Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3.6. Україна у міжвоєнний період

Берковський В.Г.

 1. Автушенко І. Б. Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20 – 30-ті рр. XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с.
 2. Анісімов В. В. Земельні громади України (1921-1929 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 16 с.
 3. Архірейський Д. В. Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.
 4. Балуба І. А. Польська національна меншина України в 20 – 30-ті рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 5. Бистрицька О. Б. Розвиток системи освіти національних меншин в Україні у 1917-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 16 с.
 6. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994. – 33 с.
 7. Блинда Л. Украинизация и её роль в общественно-политической жизни украинского народа в 20-е годы: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К.,1992.
 8. Богів О. Я. Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень 1939 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 22 с.
 9. Богінська І. В. Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920 – 30-ті роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.
 10. Бойко В. В. Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 19 с.
 11. Бондарчук П. М. Профспілки УСРР як об’єкт і суб’єкт політики українізації (1920-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 18 с.
 12. Бондарчук Ю. П. Залізничний транспорт України в умовах утвердження адміністративно-командних методів управління народним господарством (кінець 20-х – 30-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.
 13. Бондарь О. М. Українізація та національні формування у військах УВО у 1922-1935 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 22 с.
 14. Борисенко М. В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 19 с.
 15. Борисов В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.
 16. Бубін І. В. Легка промисловість України в умовах нової економічної політики (1921-1925 рр.): Автореф.дис…канд.іст.наук: 07.00.02 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1994. – 19 с.
 17. Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 18. Васильчук Г. Україназація вищих органів державної влади та управління УСРР (20-ті роки): Автореф. дис…канд. іст. наук. – К.,1994
 19. Вегеш М. М. Карпатська Україна в 1938-1939 рр.: соціально-економічні і політичні аспекти: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1994. – 20 с.
 20. Верменич Я. В. Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 24 с.
 21. Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині: Автореф. дис… д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 108 с.
 22. Вісина Т. М. Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2002. – 18 с.
 23. Волосник Ю. П. Діяльність міських Рад України по здійсненню нової економічної політики у 1921-1928 рр: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1993. – 16 с.
 24. Волошенко В. О. Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 20 с.
 25. Воронко О. Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. XX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 18 с.
 26. Гакман С. М. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин. 1917-1940 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 27. Гапоненко І. С. Закарпаття в європейській політиці напередодні та в період Другої світової війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 28 с.
 28. Геник М. А. Українське питання у діяльності польських патріотичних партій (1920- 1926): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 17 с.
 29. Гетьманчук М. П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 31 с.
 30. Гнітько С. П. Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті – на початку 1930-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 25 с.
 31. Гогохія Н. Т. Українське радянське місто 1929-1938 рр.: історико-соціальний аналіз: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.
 32. Головань С. В. Военная реформа 1924-1925 годов в Украине: Дис…канд. ист. наук: 07.00.02 / Одесский гос. ун-т им. И.Мечникова. – Одесса, 1993. – 203 с.
 33. Горбань Т. Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918 – 1928 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук. – К.,1996
 34. Горват Л-І. В. Соціально-економічний і політичний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 17 с.
 35. Горний М. М. Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя у ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.
 36. Горюнова Є. О. Соціально-політичні процеси в селі Кримської АРСР 1920-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 19с.
 37. Гребеннікова О. В. Діяльність місцевих органів влади Донецької губернії (1920-1925 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 24 с.
 38. Гринь Д. К. Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 19 с.
 39. Грицан А. В. Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.
 40. Гололобов В. М. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 19 с.
 41. Давидюк Р. П. Історія виникнення і діяльності Волинського Українського об’єднання (1931-1939 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 17 с.
 42. Дмитрієва В. А. Особливості урбанізації в Україні в середині 20-х років ХХ сторіччя: технології баз даних та математико-статистичні методи аналізу: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.
 43. Добач К. В. Історичний досвід регулювання споживчого ринку України в період непу (історико-економічний аспект): Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 235 л.
 44. Довбня О. А. Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.
 45. Драмарецький Б. Б. Голод 1921-1923 років в Україні: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22 с.
 46. Дробот І. І. Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 39 с.
 47. Дуднік О. Я. Український студентський рух в еміграції (Центрально-Східна Європа, 20-ті роки XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 20 с.
 48. Дудяк О. А. Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.
