Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1.2. Професіографічний опис діяльності працівників податкової міліції

Корсун С.І., Ткачук Т.А.

Проаналізувавши соціально-психологічні умови в яких відбувається діяльність працівника податкової міліції, знаючи вимоги нормативно-правових актів, що регламентують цю діяльність, беручи до уваги сукупність професійно значимих психологічних особливостей та характеристик професії, враховуючи професійно важливі якості притаманні цим працівникам, ми можемо приступити до професіографічного опису професії податкового міліціонера. Або іншими словами – до побудови професіограми та психограми професії.

Професіограма, як відомо, містить розгорнутий перелік умов та характеристик трудової діяльності по конкретній професії, а також професійно-важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Психограма професії це її психологічний опис, що є інтерпретаційним аналізом операційно-технічного змісту конкретної трудової діяльності і в кінцевому рахунку характеризуються сукупністю професійно важливих психологічних та психофізіологічних якостей, які актуалізуються в даній діяльності та забезпечують її виконання [21, 22, 47, 58, 82, 123, 131].

Проведені нами дослідження розподілу робочого часу працівників податкової міліції, хронометражні спостереження, аналіз службових документів, дані літератури свідчать про те, що близько 40 % робочого часу працівників пов’язано з опитуванням свідків, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, бесіди з експертами, ревізорами, спеціалістами, робота з конфіденційними та іншими джерелами інформації. Близько 35 % робочого часу працівник витрачає на проведення оперативно-розшукових заходів: обстеження приміщень, об’єктів, наведення довідок, опитування громадян, спостереження, підготовку та здійснення затримань підозрюваних у вчиненні злочинів, чи осіб, що перебувають у розшуку. Ознайомлення з матеріалами кримінальних справ та справ оперативних обліків, оформлення поточної документації займає приблизно 25 % робочого часу працівника податкової міліції.

Отже близько 75 % робочого часу працівника податкової міліції спрямовані на виконання функціональних обов’язків в сфері міжособистісної комунікації та оперативно-розшукової діяльності [74, 76, 78].

Нами було також проведено дослідження такої характеристики праці, як напруженість. З метою об’єктивізації оцінки напруженості праці співробітників підрозділів податкової міліції, поряд з результатами професіографічного дослідження, було проведено анкетування керівного складу профільних підрозділів податкової міліції. В якості експертів було проанкетовано 27 осіб. Анкета включала в себе наступні характеристики:

– ступінь відповідальності в роботі;

– необхідність прийняття відповідальних рішень;

– ступінь завантаженості;

– понаднормова робота;

– неритмічність завантаженості;

– дефіцит часу;

– організація праці;

– наявність стресових ситуацій;

– тривалість стресових впливів;

– дефіцит рухової активності (гіпокінезія).

Кожна із характеристик оцінювалась експертами в межах від одного до чотирьох балів в залежності від ступеня вираженості ознаки. Визначення категорії праці проводилось за результатами сумарної оцінки та порівнювались із даними розподілу:

1. до 16 балів – мало напружена праця;

2. від 17 до 22 балів – напружена праця;

3. більше 23 балів – дуже напружена праця.

Отримані дані дозволили визначити середню сумарну оцінку напруженості праці працівників податкової міліції на рівні 32 ± 2,9 балів. Зазначена характеристика, згідно існуючої класифікації з оцінки напруженості праці співробітників основних служб ОВС [122], визначає працю спеціалістів досліджуємої професійної групи як дуже напружену.

В подальшому з метою визначення професійних вимог та виявлення професійно важливих психологічних та психофізіологічних якостей, нами була використана процедура кількісної оцінки ступеня значимості окремих виробничих факторів для успішної реалізації робочого алгоритму діяльності. Відправним моментом слугувала стандартизована анкета «Значимість якостей» [123], на підставі якої кожному експерту пропонувалось:

1. Дати бальну оцінку рівня значимості ряду якостей відносно професійної діяльності працівників податкової міліції – «Чи являється зазначена якість для професійної роботи оперуповноваженого: вкрай необхідною – 2 бали, бажаною – 1 бал, неістотною – 0 балів».

2. Дати бальну оцінку можливості вдосконалення цих якостей – «Чи можливий розвиток та вдосконалення цієї якості з віком або шляхом професійної освіти: в високій мірі – 2 бали, в незначній мірі – 1 бал, неможливий – 0 балів».

Анкета складається з 51 тест-запитання, що дають змогу зорієнтуватись в професійній значимості окремих психофізіологічних функцій особи, їх тренуємості в межах певного виду діяльності.

