Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3.8. Україна у Другій Світовій війні

Берковський В.Г.

 1. Автононов П.Ф. Боевое взаимодейвствие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр (сентябрь – декабрь 1943 г.): Автореф. дис… канд. іст. наук. / Инст. истории УССР. – К., 1967. – 23 с.
 2. Антонюк Н. В. Українське культурне життя в генеральній губернії (1939-1944 роки): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 35 с.
 3. Бабенко С. Ю. Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.
 4. Боляновський А. В. Німецька окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського "нового порядку" в Європі у 1941-1944 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 16 с.
 5. Бомбандьорова О. А. Підготовка та використання державних трудових резервів України в період Великої Вітчизняної війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.
 6. Бровар О. В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 – вересень 1943рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.
 7. Ванеев Г. Оборона Севастополя в Отечественной войне (1941-1942 гг.): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1966. – 23 с.
 8. Вегеш М. М. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 379 с.
 9. Вєтров І. Г. Економічна експансія "третього рейху" та промисловість України в роки Другої світової війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 22 с.
 10. Вісин В. В. Радянський режим у Волинській області (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 26 с.
 11. Волошин Ю. В. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 – жовтень 1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 17 с.
 12. Гальчак С. Д. "Остарбайтери" з Поділля (1942-1947рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.
 13. Гладуш В. А. Бойова діяльність антифашистського підпілля Придніпров’я в роки окупації України (червень 1941 – листопад 1943 рр.): Автореф. дис. .. канд. іст. наук. /20.02.22/ Військово-гуманітарний інститут Національної академії оборони України. – К.,2000. – 18 с.
 14. Горбуров Є. Г. Рух Опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації 1941-1944 рр.: Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 18 с.
 15. Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.
 16. Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945рр.: людський вимір: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
 17. Денесенко Л. И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь – октябрь 1941 г.): Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1952. – 16 с.
 18. Дзьобак В. В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 17 с.
 19. Добров П. В. Народне ополчення в роки Великої Вітчизняної війни: Автореф. дис…. д-ра іст. наук : 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 28 c.
 20. Єсіп І. М. Трудова діяльність жінок Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 24 с.
 21. Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении Правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1979. – 24 с.
 22. Ільюшин І. І. Армія Крайова і українсько-польське протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01; 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 34 с.
 23. Ільюшин І. І. Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 36 с.
 24. Ілюшин І. І. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24 с.
 25. Коваль М. В. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореф. дис… д-ра. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1974. – 64 с.
 26. Ковалюк В. Р. Встановлення і фукціонування радянського режиму в Західній Україні на початку другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1994. – 22 с.
 27. Когут П. В. Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944- 1953 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун- т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 25 с.
 28. Козлітін В. Д. Російська та українська еміграція в Югославії (1919-1945 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 31 с.
 29. Козловський І. С. Встановлення українсько-польського кордону (1941-1951 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 16 с.
 30. Комарницкий С.И. Борьба трудящихся Советской Буковины против фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1970. – 30 с.
 31. Кочерга Л.К. Підготовка і бойова діяльність радянських військ ППО на території України в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.: Автореф. дис.. д-ра. іст. наук:20.02.22/ Ін-т. укр. археографії і джерелознавства НАНУ. – К., 1999. – 32 с.
 32. Кудрицкий А.В. Трудящиеся советской Украины в антифашистском движении сопротивления народов Западной Европы / Франция, Бельгия, Италия (1942-1945 гг.):Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1967. – 18 с.
 33. Кузовков И.В. Партизанское движение в Каменец-Подольской области в период Великой Отечественной войны: Дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1949. – 285 с.
 34. Кучер В.И. Боевая деятельность антифашистского подполья на Украине в годы Великой Отечественной войны. 1941-1944.: Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1986. – 32 с.
 35. Лаврищук В. І. Фашистський окупаційний режим в західних областях України 1941-1944 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 28 с.
 36. Левітас Ф. Л. Євреї України в роки другої світової війни: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1997. – 33 с.
 37. Ленартович О. Ю. Селянство Західної України у національно-визвольній боротьбі 1944-1950 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 22 с.
 38. Лисенко О. Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 35 с.
 39. Мизак Н. С. Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939-1953 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 19 с.
 40. Моисеев О. В. Освобождение Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков (1943-1944 г.): Автореф. дис.. д-ра. ист. наук / АН БССР. – Минск, 1968. – 67 с.
 41. Ніколаєць Ю. О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 19 с.
 42. Озимчук О. Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) на матеріалах Волині: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21 с.
 43. Патриляк І. К. Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
 44. Півоварчук В. М. Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939 – червень 1941 років): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 16 с.
 45. Подольський А. Ю. Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 18 с.
 46. Потильчак О. В. Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною у роки окупації: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 20 с.
 47. Резников Ш. Э. Роль советского тыла в развитии партизанского движения на Украине (1941-1944 гг.): Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1956. – 16 с.
 48. Руккас А. О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень – жовтень 1939 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18 с.
 49. Свідерська Н. Ю. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 20 с.
 50. Сидорук Д. Г. Формирование патриотизма военных моряков советского флота: Теория и практика (1917-1945 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 400 с.
 51. Слободянюк М. А. Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.
 52. Сміян К. П. Волинь в період німецької окупації 1941-1944 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1996. – 20 с.
 53. Стародубець Г. М. Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940 – серпень 1943 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 21 с.
 54. Сурмач О. І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 20 с.
 55. Суюсанов Л. І. Вугільна промисловість і шахтарі України в роки другої світової війни (1939-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
 56. Тарнавський І. С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941-1943 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
 57. Ткачева Л.И. Помощь Красной Армии трудящимся Украинской ССР в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1969. – 24 с.
 58. Филиппов В. К. Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.): Дис…канд.ист.наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 163 л.
 59. Чайковский А. С. Боевая деятельность воинов-чекистов на территории Украинской ССР (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02/ Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1983. – 24 с.
 60. Чайковский А. С. Помощь советского тыла в организации народной борьбы против фашистских захватчиков на временно оккупированной территории СССР 1941-1944 гг. (На материалах Украинской СССР): Автореф. дис… д-ра. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1991. – 36 с.
 61. Шайкан В.А. Деятельность комиссаров партизанских соединений Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук / Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1992. – 16 с.
 62. Шевченко А.Є. Діяльність міліції України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Донецький державний університет. – Донецьк, 1998. – 17 с.