Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Portrait, 1870

Portrait, 1870 - gallery of N. I.

Portrait of M. I. Kostomarov. Engraving by F. A. Brockhaus (Leipzig). 1870 (?)

After publication: Kostomarov M. I. Works in two volumes. Kyiv: Dnipro, 1990, v. 1.