Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Органи держави

Шестопалова Л. М.

Види влади (Дж. Локк, Ш. Монтескьє):

– законодавча;

– виконавча;

– судова.

Види влади:

– законодавча;

– виконавча;

– судова;

– президентська;

– контрольна;

– ЗМІ;

– виборча.

Види влади (Петров К.П.):

– законодавча;

– виконавча;

– судова;

– інформаційна;

– ідеологічна;

– концептуальна;

– інші види.

Державний апарат – система державних органів.

Орган держави – особа чи структурована група осіб, які виступають від імені держави та наділені владно-державними повноваженнями, в тому числі правом застосовувати засоби державного примусу і здійснювати державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення.

Ознаки органів держави:

– загальні;

– специфічні.

Загальні ознаки органів держави:

1) створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, виконують передбачені законом функції;

2) мають державно-владні повноваження;

3) діють у встановленому порядку;

4) взаємопов’язані відношеннями субординації;

5) усі разом створюють одну цілісну систему – апарат держави.

Специфічні риси державних органів – риси, що відокремлюють державні органи від недержавних, а також від організацій в сучасній демократичній державі:

– їх формування безпосередньо народом шляхом виборів або державними органами, сформованими народом;

– здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;

– виконання кожним державним органом чітко визначених, встановлених у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності;

– наявність у кожного державного органу юридично закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального юридичного акта (положення), що визначає його місце і роль у державному апараті, а також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами та організаціями;

– надання державним органам повноважень державно-владного характеру.

Практичне відображення державно-владних повноважень державних органів полягає у:

– виданні від імені держави юридично обов’язкових нормативних і індивідуальних актів;

– здійсненні державними органами нагляду за точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами;

– забезпеченні та захисті цих вимог від порушень шляхом застосування засобів виховання, переконання, стимулювання, а в необхідних випадках – державного примусу.

Склад державного органу:

– особи, які здійснюють керівництво, безпосередньо виконують покладені на них керівні повноваження;

– спеціалісти;

– інші допоміжні особи, які забезпечують технічні умови виконання функцій.

Види органів держави:

1. Органи держави за місцем у системі державного апарату:

а) первинні – створюються шляхом прямого волевиявлення (виборами) громадян (Верховна Рада України, Президент України);

б) похідні (вторинні) – створюються первинними органами, походять від них і їм підзвітні (Кабінет Міністрів України, судові органи тощо).

2. Органи держави за характером і змістом діяльності:

а) органи законодавчої влади;

б) органи виконавчої влади;

в) органи судової влади.

3. Органи держави за способами створення:

а) виборні – обираються громадянами або іншими суб’єктами (Верховна Рада України);

б) призначувані – призначаються іншими органами держави (місцеві державні адміністрації).

4. Органи держави за часом функціонування:

а) постійні, що створюються на невизначений строк;

б) тимчасові, що створюються на певний календарний строк.

5. Органи держави за територією, на яку поширюються їх повноваження:

а) загальнодержавні (центральні) – повноваження поширюються на всю територію держави (Кабінет Міністрів України);

б) місцеві (локальні) – повноваження поширюються на певну частину території держави – область, район, населений пункт (місцеві державні адміністрації, міський суд).

6. Органи держави за персональним складом:

а) одноособові – складаються з однієї особи (Президент України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини);

б) колегіальні – складаються з ряду осіб (Верховна Рада України).

7. Органи держави за місцем і напрямом державної діяльності:

а) органи державної влади;

б) органи державного управління;

в) судові органи;

г) контрольно-наглядові органи;

д) збройні сили, поліція, органи державної безпеки, пенітенціарної системи.