Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

2.5.8. Left bank floodplain: Troyeshchyna, Vygurivshchyna, Voskresenskaya, Mykilskanads Kuhmisterska Slobidkas, Darnitsa, Poznyaky, Osokorky, Bortnichy and others. in the second half of the nineteenth century. – 1917

Parnikoza I.Yu.

Mykilskanads Kuhmisterska Slobidkas, Darnitsa, Poznyaky, Osokorky, Bortnichy and others. in the second half of the nineteenth century. – 1917.