Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Передмова

Андрієнко В.Ю.

При досить широкому застосуванні індексного методу в економічній практиці, аналітичні висновки, що отримуються на його основі, не завжди виявляються переконливими і достовірними. Це багато в чому пояснюється недостатньою науковою обґрунтованістю ряду його методологічних положень і теоретичних основ. Особливої актуальності набуває в цьому плані уточнення суті та особливостей застосування індексного методу.

Оскільки теорія статистики загалом та індекси зокрема мають на меті дослідження у нерозривному зв’язку кількісних і якісних сторін соціально-економічних явищ, важливу роль відіграє встановлення правильної субпідпрядності між математичними аспектами індексного методу і суттю досліджуваних явищ при його використанні.

Поки що математичний апарат індексів застосовується шаблонно, тобто без достатнього врахування специфіки та якісних особливостей явищ. Тому вдосконалення індексного аналізу об’єктивно передбачає розробку наукової класифікації видів функціональної залежності і визначення на цій основі особливостей такого аналізу.

Вимагають уточнення також багато інших спірних питань статистичного індексування, пов’язаних передусім із встановленням кола функціонально залежних явищ та меж індексного методу. Проблемними, і такими, що потребують більш глибокого дослідження є питання взаємозв’язку індексного методу з іншими статистичними методами, обґрунтування логічних основ індексного факторного аналізу тощо.

* * *

Вищенаведена коротка передмова готувалась доктором економічних наук В.Ю.Андрієнком для його нової книги з методології застосування індексного аналізу, яку він мав намір видати на основі матеріалів своєї попередньої наукової праці "Статистичні індекси в економічних дослідженнях". Ця книга, що вийшла у 1983 році російською мовою, в даний час стала вже бібліографічною рідкістю, і автор мав намір суттєво поновити її зміст за рахунок необхідних змін, пов’язаних, насамперед, з напрацюваннями останніх років щодо практики використання індексів у соціально-економічних дослідженнях. На жаль, цей задум залишився нереалізованим. Після тяжкої хвороби 16 листопада 2003 року Володимира Юхимовича не стало.

Індексний аналіз відноситься до одного з базових методів статистичної науки, без використання якого сьогодні важко уявити будь-які спроби більш-менш глибокого дослідження динаміки та тенденцій соціально-економічного розвитку. Саме подальшому вдосконаленню методології індексного аналізу були направлені творчі зусилля В.Ю.Андрієнка. Він є одним із небагатьох вітчизняних дослідників у галузі теорії статистики, які не просто спеціалізувались на індексному методі та досконало оволоділи його основами. Цілий ряд його наукових розробок стосовно застосування індексів у економічній статистиці отримали не лише наукове визнання, а й широко використовуються при проведенні сучасних економіко-статистичних досліджень. Як ніхто інший, він розумів також ціну і соціальні наслідки некоректного застосування індексних методів для оцінки реального стану справ в економіці та інших сферах життєдіяльності суспільства.

В.Ю.Андрієнко народився 1 січня 1937 року в місті Жашкові Черкаської області. Батько, Юхим Терентійович, у 1944 році загинув на фронті при визволенні Житомирської області. Мати, Ганна Антонівна, яка залишилася наодинці з неповнолітніми дітьми, змушена була перебратись у село Юрківку Ставищенського району Київської області, де і пройшли дитячі та шкільні роки Володимира Юхимовича.

Закінчення з відзнакою у 1955 році Київського статистичного технікуму надало можливість для молодого спеціаліста розпочати трудову діяльність відразу з посади райінспектора ЦСУ. Пізніше, після служби в армії, без відриву від роботи він закінчує у 1965 році Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка за спеціальністю планування промисловості і отримує кваліфікацію економіста.

Цей вибір статистика-економіста в подальшому пронизує всі основні віхи багатогранної трудової та дослідницької біографії В.Ю.Андрієнка. В 1967 році він зараховується до аспірантури, у 1971 році стає кандидатом економічних наук, у 1988 закінчує Вищі економічні курси при Держплані СРСР, а в 1990 році захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю "Статистика".

Свою дослідницьку працю В.Ю.Андрієнко завжди поєднував з участю в підготовці наукових кадрів та активній громадській діяльності. У найбільш активний період свого трудового життя В.Ю.Андрієнко працював у науково-дослідних інститутах Центрального статистичного управління колишнього СРСР, Укрсільгосптехніки, Академії наук і Мінпраці України, де приймав участь у розробці і впровадженню науково-практичних рекомендацій з питань аналізу ефективності суспільного виробництва і праці, підготовці наукових статей і монографій з методології статистичного аналізу та використання індексного методу в макроекономічних дослідженнях, залучався до лекторської роботи через товариство "Знання" України. У цей час відбувається також становлення його активної громадської позиції.

Як спеціаліст, що відмінно володів сучасними економіко-статистичними методами, В.Ю.Андрієнко у своїх працях поступово переходить до поглибленого аналізу соціально-економічних процесів. Його висновки і узагальнення починають привертати увагу не лише галузевих дослідників, а й фахівців у галузі політекономії, філософії, партійного будівництва.

