Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

6.3. Музеєзнавство, краєзнавство, пам’яткознавство

Берковський В.Г.

 1. Аббасов А.М. Становление и развитие исторического краеведения Полтавщины от его зарождения до наших дней: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К.,1977. – 28 с.
 2. Баженов Л.В. Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (кінець XVIII – перше десятиріччя ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 34 с.
 3. Бесєдіна Н. В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х – 80-і рр.ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 17 с.
 4. Блажкевич А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 19 с.
 5. Бульба Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 1995
 6. Гаврилів Б. М. Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 7. Гаврилюк С В. Становлення й розвиток історичного пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 39 c.
 8. Григорьева Т.Ф. Становление и развитие краеведения на юге Украины: 80-е гг. XVIII в. – 60-е гг. XIX в.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1991. – 15 с.
 9. Заремба С. З. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність: Автореф. дис…д-ра. іст.наук. – К., 1996. – 49 с.
 10. Каньоса А. М. Наукові та громадські форми історичного краєзнавства на Поділлі (кінець 50-х – 80-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 18 с.
 11. Керецман В. Ю. Історичне краєзнавство на Закарпатті початку ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1995. – 23 с.
 12. Козицький А. М. Український краєзнавчий рух у Галичині (1918-1939): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 24 с.
 13. Козюра І. В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 18 с.
 14. Костюкова О. М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.
 15. Кошель О. М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо-католицької конфесій ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 20 с.
 16. Крук О. І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 1980-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.
 17. Кушпетюк О. І. Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 21 с.
 18. Малиневская В. М. Развитие исторического краеведения на Черниговщине в конце ХІХ – начале ХХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1990. – 17 с.
 19. Маньковська Р. В. Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917 – червень 1941 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 21 с.
 20. Непомнящий А. А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ – на початку ХХ століть: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 32 с.
 21. Непомнящий А. А. Розвиток історичного краєзнавства в Криму в 2-й половині ХІХ – початку ХХ століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 21 с.
 22. Павлухіна В. Ф. Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 16 с.
 23. Поставнича М. В. Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.
 24. Потехин Д. В. Вклад Таврийской учёной архивной комиссии и Таврийского общества истории, археологии и этнографии в изучение истории Крыма: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К.,1994
 25. Прокопчук В. С. Розвиток краєзнавства на Поділлі: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 19 с.
 26. Рябокобила О. О. Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
 27. Савчук О. В. Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 22 с.
 28. Теодорович А. Ю. Історико-краєзнавча діяльність установ історичного профілю Всеукраїнської академії наук в 20-х роках ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.
 29. Ткаченко В. В. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 23 с.
 30. Ткаченко М. І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 23 с.
 31. Удод Л. І. Роль історичного краєзнавства у відродженні історичної пам’яті українського народу (1980-і – 1990-і рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с.
 32. Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в кінці ХIХ – першій половині 40-х рр. ХХ ст. Джерела і література. (На матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей).: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.
 33. Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX-XX століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.