Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Bursa

Parnikoza I.Yu.

Bursa

Bursa (old hostel of Kyiv-Mohyla Academy), architectural landmark board. Photo I. Parnikoza, 2014