорушення 197

Суб’єкти охоронної діяльності 279

Суб’єкти політики 48

суб’єкти права 163, 164, 266

Суб’єкти правових вимог 222

Суб’єкти правовідносин 164

Суб’єкти правозастосовної діяльності 173

Суб’єкти суспільних відносин 34

Суб’єктивна сторона правового вчинку 189

Суб’єктивна сторона правопорушення 197

Суб’єктивне право 97, 164

Суб’інститут права 130

Суверенітет держави 59

Суверенітет державної влади 26

Суверенітет народу 58

Суверенність 57

Суна 243

суперечності між сунітами та шиїтами 244

Суспільна охоронна діяльність 279

Суспільний порядок 209

Суспільні відносини 34

Суспільно-економічної формація 34

Суспільство 109

Сутність виконання норм права 172

Сутність держави 23

Сутність додержання норм права 172

Сутність законності 205

Сутність права 88, 171

Сучасний тип держави 38

Східнослов’янська державність 36

Т

Теологічна концепція виникнення держави 40

Теоретичні моделі сучасної держави 39

Теорія інтегративної юриспруденції 265

Теорія насильства щодо виникнення держави 41

теорія права та держави 9

теорія права та держави 10

Теорія права та держави 9

теорологічні науки 21

Технологічна дисципліна 211

Типи держав 34, 39

Типи держав в історичному контексті 36

Типи політичних систем суспільства 53

Типи правового регулювання 217

Типи правової поведінки 189

Типи юридичної техніки 159

Тлумачення норм права 180

Тлумачення права 177

Тоталітаризм 272

тоталітарний режим 70

Тотальний правовий нігілізм 147

Традиції 116

Традиційне право 248

Трудова дисципліна 211

Трудове право 131

У

удосконалення державного механізму в Україні 81

удосконалення норм права 126

удосконалення форми Української держави 71

Умисел 197

умова забезпечення законності 206

Умови оптимізації норм права 126

Умови підтримання правопорядку 209

Унітарна держава 66

Усвідомлення змісту норм права 178

Усталеність дисципліни 212

Ф

фашистський режим 71

Фашистські ідеї державності 271

Федерація 67

феноменологія 265

Феодальний тип держави 37

фікх 239, 240, 244

Фінансова дисципліна 211

Фінансове право 131

Форма держави 60, 61, 62

Форма державного правління 62

Форма державного устрою 66

Форма права 90, 91

форма реалізації правових норм 171

Форми використання норм права 173

Форми вини 197

Форми виникнення держави 35

форми виявлення політичного процесу 51

Форми відображення юридичних норм 154

Форми встановлення права 91

форми встановлення правових норм 91

Форми державної діяльності 27

Форми здійснення об’єктивної сторони правопорушення 196

Форми здійснення функцій держави 74

Форми існування принципів права 105

Форми права 89, 90

Форми правового нігілізму 148

форми правової поведінки 187

Форми реалізації норм права 172

Форми соціально-технічних норм 117

формування правової держави Україна 59

Фратрія 30

Функції держави 73

Функції держави за сферами її діяльності 78

Функції діяльності суб’єктів політики 51

Функції науки теорії права та держави 15

Функції окремого органу держави 73

Функції політичної системи 54

Функції права 108

Функції правосвідомості 140

Функції юридичної відповідальності 201

Х

Характер демократії 111

Характер здійснення функцій держави 73

Характеристики внутрішньої форми (структури) права 127

Ц

Цивільна відповідальність 202

Цивільне право 131

Цивільно-правові провини 195

Цивільно-процесуальне право 132

Цілі правового регулювання 221

Цілі юридичної відповідальності 199

цінність суб’єктивних прав 99, 100

Ч

Чинники ефективності правового регулювання 221

Чинники правового регулювання 213

Чинники різноманіття праворозуміння 253

Чинники традиційного права 249

Чинність нормативно-правових актів 156

Ш

школи мусульманського права 244

школи соціології права 258

Шляхи вдосконалення політичної системи України 55

Шляхи виникнення держави 33

Шляхи формування правової культури 147

Ю

Юридична (правова) кваліфікація 177

Юридична відповідальність 198

Юридична техніка 158

Юридичний документ 160

Юридичний обов’язок 164, 228

Юридичні ознаки монархії 62

Юридичні ознаки республіки 64

Юридичні ознаки унітарної держави 66

Юридичні особи 166

Юридичні факти 168, 187, 193