Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3.4. Українські землі під владою імперій (1795-1917 рр.)

Берковський В.Г.

 1. Антоненко М. I. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональні аспекти (середина ХIХ – початок ХХ століття): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ 1994. – 22 с.
 2. Аркуша О. Г. Українське представництво в Галицькому сеймі (1889-1901): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 28 с.
 3. Атаманенко С. В. Імміграція в Канаду і США менонітів Півдня України в 70-ті роки ХIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.
 4. Баженов Л.В. Восстание 1830-1831 гг. на Правобережной Украине: Автореф. дис… канд.ист.наук. – К., 1973. – 28 с.
 5. Бармак М.В. Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796-1914): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1997. – 27 с.
 6. Бацак К. Ю. Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв’язки (80-ті роки ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 22 с.
 7. Бацак Н. І. Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 20 с.
 8. Бачинский А. Д. Народная колонизация придунайских степей в XVIII – начале XIX вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Одесса, 1969. – 27 с.
 9. Бачинська О. А. Дунайське (Новоросійске) козацьке військо. 1828-1869 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 23 с.
 10. Бачинська О. А. Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII – початок XX ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечнікова. – Одеса, 2002. – 34 с.
 11. Бегей С. І. Передача і поділ спадщини в селянських родинах Галичини в XIX – 30-их роках XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 21 с.
 12. Беренштейн О.Б. Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині XVIII – першій половині ХІХ століття (за матеріалами Правобережної України): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.07 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 20 с.
 13. Бернадський Б. В. Волинь у роки першої світової війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 19 с.
 14. Білокінь О. І. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906-1917 рр.): Автореф.дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.
 15. Благий В. Б. Студентство Львівського університету в 1900-1914 роках: історико- соціологічний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 19 с.
 16. Богатчук С. С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. (Соціально- економічний аспект): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.
 17. Богоніс П. М. Історико-науковий аналіз діяльності Київського хірургічного товариства (1908-1917): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 1998. – 17 с.
 18. Бойко А.В. Торговля южной Украины 1775-1825 гг.: Автореф. дис… канд. ист. Наук. – Днепропетровск, 1991. – 16 с.
 19. Бойко В. М. Реформи державних селян другої половини XIX ст. в Лівобережній Україні: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 18 с.
 20. Бокотей В. В. Геологічні дослідження в університетах України у ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 1998. – 15 с.
 21. Борисевич С.О. Поземельні відносини в Подільській губернії протягом 1793-1861: Автореф. дис… канд. іст. наук/ Дніпропетровський державний університет. – Днепропетровск, 1992. – 18 с.
 22. Босак О. І. Українська соціал-демократична партія в соціальному і національному рухах Галичини (90-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 19 с.
 23. Ботушанський В. М. Сільське господарство Буковини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 42 с.
 24. Ботушанський О. В. Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 25. Бочаров В. В. Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906-1916 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 26. Бундак О. А. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 16 с.
 27. Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.
 28. Бурдуланюк В. М. Культурні зв’язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX – на початку ХХ століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 29. Буховец Н. А. Антинародная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба прогрессивных сил края против социально-экономического и политического гнёта духовенства: 1774-1918 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Львов, 1987. – 23 с.
 30. Ващенко А. В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.
 31. Ващенко В.П. Розвитие капиталистической промышленности и торговли в городах Юга Украины в дореформенный период (конец XVIII в. – 1861 г.): Автореф. дис…канд. ист. наук / Одесский госуниверситет им. И. Мечникова. – Одесса, 1972. – 31 с.
 32. Венгерська В. О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 19 с.
 33. Власенко В. М. Кредитна кооперація Лівобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1998. – 17 с.
 34. Власюк І. М. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально- економічний розвиток Правобережної України (1906-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 20 с.
 35. Гавриш Р Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865-1919 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т іи. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 19 с.
 36. Галь Б О. Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії в XVIII – першій третині XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с.