В якості експертів виступили працівники старшої та середньої керівної ланки податкової міліції, які мають стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років. Опитано 60 осіб. Отримані дані були оброблені методом варіаційної статистики.

Таблиця 1.1. Перелік якостей, що були визначені, як важливі для роботи працівників податкової міліції

Порядковий номер якості в опит. листі Найменування якості Числове значення (бал)
12 Володіти гарною пам’ятю на слова. 1,90
13 Володіти гарною пам’ятю на числа. 1,90
14 Володіти здібністю до високого ступеня концентрації і переключення уваги в короткі проміжки часу. 1,85
17 Здібність до швидкого виконання простих математичних підрахунків. 1,90
18 Володіти високим рівнем логічного мислення, як в сфері різного роду підрахунків так і в сфері лінгвістики. 1,95
19 Володіти здібністю переконати клієнтів поважати себе, а в своїй особі – закон. 1,95
26 Уміння зберігати високий рівень сенсомоторної діяльності в умовах впливу стрес факторів. 1,60
27 Здатність зберігати високий рівень інтелектуальної діяльності в умовах впливу стрес факторів. 1,85
33 Величезна напруга уваги в певні моменти. 1,80
34 Не послабляти напруженість уваги в присутності осіб іншої статі. 1,95
40 Швидко пристосовуватись до нових та непривичних вимог. 1,85
42 Робота більш головою ніж м’язами, напруження розуму, уваги і т.п. 1,95
43 Швидко приймати рішення при зміні ситуації. 2,00
44 Здійснювати небезпечну роботу. 1,65

За даними аналізу отриманих результатів можемо стверджувати, що експертні оцінки дали можливість виокремити відповідні якості працівника податкової міліції, що впливають на успішність виконання трудової діяльності. Отже, важливими для професійної успішності зазначених працівників виявилися наступні якості: рівень розвитку функцій пам’яті, концентрації та переключення уваги (12-14); уміння зберігати високий рівень сенсомоторної діяльності в умовах впливу стрес-факторів (26); чіткого та логічного мислення (17-19); емоційної стійкості, здатності протистояти впливу стрес факторів (27, 33-34) та уміння адаптуватись до нестандартних умов діяльності (40, 42-44) тощо (табл. 1.1).

Таблиця 1.2. Можливість розвитку та вдосконалення якостей, що були визначені, як важливі для роботи працівників податкової міліції

Порядковий номер якості в опит. листі Найменування якості Оцінка розвитку(бал)
12 Володіти гарною пам’ятю на слова. 1,64
13 Володіти гарною пам’ятю на числа. 1,70
14 Володіти здібністю до високого ступеня концентрації і переключення уваги в короткі проміжки часу. 1,40
17 Здібність до швидкого виконання простих математичних підрахунків. 1,80
18 Володіти високим рівнем логічного мислення, як в сфері різного роду підрахунків так і в сфері лінгвістики. 1,70
19 Володіти здібністю переконати клієнтів поважати себе, а в своїй особі – закон. 1,55
26 Уміння зберігати високий рівень сенсомоторної діяльності в умовах впливу стрес факторів. 1,35
27 Здатність зберігати високий рівень інтелектуальної діяльності в умовах впливу стрес факторів. 1,35
33 Величезна напруга уваги в певні моменти. 1,45
34 Не послабляти напруженість уваги в присутності осіб іншої статі. 1,45
40 Швидко пристосовуватись до нових та незвичних вимог. 1,30
42 Робота більш головою ніж м’язами, напруження розуму, уваги і т.п. 1,40
43 Швидко приймати рішення при зміні ситуації. 1,45
44 Здійснювати небезпечну роботу. 1,30

Поряд з цим було оцінено результати отримані по другій частині анкети, де йдеться про можливість розвитку та вдосконалення якостей притаманних успішному працівнику податкової міліції. Результати дослідження, що характеризують експертну оцінку можливості розвитку та вдосконалення професійно значимих якостей представлені в табл. 1.2. Як видно з результатів представлених в таблиці, важливі для успішної професійної діяльності працівника податкової міліції якості не вирізняються максимальними балами.

Таким чином, необхідно зазначитити, що із усього переліку професійно значимих якостей, деякі якості, на думку експертів, характеризуються в своєму розвитку певним консерватизмом. Тобто їх розвиток та вдосконалення шляхом професійної освіти, навчання, тренування або в процесі трудової діяльності майже не можливий, або можливий в незначній мірі. Останнє має важливе значення та було враховане нами при формуванні батареї тестів, як методів психофізіологічного дослідження особи відносно доцільності залучення кандидата до праці в розглядуваній професії.

