Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Функції науки теорії права та держави

Шестопалова Л. М.

Функції науки теорії права та держави завдання, які вона покликана виконувати, досліджуючи свій предмет. Ці функції визначаються, насамперед, особливостями її предмета та місцем і роллю в системі юридичних і суміжних наук (соціології, політології та інших).

Основні функції теорії права і держави :

Онтологічна функція – встановлення та вивчення основних характеристик і властивостей державно-правових явищ, які досліджуються вперше.

Інтерпретаційна функція – пізнання державно-правової дійсності та її пояснення (тлумачення).

Евристична функція – відкриття нових, раніше не відомих характеристик і властивостей об’єкта, який вже досліджувався раніше, що дозволяє встановити закономірності, властиві державно-правовим явищам у нових соціальних умовах, по-новому поглянути на сучасність, не тільки передбачити майбутнє, а й оцінити минуле.

Методологічна функція – базується на тому загальному положенні, що методологія – теорія, звернена до практики дослідження; проявляється насамперед у тому, що теорія права і держави розробляє методику дослідження державно-правових явищ і формулює систему пов’язаних з ними понять (інститутів), якими послуговуються всі інші юридичні та суміжні науки.

Ідеологічна функція – органічно випливає із самої природи теоретичного мислення і полягає у розробці ідей щодо шляхів подальшого розвитку права та держави, у формуванні образу досконалих феноменів права і держави тощо; полягає у світоглядному призначенні науки, у діалектно-матеріалістичному тлумаченні права та держави.

Політична функція – розробка принципів перетворення, права та держави, їх установ і інститутів на основі пізнання об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, а також пізнання перспективних шляхів розвитку права та держави, державного апарату та законодавства, оскільки власне держава є вищим фокусом політичної боротьби (з приводу влади та владарювання), відбивається в правотворчій діяльності та чинному законодавстві, а також почасти в правореалізації.

Системотворча функція – теорія права та держави об’єднує всі юридичні науки в гармонійну пізнавальну систему й визначає інтегральну єдність останньої. Ця функція зумовлена властивостями єдності та диференційованості державно-правової надбудови суспільства.

Практично-прикладна (організаторська) функція – впровадження напрацьованих теорією права та держави положень і висновків у державно-правову практику, в урахуванні її при удосконаленні організації і функціонування державного апарату, в підвищенні якості підготовки нормативно-правових актів та ефективності їх реалізації.

Комунікативна функція – зумовлена предметом теорії права та держави і полягає в тому, що вона слугує “містком” між юридичними та іншими гуманітарними науками: філософією, загальною історією, соціологією, політологією тощо. Це сприяє тому, що теорія права та держави абсорбує в юридичну науку і пристосовує до її потреб новітні досягнення інших галузей знання.

Навчальна функція – теорія права та держави є першоосновною дисципліною в опануванні всіх без винятку юридичних наук. При цьому теорія права та держави викладається в популярній, зрозумілій і доступній формі, спрощеній до рівня можливостей її активного сприйняття особами, що не мають попередньої юридичної підготовки. Вона набуває рис інструменту оволодіння юридичними знаннями. Разом і тим теорія права та держави є складовою завершального циклу дисциплін, необхідних для оволодіння професією юриста, де вивчається в узагальненні та на підставі всіх інших юридичних дисциплін, з урахуванням актуалізації основних проблем і питань сучасного вітчизняного права та держави, в юридичних вишах виноситься на державний екзамен.

Прогностична функція – визначає тенденції розвитку явищ, які вивчаються відповідно до об’єктивних законів їх розвитку; опановуючи закономірності розвитку права та держави, теорія права та держави спроможна не тільки дати пояснення їх минулому і правильно зорієнтуватися у сучасному, а й передбачити шляхи їх розвитку. Це дає їй змогу передбачати можливі наслідки, які можуть настати в державно-правових явищах у результаті змін, що відбуваються у них, або в результаті змін, що відбуваються у пов’язаних з ними суспільних відносинах.