Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3. Реєстри і компути козацьких сотень (середина 17 – перша чверть 18 ст.)

Вирський Д.С.

1. кінець 1649 р. (т.зв. Зборівський реєстр)

2. Року 1712 апреля 5 д.

3. Року 1713

4. Року 1715 ноября 12 дня

5. Компункт 1719 р.

6. Компут 1722 р.

В дужках подані варіанти прочитання слів щодо яких немає певності. Давня літера «ять» передається через сучасну «і». Тверді знаки («ъ») переважно наприкінці слів прибрані. Додана нумерація прізвищ.

1. кінець 1649 р. (т.зв. Зборівський реєстр)

СОТНЯ КРЄМЕНЧУЦКАЯ

1. Андрушко Супрунєнко

2. Куц Тисчєнко

3. Микита Лупинєнко

4. Павєл Юхнєнко

5. Григогєй Раз

6. Дємко Лукъянєнко

7. Остап Гладчєнко

8. Микита Жылєнко

9. Григорєй Мошєнєц

10. Иван Дячєнко

11. Яким Коломыєц

12. Иван Хмара

13. Яцко Якимович

14. Курило Канєвєц

15. Антон Моисиєнко

16. Яков Ковалєнко

17. Гаврило Буток

18. Сава Жылєнко

19. Фєдор Григорєвич

20. Фєдор Смола

21. Васко (Ясько) Трушєнко

22. Матвей Билоуско

23. Гришко Олєксєнко

24. Стєфан Цырулик

25. Павєл Савчєнко

26. Игнат Шумский

27. Калєник Данилович

28. Антон Кудра

29. Сємєн Нєздоймишапка

30. Гавриш Криницкий

31. Богдан Кганджа

32. Мартин Гирич (Чирич)

33. Ярєма Яцкович

34. Богдан Стєпанєнко

35. Яцко Василєнко

36. Пєтро Василєнко

37. Конон Кганджа

38. Грицко Бєзкишкий

39. Илъко Білоцєрковєц

40. Павєл Домчєнко

41. Лучка Шарапєнко

42. Томаш Цырулик

43. Максим Кабанєнко

44. Грицко Лукъянєнко

45. Адам Хвєсєнко

46. Стєпан Сємєнєнко

47. Ониско Шулжєнко

48. Илъяш Казимєрєнко

49. Гаврило Бут

50. Иван Санчєнко

51. Грицко Стрилник

52. Олешко Горбанєнко

53. Марко Грицєнко

54. Конон Стєпанович

55. Иван Барчанин

56. Устим Цєлуйко

57. Мартин Рашковский

58. Васко Дунай

59. Васко Тригуб

60. Донєц Гаврилєнко

61. Борис Стєпанович

62. Иванашко Волошын

63. Иван Соломаха

64. Иван Кляча

65. Михайло Волочаєнко

66. Сємєн Волошын

67. Омєлян Ясчєнко

68. Микита Лєвчєнко

69. Миско Котляр

70. Грицко Ясчєнко

71. Мартин Хирный

72. Максим Тєрєшчєнко

73. Иван Божєнко

74. Иван Данилович

75. Михайло Сидорєнко

76. Микита Бучанинєнко

77. Павєл Рымар

78. Иван Курганский

79. Васил Антонєнко

80. Иван Сранчєнко

81. Костя Проскурнєнко

82. Васил Никонєнко

83. Корній Вавнячєнко

84. Стєпан Сухомлын

85. Лаврин Тимчєнко (Тисченко)

86. Иван Костєнко

87. Яцко Хвєдорєнко

88. Миско Дєсчєнко

89. Дмитро Момот

90. Михайло Сємєнєнко

91. Хвєдор Мартинєнко

92. Минуйло Сємєнєнко

93. Иванєц Самаршчєнко

94. Фєдор Хоролский

95. Иван Лєнко

96. Данило Карпєнко

97. Тимуш Масличєнко

98. Костя Бут

99. Лєско Нєдилъка

100. Иван Чорномазєнко

101. Стєпан Лєвчєнко

102. Микита Стєпанєнко

103. Пилип Хижняк

104. Гришко Мануйлєнко

105. Лєвко Булда

106. Данило Доминский

107. Аврам Козловский

108. Иван Личко

109. Иван Комнацкий

110. Фєско Товстый

111. Михайло Кохонєнко (Коханенко)

