Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

House of merchant Degtyaryov

Parnikoza I.Yu.

House of merchant Degtyaryov

House of merchant Degtyaryov on the Sagaydachnogo str. Photo before reconstruction. 2013