Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Договори 1380 та 1381 років

Талах В. М.

Договори між Джучієвим Улусом та Генуезькою Республікою 1380 та 1381 років

Договір від 30 шабана 782 р.г. (28 листопада 1380 р.) Договір від 27 зу-ль-када 782 р.г. (22 лютого 1381 р.)
Текст Переклад Текст Переклад
In nome de Dee posselo ese. Amen. В ім’я Господнє нехай буде так. Амінь. In nome de De posselo esse. Amen. В ім’я Господнє нехай буде так. Амінь.
Cum … de lo imperao Jharcasso segno, quando elo fo mandao per segno in Solcati e de lo povo de la ysora de Sorcati, per cercare la amistay e lo amo que la amistay che li Franchi cunachi avean con li imperaoy per li tempi passay … З ласки імператора пан Черкас, коли він був призначений паном до Солхата і народу області [1] Солхата, щоб зміцнити дружбу та любов, яку дружбу франки-гості мали з імператорами за часів минулих, Cum la gracia de lo imperao Ellias segno fiio de Inach Cottoboga seando mandao per segno in Sorcati e sum [2] lo povo de la ysora de Sorcati per acresse la amistai e lo amo quella amistai che avean li Franchi con li imperaoj passai. З ласки імператора пан Ільяс, син Інака Кутлубуги, коли був призначений паном до Солхата, разом із народом області Солхата, щоб піднести дружбу і любов, ту дружбу, яку франки мали з минулими імператорами,
… … lo Zicho fa lo comandamiento de lo imperao, e como meso de lo imperao, e como so mesaggo vegnando cum lo paysam de lo imperao, a nome de lo imperao, e a so nome si como segno de Sorcati, da unna parte, … Зіх виконав наказ імператора, і коли посол імператора, і коли його послання прибуло з пайзою імператора, від імені імператора і від свого імені як пана Солхата, з одного боку, voyando Elias bey fa lo comandamiento de lo imperao, siccome messo de lo imperaoe come so messajgo quando elo vegne cum so lo paisani de lo imperao a nome de lo imperao e a so nome siccomo segno de Sorcati, da una parte і коли побачив Ільяс-бек, виконав наказ імператора в якості посланця імператора, і згідно з його посланням, коли воно прибуло разом із пайзою імператора, від імені імператора і від свого імені в якості пана Солхата, з одного боку,
Messe Janu da Bosco, consoro de Caffa e de tuti li Zenoyezi in lo imperio de Gazaria e de tuti li Zenoyezi chi habitan in quella, a nome de lo Grando Comun, e Messe Bernabo Rico, Theramo Pichinoto, sindichi e massay de lo comun in Caffa, con la comandamiento de lo Grande Comun, davante li conseie de Caffa, e cum … de queli, da l’altra parte, Мессір Джанон да Боско, консул Кафи та всіх генуезців у Монгольській державі [3], які в ній живуть, від імені Великої Громади, та мессір Бернабо Рісо, Терамо Пікіното, синдики та масарії громади Кафи, за наказом Великої Громади, перед радою Кафи і з її …, з іншого боку, Messe Janun de Bosco consoro de Caffa e de tutti li Zeneixi chi stan in la isora de lo imperao, a nome de lo Grande Comun, messe Bernabo Risso e messe Teramo Pichenoto sindichi e massai de lo commun de Caffa, per lo comun con lo comandamento de lo Grande Comun devanti li conseje de Caffa, e con vorentai de quelli de l’atra parte, Мессір Джанон де Боско, консул Кафи та всіх генуезців, які знаходяться в області імператора, від імені Великої Громади, та мессір Бернабо Ріссо та мессір Терамо Пікеното, синдики та масарії громади Кафи, від громади за наказом Великої Громади, перед радою Кафи і з її волі, з іншого боку,