 37. Ганкевич В Ю. Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа XIX – XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2000. – 35 с.
 38. Гапієнко А А. Участь земств Лівобережної України в історико-краєзнавчому русі (1870-ті – 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 19 с.
 39. Гедьо А В. Греки Північного Празов’я (1778-1875 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 24 с.
 40. Геращенко Т. С. Місце і роль самостійників в українському національному русі (кінець XIX ст. – початок 1918 р.). Автореф. дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1993. – 22 с.
 41. Герман О. М. Діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ століття: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький ун- т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1995. – 24 с.
 42. Гладкий С О. Православне парафіяльне духовенство в суспільному житті України на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 16 с.
 43. Глєбова А М. Передісторія радіофізичних досліджень в Україні (1870-1910 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 2001. – 21 с.
 44. Глушкова Л В. Соціал-демократичні партії України наприкінці XX – початку XXI століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
 45. Гнатчук О С. Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 46. Годований Є.Ф. Соціально-політичне життя України на сторінках української та зарубіжної преси (кінець XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.): Дис. … канд. іст. наук. – 2001
 47. Головко О М. Харківське міське самоврядування у 1893-1917 роках: Автореф. дис… канд. іст.наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім.. В.Каразіна. – Харків, 1997. – 18 с.
 48. Головченко В І. Витоки і становлення української соціал-демократії: (1896- 1907рр.): Дис…канд.іст.наук: 07.00.01 / Харківський педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1993. – 248 с.
 49. Гончарук Т.Г. Торгівля України першої половини ХІХ ст.: історія вивчення: Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.01/ Одеський державний університет ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 23 с.
 50. Гончарук Т В. Виборчий рух галицьких українців наприкінці XIX ст. – 1914 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
 51. Гордуновський О.М. Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно-грошових відносин у першій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.
 52. Горенко Л.М. Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. (на матеріалах Кам’янського маєтку Давидових): Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.01/ Донецький державний університет. – Донецьк, 1997. – 18 с.
 53. Горобець В М. Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722- 1727: Дис…д-ра іст.наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 231 л.
 54. Городницька Л В. Суд і судочинство на Буковині (остання чверть ХVІІІ – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.
 55. Грєбцова І С. Періодична преса в суспільному розвитку Південного степового регіону Російської імперії (1820-1865): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 32 с.
 56. Громакова Н. Ю. Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795 – 1830-х рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.
 57. Гуз А М. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 58. Гуйванюк М Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 21 с.
 59. Гуменюк А О. Міста Правобережної України в другій половині ХІХ ст: Автореф.дис…канд.іст.наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 16 с.
 60. Гусєв В. І. Бунд в суспільнополітичному житті України (кінець ХІХ ст. – 1921 р.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 36 с.
 61. Гутковський В. В. Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. – 1920 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 18 с.
 62. Демченко Н. А. Сельское хозяйство молдаван Бессарабии и Левебережного Поднестровья в ХIХ – начале ХХ вв.: Дис.в виде науч.докл…д-ра ист.наук: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского НАН Украины. – К., 1992. – 42 с.
 63. Дениско Л. М. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819- 1919): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 17 с.
 64. Діанова Н. М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. – 1861 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 20 с.
 65. Дмитренко А. А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині XIX – 30-х рр. XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 17 с.
 66. Дмитрієв В. В. Градоначальства півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.
 67. Добржанський О. В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 35 с.
 68. Довжук І. В. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України (2-га половина ХІХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 23 с.
 69. Дорощук Н. О. Український культурно-національний рух у Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 23 с.
 70. Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 17 с.
 71. Дутчак І. Г. Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.
 72. Жалоба И. В. Пути сообщения в Буковине в конце XVIII – начале XX вв. : история строительства и народнохозяйственное значение: Автореф. дис…канд. ист. наук /Ужгородский госуниверситет. – Ужгород,1991. – 17 с.
