Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

List of sources used and recommended to "Vegetation of Dnieper valley"

Parnikoza I.Yu.

Артюшенко А.Т. Растительность Лесостепи и степи Украины в четвертичное время (по данным спорово-пыльцевого анализа) – К.: Наукова думка – 1970. – 176 с.

Арсан О.М., Ситник Ю.М., Шаповал Т.М. Еколого-токсикологічні дослідження внутрішніх водойм м. Києва // Наукові записки Тернопільського державного університету. Серія: Біологія, №3 (14). Спец. вип.: Гідроекологія.- 2001. – С. 176-177.

Астраханский заповедник/Под ред. Башмакова Е.В. – М.: Агропромиздат, 1991. – 191 с.

Безусько Л. Г., Мосякін С.Л., Безусько A. Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. ¬ К.: Альтерпрес– 2011. – 448 с.

Білик Г.У., Ткаченко В.С. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наукова думка, 1977. – 301 с.

Бойко М.Ф., Москов Н.В., Тихонов В.И. Растительный мир Херсонской области: Научно-популярный очерк. – Симферополь: Таврия, 1987. – 142 с.

Вахрушева Л.П., Воробьева Н.В. Цветной атлас растений Крыма: Кн. І. Изд. ІІ, доп. – Симферополь: Бізнес-Информ, 2011. – 448 с.

Вологі луки: Посібник з управління та відновлення/Бенстід Ф. та ін., пер. з англійської/За ред. О.В. Дудкіна, О.М. Осадчої. – К.: 2005. – 128 с.

Гаврилюк В.С., Речмедін І.О. Природа Києва та його околиць: Фізико-географічна характеристика. – К.: Вид-во КДУ ім. Т. Шевченка, 1956. – 70 с.

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні»: Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ: Вип. 5. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 176 с.

Гомля Л.М., Оляницька Л.Г. Прибережно-водні макроліти як показники екологічного стану водойми. Десяті Каришенські читання: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції з природничих наук. – Полтава, 2002. – С. 75-76.

Гречишкіна Ю.В. Природна флора судинних рослин м. Києва. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. 03.00.05.- ботаніка. –К.-2010 – 358 c.

Гричук В.П. История флоры и растительности русской равнины в плейстоцене. М: Наука. – 1989. – 183 с.

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Дубина Д. В., Шеляг­-Сосонко Ю. Р. Экологическая структура флоры водных макрофитов Украины. Гидробиол. журн., – 1986; 22, №4. – С. 1–7.

Дубина Д. В. Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в Україні. Чорноморський бот. журнал. – 2005. – 1, № 1. – С. 19–38.

Дубина Д. В. Вища водна рослинність. Рослинність України / під ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 412 с.

Дубовик М.В. Деревна рослинність Труханова острова – Журн. Ін-ту ботаніки ВУАН, К., 1935, № 3 (11).

Дуборовський Ю.В., Дубровська Л.Д., Котенко А.Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – К.: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – с. 78-85.

Дубровський Ю., Дубровська Л., Котенко А., Титар В., Цвілих О. Дніпровські острови біля Києва: Стан та природоохоронна цінність. Пропозиції щодо збереження островів як важливої ділянки Дніпровського екокоридору. – Жива Україна. – Спецвипуск «Розмай». – 2008 – с. 12-14.

Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ/За ред. Дубини Д.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 459 с.

Зеленые богатства Киева и его окрестностей/Лаптев А.А., Барановський Е.Д. – К.: Урожай, 1966. – 118 с.

Зуб Л. М., Савицький О. Л. Угруповання вищих водних рослин в умовах урболандшафту (на прикладі водойм міста Києва) // Укр. фітоцен. Зб. Серія А. Фітосоціологія. -1998. – Вип.1 (9). – С. 39-52.

Зуб Л., Карпова Г., Мальцев В. Живий світ малих річок України. – К: Інститут екології НЕЦУ, 2004. – 38 с.

Калита (Цуканова) Г.О. Флористична класифікація заплавних вербово-тополевих лісів. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків. 17-20 вересня 2007 р. –Київ. – С. 142-143.

Канівський природний заповідник: Путівник/Бакалійна Л.В., Гончаров М.В., Грищенко В.М. та ін./За ред. Чорного М.Г. – К.: УФСЦ, 1999. – 112 с.

Карпова Г., Зуб Л., Мельничук В., Проців Г. Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води. – Бережани, 2010. – 32 с.

Конвенц Г. Практика охраны памятников природы. Сокращенный Перевод с немецкого. Серия: «История охраны природы». Вып. 23, Киев: КЕКЦ, 2000. – 88 с.

Котлевец О.С., Оляницкая Л.Г., Пушка Т.С. Флора высших водных растений в окрестностях г. Киева // Экологические и фитоценотические исследования дикорастущей флоры Украинского Полесья. Сборник научных трудов. – К., 1985. – С. 50-52.

Куземко А.А. Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenatheretea/За ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 367 с.

Лаптев А.А., Барановский Е.Д. Зеленые богатства Киева и его окрестностей. – К.: Урожай. 1966. – 115 с.

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды/Под ред. Гейны С., Сытника К.М. – К.: Наукова думка, 1993. – 433 с.

Молюков М.И., Россолимо О.Л. Звери Красной книги СССР: Береги природу! – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

Мосякін С.Л. Територіальні закономірності експансії адевентивних рослин в урбанізованому середовищі (на прикладі м. Києва) // Український ботанічний журнал. ­ 1996. ­ Т. 53, №5. – С. 536-545.

Мосякін С.Л., Яворська О.Г. Нові знахідки адвентивних рослин у флорі Київської міської агломерації // Український ботанічний журнал. ­ 2001. ­ Т. 58, №4. – С. 493-497.