am faito a nome de lo Grande Comun pati e si am zurao in questa magnera: уклали від імені Великої Громади домовленості та поклялися таким чином: i pati an fato a nome de lo Grande Comun e si an zurao in questa mainera: уклали домовленості від імені Великої Громади та поклялися таким чином:
pati e convenzion am fayto che a questi pati contra ne anderan; домовленості та умови укладено, і всупереч цим домовленостям не чинити; pati e convencioin an faito che contra li patti non anderan; домовленості та умови укладено, всупереч домовленостям не чинити;
a nome de lo imperao a lo segno Zicho pati eli fam e si se obligam e tutti li Franchi chi stam in Caffa e chi stam in le citay de la Grande Comun che tutti seran fide e leay a lo imperao, de lo so amigo amixi seran, de li soi inimixi inimixi seran; з паном Зіхом, (який діє) від імені імператора, укладено домовленості, і так зобов’язуються всі франки, які знаходяться в Кафі, і які знаходяться в містах Великої Громади, що всі будуть вірними та відданими імператорові, та його другу друзями будуть, а його недругам недругами будуть; a nome de lo imperao a Elias segno pati fan e se obligan e tutti li Franchi che stano in Caffa e in le cittai de lo Grande Comun che tutti saran fide e leai a lo imperao, a lo so amigo amixi seran, de lo so inimigo inimixi seran, з паном Ільясом, (який діє) від імені імператора, уклали домовленості й зобов’язуються всі франки, які знаходяться в Кафі і в містах Великої Громади, що всі будуть вірними та відданими імператорові, та його другу друзями будуть, а його недругам недругами будуть;
e queli in le soe citay e in le soe castelle no recetaran li inimixi de lo imperao ni queli chi vozeran viso de lo imperao, e accresceram lo nome de lo imperao a tutto so paoe, como oli favo in lo tempo de li imperatoroy passay. і вони до своїх міст і до своїх фортець не прийматимуть недругів імператора, ані тих, хто гудитиме особу імператора, і звеличуватимуть ім’я імператора по всій своїй країні, як робили за часів імператорів минулих. a le so cittai ni a le sue castelle no li recetteran li inimixi de lo imperao e accresceran lo nome de lo imperao segundo la lor puoci siccome favan per li imperaoi passai. і до своїх міст і до своїх фортець не прийматимуть недругів імператора, і звеличуватимуть ім’я імператора згідно зі своїми можливостями, як робили за часів імператорів минулих.
Anchora fan pati che (Titani) possan vegni in Caffa, che andando e vegnando homi de lo imperao a queli possan fa raxun. Крім того, уклали домовленості, що тітани зможуть увійти до Кафи, і коли до неї приходитимуть і йтимуть люди імператора, їх вони зможуть судити. Anchora pati eli fan che lo titan vegna in Caffa,e li mercanti chi van o venen a queli raxun deian fa. Крім того, уклали домовленості, що тітан увійде до Кафи, і стосовно купців, які приходитимуть і йтимуть, їх він має судити,
Anchora messe lo consoro, сhe e aora e queli chi veran, a tuti raxun faran a queli chi sun habitan intre la confinnie de Caffa de che magnera eli sean. Крім того, мессір консул, який є зараз і ті, які будуть, здійснюватимуть увесь суд над тими, хто мешкає в межах Кафи,у тій спосіб, який є. e messe lo consoro chi e aora e quello chi verra, fara raxon a tutti quelli che son abitatii dentro de le confinnie de Caffa in che maynera se sea. (і мессір консул який є зараз) і ті, які будуть, здійснюватимуть увесь суд над тими, хто мешкає в межах Кафи,у тій спосіб, який є
