Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історик і стиль

Ясь Олексій

Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох
(початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.)

Ясь Олексій. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. — Ч. 1. — 587 с.; Ч. 2. — 650 с. — Бібліогр.: с. 409–547.

Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ – ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б. Крупницького, П. Куліша, О. Лазаревського, В. Липинського, М. Максимовича, М. Маркевича, О. Оглоблина, М. Слабченка, С. Томашівського, Ф. Шевченка, М. Яворського.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історіографією.

Відповідальний редактор

академік НАН України, доктор історичних наук, професор Смолій Валерій Андрійович

Рецензенти:

Боряк Геннадій Володимирович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заст. директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України

Буряк Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Українського інституту національної пам’яті

Калакура Ярослав Степанович, доктор історичних наук, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Моїм батькам

Василю Михайловичу Ясю
(1.01.1936 – 11.08.2010)

Світлані Яківні Ясь

До читача

Розділ І. Стиль мислення – метафора та поняття

Розділ ІІ. Пізньопросвітницьке історіописання та початки романтизму (Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич)

Розділ ІІІ. Світ романтичних інтерпретацій (М. Максимович, М. Костомаров та П. Куліш)

Розділ ІV. На культурних теренах «першого» позитивізму (В. Антонович, М. Драгоманов)

Розділ V. «Критичний» позитивізм і його соціологічні, неокантіанські та віталістичні ревізії

Розділ VI. Неоромантична хвиля (С. Томашівський, В. Липинський)

Розділ VII. Поворот до соціологізації минувшини

Розділ VIII. Старі порахунки та новітні виклики

Розділ ІХ. Трансформації радянського канону та його українські проекції (Ф. Шевченко, О. Компан)

Післямова

Перелік скорочень

Бібліографія

Резюме (укр.)

Резюме (рус.)

Summary