Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Portrait, 1840's

Portrait, 1840's - gallery of N. I.…

Portrait of M. I. Kostomarov, 1840's.

After publication: Cyril and Methodius society. – Kyiv: Naukova Dumka, 1990, v. 1, p. 245.