Anchora pati fam che in Caffa possa sta la comerha de lo imperao e possa prende lo comerho de lo imperao segundo le primere usansse. Крім того,укладено домовленості, що в Кафі може бути встановлений імператорський податок на торгівлю, і можна буде брати імператорський податок на торгівлю згідно з первинним звичаєм. Ancora pati fan che in Caffa possa sta un … de lo imperao segundo la premera usanza. Крім того, укладено домовленості, що в Кафі можна встановити імператорський … згідно з первинним звичаєм.
Per parte de lo imperao lo segno Zicho e per soa parte, e si como segno de Sorcati se oblige a messe lo consoro e a li sindichi e a lo so conseio a nome de lo Grande Comun de Zenoa e de Caffa queli dixoyo casay li quai eran sotemixi e redenti a Sodaja quando lo comun pryse Sodaja, poa Mamai segno ge li leva per forsa, queli dixoto casay sean in la voluntary e payria de lo comun e de lo consoro, e sean franchi de lo imperio. З боку імператора пан Зіх, і зі свого боку як пан Солхата, зобов’язався мессірові консулу та синдикам і його раді, (що діють) від імені Великої Громади Генуї та Кафи, що вісімнадцять поселень, які були підпорядковані та належали до Солдайі, коли громада захопила Солдайю, а потім пан Мамай їх відібрав силоміць, що (ці) вісімнадцять поселень будуть у волі та владі громади та консула, та будуть вільні від держави. Per parte de lo impao e per soa parte Ellias bey sicome segno di Sorcati se oblige a messe de consoro e a li sindichi e a li consoie soy a nome de lo Grande Comun de Zenoa e de Caffa queli dixoto casai, li quai eran de Sodaja, possa Agamay segno per forza li preyse, queli dixoto casai sean in pairia de lo comun e de messe lo consoro e sean franchi da lo da lo impao і soorascriti casay. З боку імператора і зі свого боку Ільяс-бек як пан Солхата, зобов’язався мессірові консулу та синдикам і його раді, які (діють) від імені Великої Громади Генуї та Кафи, що вісімнадцять поселень, які були підпорядковані та належали до Солдайі, а потім пан Агамай силоміць їх забрав, що (ці) вісімнадцять поселень будуть під владою громади та консула, та будуть вільні від влади держави вищезазначені поселення.
Semeieyoenta la Gotia, co li soy casay e cum lo so povo, li cuay sum cristiani, da lo Cembaro fim in Sodaya, sea de lo Grande Comun, et sean franchi li sovrascriti casay, lo povo cum li soy terren cum li sue aygue. Jharcasso segno a la Grande Comun ch’a donao, e pato elo a fayto et a zurao che in queste parole elo no contradira. Подібним же чином Готія зі своїми поселеннями і зі своїм народом, який є християнами, від Чембало до Солдайі, будуть Великої Громади, і будуть вільні вищезазначені поселення, їх народ зі своїми землями та водами. Пан Черкас віддав їх Великій Громаді, і уклав про це домовленості, і поклявся, що не суперечитиме цим словам. Anchora la Gotia, lo povo cun li terre e cun le aygue Elliasbey segno a lo Grande Comun a donao, e pato che a fayto e si a zurao, che elo no fara in queste parole contra eli. Також Готію, народ з його землями та водами, пан Ільяс-бек Великій Громаді віддав їх, і уклав про це домовленості, і так поклявся, що не скаже жодного слова проти цього.
Anchora se oblige lo Zicho segno che chi se spaiha per Zenoveyse in li terren de lo imperao, possa semena, lo so bestiam, le soe massarie possan anda … de lo imperao e paga lambar Також зобов’язався пан Зіх, що той, кого визнають генуезцем на землях імператора, може сіяти, та його худоба, і його служники зможуть ходити по землі імператора, і нехай платить податок на овець [4]. Anchora se oblige Ellias bey che chi se spacha per zenoeyese chi in lo povo chi gi appartiene o in lo terren de lo impao possa semena lo so bestiame e lo so massaie possan anda, o chi pagera lambar de lo impao. Також зобов’язався Ільяс-бек, що той, кого генуезці визнають таким, що належить до їх народу, на землях імператора може сіяти, та його худоба, і його служники зможуть ходити, і хай платить імператору податок на овець.
