Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

The old gate

Parnikoza I.Yu.

The old gate

The old gate on the str. Prytysko-Mykylska, I. Photo Parnikoza, 2014