Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелік скорочень

Ясь Олексій

АзГНИИ Азербайджанский государственный научно-исследовательский институт

АК Археографічна комісія

АН Академія наук (Академия наук)

АН УРСР Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки

АНУ Академія наук України

АПВВ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць

Архив ЮЗР Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе

АУ Архіви України

АЮЗР Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею

Б. в. без видавництва

Б. д. без дати

Б. и. без издательства

Б. м. без місця

Б. р. без року

БВ Бібліологічні вісті

БГПУ Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка

БГУ Белорусский государственный университет

БрГУ Брянский государственный университет им. И. Г. Петровского

БУ Більшовик України

БЧ Библиотека для чтения

ВГУ Воронежский государственный университет

ВДВ Всеукраїнське державне видавництво

ВЕ Вестник Европы

ВИ Вопросы истории

ВИВ Военно-исторический вестник

ВИД Вспомогательные исторические дисциплины

В. І. Н. О. Вищий інститут народної освіти ім. М. Драгоманова

ВК Віра і культура

ВКВШ Всесоюзный Комитет по делам Высшей школы

ВКП Всесоюзная книжная палата

ВЛУ Вісник Львівського університету

ВПЦ Видавничо-поліграфічний центр

ВР ІЛШ Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ

ВСВУ Вістник Союза визволення України

ВТГУ Вестник Томского государственного университета

ВУ Вільна Україна

ВУАН Всеукраїнська Академія наук

ВФ Вопросы философии

ВЦ Видавничий центр

ВШ Визвольний шлях

ВЮЗЗР Вестник Юго-Западной и Западной России

ГАИЗ Государственное антирелигиозное издательство

ГВИ Государственное военное издательство

ГГ Газета Гатцука

ГИПЛ Государственное издательство политической литературы

ГИУ Государственное издательство Украины

ГИХЛ Государственное издательство художественной литературы

ГМ Голос минувшего

ГрГУ Гродненский государственный университет

ГСЭИ Государственное социально-экономическое издательство

ГУ ВШЭ Государственный университет «Высшая школа экономики»

ДВПЛ Державне видавництво політичної літератури

ДВУ Державне видавництво України

ДД Державницька думка

ДДУ Дніпропетровський державний університет

ДІАЗ Дніпропетровський історико-археографічний збірник

ДДПУ Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ДКАУ Державний комітет архівів України

ДКЗ Дрогобицький краєзнавчий збірник

ДНУ Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ДСВ Диалог со временем

ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения

ЖР Життя й революція

ЖРО Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении

ЖС Житє і слово

ЖУР Жерела до історії України-Руси

ЗАТ Закрите акціонерне товариство

ЗГУ Запорожский государственный университет

ЗДА З’єднані Держави (Штати) Америки

ЗДУ Запорізький державний університет

ЗІАІ Записки історично-археографічного інституту ВУАН

ЗІФВ Записки історично-філологічного відділу ВУАН

ЗНІСВ Записки Ніжинського інституту соціального виховання

ЗНУ Запорізький національний університет

ЗСА З’єднані Стейти (Штати) Америки

ЗСЛ За сто літ: Матеріали з громадського й літературного життя України

ХІХ і початків ХХ століття

ЗНТШ Записки Наукового товариства імені Шевченка

ЗУНТК Записки Українського наукового товариства в Києві

ЗЧСВВ Записки Чина Св. Василія Великого

ІА Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ІВС Інститут для вивчення СССР

ІДВ Історичні джерела та їх використання

ІДПК Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ

ІДУ Історіографічні дослідження в Україні

ІІУ Інститут історії України НАНУ

ІЛШ Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ

ІНО Інститут народної освіти

ІПК Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

ІР НБУВ Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ІР ЦНБ Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського

ІПЕД Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень) НАНУ

ІСД Інститут східноєвропейських досліджень НАНУ

ІУ Ілюстрована Україна

ІУА Інститут української археографії АНУ

ІУАДГ Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ

ІУК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ

ІФС Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ

ИВ Исторический вестник

ИГЛ Издательство гуманитарной литературы

ИЖ Исторический журнал

ИЗ Исторические записки

ИИ История и историки: историографический вестник (История и историки: Историографический ежегодник)