 73. Жданова І. А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.05 /Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 17 с.
 74. Жерноклеєв О. С. Український соціал-демократичний рух в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.(1899-1918 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1995. – 22 с.
 75. Жиленкова І. М. Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 16 с.
 76. Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793-1917): Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.02/ Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 23 с.
 77. Завальнюк К. В. Українсько-білоруські торговельні зв’язки (ХІХ ст.): Автореф. дис…канд.іст.наук: 07.00.01/Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 21 с.
 78. Завальнюк О. О. Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 19 с.
 79. Заполовський В. М. Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 19 с.
 80. Захарова І. В. Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 20 с.
 81. Зворський С. Л. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства «Просвіта» (1906-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 18 с.
 82. Зеленська Л. М. Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2002. – 21 с.
 83. Зинченко А. Л. Секуляризация церковного землевладения на Правобережной Украине (конец XVIII – 40-е гг. XIX в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1983. – 25 с.
 84. Зуляк І. С. Діяльність товариства "Просвіта" у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 24 с.
 85. Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906- 1914рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 19 с.
 86. Ісмаїлов М. А. Виникнення німецьких колоній півдня України: кінець XVIII – 30-ті рр. XIX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1993. – 17 с.
 87. Кабузан В. М. Заселение северного Причерноморья в XVIII – першой половине XIX вв.: 1719 – 1858 гг.: Автореф. дис.. канд. ист. наук. – М., 1969. – 69 с.
 88. Кавун М. Е. Походження та рання історія міста Катеринослава: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с.
 89. Каковкіна О. М. Археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні. Науковий та суспільно-політичний аспекти: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.
 90. Кармалюк С. П. Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.
 91. Катренко А. М. Діяльність радикалів-демократів (народників) в Україні у 80-х роках ХІХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 504 л.
 92. Качмар В. М. Проблема українського університету у Львові в кінці XIX – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 19 с.
 93. Качмар Л. С. Наддніпрянська політична еміграція в Галичині 1900-1914 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 19 с.
 94. Каюк Д. Г. Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХУІІІ – на початку ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
 95. Каюк С. М. Задунайська Січ (1775-1828): Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.01/ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 15 с.
 96. Киричук О. С. Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – 19 с.
 97. Кихтюк В. В. Історія Волині в контексті назв населених пунктів: до 1991 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.001.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 20 с.
 98. Ковалюк Р. Т. Український студентський рух на західних землях XIX-XX ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 31 с.
 99. Ковба Ж. Н. Чеська еміграція на Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук. – Львів, 1974. – 226 с.
 100. Кожолянка Г. К. Социально-экономическое положение и классовая борьба в северной Буковине в последней четверти XVIII – начале XIX вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук – К.,1979. – 24 с.
 101. Козій О. І. Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830-1831 і 1863 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 26 с.
 102. Козирєв В. К. Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті XVIII – початку XIX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2001. – 20 с.
 103. Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 /Харківський ун-т. – Харків, 1995. – 21 с.
 104. Колосовська Н. Д. Миколаївське товариство аматорів природи: організація та напрямки діяльності (1908-1917 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1999. – 17 с.
 105. Коник О. О. Діяльність селянських депутатів з України в I і II Державних думах: Автореф. дис…. канд. іст. наук : 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 25 с.
 106. Корольов В. І. Діяльність політичних партій у Криму і Північній Таврії. 1899-1918 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 44 с.
 107. Костюк М. П. Німецька колонізація на Волині (60-ті роки XIX ст. – 1914 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 16 с.
 108. Котова Н. О. Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 20 с.
 109. Коциевский А.С. Крестьяне Южной Украины в конце XVIII – первой трети XIX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1962. – 23 с.
 110. Кошелєва Н. В. Українське шкільництво і освітня політика крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 17 с.
 111. Кравченко О. В. Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.
 112. Кравченко Т. М. Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1999. – 17 с.