Професіограма працівника податкової міліції

1. Загальні дані про професію.

1.1 Назва, завдання, відповідальність.

Складовою частиною податкової служби є спеціальні підрозділи податкової міліції, які виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Їх діяльність регламентується Законом України «Про державну податкову службу в Україні», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими нормативними документами в яких зазначені такі завдання:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та проводження у справах про адміністративні порушення;

– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту її від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків

Соціальна значимість професії працівника податкової міліції полягає у забезпеченні надходжень до державного бюджету для реалізації соціальних програм держави шляхом примусового стягнення податків.

Специфіка виконання професійних завдань вимагає від працівника податкової міліції глибоких знань в різних галузях діяльності та професійної спеціалізації:

– юридичній (кримінально-процесуальна, оперативно-розшукова, правоохоронна, судова);

– економічній (бухгалтерський облік та аудит, технологія виробництва, фінансово-економічна діяльність, банківська справа);

– соціально-психологічній (психологія, конфліктологія, педагогіка).

На місцевому рівні у структурі органів державної податкової служби в місті, районі, районі міста знаходяться податкова інспекція і відповідний спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями –головний відділ (відділ) податкової міліції.

Завдання та функції:

1. На відділ покладаються наступні завдання:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

2. На виконання покладених завдань відділ здійснює такі функції та процедури:

– запобігає злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, виявляє їх, припиняє та розкриває, вживає з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

– приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення віднесені до його компетенції, здійснює їх перевірку і приймає по них передбачені законом рішення;

– здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадить дізнання та вживає заходів до відшкодування задіяних державі збитків;

– виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає у межах своєї компетенції заходів до їх усунення;

– веде розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів, а також осіб, які вчинили злочини та інші правопорушення у сфері оподаткування і переховуються від органів дізнання і слідства податкової міліції, прокуратури, суду;

– виконує доручення органів слідства, прокуратури, суду про проведення у кримінальних справах обшуків, вилучень, допитів та інших кримінально-процесуальних дій в межах своєї компетенції;

– забезпечує безпеку працівників державної податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків;

– здійснює перевірки дотримання податкового законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, у відношенні яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків;

– охороняє затриманих осіб;

– забезпечує збереження знайдених, вилучених і зданих у відділ документів, речей, цінностей та іншого майна до прийняття в установленому законодавством порядку рішення щодо них;

– здійснює взаємодію у питаннях виявлення та розкриття економічних злочинів з відповідними службами органів внутрішніх справ, служби безпеки, митної служби, іншими правоохоронними та контролюючими органами;

– розглядає та перевіряє звернення громадян, посадових осіб підприємств, установ і організацій, публікації в засобах масової інформації з питань, що стосуються діяльності податкової міліції, приймає по них рішення;

– здійснює серед населення та в засобах масової інформації роз’яснювальну роботу з питань боротьби з кримінальним ухиленням від оподаткування;

– вживає заходів до попередження і припинення правопорушень у разі звернення громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці, або в разі безпосереднього виявлення такої загрози, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомляє про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Відповідальність:

працівник податкової міліції несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законодавством до кримінальної включно;

– підвищена моральна відповідальність, яка публічно закріплена присягою.

1.1. Характеристика робочого місця, засобів і предметів праці:

– спеціально обладнані для виконання функціональних обов’язків приміщення;

– нерегламентований робочий день;

– робота із комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, технічними засобами контролю та спостереження (засобами спеціального призначення);

– контакт із зброєю і спецзасобами.

1.2. Необхідна загальна і спеціальна підготовка спеціалістів:

– вища освіта ( юридична або економічна), що обумовлено необхідністю застосування спеціального інструментарію для забезпечення протидії злочинності у сфері оподаткування;

– спеціальна бойова та фізична підготовка .

1.3. Професійна майстерність.

1.3.1. Необхідні знання:

– знання адміністративного, цивільного, кримінального та кримінально-процесуального законодавства;

– знання структури та функцій правоохоронних органів;

– знання правових основ, принципів, форм та методів оперативно-розшукової діяльності;

– знання нормативних актів діючого податкового законодавства;

– знання основ оподаткування, методів формування податків, податкового обліку і звітності;

– знання основ бухгалтерського обліку і звітності та особливостей їх організації у банківській сфері, комерційних та державних підприємствах, в бюджетній сфері;

– знання психологічних особливостей і поведінкових реакцій типових порушників податкового законодавства;

– знання основ роботи із комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами, табельною зброєю та спецзасобами;

– знання об’єктів податкової інфраструктури, особливостей охорони та безпеки приміщень податкової служби тощо.

