Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поняття та елементи форми держави

Шестопалова Л. М.

Форма держави як категорія – основні характеристики держави, шляхи здійснення в ній державної влади, що вже на Древньому Сході і в Стародавніх Греції та Римі визначалися вченими.

Держава за Арістотелем – розрізняв форми держави за двома ознаками:

а) кількістю тих, хто править (один, кілька, багато);

б) у чиїх інтересах (кого, скількох) здійснюється правління:

– правильні (правління здійснюється в інтересах усіх) форми – монархія, аристократія і політія;

– неправильні (правління здійснюється в інтересах тільки тих, хто править) форми – тиранія, олігархія, демократія.

Держава за Ш. Монтеск’є:

Форма держави – ті чинники, що визначають методи здійснення державної влади (тобто державно-правовий режим).

Форми держави Ш. Монтеск’є:

1) республіка як форма держави, в якій організацію і здійснення державної влади визначають доброчесність і рівність;

2) монархія (основа влади – честь);

3) деспотія (основа влади – страх).

Держава за Ж.-Ж. Руссо – структурна організація вищих державних органів, тобто лише форма правління.

Форми держави за Ж.-Ж. Руссо:

1) монархія – форма держави, в якій владу здійснює одна особа;

2) аристократія – владу здійснює невелика група осіб;

3) демократія – владу здійснюють усі члени суспільства.

Форма держави дослідників Росії ХІХ – 1-ої чверті ХХ ст.:

1) деспотія – форма, за якої формально не існує державних органів, які сприяли б монархові здійснювати суверенну владу;

2) самодержавство – юридично існує орган, який сприяє монархові здійснювати суверенну владу (наприклад, Державна Рада, Рада Міністрів);

3) дуалістична монархія – політику уряду визначає монарх (так звана конституційна монархія у вузькому значенні);

4) парламентська монархія – політику уряду визначає парламент;

5) парламентська республіка – політику уряду визначає парламент;

6) президентська (або дуалістична) республіка – політику уряду визначає президент;

7) безпосередньо-представницька республіка – здійсненню суверенної влади народу сприяє парламент з остаточною законодавчою владою;

8) суто безпосередня республіка – здійсненню суверенної влади народу сприяє урядова Рада із законодавчими функціями;

9) перехідні, змішані й навіть “замасковані” державні форми.

Форма держави у сучасній теорії держави – сукупність певного кола загальних ознак і взаємозв’язків, що характеризують державу як суспільний феномен.

Ознаки держав щодо найважливіших характеристик форм держави:

1. Ознаки, що характеризують порядок організації і взаємодії вищих органів державної влади й управління – форма державного правління.

2. Ознаки, що характеризують територіальний устрій держави та відповідну організацію державних органів, насамперед співвідношення держави як цілого з її складовими – форма державного устрою.

3. Ознаки, що розкривають форми та методи здійснення державної влади, рівень участі громадян в управлінні справами держави і суспільства – державно-правовий режим.

Форма держави – поняття, яке характеризує державу з погляду існуючих у ній форми правління, державного устрою та державно-правового режиму та має відповідне правове закріплення, а всі її елементи (форма правління, державний (територіальний) устрій, державний режим) мають правову основу – фіксуються в конституції, законах і підзаконних актах.