112. Стєпан Стєблєвєц

113. Роман Смолєнко

114. Сєнко Иванєнко

115. Олєшко Лазарєнко

116. Фєско Уласєнко

117. Максим Ковалєнко

118. Михайло Криловєц

119. Клим Лупинкин зятъ

120. Сємєн Клєкутчєнко

121. Стас Янович

122. Роман Горбанєнко

123. Андрушко Юркович

124. Ювъко (Іовко) Васчєнко

125. Фєско Васчєнко

126. Фєдор Стризкий

127. Илько Мазкачєнко

128. Хома Карпєнко

129. Сємєн Дємянєнко

130. Васил Шчєрбинєнко

131. Андрушко Коханєнко

132. Ермола Филєнко

133. Панас Кондратєнко

134. Юрко Якубєнко

135. Максим Гулясчый (Гулясчий)

136. Иван Матвієнко

137. Савка Макгурєнко

138. Лаврин Синонос

139. Евхим Юсчєнко (Ясченко)

140. Мартин Дацєнко

141. Пилип Зєзуля

142. Клим Гарасимєнко

143. Гарасим Пєсотчєнко

144. Опанас Шчєрбан

145. Василєй Криловєц

146. Михайло Криловєц

147. Филон Юсчєнко

148. Антон Тобола

149. Иван Сипчєнко

150. Лукъян Боздручєнко

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995. – С.51-53.

2. Року 1712 апреля 5 д.

Реестр мне упомят[ому] сотнику потоцкому по указу Вашему панскому ревизовании товариства козацкого Кременчуцкого конного и пішого, много винайм..я з оружам

Конние

1. Яцко Могила

2. Грицко Кандиба

3. Максим Шолох

4. Тишко Кириченко

5. Семен Назаренко

6. Роман Богомоленко

7. Кондрат Сивоконко

8. Хвенъ

9. Иван Стешенко (Стеценко?)

10. Васил Леонтиев [Інакше «Василь Леонтієвич» див. акт продажу 28.V.1711 р. млина на р.Псел.]

11. Леско Мірний

12. Илко Могиленко

13. Корній Голійченко

14. Петро Стрилченко

15. Іван Евтушенко

16. Ігнат Куценко

17. Яцко Василенко

18. Грицко Ляленко два брати

19. Грицко Ляленко

20. Грицко Даценко

21. Грицко Босого зять

22. Грицко Раборученко

23. Улас Олефіренко

24. Яков Писмененко

25. Пархом Пороваенко

26. Грицко Порованов (Поровайов) зять

27. Андрій Истик

28. Иван Таранец

29. Андрушко Мундренко

30. Паско Карпенко

31. Макар Троценко

32. Корній Троценко

33. Семен Шовкуненко

34. Иван Прудій

35. Тимош Келембет

36. Педорина Стеценко

37. Ониско Білашенко

38. Хома Бурдуженко

39. Лаврін Поцибав зять

40. Микита Василенко

41. Дмитро Василенко

42. Васил Федоренко

43. Михайло Федоренко

44. Хвеско Цвелешенко

45. Стецко Цвелешенко

46. Грицко Боженко

47. Василь Мироненко

48. Хведор Иващенко

49. Васко Бондаренко

50. Сидор Клименко

51. Данилейков Кирило

52. Еско Лисан

53. Демян Солонинчишин зять

54. Хвеско Ратушенко

55. Андрій Келебердяненко

56. Яцко Поященко

57. Клим Воленко

58. Степан Бабенко

59. Еско Литвиненко

60. Павло Соляниченко

61. Хведор Соляниченко

62. Василь Діденко

63. Леско Кадій

64. Лаврін Белоgрад

65. Грицко Лупина

66. Еско Войченко

67. Терешко Тритузненко

68. Грицко Стадниченко

69. Процик

70. Корній

71. Олексій Ерченко

72. Яков Хвилоненко

73. Степан Шапар

74. Леско Кобеляченко

75. Хведор Дядя

76. Григор Волох

77. Назар Хведай

78. Иван Ревецкий

79. Дацко Хвесенко [і]

80. Андрій Хвесенко

81. Паско Голубенко

82. Максим Ерченко

83. Процко Поцибаенко

84. Иван Степаненко

85. Пилип Шовкуненко

86. Микита Иващенко

87. Иван Наснуйний

88. Савка Вергуненко

89. Петро Гриценко

90. Грицко Куценко

91. Андрій Дяденко

92. Кузма Курченко

93. Яцко Кадигроб

94. Яков Келембет

95. Гаврило Данилейченко

96. Стецко Мокрий

97. Василь Марененко

98. Олексій Золотаренко

99. Улас Довгаленко

100. Марко Довгаленко

101. Хвеско Токаренко

102. Микита Мищенко

103. Иван Калачниченко

104. Андрій Левченко

105. Матвій Левченко и

106. Дмитро [Левченко?]