 49. Дутчак П. В. Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні у 20-30-х роках ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 16 с.
 50. Дядюк М. С. Політизація українського жіночого руху в Галичині: 1921-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2002. – 20 с.
 51. Євсеєнко І. В. Українсько-чесько-словацькі культурні зв’язки в міжвоєнний період: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 23 с.
 52. Жезицький В. Й. Політичні репресії на Поділлі у 20-х – 30-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 22 с.
 53. Журба М. А. Громадські об’єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 35 с.
 54. Зайцев О. Ю. Парламентська діяльність політичних партій Західної України (1922- 1939): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994. – 22 с.
 55. Захарченко Н. А. Железнодорожники Украинской ССР на завершающем этапе социалистической реконструкции народного хозяйства (1933-1937 гг.): Автореф. дис…канд. ист. наук/ Московский историко-архивный иснтитут. – М.,1988.
 56. Зінченко А. Г. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 17 с.
 57. Змерзлий Б. В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
 58. Іваник М. М. Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919-1939 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 17 с.
 59. Іващенко К. В. Українські емігрантські політичні партії в 1 Чехословацькій Республіці (1918-1938 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун- т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
 60. Ігнатуша О. М. Українська автокефальна православна церква (1917-1930 рр.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1993. – 255 с.
 61. Ішин А. В. Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920-1925 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.
 62. Іщенко І. В. Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.
 63. Кабанов В. I. Виробничо-технічні зв’язки України і Німеччини в 1922-1932 рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 17 с.
 64. Калінічева Г. І. Українсько-німецькі освітні і наукові зв’язки у 20-ті – на початку 30-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1996. – 21 с.
 65. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період НЕПу: Дис… д-ра іст. наук.: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1994. – 604 с.
 66. Кальмін Д. Д. Взаємодія командування частин та установ РСЧА з місцевими органами влади та громадськими організаціями в галузі військового будівництва в Україні в 1921-1928 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 23 с.
 67. Касперович В. М. Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 – червні 1941 років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.
 68. Касьянов Г. В. Інтелігенція радянської України 1920-х – 30-х років: соціально-історичний аналіз: Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 32 с.
 69. Качараба С. П. Еміграція з Західної України. 1919-1939: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 31 с.
 70. Кириченко В. М. Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 18 с.
 71. Кіктенко В. О. Становлення українського китаєзнавства (XVIII ст. – 41 р. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 1999. – 19 с.
 72. Кісіль З. Р. Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 18 с.
 73. Ковалёва И. Ф. Днепрогэсовская экспедиция Наркомпроса УССР. 1927-1932 годы: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Днепропетровский государственный университет. – Днепропетровск, 1971.
 74. Кокорська О. І. Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20 с.
 75. Кокошко Ф. І. Діяльність культурно-освітніх організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917 – кінець 1920-х рр. XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 18 с.
 76. Колісник К. Е. Проведення політики українізації на Харківщині в 1923-1932 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 23 с.
 77. Комар В. Л. Українське питання в національній політиці Польщі (1935-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.
 78. Кондратюк О. К. Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 27 с.
 79. Корновенко С. В. Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921-1925 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.
 80. Коцур Н. І. Соціальне становище міського населення України в умовах непу (1921-1929 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 27 с.
 81. Кравченко П. М. Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 82. Крамар Ю. В. Політика державної асиміляції на Волині (1928-1938 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – 16 с.
 83. Крамарчук Т. Д. Українська діаспора Республіки Башкортостан: історія формування та особливості існування в іншоетнічному середовищі: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.
 84. Красівський О. Я. Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики Другої Речіпосполитої (1918-1923 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1999. – 35 с.
 85. Красноносов Ю. М. Формування кадрів робітників вугільної промисловості України (1926-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1995. – 23 с.
 86. Кривко І. М. Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.
 87. Криськов А. А. Українська імміграція міжвоєнного періоду у Чехословаччині (1919-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 24 с.
 88. Кротюк С. Ф. Культурні зв’язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 18 с.
 89. Кручек О. А. Культура в УСРР в 1920-1923 рр. як об’єкт державної політики: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 22 с.
 90. Куглер С. А. Проблемы подготовки рабочих кадров для промышленности и транспорта Украины в 1921-1941 г.г.: (На материалах партийных и общественных организаций Украины): Дис…канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий держ. ун-т. – Донецк, 1994. – 210 л.
