Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Pochaina islands, Kyiv 1695

Parnikoza I.Yu.

Pochaina islands, Kyiv 1695

Detail of the I. Ushakov 1695 Kyiv plan, Pochaina islands, Kyiv History Museum (Photo I. Parnikoza)