Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Петро Дорошенко
в науковій і художній літературі

Ольга Корпас

(вибрана бібліографія)

Одним із найталановитіших керманичів Гетьманщини був Петро Дорошенко. На жаль, серед істориків і серед широкого загалу людей ім’я цього гетьмана не користується такою популярністю як ім’я Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи. Однією з причин цього є значно менша кількість джерел і наукових робіт, пов’язаних з гетьманом П. Дорошенком. Для покращення можливості досліджень його діяльності доречним є створення систематизованого посібника бібліографічного характеру, що дозволить полегшити пошукову діяльність. В даній роботі містяться наступні види літературного матеріалу: опубліковані джерела, монографії, енциклопедії, наукова, навчальна та науково-популярна література, статті у наукових збірниках, фахових виданнях та періодичній пресі, матеріали наукових конференцій, дисертації та автореферати, художні твори.

Найбільшу цінність для складання бібліографічного матеріалу мають монографії, присвячені питанню життя і діяльності П. Дорошенка. Перш за все, монографія Смолія В., Степанкова В. «Петро Дорошенко. Політичний портрет», де в першому розділі широко подана історіографія, що включає в себе аналіз наявних джерел, наукових робіт від ХІХ століття до сучасності. Праця Д. Дорошенка «Гетьман Петро Дорошенко», де теж задіяна значна кількість джерел та подано інформацію про постать гетьмана в уяві сучасників, українській історіографії ХІХ-поч. ХХ ст. та його образ в українській літературі. Під час складання бібліографії також активно використовувались праці Т. Чухліба та Ю. Мицика.

На сьогоднішній день маємо строкаті дані стосовно наявності джерельних матеріалів. Як зазначено у праці «Петро Дорошенко. Політичний портрет»: «Найбільше джерел збереглося за 1668-1672 рр.; значно зменшується їх кількість за 1666-1667 та 1673-1674 рр. і лише фрагментарно представлені в документах осінь 1665 р., 1675-1676 рр. Також доволі скупі документальні дані маємо за 1677-1698 рр. – останній період його життя».

Серед дисертаційних робіт варто виділити роботу Т. Чухліба «Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією (1667-1699 рр)»., котра прямо стосується володаря булави та роботу А. Руденка «Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XIX – перша половина ХХ ст.)». Хоч про самого гетьмана в роботі не багато інформації, але наявний детальний розгляд діяльності його нащадків. Решта робіт розглядають життя та діяльність П. Дорошенка опосередковано.

У художній літературі та поетичних творах постать гетьмана Петра Дорошенко є поширеною. Найбільш популярною особистість Петра Дорошенка була в Україні на початку ХХ століття. Він уособлює образ людини, яка до останнього боролася за політичну незалежність держави в епоху Руїни.

Великий внесок у створенні бібліографії належить Музею гетьманства, оскільки книги з бібліотеки музею стали «фундаментом» даної роботи. Також було опрацьовано матеріали Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Взагалі, тема створення бібліографії є вельми перспективною, оскільки наявна значна кількість неопрацьованих джерел та невисвітлених або частково відомих сторінок з життя Петра Дорошенка. Дана стаття є початком грунтовної роботи в області бібліографії гетьмана. Сподіватимемося, що дана робота слугуватиме для поглиблення і розширення знань науковців і широкого загалу людей та поштовхом для подальшого дослідження різних аспектів життя, діяльності та характеру одного з найвизначніших постатей XVII ст. – Петра Дорофійовича Дорошенка.

Опубліковано: Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р., с. 340 – 356.