1.3.2. Необхідні вміння:

– вміння логічно мислити і організовувати свою діяльність ідучи не «від злочину», а до нього;

– вміння організовувати і проводити дізнання по справах, що віднесені до компетенції податкової міліції;

– вміння проводити невідкладні дії, передбачені спеціальною тактикою підрозділів податкової міліції;

– вміння приймати рішення із усвідомленням особистої відповідальності за його наслідки;

– вміння ефективно працювати з людьми, встановлювати психологічний контакт в інтересах виконання поставлених завдань;

– вміння грамотно і в повному обсязі складати компетентні висновки, акти, протоколи за фактами порушення податкового законодавства, максимально детально відображати відповідні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину;

– вміння дотримуватись встановлених порядку та правил щодо нерозголошення відомостей, які відносяться до службової діяльності;

– вміння зберігати за будь-яких обставин службову документацію, табельну зброю та боєприпаси, засоби зв’язку і спеціальні технічні засоби;

– вміння протистояти негативному впливу з боку учасників процесу оподаткування;

– вміння швидко орієнтуватися в різних умовах;

– вміння застосовувати різні підходи до оцінки ситуації, що виникла, відсутність шаблонів і стереотипів мислення.

ІІ. Соціально-психологічні фактори діяльності.

2.1. Характеристика структурних підрозділів.

Підрозділи податкової міліції несуть основний тягар по попередженню податкових злочинів і правопорушень, захисту економічних інтересів держави.

В складі податкової міліції діють наступні підрозділи:

– підрозділ боротьби з ухиленням від сплати податків;

– підрозділ незаконного відшкодування ПДВ;

– підрозділ організації оперативних заходів із скорочення податкового боргу;

– підрозділ по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів;

2.2. Роль і місце працівника податкової міліції у системі внутрішнь- колективних зв’язків.

Працівник податкової міліції підпорядкований прямому начальникові, тісно пов’язаний ланцюгом службових відносин з іншими співробітниками свого відділу, інших відділів податкової міліції та державної податкової служби, які виконують аналогічні завдання. Результативність успішного виконання функціональних обов’язків важлива як для самого податківця, так і для колективу в цілому.

Можливість підвищення ефективності праці залежить від проявів уважності, пильності, спостережливості, зібраності, ретельності, суворого дотримання посадових інструкцій та творчого підходу до виконання власних службових обов’язків. І навпаки, відсутність даних якостей призводить до зниження результативності службової діяльності.

2.3. Особливості соціально-психологічної та професійної адаптації :

проходження 12-ти місячного випробувального терміну;

– проходження початкової підготовки для осіб, що закінчили цивільні вузи;

– наставництво, допомога з боку досвідченого, підготовленого фахівця;

– можливість скорочення випробувального терміну у зв’язку з успішним виконанням службових завдань, пов’язаних з індивідуальними якостями особистості.

ІІІ. Зміст діяльності.

3.1. Зміст основних завдань та операцій.

До основних завдань та операцій відносяться:

– здійснення оперативно-розшукової діяльності згідно вимог чинного законодавства;

– проведення дізнання та досудового слідства в межах компетенції органів податкової міліції;

– оформлення рішень, що приймаються, відповідними документами та протоколами.

– виявлення ухилення від сплати податків;

– встановлення контактів із населенням, представниками влади, організацій, закладів, установ, засобів масової інформації, взаємодія з працівниками інших правоохоронних органів;

– розгляд звернень, листів, скарг від установ, організацій та громадян;

– робота з комп’ютерною технікою, аудіо та відео – апаратурою, засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами;

– постійний контакт (носіння, зберігання і застосування у випадках, які передбачені законодавством) з табельною зброєю, боєприпасами та спецзасобами;

Основний психологічний зміст діяльності працівника податкової міліції: логіко-аналітична, контролююча, комунікативна, профілактично-виховна, що пов’язана із високим рівнем персональної відповідальності та необхідністю самостійно приймати рішення в умовах дефіциту часу.

3.2. Особливості опрацювання інформації та прийняття рішень:

складність проведення інформативно-аналітичного (економіко-правового) аналізу;

– скорочені терміни опрацювання інформації і прийняття рішень;

– залежність результатів праці від властивостей пам’яті, уваги, спостережливості, комунікабельності;

– висока значимість логічного мислення, його швидкості, гнучкості, самостійності, критичності;

– вплив почуття особистої відповідальності;

– ситуації можливого впливу учасника процесу оподаткування (або його «покровителів») у тому числі і через засоби масової інформації.