 113. Кріль М. М. Слов’янські народи Австрійської монархії: культурно-освітні та наукові зв’язки з українцями. 1772-1867: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.П.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 36 с.
 114. Кривошея І.І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17 с.
 115. Кривошея І. І. Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
 116. Крижанівський О.П. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. у Волинській губернії: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1970.
 117. Крижановский О. П. Церковь в социально-экономическом развитии Правобережной Украины в XVIII – первой половины XIX в.: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.10.02 ; 07.00.03 / Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32 с.
 118. Крижановська О.О. Масонство в Україні у другій половині XVIII – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 16 с.
 119. Кугутяк М. В. Національно-політичний рух у Галичині в 1890-1939 роках: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 47 с.
 120. Кузьменко В. Б. Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 19 с.
 121. Кулінська С. Ю. Київ у другій половині XIX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 25 с.
 122. Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.09 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 19 с.
 123. Курченко В. В. Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 16 с.
 124. Кучеренко А. А. Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.
 125. Лебеденко О. М. Анархізм в Україні (кінець XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 46 с.
 126. Левицька Н. М. Студентство України в кінці XIX – на початку XX століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
 127. Лисенко Л. Г. Розробка Кирило-Мефодіївським товариством ідеї слов’янської федерації (1845-1847 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 21 с.
 128. Лисенко О. В. "Просвіти" у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905-1916 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 24 с.
 129. Лисюк О. О. Театрально-музичне життя Києва кінця XVIII – першої половини XIX ст.: Автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 07.00.06 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 21 с.
 130. Локотко А. И. Белорусское народное зодчество (ХІХ – середина ХХ в.): Дис. в форме науч. доклада… д-ра ист. наук: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского НАН Украины. – К., 1993. – 46 с.
 131. Майстренко В. С. Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1997. – 17 с.
 132. Макаренко Н. Ю. Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18 с.
 133. Маленко Л. М. Азовське козаче військо. 1828-1866 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 16 с.
 134. Малий В. В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 1861-1914 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам’янець-Подільський держ. педагогічний ін-т ім. В.Затонського. – Кам’янець-Подільський, 1996. – 298 л.
 135. Мармазова О. І. Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 16 с.
 136. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929): Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 43 с.
 137. Марциновський П. М. Крим у міжнародній торгівлі 1856-1914 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 18 с.
 138. Марченко О. М. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 16 с.
 139. Масаєв М. В. Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2003. – 18 с.
 140. Маслов М. П. Розвиток селянського промислового підприємництва у Харківській губернії (1861-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун- т. – Харків, 1998. – 16 с.
 141. Мацевко І. І. Неославізм у суспільно-політичному житті Галичини (1908-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 20 с.
 142. Мешковая С. І. Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857-1884 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 19 с.
 143. Милов Л.В. Формирование аграрно-товарного рынка европейской России в середине XVIII – конце ХIХ в. (Опыт количественного анализа): Автореф. дис… канд. ист. наук. – М.,1973. – 36 с.
 144. Мисечко А. І. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 15 с.
 145. Михальський Ю. В. Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку XX століття (1902-1914): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1998. – 16 с.
 146. Михненко А. М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун- т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с.
 147. Мірошниченко В. Г. Становище робітників залізничного транспорту України в 1907-1914 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 24 с.
 148. Могильний Л. П. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 15 с.
 149. Молчанов В. Б. Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 20 с.
 150. Монолатій І. С. Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1923рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 20 с.
 151. Морозов О. В. Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 16 с.
 152. Мудрий М. М. Українсько-польські відносини в Галичині у 1867-1890 роках: політичний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 26 с.
 153. Муравлева Т. Н. Крестьянское движение на левобережной и Слободской Украине в 70 – 90-х гг. XVIII в.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1953. – 16 с.
 154. Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина XIX – початок XX століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 27 с.
 155. Непорожня Г. А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900-1907 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 19 с.