Монтрезор В.В. Обозрение растений входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской // Записки Киевского общества естествоиспытателей – 1886. – Т.8, Вып. 1. ч.1. – С. 1-144.

Оляницька Л.Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва/За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 49-55.

Онищенко В.А. Острови на Дніпрі у північній та цетральній частині Києва // Дніпровський екологічний коридор. – К.: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – с. 187-190.

Парнікоза І.Ю. Нові знахідки деяких раритетних водних макрофітів долини Дніпра у м. Києві / Parnikoza I. New findings of some rare aquatic macrophytes in Dnipro valley in Kyiv / / Abstract book of X Interdisciplinary scientific conference of students and young scientists. – March 19-23, Kyiv -2012. – P. 238-241.

Протопопова М.В., Шевера М.В. Небезпечні бур’яни. Біологічні забруднювачі довкілля Києва. – К.: Поліграф-Експрес, 2010. – 48 с.

Рогович А.С. Обозрение растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа // Университет. Изв. – 1869. -126 с.

Рощин А.Н. Сам себе синоптик – 2-е изд., доп. – К.: Рад. Школа. 1983. -206 с.

Савицький О. Л., Зуб Л.М. Рослинність водойм міста Києва // Укр. ботан. журн. -1999. – Т. 56, №3. – С. 266-275.

Сенчило О.О., Гончаренко І.В. Isoeto-Nanojuncetea меженних оголень лісостепового Дніпра // Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки, 2008, вип. 2. – с. 334-343.

Смик Г.К. Календар природолюба 1990 // Зелена аптека.

Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою та потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (Третього проекту офіційної версії 2005 р.) / А. Куземко. С. Садогурська, О. Василюк. – К, 2017.- 124 с.

Участь громадськості у збереженні малих річок України: Матеріали тренінг-курсу/За ред. Марушевського Г.Б. – К.: Чорноморська программа Ветландс Інтернешнл, 2005. -380 с.

Цуканова Г.О. Синантропні рослини островів Дніпра та прилеглої заплави в межах Голубої зони Києва // Актуальні проблеми ботаніки та екології. В. 9. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків 7-10 вересня 2004. Канівський природний заповідник. – Канів. – с. 136-138.

Цуканова Г.О. Лісова рослинність островів та прилеглої заплави Дніпра в межах Голубої зони Києва // Материалы IV международной конференции молодых учених, посвященной П.С. Пoгребняку. – М.: Изд-во Московского гос. университета леса, 2004. – с. 187-188.

Цуканова Г.О., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т. 59, № 2. – с. 135 – 140.

Цуканова Г.О. Анатропогенна трансформація рослинності Дніпровських островів в межах м. Києва // Ю.Д. Клеопов і сучасна ботанічна наука: Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Келеопова. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – с. 315-318.

Цуканова Г.О. Синтаксономія лучної рослинності заплави Дніпра в межах Голубої зони м. Києва // Актуальные проблемы ботаники и экологии: Материалы конференции молодых учёных-ботаников. – Одесса, 2003. – с. 98-99.

Цуканова Г.О. Фіторізноманіття островів Дніпра Муромець та Долобецький, які знаходяться в межах м. Києва // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – К., 2000. – с. 63-64.

Цуканова Г.О. Фіторізноманіття, природні умови та стан охорони дніпровських островів у м. Києві // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – Ніжин, 2001. – с. 77.

Цуканова Г.О., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. –. 2002. – Т. 59. – № 2 – с. 135-140.

Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м. Києва та його охорона. Дис…. к.б.н.: 03.00.05/Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К., 2005. – 162 с.

Шарлемань Э. Очерк Труханова (Алексеевского) острова // Труды Днепровской биологической станции/Под ред. Казановского В.И. – К., 1914. – № 1. – с. 15-35.

Шарлемань Э. Краткій путеводитель по Кіеву и его окресностямъ для естественно-историческихъ экскурсій. Издание Кіевского Орнитологического общества имени К. Ф. Кесслера. Киевъ, 1916. – 47 с.

Шарлемань Н. Труханов остров // Природа. – 1965. – с. 77-79.

Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я. П. Дідуха — К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

Якушева Ю. С., Сафонов А. И. Состояние старовозрастных дубрав НПП «Святые горы»: Оценка, рекомендации, перспективы. – Артемовск, Святогорск, Донецк, 2002. – 74 с.

Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 335 с.

Interpretation manual of European Union Habitats. Natura 2000 (EUR 25): European Commision DG Environment, July 2007. -144 p.

Leopold O., Zapisky z Piaszczystej Krainy (A Sand County Almanac, 1949) – Bystra k.Bielska-Biala: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – 2004. – 277 s.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 537 s.

Szafer W. Epoka Lodowa – Warszawa: PZWS. – 1950. – 116 s.

Szafer W. Stratygrafia Plejstocenu w Polsce na podstawe florystycznej Odczyt wygłoszony na XXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Warszawie w dniu 20 września 1952 r.

Szymańska A. Jak smakuje trzcina? Smaki Żuław w roślinach zaklęte // Dziennik Elbląski, 07.07.2017. – s. 3.

http://www.mobot.org/mobot/research/leguide/collections/88/1225.html

Wysocki Cz., Sikorski P. Fitosocjologia stosowana w ochronie i ksztaltowaniu krajobrazu. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2009. – 500 s.

http://gobotany.newenglandwild.org/species/myriophyllum/spicatum/

http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?taxon=Najas+marina

http://obinsyard.blogspot.com

Використано фото А. Сьлєнзак-Парнікози, К. Войцехівського, Д. Іноземцевої, К. Борисенко