Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Програма роботи експедиції

Валентин Стецюк

Мета експедиції

Вивчити динаміку екологічного стану вод Дністра і ґрунтів його прибережної смуги, пригирлових ділянок його допливів, дослідити стан рослинного і тваринного світу, взяти на облік всі потужні джерела забруднення, а також збережені первинні екосистеми з непорушеними механізмами регуляції і на цій основі розробити концепційні рекомендації щодо регіональної екологічної політики для майбутньої побудови державної програми сталого і природоощадливого розвитку головних галузей економіки Прикарпаття з урахуванням не тільки ресурсних можливостей природи, але і її можливостей до самоочищення і саморегулювання. Подібний науковий підхід дозволив би ефективно використовувати ті капіталовкладення, які Україна спроможна вкладати в охорону природи в теперішньому і недалекому майбутньому часі.

Оскільки Товариством Лева прийнята концепція про нероздільність природного і культурного середовища, експедиція включає в програму своєї роботи вивчення етноекології, тобто народного побуту, звичаїв, фольклору у їх зв’язках з природою, народної архітектури, ремесла, мови та інше з метою збереження у людей добрих традицій співіснування з природою і формування нового, більш дбайливого, ставлення до навколишнього середовища, пам’яток природи і культури.

Об’єкти досліджень

Головними об’єктами досліджень є води Дністра та його допливів, ґрунти берегів, джерела забруднення вод, ґрунтів і повітря, вода в криницях в умовах антропотехногенного навантаження, а також під час і після стихійних лих. Етноекологічні дослідження включають в себе багатопланові дослідження прибережних населенних пунктів, пам’яток природи і культури.

Басейн верхньої і середньої течії Дністра розташований в таких географічних областях : Передкарпатській, Зовнішньо-Карпатській, Вододільно-Верховинській та Волино-Подільської височини. До басейну входять території другого порядку басейнів правих допливів Дністра – Стрия, Свічі, Лімниці, Лукви, Бистриць Солотвинської та Надвірнянської, які беруть початок в Карпатах, та великих лівих допливів Стрвяжа, Верещиці, Лугу, Гнилої та Золотої Липи, Коропця, Стрипи, Серета, Нічлави та Збруча, які беруть початок в районах Волино-Подільської височини.

Реалізація експедиції

Експедиція вирушає від гирла р.Сурша

Експедиція вирушає від гирла р.Сурша (2.08.1995 р.)

Формою роботи експедиції стало проведення наукових досліджень молодими спеціалістами-екологами та студентами, які проводять в експедиції свою відпустку, виробничу практику або канікули. Крім них в експедиції працювали екологи-аматори з багатьох країн Східної і Центральної Європи. При цьому експедиція відмовилася від якихось гучних акцій на захист Дністра до того часу, поки не отримає більш-менш точну уяву про його дійсний стан. Пізніше така оригінальна форма роботи зацікавила також і іноземних спеціалістів-екологів. Зокрема, Марбурзький університет почав направляти в експедицію своїх студентів для проходження практики, а далі цьому прикладу послідували також і деякі вузи Західної України. Об’єм досліджень став ширшим, а самі вони більш точними, бо проби води і ґрунту вже аналізувалися в стаціонарних сучасних лабораторіях. Обмежене у фінансових можливостях Товариство Лева концентрує увагу своєї природоохоронної роботи на Дністрі, стан якого віддзеркалює загальний екологічний стан регіону.

Експедиція реалізується у формі сплаву за течією Дністра дослідницької групи на катамаранах і байдарках з кількаденними зупинками для досліджень в гирлах найбільших допливів Дністра (раніше практикувалися і піші походи). В склад експедиції постійно входить 20 – 25 учасників, які змінюють одні одних в процесі двохмісячної роботи. Звичайно експедиція починається в гирлі Стрия і закінчується в одному з пунктів Дністровського водосховища. На катамаранах розміщуюються крім харчових продуктів та туристичного спорядженя похідні лабораторії, хімічні реактиви, відібрані проби ґрунтів і вод та інші зібрані матеріали досліджень.

Загальна методика досліджень

Зупинки експедиції робляться при гирлах найбільших допливів Дністра. Для вивчення впливу на стан вод і ґрунтів окремих джерел забруднення, розташованих на даному допливі, відбір проб для аналізів всіх видів робиться у Дністрі до впадіння доплива, в самому допливі і знову в Дністрі на відстані 1 – 2 км від гирла нижче за течією. Кількість станцій відбору проб – 50 – 70. На місці робиться експрес-аналіз проб різними методами в залежності від наявних хімічних реактивів і апаратури (хімічні методи, титрування, спектрофотометрія), остаточний аналіз проводиться на лабораторній базі установ і учбових закладів, представники яких працюють в експедиції.

До цих зупинок прив’язуються також інші дослідження : гідрологічні, біологічні, етнологічні. Під час руху експедиції можливі також короткочасні кількагодинні зупинки для проведення додаткових досліджень і відбору проб.