 156. Носкова І. А. Кримські болгари в ХІХ – на початку ХХ століття: історія та культура: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.
 157. Обметко О. М. Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х – 90-х років ХIХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.
 158. Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина XIX – початок XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 17 с.
 159. Олянич В. В. Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX – на початку XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 19 с.
 160. Омельянчук І. В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18 с.
 161. Опанасенко В. В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України 1785-1860 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.
 162. Ореховський В. О. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 18 с.
 163. Орлевич І. В. Діяльність Львівського Ставропігійського інституту (кінець XVIII – 60-і рр. XIX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 20 с.
 164. Осачук С. Д. Німецькі товариства на Буковині (третя чверть XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 19 с.
 165. Остапенко Д. О. Соціальне страхування промислових робітників України (середина ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 170 л.
 166. Павко А. І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 44 с.
 167. Павлюк В. В. Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19 с.
 168. Пальченкова В. М. Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 20 с.
 169. Панов І. М. Офіцерський корпус збройних сил Росії в роки Першої світової війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.
 170. Панфьорова М. А. Соціально-економічний розвиток Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 16 с.
 171. Пачев С. І. Болгарські колонії Північного Приазов’я (1861-1917): комплексне дослідження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 19 с.
 172. Пашина Н. П. Формування етноструктури Донбасу в контексті соціально-економічних перетворень краю пореформеного періоду (1861-1900 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 173. Пашук В. С. Сезонні робітники Правобережної України в післяреформений період 1861-на поч. ХХ ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 24 с.
 174. Петренко Є. Д. Переселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 23 с.
 175. Петрів Р.В. Економічний розвиток міст і містечок Східної Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Київський державний університет ім. Т.Шевченко. – К, 1994. – 17 с.
 176. Петров О. О. Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с.
 177. Петрук Н. П. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половини ХІХ століття: Автореф. дис. канд… іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.
 178. Плаксій Т. М. Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX – на початку XX століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.
 179. Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 44 с.
 180. Поляруш С. І. Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 17 с.
 181. Попов В. Ж. Громадські та культурні зв’язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60-80-рр. ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.
 182. Приймак О. М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 183. Присяжнюк Ю. П. Соціальне становище українського селянства Правобережної України в 60-90 рр. XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 21 с.
 184. Прищепа О. П. Міста Волині в другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.
 185. Путро А. И. Положение и антифеодальная борьба казачества левобережной Украины: вторая половина XVIII в.: Автореф. дис..канд. ист. наук. – К., 1970. – 34 с.
 186. Путро А. И. Социально-экономическое и политическое развитие левобережной Украины во второй половине XVIII в.: Автореф. дис…д-ра. ист. наук. – К., 1990. – 34 с.
 187. Раковский Л. Э. Сахарная промышленность Украины в 60-90-е гг. XIX в.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Черниговский гос. педагогический ин-т им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 490 л.
 188. Рамач Я. Ю. Історія русинів Південної Угорщини (1745-1918): Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський ун-т. – Ужгород, 1995. – 52 с.
 189. Редькіна О. А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 190. Рогоза О. М.. Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров’я (1864-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 14 с.
 191. Рощина Л. М. Азовське козаче військо. 1828-1866 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1996. – 16 с.
 192. Савчук Б. П. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 32 с.
 193. Савчук В. С. Історико-науковий аналіз діяльності природничо-наукових товариств Півдня України, Криму і Бесарабії: друга половина XIX – початок ХХ століття: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.07; 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 50 с.
 194. Сайко М. М. Приєднання Буковини до Австрії і його вплив на соціально-економічний та політичний устрій краю: 70-80-ті рр. XVIII – п.XIX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук./ Чернівецький державний університет. – Чернівці, 1995. – 21 с.
 195. Секиринский С. А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале XX вв.: Автореф. дис. д-ра ист. наук. – Львов, 1974.
 196. Семергей Н. В. Полтавщина в українському національному відродженні ХІХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 23 с.
