Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Перечень использованных и рекомендуемых источников к разделу "Раритетные виды флоры долины Днепра"

Парникоза И.Ю.

Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир украинского Полесья в аспекте его охраны. – К.: Наукова думка, 1983. – 216 с.

Андрієнко Т.Л. Комахоїдні рослини України/За ред. Протопопової В.В. – К.: Альтерпрес, 2010. – 80 с.

Безусько Л.Г, Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. – К.: Альтерпрес, 2011.-488 с.

Бумар Г.Й. Популяційні дослідження рідкісних видів рослин у Поліському природному заповіднику // Заповідна справа в Україні. – 1995. – № 1. – с. 6-10.

Буча Н.І. Біолого-екологічна характеристика Epipactis helleborine (L.) Crantz., поширення та охорона виду. – Шепетівка: Шепетівське міське тов. Хмельницьке те. відділення МАН, 2006. – 30 с.

Вахрамеева М.Г. Жизнь популяций евроазиатских наземных орхидных // Вестник Тверского государственного университета, 2007. – Т. 35, № 7. – с. 75-81.

Вінниченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – К.: Хмідайджест, 2006. – 176 с.

Вологі луки. Посібник з управління та відновлення/Бенстід Ф. та ін., пер. з англ./За ред. Дудкіна О.В., Осадчої О.М.. – К., 2005. – 128 с.

Воронова М.А. Палиностратиграфия нижнего мела и развитие раннемеловых флор Украины. – К.: Наукова думка. – 1994. – 218 с.

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 5. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 176 с.

Гречишкіна Ю.В. Стан палінологічної та палеоетноботанічної вивченості культурних шарів (неоліт-середньовіччя) археологічних пам’ятників Київщини // Тези доповідей молодих учених: матеріали ІІ Міжнародної конференції «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 19-21 листопада 2007 р. – Х.: Планета-Прінт, 2007. – с. 318-319.

Грудина Н.С., Драга М.В., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження антропогенно-трансформованих водойм міста Києва // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-зміненого середовища. Матеріали міжнародної наукової конференції. Кривий ріг, 16-19 травня 2005 р. – Кривий Ріг, 2005. – с. 127-129.

Гущина В.Г. К распространению Trapa natans L. s.l. в Рязанской осбласти // Учёные записки Рязанского педагогического института. – 1970. – № 106. – с. 3-15.

Дідух А.Я. Геоекологічна історія еволюції роду Trapa L. // Молодь і поступ біології. Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів 11-14 квітня 2005 р., м. Львів. – Л.: СПОЛОМ, 2005. – с. 72-73.

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Дубина Д.В. Распространение, экология и ценология Trapa natans (Trapaceae) на Украине // Ботанический журнал. – 1982. – Т. 67, № 5 – с. 659-667.

Дубина Д.В., Семеніхіна К.А. Trapa natans L. на Десні // Український ботанічний журнал. – 1978. – Т. 35, № 4. – с. 371-374.

Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д., Котенко А.Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – К.: Wetlands international Black Sea Programme, 2008а. – с. 78-85.

Дубровський Ю., Дубровська Л., Котенко А., Титар В., Цвілих О. Дніпровські острови біля Києва: Стан та природоохоронна цінність. Пропозиції щодо збереження островів як важливої ділянки Дніпровського екокоридору. – Жива Україна. – Спецвипуск «Розмай». – 2008b. – с. 12-14.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. Нью-Йорк: ООН, 1992. 167 с.

Зелена книга України / За ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

Зуб Л., Карпова Г., Мальцев В. Живий світ малих річок України. – К.: Інститут екології НЕЦУ, 2004. – 38 с.

Конвенц Г. Практика охраны памятников природы. Сокращенный Перевод с немецкого. Серия: «История охраны природы». Вып. 23, Киев: КЕКЦ, 2000. – 88 с.

Личков Б. Л. О строении речных долин Украины. Днепр, бассейн Южного Буга – Л. : АН СССР, 1931 . – 72 с.

Лукаш О.В., Рак О.О. Salvinia natans (L.) All. на Східному Поліссі. // Інтродукція рослин, 2008, №1. – С. 38-43.

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды/Под ред. Гейны С., Сытника К. – К.: Наукова думка, 1993. – 433 с.

Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. – К.: Фитосоциоцентр, 200. – 212 с.

Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений: Травы, грибы, ягоды. — М.: Наука, 1967. – 259 с.

Оляницька Л.Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва/За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр. 2005. – с. 49-55.