ИИЛ Издательство иностранной литературы

ИМ Историк-марксист

ИНИОН Институт научной информации по общественным наукам АН СССР

ИОРЯС Известия отделения русского языка и словесности императорской АН

ИПЛ Издательство политической литературы

ИРИ Институт российской истории

ИСССР История СССР

ИСЭЛ Издательство социально-экономической литературы

ИЦ Издательский центр

КА Красный архив

КВ Краківські вісті

КГУ Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

КДУ Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

КМА Києво-Могилянська академія

КМУ Кабінет міністрів України

КНЛУ Київський національний лінгвістичний університет

КНУ Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНУКМ Київський національний університет культури і мистецтв

КПУ Комуністична партія України

КС Киевская старина

КСт Київська старовина

КТ Киевский телеграф

КУ Комуніст України

ЛВ Львівські вісті

ЛВУ Ліга Визволення України

ЛГ Литературная газета (СПб.)

ЛГУ Львовский государственный университет им. И. Франка

ЛДУ Львівський державний університет ім. І. Франка

ЛЕУАК Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии

ЛДП Листи до приятелів

ЛКП Література та культура Полісся

ЛН Литературное наследство

ЛНБ Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ

ЛНВ Літературно-науковий вістник (Літературно-науковий вісник)

ЛНУ Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛППМ Літопис політики, письменства і мистецтва

ЛР Літопис революції

ЛУ Літературна Україна

ЛЧК Літопис Червоної Калини

МАУ Міжнародна асоціація україністів

МВ Московские ведомости

МВк Московский вестник

МВС Міністерство внутрішніх справ

МГИАИ Московский государственный историко-археографический институт

МГУ Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

МН Молода нація: Альманах

МП Малое предприятие

МПСИ Московский психолого-социальный институт

МТ Московский телеграф

НА ІІУ Науковий архів Інституту історії України НАНУ

НАНУ Національна Академія наук України

НАПНУ Національна академія педагогічних наук України

НаУОА Національний університет «Острозька академія»

НБУВ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

НВ Новое время

НГ Нова громада

НД Научный диалог

НДЛІПУ Науково-дослідна лабораторія історії Південної України

НДУ Ніжинський державний університет

НЗІІ Наукові записки Інституту історії (Інституту історії України) АН УРСР

НИЦ Научно-исследовательский центр

НМЦ Науково-методичний центр

НПУД Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

НТЕ Народна творчість та етнографія

НТШ Наукове товариство імені Шевченка

НУ Нова Україна

НЮАУ Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

ОА Острозька академія

ОГИЗ Объединение государственных книжно-журнальных издательств при Народном комиссариате просвещения РСФСР

ОДУ Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова

ОЗ Отечественные записки

ОНВ Омский научный вестник

ООЧСУ Організація Оборони Чотирьох Свобід України

ПГ Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Примітивна культура та її пережитки на Україні. Соціальна преісторія. Народня творчість та її соціологічні підстави. Науковий щорічник

ПД Політична думка

ПІУ Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.

ПКЗР Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права

ПМ Прапор марксизму

ПП Пролетарська Правда

ПрД Проблемы диалектики

ПС Пам’ять століть

ПСл Проблеми слов’янознавства: Міжвідомчий науковий збірник

ПУ Пам’ятки України

ПУВПІД Праці Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі

ПУЗ Південна Україна XVIII – XIX ст.: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету

ПФ Практична філософія

РА Русский архив

РАН Российская Академия наук

РБ Русское богатство

РБС Русский биографический словарь

РВ Русский вестник

РГГУ Российский государственный гуманитарный университет

РД Розбудова держави

РЗ Рід та Знамено

РИЖ Русский исторический журнал

РКСУ Рукописна та книжкова спадщина України

РЛ Радянське літературознавство

РМ Русская мысль

РО Русское обозрение

РПЭ Российская политическая энциклопедия

Р. Р. В. Редакция «Русского вестника» РС Русская старина

РСв Русское слово

РСл Рідне слово

РУ Радянська Україна

РХГИ Русский христианский гуманитарный институт

РШ Русская школа

СА Северный архив

СВ Санкт-Петербургские ведомости

СВк Средние века

СВНУ Середні віки на Україні

СГПИ Ставропольский государственный педагогический институт

СЄДІ Східно-європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського

СЗ Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник

СІД Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць

СИ Социологические исследования

СЛ Сіверянський літопис

СМ Современный мир

СO Сын Отечества: Исторический, политический и литературный журнал

СОРЯС Сборник отделения русского языка и словесности императорской Академии наук.

СП Северная плела

СР Студент революції

СС Сумська старовина

СУ Соборна Україна

СтУ Стара Україна

СУМ Спілка української молоді

СХИФО Сборник историко-филологического общества при Харьковском университете (Сборник Харьковского историко-филологического общества при Харьковском университете)

ТКДА Труды Киевской духовной академии

ТМАО Труды Московского археологического общества

ТЧГАК Труды Черниговской губернской архивной комиссии

УАЗ Український археографічний збірник

УАН (У. А. Н.) Українська академія наук

УАЩ Український археографічний щорічник

УВАН Українська вільна академія наук

УВМ Україна в минулому

УВПІД Український високий педагогічний інститут ім. Михайла Драгоманова у Празі

УВС Університет внутрішніх справ

УВУ Український вільний університет

УГО Український гуманітарний огляд

УГУ Уральский государственный университет

УЖ Украинская жизнь

УЗ Український збірник

УІ Український історик

УІЖ Український історичний журнал

УІЗ Український історичний збірник

УІТ Українське історичне товариство

УИ Университетские известия

УКСНСД Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

УЛ Український літопис

УЛр Українська література

УЛГ Українська літературна газета

УМ Україна модерна

УНДІАСД Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

УНІ-Б Український науковий інститут у Берліні

УНІГУ Український науковий інститут Гарвардського університету

УрГУ Уральский государственный университет

УРЕ Українська Радянська Енциклопедія

УРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка

УС Український самостійник

УСДРП Українська соціал-демократична робітнича партія

УСІ Український соціологічний інститут

УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка

УТОПІК Українське товариство охорони пам’ятників історії та культури

УЦСЄ Україна в Центрально-Східній Європі

ФЖ Философский журнал

ФКУ Фонд Катедр Українознавства

ФН Философские науки

ФСД Філософська і соціологічна думка

ФСРМ Фонд сприяння розвитку мистецтв

ХДУ Харківський державний університет

ХІЗ Харківський історіографічний збірник

ХНУ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

ХНУРЕ Харківський національний університет радіоелектроніки

ХУ Хліборобська Україна

ЦАКАВЗЄ Церковно-археографічна комісія Апостольського візитатора для українців у Західній Європі

ЦВ Церковный вестник, издаваемый при С.-Петербургской духовной академии

ЦДАВО України Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

ЦДАГО України Центральний державний архів громадських об’єднань України

ЦДАМЛМ України Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

ЦДІАК Центральний державний історичний архів у м. Києві

ЦДІАЛ Центральний державний історичний архів у м. Львові ЦДК Центр духовної культури

ЦК КП(б)У Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України

ЦК КПУ Центральний комітет Комуністичної партії України

ЧИОНЛ Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца

ЧНУ Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

ЧНУХ Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

ЧОИДР Чтения в императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете

ЧШ Червоний шлях

ЭО Этнографическое обозрение

ЮК Южный край

AUAAS The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S.

CIUS Canadian Institute of Ukrainian Studies

HUS Harvard Ukrainian Studies JUS Journal of Ukrainian Studies KH Kwartalnik historyczny

NP Nationalities Papers

RR Russian Review

SR Slavic Review

UQ Ukrainian Quarterly

UR Ukrainian Review