 197. Сініцький А. Ц. Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22 с.
 198. Скорейко Г. М. Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 18 с.
 199. Слісаренко О. М. Діяльність американських компаній на Україні кінець ХIХ – початок ХХ століть: Дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 194 л.
 200. Соловйова Т. М. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХIХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 27 с.
 201. Солошенко О. М. Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1997. –19 с.
 202. Степанов Ф. І. Іміграція болгар у російську імперію в 50-60-х рр. ХІХ ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1996. – 18 с.
 203. Ступак Ф. Я. Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23 с.
 204. Субботін В. М. Вплив відродження Болгарської державності на розвиток зв’язків громадськості України і Болгарії (1878-1885 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 16 с.
 205. Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 16 с.
 206. Сыроватская Н. А. Борьба крестьян правобережной Украины против феодально-крепостнического гнёта в конце XVIII – первой четверти ХІХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1966. – 21 с.
 207. Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 28 с.
 208. Ткаченко С. С. Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі буржуазно-демократичних революцій (1905 – лютий 1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 20 с.
 209. Толокньов І. В. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
 210. Третяк К. О. Історія забудови та архітектури Києва наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 20 с.
 211. Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 16 с.
 212. Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. – перша пол. XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 40 с.
 213. Турков В. В. Політика Росії щодо переселення та влаштування бессарабських болгар на південноукраїнських землях 1856-1871 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1997. – 21 с.
 214. Тучинський В. А. Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. Соціально-економічний та культурний розвиток: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 215. Федьков О. М. Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21 с.
 216. Філоретова Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
 217. Хиони И. О. Бугские казаки и их борьба против феодального гнёта: четвёрта четверть XVIII – первая четверть ХІХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – Одесса, 1974 г. – 30 с.
 218. Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація на півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун- т. – Дніпропетровськ, 1997. – 25 с.
 219. Цибуленко Л. О. Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с.
 220. Циганенко Л. Ф. Українське козацтво у Північно-Західному Причорномор’ї /ХVI – 60-ті роки ХІХ ст./: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 221. Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.
 222. Чорновол І. П. Польсько-українська угода 1890-1894 рр.: генеза, перебіг подій, наслідки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 21 с.
 223. Шандра В. С. Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 39 с.
 224. Шара Л. М. Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.
 225. Шевченко Г. Н. Черноморское казачество в конце XVIII – первой четверти ХІХ вв.: сословный строй, социальные отношения: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1978. – 21 с.
 226. Шендрюкова С. П. Кримські татари у ліберальному русі мусульманських народів Російської імперії початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 227. Шиханов Р. Б. Біржі Південної України 1886-1914 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.
 228. Шпекторенко І. В. Державна політика у галузі хлібозаготівель в Україні у роки першої світової війни 1914-1918 рр. (На матеріалах Катеринославської губернії): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.
 229. Шпиталенко Г. А. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 19 с.
 230. Щерба Т. О. Міське самоуправління на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 231. Щербініна О. В. Іноземні капітали в металургійній та вугільній промисловості Донбасу і Придніпров’я (1861- 1914): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
 232. Щербина В. П. Аграрная политика царизма на Правобережной Украине (30 – начало 60-х гг. ХIХ в.): Дис… канд. іст. наук. – К., 1992
 233. Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России, 1797-1917: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Институт российской истории. Санкт-Петербургский филиал РАН. – Спб., 2000. – 54 с.
 234. Юр П. С. Ліберальні та революційно-демократичні партії в революції 1905-1907 рр. в Росії:(порівняльний аналіз їх стратегія і тактика): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 21 с.
 235. Янишин Б. М. Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-і роки XIX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 24 с.
 236. Ярмоленко М. І. Розселення та облаштування гагаузів у Бессарабії (ХІХ – поч. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 20 с.
 237. Яцина О. А. Національно-культурний рух 1907-1914 років і українська преса: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 16 с.