107. Иван Кохненко

108. Василь Кохненко

109. Максим

110. Стецко [і]

111. Иван Бакаенки

112. Игнат Середенко

113. Процик Шапочниченко

114. Іван Куценко

115. Тимошъ и

116. Грицко Демяненки

117. Матвій Трохименко

118. Данило Волошиненко

119. Кирило Мартиненко

120. Матвій [і]

121. Микита Мирилченки

122. Грицко Білоконь

123. Матвей Остраняченко

124. Иван Скибенко

125. Олексій Сокирка

126. Василь Клочко (Корчко?)

127. Хвеско Волочаенко

128. Гараско [і]

129. Назар Починки

130. Степан Харко

131. Хвеско Багдуленко

132. Васил […]енко

133. Пилип Рибалченко

134. Грицко Бердниченко

Товариство пішае з оружам

1. Прокоп Неводниченко

2. Петро Нечипоренко

3. Алексій Ворона

ЦДІАУК. – Ф.102 (Миргородська полкова канцелярія). – Оп.3. – Спр.101. – Арк.41-42.

3. Року 1713

[Реєстр першого з двох стрелецьких куренів полковника Д.Апостола, основу якого складали кременчужани.]

Стрельцы куреня Его милости [миргородського полковника]

1. Гаврило Ілляшенко, отаман

2. Миско Кожарка

3. Ярема Плечко

4. Яцко Могиленко

5. Грицко Колодяжний

6. Савка Цимбалистий

7. Федор Голенко

8. Стецко Терещенко

9. Рома Резниченко

10. Ігнат Пугач

11. Федор Шулга

12. Гарасим Тищенко

13. Ониско Бут

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.13зв.

4. Року 1715 ноября 12 дня

[Сотник Матвій Іванович в реєстрі не показаний, оскільки сам на той час проводив реєстр потоцької сотні. Взгалі складно сказати наскільки повним був данний реєстр, але, порівнючи його з іншими матеріалами, можна твердити, що він охоплював переважну більшість козаків.]

Реестр мне сотнику потоцкому Андрею Федорову упомянутому. Много [ли] козаков Кременчуцких зреведовали [зревізували – Д.В.] по указу добродей мого з оружем добрим и з конней [кіньми – Д.В.],

во первих

1. Максим Шолох

2. Семен Шовкун (Щовкун)

3. Роман Постулначенко

4. Андрій Мудренко

5. Данило Волощенко

6. Грицко Білоконь

7. Андрій Левченко

8. Василь Хведоренко

9. Грицко Доценко

10. Хведор Стеценко

11. Иван Истик

12. Андрій Дяденко

13. Кузма Курченко

14. Пилип Шовкун

15. Игнат Куценко

16. Хведор Соляниченко

17. Михайло Федоренко

18. Грицко Кандиба

19. Грицко Беруниченко

20. Олексей Сокирченко

21. Грицко Лялюк

22. Назар Дмитренко

23. Наум Марененко

24. Никита Иваненко

25. Антон Дяденко

26. Степан Бабенко

27. Лаврен Покибай (Поцибай?)

28. Грицко Ряборученко (Ряборутченко)

29. Илко Могиленко

30. Хведор Рева

31. Ярема Колісник

32. Яцко Воленко (Голенко)

33. Грицко Ониский

34. Яцко Поященко

35. Сема Кондратенко

36. Терешко Тритузненко

37. Паско Голубченко

38. Андрій Муженко

39. Яцко Кадиграб

40. Леско Мірний

41. Пилип Писмененко

42. Стецко Миренко

43. Іван Таранець

44. Тишко Іващенко

45. Тимко Соляник

46. Васил Ролощин

47. Макар Троценко

48. Стецко Мокрий

49. Андрушко Пориваенко

50. Іван Калениченко

51. Васко Мелников атаман

52. Іван Скиба

53. Назар Ревенко

54. Тимош Іваненко

55. Матвій Миренко

56. Іван Остряниця

57. Хведор Богданенко

58. Васил Мироненко

59. Педко Губаренко

60. Павло Граменко

61. Тишко Курка

62. Павло Соляниченко

63. Грицко Бейдур

64. Гарасим Дяденко

65. Семен Мелекало

66. Матвей Левченко

67. Ігнат Найдун

68. Хвеско Волочаенко

69. Кондрат Волик

70. Лаврін Яковов зять

71. Васил Юрченко (Єрченко)

