Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

"House with the stores"

Parnikoza I.Yu.

»House with the stores»

So-called «House with the stores», str. Pokrovska, Podil, Kyiv, Photo I. Parnikoza, 2014