Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Загальна характеристика й основні ознаки правової держави

Шестопалова Л. М.

Політична система – всі політичні інститути, соціальні та економічні структури, історичні традиції та цінності суспільства, культурний контекст його розвитку. (Термін введено в політологію у 50–60-х рр. ХХ ст. у США).

Етапи формування концепції правової держави та її реалізації:

– аналіз витоків теорії правової держави та її філософської основи;

– дослідження зарубіжних концепцій правової держави, конституцій країн, які закріпили створення правової держави за мету свого розвитку;

– переоцінку економічної ролі держави в умовах ринкових відносин;

– перегляд взаємовідносин держави і суспільства, відмову від подальшої етатизації суспільства, невтручання держави у вирішення тих питань, що належать до компетенції громадських формувань;

– удосконалення національно-державних відносин;

– відповідність законів потребам суспільства й особи, принципам Права як синоніма Правди, Праведності;

– розробку процедур і механізмів щодо вирішення конфліктів між різними суб’єктами;

– високу правову і політичну культуру членів суспільства.

Правова держава – новий етап розвитку державності. Її не можна проголосити – вона повинна скластися як результат реформи економічних, політичних, державних і правових інститутів, реальної зміни характеру взаємовідносин між суспільством, державою та особистістю. Правова держава має громадянське суспільство.

Правова держава – держава, в якій панує Право, або правова форма організації діяльності публічно-політичної влади та її взаємовідносин з індивідами як суб’єктами права.

Ознаки правової держави:

– у громадянському суспільстві саме суспільство виступає як основа і зміст держави; остання є формою його організації;

– громадянське суспільство виникає на тому ступені розвитку, коли його громадяни і держава виступають як вільні та рівноправні партнери;

– право формується громадянським суспільством, а правова держава лише закріплює його законами, гарантує і захищає від порушень з боку будь-яких суб’єктів;

– взаємовідносини правової держави і громадянського суспільства здійснюються на основі права, що є рівним і справедливим масштабом свободи, а не засобом нав’язування державної волі;

– суспільство – найбільш загальне поняття, а правова держава і громадянське суспільство – форми його існування і розвитку. При цьому кожний з них виступає як відносно незалежне явище.

Основні риси правової держави:

– панування права в усіх сферах суспільних відносин, що підлягають державному врегулюванню, що унеможливлює прийняття і реалізацію свавільних рішень, які виходять з якихось приватних інтересів і не враховують потреби інших членів суспільства;

– взаємна відповідальність держави і громадянина, що перетворює їх на рівноправних соціальних партнерів;

– наявність широких, демократичних і реальних прав і свобод людини та громадянина;

– функціонування реальних та ефективних засобів захисту і відновлення прав і свобод людини та громадянина у випадках їх протиправного порушення чи обмеження;

– організація і здійснення державної влади на основі принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову.