Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Про автора роботи

Андрієнко В.Ю.

Андрієнко Володимир Юхимович (01.01.1937 – 16.11.2003)

Віхи трудової та наукової біографії

01.09.1952 – 01.08.1955 студент Київського статистичного технікуму;

20.08.1955 – 06.07.1956 роз’їздний інспектор ЦСУ СРСР Єлисаветградківської районної інспектури (з 21.11.1955 – райінспектор ЦСУ СРСР Устинівського району) Кіровоградської області;

07.07.1956 – 27.07.1959 строкова служба в рядах Радянської Армії;

20.10.1959 – 07.01.1960 робочий, слюсар 3-го розряду будівельної дільниці № 3 Київметробуду Мінтрансбуду СРСР;

14.01.1960 – 21.07.1861 районний інспектор державної статистики ЦСУ СРСР Тлумацького району Станіславської області (нині Івано-Франківська область);

03.08.1961 – 01.09.1967 райінспектор державної статистики (з 16.01.1963 – виконуючий обов’язки територіального інспектора, з 11.02.1965 – територіальний інспектор) інспектури держстатистики Чорнобильського району Київської області;

01.09.1967 – 10.11.1970 аспірант (з 01.10.1970 – викладач кафедри загальної теорії статистики) Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка;

26.11.1970 – 15.06.1976 виконуючий обов’язки молодшого наукового співробітника відділу методології аналізу розвитку народного господарства союзної республіки (з 19.01.1971 – молодший науковий співробітник, з 01.10.1971 – виконуючий обов’язки старшого, з 28.01.1972 – старший науковий співробітник) Українського філіалу Науково-дослідного інституту ЦСУ СРСР;

15.06.1976 – 15.11.1978 завідуючий відділом вдосконалення планування і аналізу господарської діяльності центру Наукової організації праці і управління виробництвом об’єднання "Укрсільгосптехніка";

20.11.1978 – 24.11.1986 керівник групи сектору статистики і балансових методів (з 25.04.1979 – старший науковий співробітник, з 01.07.1986 – науковий співробітник) Інституту економіки АН УРСР;

25.11.1986 – 09.03.1992 старший викладач кафедри "Статистика" (з 04.12.1987 – тимчасово виконуючий обов’язки завідуючого, з 01.09.1988 – доцент, з 19.09.1988 – завідуючий кафедрою) Українського філіалу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів в галузі обліку і статистики Держкомстату СРСР;

10.03.1992 – 26.07.1993 завідуючий відділом прогнозування зайнятості населення (з 27.05.1992 – відділ соціально-економічного прогнозування трудових ресурсів і трудових міграцій населення) Науково-дослідного центру з проблем зайнятості населення та ринку праці Академії наук і Міністерства праці України;

16.08.1993 – 30.11.1995 професор кафедри економічної статистики та ринку (з 01.02.1994 – проректор з навчально-методичної та наукової роботи) Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Міністерства статистики України;

01.12.1995 – 01.03.1997 перший заступник завідуючого відділом соціально-економічного аналізу Центру комп’ютеризованих інформаційних систем (з 01.11.1996 – перший заступник завідуючого Аналітичним відділом) Секретаріату Верховної Ради України;

01.10.1997 – 16.11.2003 завідуючий кафедрою економічної статистики та ринку (з 17.03.2003 – професор кафедри) Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку (з 05.04.2000 – Інститут, з 07.03.2003 – Державна академія статистики, обліку та аудиту) Держкомстату України.

Вчені звання та наукові ступені

25.03.1971 Рішенням Ради Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка, схваленим 09.06.1971 Вищою атестаційною комісією Міністерства вищої і середньої освіти СРСР, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

31.01.1991 Рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти присвоєно вчене звання доцента по кафедрі статистика.

15.03.1991 Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР за підсумками захисту дисертації 18.10.1990 на засіданні спеціалізованої ради Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук.

Державні та інші нагороди

20.04.1983 Наказом дирекції Інституту економіки АН УРСР нагороджений медаллю "В память 1500-летия Киева".

25.05.1989 Рішенням Київського міськвиконкому нагороджений медаллю "Ветеран труда".

29.08.2003 Вручено Подяку та пам’ятний знак Київського міського Голови за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.

13.12.2003 Постановою Ради ВОЛ "Справедливість" нагороджеиий вищою відзнакою партії – медаллю "Подвижник справедливості" (посмертно).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ В.Ю. АНДРІЄНКА

Індивідуальні та колективні монографії

Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / Отв. ред А.В.Головач. – К.: Наук. думка, 1983. – 232 с.

Шныпко А.С., Андриенко В.Е., Ануфриев В.П. Хозрасчетные стимулы интенсификации производства. – К.: Техника, 1987. – 128 с.

Андриенко В.Е., Шамота В.Н., Шныпко А.С., Федоренко А.В. Экономический механизм и активизация человеческого фактора. – К.: Наук. думка, 1990. – 160 с.

Савченко А.П., Андриенко В.Е. К какому рынку мы идем. – К.: Україна, 1991. – 110 с. (Знято з друку у зв’язку з розпадом кол. СРСР).

Розділи у колективних монографіях

Андрієнко В.Ю. Застосування взаємопов’язаних індексів у визначенні впливу структурних факторів на основні показники економічного розвитку // Динаміка і структура суспільного виробництва (на матеріалах Української РСР) / За ред. П.І.Багрія. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 31-41.

Андриенко В.Е. Определение уровня сбалансированности показателей социально-экономического развития методом ранжирования // Статистическая разработка народнохозяйственных балансов / А.Ф. Ревенко, П.А. Нагирняк, А.В. Марьєнко, В.Е.Андриенко и др. Отв. ред. А.Ф. Ревенко. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 27-38.

Статті у наукових збірниках та брошури

Андриенко В.Е. Некоторые закономерности производства и реализации мяса // Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа. Материалы научн. конф. /Редкол. А.С.Короед (гл. ред.) и др. – К.: КИНХ, 1969. – С. 261-272.

Андриенко В.Ю. Про класифікацію кормових ресурсів за поживністю // Збірник праць молодих вчених і аспірантів. – К.: КІНГ, 1970. – С. 235-238.

Андриенко В.Е. Некоторые вопросы анализа динамических рядов // Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа. Материалы Всесоюзн. межвуз. совещ.: Сб. ст. /Редкол.: В.И. Загородний (отв. ред.) и др./. – М.: Статистика, 1971. – С. 160-165.

Андриенко В.Е. О системе показателей эффективности производства // Экономика и планирование отраслей народного хозяйства: Респ. межвед. науч. сб. ЭНИИ Госплана УССР. Вип. 37 /Редкол.: А.С.Емельянов (отв. ред.) и др./. – К.: Вища школа, 1974. – С. 10-14.

Андрієнко В.Ю. Вимірювання та аналіз ефективності виробництва. – К.: Т-во "Знання" Укр. РСР, 1979. – 48 с.

Андриєнко В.Ю. Про оцінку динаміки ефективності промислового виробництва // Актуальні питання статистичної методології: Тематичн. зб. /Редкол.: Л.Г.Савенко (відп. ред.) та ін./. – К.: ІЕ АН УРСР, 1980. – С. 10-19.

Андриенко В.Е. К вопросу об индексном анализе производительности труда в сельском хозяйстве // Повышение эффективности и совершенствование методологии исследования основных фаз воспроизводства: Сб. научн. тр. /Редкол.: А.В.Марьенко (отв.ред.), В.Е.Андриенко и др. /. – К.: ИЭ АН УССР, 1982. – С. 94-100.

Андриенко В.Е. Индексный анализ структурных факторов // Повышение эффективности социалистического воспроизводства. Сб. научн. тр. /Редкол.: Г.М. Паламарчук (отв. ред) и др./. – К.: ИЭ АН УССР, 1982. – С. 69-72.

Андриенко В. Регулирование планов по производству и заготовкам продукции растениеводства в зависимости от погодных условий // Совершенствование хозяйственного механизма агропромышленного комплекса: Сб. научн. тр. /Отв.ред. А.М.Онищенко /. – К.: ИЭ АН УССР, 1985. – С. 101-105.

Андриенко В.Е. Производительность труда: анализ факторов и резервов роста. – К.: Об-во "Знание" Укр. ССР, 1986. – 19 с.

Андриенко В.Е., Геллер И.М., Мандыбура В.Е., Пилипенко И.И. Прогноз численности и структуры работающих в народном хозяйстве Украины пенсионеров и его социально-экономическая оценка. – К.: НЦЗРТ АН Украины и Минтруда Украины, 1992. – 72 с.

Андриенко В.Е., Пона Д.И. Социально-экономическая оценка структуры и занятости инвалидов. – К.: НЦЗРТ АН Украины и Минтруда Украины, 1993. – 31 с.

Андриенко В.Е., Пона Д.И. Социально-экономическая оценка численности и структуры занятости молодежи. – К.: НЦЗРТ АН Украины и Минтруда Украины, 1993. – 28 с.

Статті у союзних та республіканських журналах

Андриенко В. Исчисление средней продолжительности строительства // Вестник статистики. – 1974. – № 8. – С. 8. – (Обзор неопубликованных статей).

Андрієнко В. Ефективність суспільного виробництва // Під прапором ленінізму. – 1974. – № 9. – С. 55-56. – (Консультація).

Андриенко В. Факторный анализ прибыли от реализации продукции // Вестник статистики. – 1975. – № 2. – С. 6-16.

Андриенко В. Проблемы и методы измерения производительности общественного труда // Экономика Советской Украины. – 1975. – № 5. – С. 47-52.

Андриенко В. Об эффективности общественного производства // Вопросы экономики. – 1975. – № 6. – С. 119-121. – (Обзор статей, поступивших в редакцию).

Андриенко В. Абсолютный и относительный приросты в индексном анализе // Вестник статистики. – 1978. – № 5. – С. 18-27.

Андриенко В. Критерии распознавания средних и относительных величин // Вестник статистики. – 1979. – № 11. – С. 53-55.

Андриенко В. К вопросу о показателях экономического стимулирования // Экономика сельского хозяйства. – 1979. – № 12. – С. 65-68.

Андриенко В. Изучение роли структурных факторов в сельскохозяйственном производстве // Экономика Советской Украины. – 1981. – № 3. – С. 75-79.

Андриенко В. Типы воспроизводства и уровень их интенсивности // Экономика Советской Украины. – 1983. – № 9. – С. 32-40.

Андриенко В. Коэффициент сменности оборудования // Под знаменем ленинизма. – 1984. – № 4. – С. 47-48. – (Консультации).

Андриенко В. Трудоемкость продукции // Под знаменем ленинизма. – 1984. – № 8. – С. 59-60. – (Консультации).

Андрієнко В. Питання впровадження нової техніки і технології // Під прапором ленінізму. – 1985. – № 22. – С. 48-53. – (Консультації).

Андриенко В. К вопросу об измерении темпов роста производительности труда // Экономика Советской Украины. – 1986. – № 1. – С. 68-71.

Андрієнко В.Ю. Суперечності і рушійні сили соціалістичної праці // Комуніст України. – 1987. – № 1. – С. 40-48.

Андрієнко В. Якість продукції // Під прапором ленінізму. – 1987. – № 10. – С. 61-66. – (Консультації).

Інші фахові видання

Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства (на примере колхозов и совхозов Киевской области). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. – К.: КИНХ, 1970. – 24 с. (Работа выполнена в Киевском институте народного хозяйства им. Д.С.Коротченко, научн. рук. д.э.н., проф. И.С.Пасхавер, оф. опп. чл.-кор. ВАСХНИЛ, д.э.н., проф. И.Н.Романенко; к.э.н. Л.А.Шепотько).

Андриенко В. Как рассчитать обобщающий показатель эффективности производства // Экономическая газета. – 1972, декабрь. – № 49. – С. 8.

Андриенко В.Е. Факторный анализ и эффективность труда экономистов // Пути повышения эффективности управленческого и инженерно-технического труда. Тез. докл. респ. межотр. научно-техн. конф. Секц. 3. Вып. 2. Механизация, автоматизация и оценка эффективности управленческого и инженерно-технического труда. – К.: Укр. НИИНТИ, 1974. – С. 50-55.

Андриенко В.Е. Определение резервов роста производительности труда индексным методом // Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и интенсификация общественного производства. Тез. докл. республ. научно-практич. конф. 15-17 мая. – К.: ИЭ АН УССР, 1979.

Андриенко В.Е. Проблемы измерения результатов труда производственных коллективов // Всесоюзная научная конференция "Проблемы совершенствования распределительных отношений на современном этапе" /дек. 1982 г./. Тез. выст. В 3-х т. – Т. 2. Проблемы совершенствования оплаты по труду на этапе развитого социализма. – М.: ИЭ АН СССР, 1982.

Андриенко В.Е. Методология построения сложных индексных моделей. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук. – К.: КИНХ, 1990. – 48 с. – (Работа выполнена в Институте экономики АН УССР, оф. опп. д.э.н., проф. А.А.Бугуцкий, д.э.н., проф. А.М.Ерина, д.э.н., проф. А.М.Гольдберг).

Андрієнко В.Ю., Пивовар А.В. Тенденції демоекономічного навантаження в умовах формування національного ринку праці // Демографічна ситуація в Україні: Матеріали наук. конф. /жовтень 1993/. У 3-х част. Част. ІІІ. Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу. – К., 1993. – С. 84-87.

Методичні рекомендації

Методические рекомендации по факторному анализу балансовой прибыли и уровня общей рентабельности в промышленности. – К.: Укр. филиал НИИ ЦСУ СССР, 1975.

Исчисление чистой продукции по промышленным министерствам и анализ изменения ее объема под влиянием важнейших факторов: методические рекомендации. – К.: Укр. филиал НИИ ЦСУ СССР, 1975.

Методика анализа фонда материального поощрения в промышленности. – К.: Укр. филиал НИИ ЦСУ СССР, 1976.

Совершенствование внутрихозяйственного расчета на предприятиях сельхозтехники: методические рекомендации. – К.: Центр НОТ УСХТ, 1978.

Наукові рецензії

Мандибура В.О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. – К.: Парлам. вид-во, 1998. – 135 с.

Чекотовський Е. Основи статистики сільського господарства: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 432 с.

Газетні публікації останніх років

Андрієнко В., Мандибура В. Кожному за працею // Молодь України. – 1988, 2 квітня. – № 64.

Владимир Андриенко. Бюджет-97 на фоне углубляющегося кризиса // Голос Украины. – 1997, 1 апр. – № 57. – (Экономика).

Андриенко Владимир. Оздоровительные препараты не сработали. Не послать бы лекаря на производство? // День. – 1998, 1 июля. – № 122. – (Экономика: дискуссия).

Іван Чиж, Володимир Андрієнко. Фінансова криза: звідки вона і в чому її суть // Сільські вісті. – 1998, 29 вер. – № 117. – (Погляд).

Иван Чиж, Владимир Андриенко. В пропасть ведут экономику "реформы", реализуемые в Украине // Голос Украины. – 1998, 1 окт. – № 188. – (Политика).

Іван Чиж, Володимир Андрієнко. Дефіцит бюджету у світлі дефіциту здорового глузду: Про загальну ситуацію, що склалася в бюджетній сфері // Голос України. – 1988, 1 груд. – № 236. – (Економіка).

Іван Чиж, Володимир Андрієнко. Бюджет прийнято. Реальний чи ритуальний? // Голос України. – 1999, 26 січ. – № 13. – (Держава і право).

Владимир Андриенко. Мечта о раскаявшемся олигархе: рынок нужно строить не под диктовку "корытного братства" // День. – 1999, 4 нояб. – № 40. – (Экономика. Точка зрения).

Андрієнко В.Ю. Проблеми і напрями удосконалення макроекономічної статистики // Народна справедливість. – 2004, січень. – № 1. – (Події, проблеми, думки).

Опубліковано : Андрієнко В.Ю. Cтатистичні індекси в економічних дослідженнях. – К. : 2004 р., с. 108 – 118.