72. Юрко Коротич

73. Дацко Богуш

74. Лаврен Ткаченко

75. Омеля Колодяжного зять

76. Грицко Демяненко

77. Василь Білоус

78. Хведор Коваль

79. Грицко Босенков зять

80. Грицко Качконоженко

81. Корній Голенко (Голінко)

82. Гараско Починок

83. Василь Арендаренко

84. Роман Богомоленко

85. Левко Булах

86. Артюх Миколенко

87. Павло Ничипоренко

88. […] Кандиба

89. Яков Келембет

90. Мартин Келембет

91. Михайло Лобой

Реестр козаков кременчуцких, что москалей годуют,
а меют оружа доброе и кони

1. Семен Даценко

2. Ярема Костира

3. Васко Бондаренко

4. Іван Стещенко (Стеценко)

5. Терешко Калачниченко

6. Игнат Калита

7. Яско Могиленко

8. Нестер Куценко

9. Еско Бойко

10. Іван Ревенко

11. Василь Волошин

12. Грицко Боженко

13. Андрій Пелещенко

14. Кирило Данилейченко

15. Гаврило Данилейченко

16. Михайло Мокренченко

17. Павло Келебердяник

18. Грицко Ляленко

19. Кузма Бутенко

20. Омелко Самуйленко

21. Іван Антоненко

22. Дмитро Левченко

23. Савка Кожениченков зять

24. Іван Шовкунов зять

25. Тимош Келембет

26. Іван Затинацкий

27. Васил Клочко

28. Матвій Левченко

29. Процик Евко (Івко)

30. Олекса Евко (Івко)

31. Корней Евко (Івко)

32. Дацко Хвесенко

33. Леско Кобеляцкий

34. Тимош Демяненко

35. Максим Єрченко

36. Грицко Шаблій

37. Пилип Рибалченко

38. Хведор Хелещик

39. Матвей Коротичев зять

40. Максим Бакаенко

41. Іван Бакаенко

42. Грицко Кащчич

43. Федор Куриленко

44. Грицко Семененко

45. Іван Середенко

46. Васил Кохно

47. Іван Кохно

48. Семен Демяненко

49. Грицко Шолох

50. Матвей Трофименко

51. Юрий Венчанний

52. Хведор Шапаренко (Щапаренко)

53. Іван Гулий

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.63-64.

5. Компункт 1719 р.

Сотня Омельницкая

В городку Манжелейке конного товариства 80, а пешего 20;

посполитих виборних людей 40, а убогства 100.

Тоей же сотне в городку Омелнику коннего товариства 100, а пешего 80;

посполитих людей виборних – 180, а убогства 50.

Под паном Сотником у подданстве человека посполитих 1.

Ітого в сотне Омельницкой козаков конних, пеших и самого убожества 280, а посполитих людей заможнейших и убогства – 350 [насправді – 371! – Д.В.].

В той же то Омельницкой сотне стрельцов четвертой роти господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова раций 74, а порций 26; а особливе в той же сотне роти второй Толстого [Василь Федорович Толстой резидував з основною частиною роти в Говтві] раций 91, а порции дванадцять.

Сотня Потоцкая

В сотне Потоцкой конного товариства 90, а пешего убожества 72.

Там же посполитих можнейших 45, а убогства 41.

Под паном Сотником человека 7 и тие драгун контентов(уют).

Под Фесуном человека 5 и тие провиянт и фураж дают.

Ітого в сотне Потоцкой товариства конного и пешего з убожеством 182 [насправді 162! – Д.В.].

А посполитих людей заможнейших и убогства – 98.

В той же то Потоцкой сотне стрельцов четвертой роты господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова раций 33, а порций 1.

Сотня Кременчуцкая

В сотне Кременчуцкой конного товариства «95», а пешего «45».

Такоже посполитих людей з заможнейших 41, а убогства 19.

Цехових людей убогства – 53.

Ітого во всей Сотне конного и пешего товариства – 140.