E anchora tuti mercanti chi vam e venen seam seguri su lo terren de lo imperao, e a queli no se renovera usanssa nova. І також всі купці, які прибувають і відбувають, нехай будуть у безпеці на землях імператора, і щодо них не встановлюватимуться нові звичаї. E tuti li mercanti chi van e venen su lo terren de lo impao sean seguri, e a queli usansse nove no se fara. І всі купці, які прибувають і відбувають у землях імператора, хай будуть у безпеці, і щодо них не застосовуватимуться нові звичаї.
Anchora schavo ni schava se eli fuziram de Sorcati in Caffa, e de Caffa in Sorchati, queli tai se deiam rende, otra trentacinque asperi no troveura atromente no se prenda. І також раба чи рабиню, які втечуть із Солхата до Кафи, і з Кафи до Солхата, таких мають віддати, і крім тридцяти п’яти аспрів за працю нічого іншого не береться. Anchora schavoni schava se de Caffa fuzira e in Sorcati andera, de Sorcati in Caffa fizira, se dejan rende, trentacinque aspi de troveyre se prenda e no pu. І також раба чи рабиню, які втечуть із Кафи до Солхата, і з Солхата до Кафи, мають віддати, і тридцять п’ять аспрів за працю береться і не більше.
Anchora se lo Canlucho a question o a demanda alccuna cossa da lo Zenoyse, la raxun faca messe lo consoro segundo la soa raxun. І також якщо ханлук має питання або вимогу в якійсь справі до генуезця, рішення виносить мессір консул на свій розсуд. Se li homi de lo impao averan questioni a d(e)m(and)i a la alcuna cossa cun li Franchi, messe lo consoro gi faca raxun in la soa maynera. І якщо ханлуки матимуть питання чи вимогу у якійсь справі до франків, мессір консул виносить рішення у свій спосіб.
E la raxun de lo Canlucho Jharcasso segno la faca in Sorcati, e lo Titano la faca in Caffa segundo li pati sovraditi. І рішення стосовно ханлуків пан Зіх виносить у Солхаті, а тітан його виносить у Кафі згідно з вищезгаданими домовленостями. La raxun de lo Canluchi Ellias bey la faca in Sorcati, e lo Titan la faca in Caffa segundo li pati chi sun de soora. Рішення стосовно ханлуків Ільяс-бек виносить у Солхаті, і тітан його виносить у Кафі згідно з домовленостями, що (наведено) вище.
E questi pati e conventioni sun stay feyti in mezzo de Cafa e de la montagna de Sachim davanti li trey pozi dever la faca de Caffa. Ці домовленості і угоди укладено між Кафою та горою Сахім перед трьома колодязями перед в’їздом до Кафи. Questi pati e queste convencioni sun stayti scryti in Caffa dento lo paraxo de comun. Ці домовленості та угоди записано в Кафі у будинку громади.
Li ambaxoy de Ellias bey: Comarichi, fijo de Achbas; Coia Jese, fijo de Agidanot; Alavadin de lo dio de loro; Coia Asai, fijo d(e) Comero, Agachmet de la Tanno, Bayla Oria, messi de Ellias li quai su vugnuy cum paysan de … e cum li messi de lo segno e de li mesaygi, cun messe lo consoro cun li … sindichi e cun la soy conscie li cuay sun mentoay de sovra. Посли Ільяс-бека: Камаричі, син Акбаша, Ходжа Іса, син Гаджжі-Давлата, Алаеддін від їхнього бога, Ходжа Хасан, син Камара, Ага-Ахмет, який походить з округи Тани, посли Ільяса, які прийшли із пайзою імператора і з послами пана та з посланням, разом із до мессіра консула, до … синдиків та його ради, які згадані вище.
De questi pati scritura ge scripta per mano de Anthogno Macorro, chi scriva de lo comun. І ці домовленості записано рукою Антоніо Масорро, писця громади.