 91. Кушнір В. В. Ліга Націй та українське питання. 1919-1934 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 16 с.
 92. Лаврик Г. В. Політика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): історико-економічний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 17 с.
 93. Лазаренко В. М. Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.
 94. Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах НЕПу: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 95. Лантух В. В. Торгівля в Україні в 1921-1932 рр.: Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1995. – 36 с.
 96. Лехан Л. Б. Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с.
 97. Литвинюк В. І. Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період (1921-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.
 98. Лучаківська І. Л. Інтелігенція західних областей України у суспільно-політичному житті (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.
 99. Лях С. Р. Сельскохозяйственные рабочие Украинской ССР в 20-е годы: Автореф. дисс… д-ра. ист. наук. – К.,1991. – 30 с.
 100. Лях С. Р. Формирование элементов советского образа жизни в доколхозной деревне Украинской ССР (1921-1929 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук. – К.,1981. – 23 с.
 101. Мазур В. М. Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921- 1929 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 19 с.
 102. Маковський В. В. Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук/ Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.
 103. Малик Я. Й. Насадження радянського режиму в українському селі (жовтень 1917 – 1920 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48 с.
 104. Малій О. В. Соціальні зміни на селі та становище селян України в 30-ті роки: проблеми, наслідки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 17 с.
 105. Марківська Л. Л. Українська інтелігенція Волині між двома світовими війнами: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.
 106. Маркова С. В. Голодомор 1932-1933рр. на Поділлі: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.
 107. Мартинчук І. І. Національно-культурне будівництво серед етнічних меншин Донеччини (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 16 с.
 108. Мартинюк Я. М. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919 – 1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 21 с.
 109. Марценюк Л. М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (історичні аспекти проблеми): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 20 с.
 110. Масненко В. В. Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр: Автореф. дис. кан. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 16 с.
 111. Мельник Н. І. Національно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20 – 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 26 с.
 112. Мельничук О. А. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 17 с.
 113. Михайличенко Д. Ю. Політика "воєнного комунізму" і українське селянство, 1919 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с.
 114. Місінкевич Л. Л. Національні меншини Поділля в 20 – 30-х рр. ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 19 с.
 115. Міхеєва О. К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921-1928): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
 116. Морозов А. Г. Кредитна сільськогосподарська кооперація УСРР в роки НЕПу: Дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 507 л.
 117. Москаленко В. Г. Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти: Дис…канд. ист. наук: 07.00.01/Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1993. –165 л.
 118. Мусієнко В. Є. Колгоспи України в 1934-1939 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 20 с.
 119. Наседкина Л. Д. Социально-политическая, экономическая и культурная жизнь греческого населения Украины. 20-е – начало 30-х годов: Дис…канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт истории Украины НАН Украины. – К., 1993. – 238 л.
 120. Непіпенко Л. П. Політична культура Радянської України періоду непу: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.
 121. Нестеренко В. А. Національні відносини на Поділлі в 20-30-ті роки ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.
 122. Ніколаєнко М. В. Споживча і промислова кооперація в Криму (1921-1929): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1997. – 18 с.
 123. Ніколаюк Т. А. Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929-1938 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.
 124. Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 38 с.
 125. Николаенко Н. В. Потребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921–1929 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1996. – 197 л.
 126. Новохатько Л. М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 43 с.
 127. Обидьонова О. В. Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.
 128. Обласова О. І. НЕП в житті селян Катеринославщини (джерела та методи їх дослідження): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.
 129. Олійник М. М. Утворення і діяльність профспілок на приватних виробництвах України в період їх становлення і ліквідації (1921-1929 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.
 130. Патер І. Г. Союз визволення України: проблеми державності і соборності: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 34 с.
 131. Перевезій В. О. Просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви в 20-30-х роках XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 18 с.
 132. Пивоварська К. Б. Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Х., 2004. – 20 с.
 133. Пиріг О. А. Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 40 с.
 134. Піддубний І. А. Суспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 18 с.
 135. Подгаецкий В. В. Социальная структура населения городов Украины в годы нэпа (опыт многомерного статистического анализа материалов переписей 1923 и 1926 гг.): Дис…д-ра ист. наук: 07.00.09 / Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1992. – 663 л.