А посполитих людей из цеховыми – 23 [Насправді загальне число 113, але не виключаю, що 23 – це ті, що залишилися після розкладки податків].

У подданстве:

У отца Леонтия человека «1» ?

? сие в число общее не писанны

У Загорского человека «4» ?

В той же то Кременчуцкой сотне стоящой четвертой роти господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова: раций 43; порций 33.

Сотня Власовская

Конного товариства 101, пеших 8, а вдов 2.

Посполитих виборнейших людей, що имеют по паре волов 100.

А подлейших котрим имеют по коню или по ослу 90.

А убогства,что нечего не имеют 56.

Ремесников всех человека 60 и тие компанейцов месячное дают мене

Под старшиною:

У пана Сотника на Кагамлице заможніших людей 18.

А убогства человека 13 и тие в драгун континтують

У Устима человека 7 и тие контентують драгун; у атамана 2 и тие драгун континтують.

Итого ув Уласовской сотне козаков пеших и конних обретается 114 [насправді 111! – Д.В.].

А посполитих людей з убожеством и подданством и з ремесниками 376 [насправді 346! – Д.В.].

В той же то Уласовской сотне стрельцов третей роты господина ротмистра Алексея Романовича Хвостова раций 41 (47?), а порций 34.

Там же ув Уласовце особливе четвертой роти раций 2, а порций 2.

Сотня Городиская

Конного товариства 180, а пешого убогства 150, а особливе в Михайла Котрименка у подданстве товариства 17; и……. драгун конних щитаемо всех и брано и конних и пеших и якие у подданстве зостает 380.

В той же то сотне городиской в самом месте и на футорах мужиков поданих чернецких обретается человека двесте.

Кроме Максимовки над которою до сих час стоит караул итого ради в ней числит людей не допущено.

В той же сотне Городиской стоящой третей роти господина ротмистра Алексея Романовича Хвостова на козаках раций 86 а порций 13; а на мужиках раций 36, а порций 33.

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.82-83.

6. Компут 1722 р.

Сотня Кременчуцкая

1. Павло Загорский Сотник Наказний

2. Степан Стадниченко Хорунжий

3. Терешко Василенко

4. Андушко Керебердянский

5. Іван Тараненко

6. Іван Горб в стрелцах

7. Василь Волошиненко

8. Петро Збаразкий

9. Левко Каракуця

10. Грицко Лелюк

11. Семен Лелекало

12. Семен Костиренко

13. Кондрат Безпаленко

14. Василь Даниленко

15. Стецко Колісниченко

16. Алексей Сокирка

17. Василь Горуха

18. Іван Алексіенко

19. Пилип Матвіенко

20. Хведорь Губаренко

21. Яцко Пасинок

22. Антон Хведоренко

23. Омелко Запорожец

24. Савка Клименко

25. Тимко Соляник

26. Грицко Андріенко

27. Максим Гарасименко

28. Гаврило Кандибенко

29. Іван Гарасименко

30. Іван Ігнатенко

31. Максим Мироненко

32. Роман Лащенко

33. Семен Шовкун

34. Яков Келембет

35. Тимуш Келембет

36. Пархом Лисенко

37. Степан Кулиниченко

38. Стецко Баранченко

39. Пилип Писмененко

40. Наум Марененко

41. Кондрат Артюшенко

42. Грицко Лещенко

43. Леско Кобеляцкий

44. Наум Остряниця

45. Кирило Даниленко

46. Андрей Микитенко

47. Яцко Шеремет

48. Грицко Сахненко

49. Демян Уласенко

50. Микола Диченко

51. Паско Голубь

52. Павло Грама

53. Петро Вовченко

54. Гаврило Данилейко

55. Василь Федоренко

56. Грицко Кащич

57. Іван Федоренко

58. Василь Павленко

59. Дмитро Бордюженко

60. Яцко Бакаенко

61. Кирило Сніжко

62. Кондрат Максименко

63. Мойсій Истиченко

64. Іван Остряниця

65. Никита Могиленко

66. … …

67. … …

[66 і 67 прізвища розібрати, здається, неможливо, але для більшого числа прізвищ місця немає, отже цифра «70» то невірний підрахунок]

«70»

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.149зв.-150зв.

Опубліковано : Вирський Д.С. Українне місто: Кременчук від заснування до 1764 р. – К. : 2004 р., с. 363 – 380.