Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ефективність стратегічного управління підприємствами

Мікловда В.П., Брітченко І.Г.,
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.

Сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія / Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 218 с.

Рекомендовано до видання, розміщення в електронній бібліотеці та використання в навчальному процесі Вченою радою вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", протокол № 5 від 31 травня 2013 р.

Розглянуто та рекомендовано до опублікування Вченою радою Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", протокол № 3 від 30 квітня 2013 р.

Рецензенти:

О.В. Березін, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

В.М. Василенко, д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту еконо-міко-правових досліджень НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

В.І. Ярема, д.е.н., професор, завідувач кафедри господарського права ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.

Визначені умови та принципи впровадження стратегічного менеджменту на промислових підприємствах України.

Проведено оцінку показників ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральної води Закарпатської області та показано значення стратегічного управління у досягненні високого рівні прибутковості.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, наукових працівників, підприємців та тих, хто займається впровадженням стратегічного управління на підприємствах.