Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Podil 1695

Parnikoza I.Yu.

Podil 1695

Detail of the I. Ushakov 1695 Kyiv plan, Podil, Kyiv History Museum (Photo I. Parnikoza)