Напрямки досліджень

Спеціальна екологія

Гідрологія

Гідрологічні дослідження включають в себе гідрометрію, тобто вимірювання глибин профілю річки, швидкості течії на різних глибинах і відстанях від берегів, побудову ізотах поперечного профілю, на основі чого проводиться розрахунок розходу води на різних ділянках Дністра та його допливів. Планується також використання даних державних гідро-метеопостів для порівняння і подальшого вивчення питання про процеси обміління річок та його можливі причини, такі як, наприклад, осушення боліт у Прикарпатті.

Гідрохімія

Гідрохімічні дослідження включають в себе визначення запаху, кольору і прозорості води, виміри її температури, водневого показника pH і вмісту розчиненого кисню (по можливості цілодобовий цикл вимірювань через 1 – 2 години), аналізи на азотну групу (амоній, нітрити, нітрати), сульфати, фосфати, хлориди, загальну та вапнякову твердість, загальне залізо, солі важких металів. Оцінка дії допливів на якість води в Дністрі пов’язується з гідрологічними даними (розхід води, швидкість течії, глибина), які впливають на процес самоочищення.

Геохімія

Основу геохімічних досліджень складають вивчення хімічного складу донних відкладів у самому Дністрі і його допливах, а також на Дністровському водосховищі. В процесі експедиції проводиться відбір донних відкладів, а по закінченні експедиції проводиться їх хімічний аналіз.

Біологія

Гідробіологія.

Біологічний аналіз якості води проводиться за результатами обробки проб зоопланктону і зообентосу. Відбір, консервація та камеральна обробка проб проводиться за прийнятою в системі Держкомгідромету методикою. Розрахунок індексу сапробності Пантле та Бука – в модифікації Сладченка, біотичного індексу різноманітності Шенона – за методикою Маркушина. За даними проведених аналізів і розрахунків проводиться біоіндикація якості води з урахуванням даних гідрохімічних досліджень.

Фауна хребетних.

Експедиція проводить головним чином дослідження орнітофауни, в меншим ступеню – герпетофауни та іхтіофауни. Орнітологами провадиться облік гнізд і особин лелек в прибережних селах, інвентаризація берегових ластівок і рибалочок як індикаторних видів екологічного стану Придністров’я, вивчається видовий склад орнітофауни і складається його список. Вивчення складу іхтіофауни проводиться методом опитування населення, а герпетофауни – як складової трофічних груп.

Ботаніка.

Ботаніками експедиції проводиться вивчення особливостей рослинного покрову долини ріки Дністер. Характерною особливістю флори Наддністрянського Поділля є поширення ряду південно- і східноєвропейських флористичних елементів та рослинних угруповань. Спостереження за змінами границь між цими елементами дає уяву про довготривалі кліматичні і екологічні зміни в Придністров’ї. Також складається список видового складу рослин долини Дністра, в який в теперішньому часі внесено 477 видів.

Радіологічні дослідження.

В експедиції в 1989 і 1996 роках проводилися радіологічні дослідження, а саме – вимірювання (-випромінювання (1989 рік) і (-випромінювання (1996 рік) по всьому маршруту експедицій. Результати досліджень свідчать, що радіологічна ситуація в басейні Дністра є в межах норми.

Екологічна картографія.

Учасниками експедиції складається і корегується екологічна карта Придністров’я в масштабі 1 :100000, на яку наносяться джерела забруднення річок, промислові і сільськогосподарські об’єкти, очисні і гідротехнічні споруди, дані радіологічних вимірювань, місця розробок гравію в руслі та на березі, руйнування і розорювання берегів, смітники на березі, місця миття машин і т. ін. Крім того на карту наносяться цікаві пам’ятки природи, природоохоронні об’єкти, джерела питної води тощо.

Етноекологія

Археологічні пам’ятники Придністров’я

Археологи експедиції вивчають місця давніх поселень людей в долині Дністра, цікаві з точки зору вивчення форм співіснування людини з природою та використання природних ресурсів, а також старовинні оборонні споруди з використанням особливостей природного ландшафту.

Пам’ятки архітектури долини Дністра

Дослідження архітектурних пам’яток включає в себе інвентаризацію культових, побутових, громадських і оборонних споруд Придністров’я, укладання фотографічного каталогу і детальний опис стану найцікавіших з цих пам’яток.

Фольклор і етнографія

Фольклористичні і етнографічні дослідження, спрямовані на вивчення форм співіснування людини і природи, використання природних ресурсів для харчування і лікування людини та домашніх тварин.

Ономастичні дослідження

Ономастичні дослідження включають в себе збір і аналіз топонімічного та антропонімічного матеріалів в населених пунктах Придністров’я та їх околицях для відтворення шляхів заселення долини Дністра і міграції її населення в пізнішу історичну добу, розвитку народних ремесел на основі розробок місцевих природних ресурсів. Зібраний матеріал може бути цікавим також для лінгвістів та істориків.