Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Low Desna floodplain

Parnikoza I.Yu.

Low Desna floodplain

Low Desna floodplain in the tract Vitovska, Troeshchina (Photo Parnikoza I.)