Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Gnily stream

Parnikoza I.Yu.

Gnily stream

The modern look of the former location of the Gnily stream mouth, corner of street St. Andrew’s and Naberezhno Khreschatytska Street, Photo I. Parnikoza, 2015