Онищенко В.А. Острови на Дніпрі у північній та цетральній частині Києва // Дніпровський екологічний коридор. – К.: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – с. 187-190.

Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Покудин Ю. Н. и др. -1 изд. Киев: Наукова думка, 1987. – 548 с., 2 изд. Стереот. Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.

Ошанин С. Чилим – точки на карте // Наука и Жизнь. – № 2. – 1988. – с. 96.

Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся/За ред. Мосякіна С.Л. – Суми: Університетська книга, 2005. – 92 с.

Парникоза И. Ю. Раритетные растения поймы Днепра. Редкие и интереcные // Страна знаний – №2-2015 г. – С. 26-27.

Парникоза И. Ю. Раритетные растения поймы Днепра. Таинственные орхидеи // Страна знаний – №3(107)-2015 г. – С. 24-27.

Прядко О.І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП “Міжиріченський” // Вісник Запорізького державного університету – 2004. – № 1. – с. 190-195.

Прядко О. І., Арап Р. Я. Нові види рослин, включені до Червоної книги України та їх ценотична приуроченість на території НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Рослинний світ у Червоній книзі України: реалізація глобальної стратегії охорони рослин / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів, 2014. – С. 234-237.

Рощин А.Н. Сам себе синоптик – 2-е изд., доп. – К.: Рад. Школа. 1983. -206 с.

Савицький О.Л., Зуб Л.М. Рослинність водойм м. Києва // Український ботанічний журнал – 1999, Т. 56, №3. – 266-275.

Самое маленькое цветовое растение // Наука и Жизнь. – № 2. – 1988. – с. 87.

Сенчило О.О., Гончаренко І.В. Isoeto-Nanojuncetea меженних оголень лісостепового Дніпра // Вісник Донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки. – 2008. – Вип. 2. – с. 334-343.

Собко В.Г. Орхідеї України. – К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.

Собко В.Г. Стежинами Червоної книги. – К.: Урожай, 1993. – 173 с.

Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наукова думка, 1996. – 281 с.

Тухфатуллина М.С. Водяной орех Trapa natans L. в Белорусском Поозерье и перспективы его аквакультуры // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Донецк, 23-26 февраля 2009. Т.1. – Донецк, 2009. – с. 427-428.

Тухфатуллина М.С., Дорофеев А.М. Способы распространения плодов водяного ореха Trapa natans L. // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Донецк, 23-26 февраля 2009. Т.1. – Донецк, 2009. – с. 429-430.

Удра І.Х., Батова Н.І. Особливості стратегії розмноження рідкісних видів рослин – основа для рекомендацій щодо їх охорони // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5, № 1. – с. 25-30.

Флора УРСР /За ред. Є.М. Лавренка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1940. – Т.2. – 590 с.

Цуканова Г.О. Синантропні рослини островів Дніпра та прилеглої заплави в межах Голубої зони Києва // Актуальні проблеми ботаніки та екології. В. 9. Мат-ли конференції молодих вчених-ботаніків. 7-10 вересня 2004. Канівський природний заповідник. Канів, Україна. – Канів, 2004. – с. 136-138.

Цуканова Г.О. Лісова рослинність островів та прилеглої заплави Дніпра в межах Голубої зони Києва // Материалы IV международной конференции молодых учених, посвященной П.С. Пoгребняку. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – с. 187-188.

Цуканова Г.О. Анатропогенна трансформація рослинності Дніпровських островів в межах м. Києва // Ю.Д. Клеопов і сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Келеопова. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – с. 315-318.

Цуканова Г.О. Созолологічна характеристика рослинного світу островів Дніпра та прилеглих частин заплави в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. –. 2003. – Т. 60. № 4 – с. 397-403.

Цуканова Г.О. Рідкісні рослини островів Дніпра в межах м. Києва та стан їх охорони // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – Л., 2002. – с. 239-241.

Цуканова Г.О. Синтаксономія лучної рослинності заплави Дніпра в межах Голубої зони м. Києва // Актуальные проблемы ботаники и экологии. Материалы конференции молодых учёных-ботаников. – Одесса, 2003. – с. 98-99.

Цуканова Г.О. Фіторізноманіття островів Дніпра Муромець та Долобецький, які знаходяться в межах м. Києва // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – К., 2000. – с. 63-64.

Цуканова Г.О. Фіторізноманіття, природні умови та стан охорони дніпровських островів у м. Києві // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – Ніжин, 2001. – с. 77.

Цуканова Г.О., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. –. 2002. – Т. 59. № 2. – с. 135-140.

Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона. Дис…. канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. – К., 2005. – 162 с.

