Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Предмет і завдання теорії права та держави

Шестопалова Л. М.

Теорія права та держави – наука, яка встановлює сутність і закономірності розвитку окремих державно-правових явищ, розглядає ці явища у сукупності, з урахуванням існуючих між ними взаємозв’язків, і на цій основі формулює положення та висновки, що охоплюють усю державно-правову дійсність.

Теорія права та держави – суспільна наука про закономірності виникнення, функціонування та розвитку права, правосвідомості та держави загалом, про типи права та держави, зокрема про їх класово-політичну та загальнолюдську сутність, зміст, форми, функції.

Теорія права та держави – система загальнотеоретичних знань про державно-правову дійсність, що відображується у свідомості людини і як юридична наука вивчає виникнення, розвиток, функціонування, призначення і сутність права та його найважливішого утворення – держави.

Основне завдання теорії права та держави – вивчення специфічних закономірностей права та держави. Теорія права та держави виробляє систему узагальнених знань про основні й загальні закономірності розвитку права та держави, їх сутність, призначення, функціонування і розвиток, трансформацію.

Предмет науки – частина її об’єкта. Предмет – те, що є глибинним в об’єкті; те, що штучно виділяється з об’єкта за допомогою розуму. Предмет – ідеальний образ об’єкта.

Предмет теорії права та держави :

найважливіші властивості, характеристики та закономірності виникнення, функціонування та розвитку права і держави, що притаманні їм як на всіх етапах їх існування, так і в межах окремих історичних етапів їх розвитку та трансформації;

– суспільні відносини, що безпосередньо пов’язані з державою і правом;

– як загальні для всіх проявів права та держави закономірності, так і особливості дії цих закономірностей на певних історичних етапах розвитку суспільства, в окремих країнах тощо;

– властивості та характеристики права та держави в цілому як складних соціальних явищ, що утворюють складну взаємозумовлену та взаємопов’язану систему;

– загальні та специфічні особливості суспільного феномену права та його похідних.

Предмет теорії права та держави – загальні і специфічні закономірності виникнення, функціонування, розвитку та трансформації права та держави, що розглядаються як цілісні і взаємозумовлені соціальні інститути, їх політична, соціальна та загальнолюдська сутність, зміст і форми, юридичні відносини та зв’язки, особливості правової свідомості та правової культури.