3.3. Помилки у діяльності:

сенсорно-перцептивні (помилки при одержанні та в ході первинної оцінки інформації);

– гностичні (помилки в ході опрацювання інформації і під час прийняття рішень);

– моторні ( недоліки психомоторики і мови);

– особистісні (обумовлені особливостями мотивації, характеру, волі, емоційної сфери тощо).

3.4. Завантаженість в ході діяльності різних психічних функцій:

розподіл зусиль, а також часу залежить від кількості зареєстрованих матеріалів по яких необхідно приймати рішення та складності завдань, які необхідно виконати;

– переважання завантаженості сенсорно-перцептивних, логічних та інтелектуальних процесів.

ІV. Динаміка психічного стану у процесі діяльності.

4.1. Характер і міра змінюваності психофізіологічних функцій і працездатності :

достатньо висока залежність результатів праці від емоційної сфери і психоемоційного стану працівника та підконтрольних осіб;

– тенденція до зниження рівня уваги та працездатності у другій половині робочого дня та в нічний час;

– можливість впливу різноманітних зовнішніх факторів (від погодних умов, обстановки в колективі до морального тиску);

– можливість зниження позитивної динаміки працездатності ближче до кінця робочого тижня.

Психограма працівника податкової міліції

Психограма містить структурний перелік найважливіших (опорних) психологічних якостей, якими повинен володіти працівник податкової міліції, згідно вимог професіограми.

1. Спрямованість, мотивація, нахили, вольові якості:

– спрямованість та інтерес до податкової справи;

– схильність до роботи з людьми, до спілкування;

– здатність до самоосвіти, інтерес до здобуття нових знань;

– розвинена воля, наполегливість, сміливість, рішучість;

– вміння володіти собою, впевненість у власних силах, емоційна та нервово-психічна стійкість.

1. Сенсорно – перцептивні якості:

– стійкість функцій аналізаторів і властивостей сприйняття (зорового, слухового, тактильного; форми, розмірів, швидкості, обсягу тощо);

– переважання зорового каналу сприйняття;

– стійка увага, її широкий розподіл, швидке переключення і великий обсяг;

– спроможність виокремлювати істотні ознаки, підмічати незначні зміни у досліджуваному об’єкті.

2. Особливості вищих психічних функцій:

– достатній обсяг, швидкість і точність запам’ятовування і сприйняття;

– оперативність, чіткість та критичність мислення;

– здатність впродовж тривалого часу утримувати в пам’яті великий обсяг інформації;

– розвинена пам’ять на зовнішність та поведінку людини;

– здатність підмічати зміни в оточуючому середовищі, свідомо не зосереджуючи на них уваги;

– здатність вести спостереження одночасно за великою кількістю змін у досліджуваному об’єкті, а також за великою кількістю об’єктів;

– вміння швидко орієнтуватися у новій та незнайомій обстановці, оцінювати міру важливості інформації, що надходить;

– постійна потреба у розвитку уяви;

– вміння самостійно приймати рішення при виконанні службових завдань, проявляти відповідальність та здійснювати самоконтроль.

4. Психомоторні властивості і фізичні якості:

хороша фізична загартованість, стійкість до фізичної втоми;

– розвинена координація рухів, стійкість до тремору;

– стійкість мовнорухових характеристик до психофізичних навантажень, схильність швидко встановлювати комунікативний контакт, чітко і зрозуміло висловлювати власні думки;

– здатність до різкої зміни видів діяльності;

– здатність використовувати м’язову силу як динамічного, так і статичного характеру;

– володіння прийомами самозахисту та рукопашного бою; володіння табельною зброєю та спецзасобами.

5. Особистісні властивості:

здатність до ефективного спілкування;

– готовність до співробітництва, чуйність, пристосовуваність, легкість включення в групову активність, наявність власної точки зору;

– емоційна зрілість, стійкість, стриманість;

– схильність до дотримання суспільних моральних норм;

– почуття відповідальності, вміння переконати підлеглих та підконтрольних осіб працювати на практичних та реалістичних засадах;

– ефективність діяльності в ситуаціях, що потребують постійної наполегливості і завзятості;

– переважаючі риси характеру: самостійність, обережність, пильність, ретельність, сумлінність, організованість;

– володіння собою, турбота про соціальну репутацію професії.

Побудова професіограми та психограми професії відкриває нові перспективи на шляху до наукового розв’язання проблеми комплектування посад у зазначеній професії тими кандидатами, що відповідають вимогам професії та зможуть продемонструвати високий рівень професійної успішності.