 136. Пономаренко С. Є. Культурно-освітні організації Волині 1921-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 15 с.
 137. Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах становлення тоталітарного режиму (1920-1927 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 18 с.
 138. Прохоров В. В. Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 139. Романець Н. Р. Селянство і радянська влада у 1928-1933 роках: Проблема взаємовідносин (на матеріалах Дніпропетровської області): Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 18 с.
 140. Рубльова Н. С. Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20 – 30-ті роки ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 19 с.
 141. Рябченко О. Л. Харківський інститут народної освіти ім. О.О. Потебні (1921-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.
 142. Саган Г. В. Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 19 с.
 143. Саричев В. І. Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 17 с.
 144. Семенов В. О. Здійснення національної політики в Криму в 1921-1925 рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 18 с.
 145. Сергєєв В. В. Діяльність наркомзему України в 1921-1927 рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – К., 1993. – 22 с.
 146. Сидорчук Т. М. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Австрії (1919-1925): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 22 с.
 147. Сидорчук Т. Г. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і – 1970-і роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 20 с.
 148. Скотнікова Л. С. Аграрні відносини в українському селі у 20-30 роках XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 19 с.
 149. Смирнов В. М. Політика і практика кооперативного будівництва в Україні у 20-ті роки: Дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський педагогічний інститут. – Харків, 1994.
 150. Смолей В. В. Польське цивільне і військове сільськогосподарське осадництво в Західній Україні 1919-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 20 с.
 151. Соляр І. Я. Проблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923-1928 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 20 с.
 152. Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921-1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.
 153. Стремецька В. О. Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 154. Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 18 с.
 155. Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини XX століття: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 38 с.
 156. Табачник Д. В. Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні (кінець 20-х – 50- ті роки). Історичний та етнополітичний аспекти: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 103 с.
 157. Тарапон О. А. Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р. – початок 1930-х рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 20 с.
 158. Ткаченко В. Г. Робітники металургійної промисловості України в період формування адміністративно-командних методів управління економікою (друга половина 20-х – 30-і роки): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1993. – 22 с.
 159. Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище (1918-1939 рр.): Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.03 / Інститут української археографії НАН України. – К., 1994. – 38 с.
 160. Трубенок О. М. Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
 161. Турченко Ф. Г. Основные изменения в социально-классовой структуре городского населения Советской Украины в 20-е гг. Автореф. дис… канд. ист. наук. – Харьков, 1976. – 28 с.
 162. Ухач В. З. Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929 – 1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
 163. Федик І. І. Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925- 1932 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 19 с.
 164. Філіпович М. Б. Луцька "Просвіта" (1918-1935 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2002. – 23 с.
 165. Філіппов К. В. Сільськогосподарська кооперація України в 20-і роки ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 18 с.
 166. Харченко В. И. Деятельность ЦКК – НК РКИ УССР по совершенствованию государственного аппарата и делопроизводства в республике (1920-1930 гг.): Автореф. дис…канд. ист. наук/ Московский историко-архивный институт. – М.,1988.
 167. Хорошун Б. І. Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 35 с.
 168. Хруслов Б. Г. Політична діяльність Українського національно-демократичного об’єднання (1925-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.
 169. Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 /Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 34 с.
 170. Череватюк В. Б. Громадська, культурно-освітня та наукова діяльність українських емігрантів у Франції в 20-30-ті роки ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. — 22с.
 171. Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923-1932 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.
 172. Чорна Н. В. Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917 – початок 30-х років): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 17 с.
 173. Шабала Я. М. Аграрна політика Польщі на Волині у 1921-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 16 с.
 174. Шваб А. Г. Еміграція з Волині 1921-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 23 с.
 175. Шевченко О. Т. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922-1933 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 20 с.
 176. Шипович М. А. Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920-і роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.
 177. Шитюк М. М. Масові репресії на півдні УРСР в 20-ті – на початку 50-х років: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 35 с.
 178. Шкляєв І. М. Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 16 с.
 179. Шульга С. А. Чеська община на Волині в 20-і – 30-і роки ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 17 с.
 180. Шумський І. І. Молодіжний рух у Західній Україні (1920-1939): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 181. Юрійчук Є. П. Становлення і характер радянської влади в Україні: історико-правові аспекти (1917-1922): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 21 с.
 182. Яценко Є. Ю. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 18 с.