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Дідуха Я.П. – К.: Глобалконсалтінг, 2009. – 900 с.

Шарлемань Э. Краткій путеводитель по Кіеву и его окресностямъ для естественно-историческихъ экскурсій. Издание Кіевского Орнитологического общества имени К. Ф. Кесслера. Киевъ, 1916. – 47 с.

Савицький О.Л., Зуб Л. М. Рослинність водойм м. Києва // Укр. ботан. журн., 1999 – Т. 56 (3). – С. 266-275.

Badura M., Latałowa M., Jarosińska J., Święta J. Rośliny uzytkowe w średniowiecznych i nowożytnych materiałach archeobotanicznych z miast pólnocnej Polski (Kołobrzeg, Gdańsk, Elbląg) // Archeologia et historia urbana. – Elbląg, 2004. – 277-286.

Baumann H., Künkele S., Lorenz R. Flora swiata. Storczyki Europy i obszarów sąsiednich. Multico Oficyna wydawnicza. – Warszawa. – 2010- 328 s.

Eckehart J Jäger and Klaus Werner Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland, Band 3 – Spektrum Akademischer Verlag

Hollick, Charles Arthur (1936). The Tertiary floras of Alaska, Issues 181-184. United States Government Print Office. pp. 156.

Latałowa M., Święta J. Póznoglacjalna i holoceńska sukcesja rośslinnosci lokalnej na obszarze Zalewu Szczecińskiego. In: Borówka RK, Witkowski A (eds) Czlowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zahodniego II. Oficyna IN PLUS, Szczecin, 2003 – pp. 123-129. [The Late-glacial and Holocene succession of local vegetation in the area of Szczecin Lagoon].

Light M.H.S., MacConaill M. Appearance and disappearance of weedy orchid, Epipactis helleborine // Folia Geobotanica. – 2006. – 41. – p. 77-93.

Markowski R., Żólkoś K., Bloch-Orlowska J. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica. 2004- 4.-P. 187-196. [Salvinia natans (L.) All. In Gdańsk Pomerania].

Michalska-Hejduk D., Kopeć D. Lemno minoris-Salvinietum natantis i Hydrocharitetum morsus-ranae z udziałem Salvinia natans w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony. Fragm Florist Geobot Pol. – 2002. – 9. – P. 319–328 [Lemno minoris-Salvinietum natantis and Hydrocharitetum morsus-ranae with Salvinia natans in old river-beds of the river San (Poland) and proposals of their protection].

Oliver JD. A review of the Biology of Giant Salvinia (Salvinia molesta Mitchell). J Aquat Plant Manag. – 1993 – 31. – P. 227–231.

Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants Edith L. Taylor, Thomas N. Taylor, Michael Krings Academic Press, 21 янв. 2009 – 1252.

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. Flora Polski. Rośliny chronione. Multico Oficyna wydawnicza. – Warszawa. – 2006 – 418 s.

Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 3: Gefäßpflanzen: Atlasband (German Edition) (Allemand) Broché – 2009

Santamaría L. Why are most of aquatic plants widely distributed? Dispersal, clonal growth and small-scale heterogeneity in a stressful environment. Acta Oecol – 2002. – 23. – P. 137–154.

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Szmeja J., Badura M. Salvinia natans in medieval wetland deposits in Gdańsk, northern Poland: evidence for the early medievalclimate warming // J Paleolimnol – 2011- 45. – P. 369–383.

Szata Roślinna Polski. T. 1. Pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego – Warzawa: PWN. – 1977. – 615 s.

Szlachetko D. Storczyki. Flora Polski. Multico. – Warszawa – 2001. – 168 s.

Tsukanova A. Regional landscape parks in Ukraine // Proceeding of the 4-th Conference on Conservation of wild plants. [http://www.plantaeuropa.org]

Tsukanova A. The neophytes of the flood-plain in Kiev // Botanikertagung 2004. –Braunschweig. – P. 312.

Vesela E. Kotvice plovoucí // Ochrana přirody – 1972 – 2. – S. 189.

Zandstra KJ. The occurrence of Salvinia natans (L.) in Holocene deposits of the Rhine delta. Acta Bot Neerl 1966. – 15. – P. 389–393.

Zutschi DP., Vass KK. Ecology and production of Salvinia natans Hoffim in Kashmir. Hydrobiologia – 1971. – 38. – P. 303–320.

Використано фото А. Сьлєнзак-Парнікози, А. Плиги, К. Войцехівського, Д. Іноземцевої, К. Борисенко, О. Красняк, Ю. Кузьменка.