E de questi pati de sovra mi Ellias sun stayto gtento e si li o fermay in Sorcati e si zuro che a questi pati e convencioni e obvero e in gontra e noge andero. І цими вищенаведеними домовленостями я, Ільяс, є задоволеним, і так я їх затвердив у Солхаті і клянуся, що ці домовленості та угоди є дійсними, і нічого не робитиму всупереч їм.
E si sum contento che Antogno Macorro scriva de lo comun faca una scritura coe su colta a la moo lati, e anchora Franceschi de Gibeletti questa scritura scriva in letera ugoresca, e lo me segna su quela e metere, e anchora una scritura a la moo di questa cun lo scelo de lo comun noy la avemo. І про те, що я задоволений, Антоніо Масорро, писець громади, зробив свій запис у свій спосіб латиною, і також Франческо де Джибелетті написав цей запис уйгурськими літерами, і поставив над ним мій [5] знак, і також один підпис у той же спосіб, як цей, з печаткою громади ми маємо.
Testemony: Luciam de Litturffi, Marcho Spinola, Raffe de Facio, Zoanne da Camog(l)i. Свідки: Лючіо де Літтурффі, Марко Спінола, Раффе де Фачіо, Джоанне да Камольї.
Da meso chi a torcimanao Zoanne Rico, torciman de Caffa cum lo Zicho segno messe lo consoro de Caffa facando questi pati. В якості посередника перекладач Джоанне Рісо, перекладач Каффи, між паном Зіхом та мессіром консулом, коли було укладено ці домовленості.
Testimonj: Achbogabey, fyo de Allexandro bey; Toholus bey, fyo de Cachimas bey, Molana Mocharram, messo de lo segno,Coscheldi, Omarcoia, messo de lo imperao, Conachbey. Свідки: Акбуга-бек, син Іскандер-Бека, Тоглу-бек, син Гаджжімаш-бека, Маулана Мохаррам, посол пана, Кочкельди Омар-ходжа, посол імператора, Конак-бек. In queste parole sun testimonii: Legibo, fijo de Iturmeret Boga segno, fijo de Jagaltay segno; Camariihi, fijo de Achbas bey; Karaboga, fijo de Achbas bey. Цим словам є свідками: Якуб, син пана Ітурмерет-Буги, сина пана Ягалтая, Камаричі, син Акбаш-бека, Карабуга, син Акбаш-бека.
Pandasseni Jarcasso, torcimcho; Zoane Rico. Пандассені, черкес, перекладач, Джоанне Рісо.
Questi testimony sotescriti mi Sichassam scrivan eo scrito intra lo parago de lo segno, cum comandamento de lo segno Zicho. Цих вищезаписаних свідків записано мною, Шіх-Хасаном, я записав їх у шатрі пана за наказом пана Зіха.
Millesimo de li Sarreni setecento ogtanta doy, lo derre di de lo meyse de Sabam, e la e stayta scrita. Мусульманський рік сімсот вісімдесят другий, кінець місяця Шабан, коли це було записано. Millo de li sarre setecento oytanta doy, e vinti VII di de lo meyse de Sochada. Мусульманський рік сімсот вісімдесят другий, двадцять і 7 день місяці Зу-л-када.
Ela e stayta scrita in lo paraxo de Ellias bey. Було записано в шатрі Ільяс-Бека.
Extractum est ut supra de actis publica curie Caffe, videlicet cartulario registrationum, per me notarium infrascriptum Зроблено витяг з того, що вище з публічних актів курії Кафи, а саме зі збірки записів, мною, нотарієм, який нижче підписався, Extractum stb. Витяг stb.
Consul Caffe Консул Кафи.
Julianus Panizarius, not. et curie Caffe scriba. Юлиан Панізарий, нотаріус і писець курії Кафи

Примітки

1. Буквально «острову».

2. Імовірно, помилка замість «cum».

3. В оригіналі вжито архаїзований термін «Імперія Газарії».

4. С. де Сасі перекладає: «dans telle partie de l’Empire que bon lui semblera», «у тій частині імперії, яка здаватиметься йому доброю» [De Saсy 1827: 57].

5. Тобто, Ільяс-бека, який у цьому місці згадується у першій особі.