Не будучи членом партії, що у радянські часи для більшості вчених було скоріше виключенням, В.Ю.Андрієнко у 1987 році публікує в журналі "Комуніст України" статтю "Суперечності і рушійні сили соціалістичної праці", яка відразу отримала досить широкий суспільний резонанс. Її помітили також у Москві. 14 квітня того ж року, на початку перебудовчих процесів, В.Ю.Андрієнка, єдиного представника від українських науковців, було запрошено до редакції газети "Правда" для участі у черговому засіданні Ділового клубу на тему "Підвищення ролі трудових показників і нормативів у протизатратному механізмі господарювання". Його підсумки пізніше широко висвітлювались на сторінках цього найбільш масового на той час видання.

Але це визнання на союзному рівні, не скоро приходить у Києві. Лише в 1990 році була прийнята до захисту його докторська дисертація "Методологія побудови складних індексних моделей". На кілька років затягується видавничий цикл книги роздумів В.Ю.Андрієнка "До якого ринку ми йдемо", яка так і не побачила світ у зв’язку з розпадом колишнього СРСР.

В 1994 році ВАК України затверджує В.Ю.Андрієнка членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіки Національної академії наук України по захисту наукового ступеня доктора (кандидата) наук. В цьому ж році він призначається проректором з навчально-методичної та наукової роботи Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Міністерства статистики України, де перед цим очолив провідну кафедру економічної статистики та ринку. У 2003 році на базі цього інституту утворено Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. До цого часу В.Ю.Андрієнком було підготовлено і видано індивідуальну монографію, кілька колективних, десятки статей у наукових збірниках, всесоюзних і республіканських журналах, інших фахових виданнях загальним обсягом близько 100 друкованих аркушів.

З 1995 року і до настання пенсійного віку доктор економічних наук В.Ю.Андрієнко працював у Аналітичному відділі Секретаріату Верховної Ради України. Його економіко-статистичні оцінки, висновки, рекомендації регулярно направлялись на розгляд відповідних профільних комітетів, використовувались у виступах Голови Верховної Ради. У 1996 році В.Ю.Андрієнку було доручено очолити першу делегацію дослідницьких служб Секретаріату Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки.

З переходом на викладацьку роботу В.Ю.Андрієнко не залишився осторонь від участі в оцінці соціально-економічних процесів, пошуку шляхів подолання кризових явищ в економіці держави та забезпечення її оптимального, соціально-орієнтованого розвитку. Він залучається до підготовки економічного розділу Програмної заяви Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість", в основу якого було покладено переважну більшість фундаментальних напрацювань вченого останніх років. Після обрання членом Виконавчого комітету Ради цієї партії першого скликання В.Ю.Андрієнко продовжував супроводжувати економічний блок у його роботі, очоливши Комісію з проблем економіки. У 2002 році за списком партії "Справедливість" його було висунуто кандидатом у народні депутати України по загальнодержавному виборчому округу.

До останніх днів свого життя В.Ю.Андрієнко не полишав науково-педагогічної діяльності на кафедрі економічної статистики Державної академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, де з невеликими перервами викладав понад 15 років, працював над підручником "Статистика: методологія та практика дослідження соціально-економічних явищ", консультував аспірантів і дипломників. Відстежуючи зміни в економічному і суспільно-політичному житті країни, він готував аналітичні статті, мав намір написати узагальнюючу роботу з оцінки наслідків ринкових трансформацій для економіки України. Та сувора доля розпорядилася по іншому.

Готуючи до друку це видання, його упорядники прагнули максимально передати стиль викладу і хід думок автора, віддрукований текст детально вивірено за матеріалами рукописних оригіналів. Щодо назви роботи – серед кількох варіантів перевагу було віддано україномовному перекладу головної наукової праці В.Ю.Андрієнка "Статистичні індекси в економічних дослідженнях".

Зрозуміло, що підготовлене видання дозволяє лише частково відтворити всі ті задуми вченого економіста і статистика, педагога і публіциста В.Ю.Андрієнка, які залишилися не реалізованими. Але навіть при цьому висловлюємо сподівання, що ця робота стане достойним доповненням прижиттєвих видань автора, того внеску у розвиток економіко-статистичної науки, який залишив по собі доктор економічних наук В.Ю.Андрієнко.

Враховуючи, що найкращим засобом вшанування пам’яті вченого є видання його наукових праць, гадаємо також, що ця книга завжди буде доброю згадкою про Володимира Юхимовича для його рідних, близьких, друзів, колег, всім тим, хто особисто його знав і пам’ятає.

Від упорядників:

Е.В.Чекотовський – Київський національний економічний університет;

В.М.Шамота – Апарат Верховної Ради України;

А.В.Пивовар – Апарат Верховної Ради України.

Опубліковано : Андрієнко В.Ю. Cтатистичні індекси в економічних дослідженнях. – К. : 2004 р., с. 3 – 7.