Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Chertoroyj dam

Parnikoza I.Yu.

Chertoroyj dam

Chertoroyj dam (A) on the Kyiv map of 1891