Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Статті у наукових збірниках, фахових виданнях та періодичній пресі, матеріали наукових конференцій

213. Алєксандров В. Петро Дорошенко – гетьман України епохи Руїни // Молодь України. – 2011. – 25 лют. – Дод. : Обереги, с. 2.

214. Александрович М. Андрусовский договор и П. Дорошенко // Вестник Западной России. – Вильно, 1867. – Т. 1. – Кн. 10. – С. 138.

215. Андрєєв В., Руденко А. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII–XX ст.) // Український історичний журнал. – К. – № 1 за січень-лютий 2015. – С. 39-56.

216. Андрусяк М. До історії боротьби між П. Дорошенком та П. Суховієм. 1668-1669 pp. // ЗНТШ. – Л., 1929. – Т. 150. – С. 197-227.

217. Антонович В. Петро Дорошенко // Гетьмани України. Історичні портрети. Збірник. – Київ: Журнал „Україна”. Газета „Вечірній Київ” 1991. – С. 77-84.

218. Антонович В.Б., Бец В.А. Исторические деятели юго-западной России в биографиях и портретах. Петр Дорофеевич Дорошенко // Укр. іст. журн. – 1991. – № 7. – С. 136– 143.

219. Апанович О. М. Рец.: Збігнев Вуйцик. Між Андрусівським трактатом і турецькою війною. Польсько-російські стосунки 1667-1672 // Укр. іст. журн. – 1966. – № 5. – С. 141-145.

220. Балабушевич Т. А. Територіальні межі правобережних козацьких полків (друга половина XVI – початок XVIII ст.) // Проблеми історичної географії України: Зб. наук, праць. – К., 1991. – С. 23-32.

221. Бутич І. Універсали гетьмана України Петра Дорошенка монастирям // Студії з архівної справи та документовзнавства, 2001. – Т. 7. – С.102-106.

222. Василевський П. «І забули в Україні славного гетьмана» // Літ. Україна. – 1998. – 3 груд. (№ 45). – С. 11.

223. Верстюк В. Постать П. Дорошенка в оцінці М. І. Костомарова // Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик.Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Кам’я нець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 48 с. – С. 41-46.

224. Виноградський Ю. Марія Дорошиха: З Сосницької старовини // Історико- Географічний Збірник, Т. І. Київ, 1927. – С. 33-35.

225. Галактионов И. В. Еще раз об Андрусовском договоре 1667 года // Советское славяноведение. –1978. – № 4. –С. 12-20

226. Гермайзе О. Україна та Дін в XVII ст. – «Записки Київського Інститута Народної Освіти», кн. ІІІ. – К., 1928. – 181 с.

227. Гетьман Петро Дорошенко: Листок-сигнал / Донец. ОУНБ ім. Н.К. Крупської; Склад. Н.П. Супрунець. – Донецьк: Схід. вид. дім, 2005. – 8 с. – (Сер. «Історичні постаті України»).

228. Гетьмани України: Іст. портр.: Зб. – К.: Ж. «Україна»; газ. «Веч. Київ», 1991.- 215 с.

229. Гиляровський В. Ярополец // Столица и усадьба. – 1914. – № 5. – С. 1-3.

230. Грушевський М. Незвісний епізод з життя Дорошенка // ЗНТШ. – Т. 100, 1930. – С. 237 – 241.

231. Діхтярук Н. Життя Петра Дорошенка на чужині // Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик. Збірник матеріалів науково-практичноїконференції. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 48 с.

232. Дорошенко Д. Польсько-українська війна 1671 року (до історії гетьманування Петра Дорошенка) // Науковий збірник Українського Вільного університету в Празі. – Прага, 1942. – Т. ІІІ.

233. Капуста В. Чигирин. Конструктивні особливості бастіону Дорошенка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні: Зб.наук.статей / Бібліотечка "Часи козацькі" / Вип.17. – К., 2008. – 436 с. – С. 20-24.

234. Кардаш П., Кот С. Гетьман Петро Дорошенко // Слава українського козацтва. – Україна-Київ – Австралія-Мельбурн: Вид. „Фортуна”, 1991. – С. 159-161.

235. Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича//Укр. іст. журн. – 2011. – №3. – С. 50-73.

236. Колодницький С. Гетьман Дорошенко під Підгайцями // Дзвін. – 2000. – № 4. – С. 109–116.

237. Крикун М. З історії української козацької старшини другої половини XVII століття. Полковник Остап Гоголь // ЗНТШ. – Львів, 1997. – Т. 233. – С. 419-440.

238. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на Варшавський сейм 1666 року і відповідь короля Яна Казимира на неї // Україна модерна. – Львів, 1999. – Число 2-3. – С. 337-338.

239. Крикун М. Турецький похід у Правобережну Україну 1674 року // Вісник Львівського університету. №34, 1999. – С. 123-164.

240. Крип’якевич І. Під протекцією курфюрста. До історії політики Петра Дорошенка // ЗНТШ. – Т. 117. – Л., 1914. – С. 127-129.

241. Забочень М. Попереду Дорошенко // Кримська світлиця. – 2007. – №36. – С. 7.

242. Курас Г. Життя і смерть П.Дорошенка. //Київська старовина. № 4, 1993. – С. 48.

243. Курас Г. Петро Дорошенко та Павло Скоропадський // Сіверянський літопис. № 3, 1997. – С. 3.

244. Лепявко С. Доля могили Петра Дорошенка // Пам’ятки України, 1992 р., № 2-3, с. 42 – 44.

245. Лепявко С. Доля могили Петра Дорошенка // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки (джерела та результати досліджень): Збірник праць молодих вчених і аспірантів. –Т. 9. – К., 2002. – С. 272.

246. Махун С. Трудный выбор гетмана // День. – 2000. – 1 сент. (156). – С. 8.

247. Мицик Ю.А. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини XVII ст. // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1. – Т. 4. – С. 84.

248. Мицик Ю. А. З документації гетьмана Петра Дорошенка // На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа: Наук. збірник. –К.: Твім інтер, 1999.

249. Мицик Ю. З українського дипломатарія другої половини XVI століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССХХХIII. Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 36-97.

250. Мицик Ю. А. Козацька держава очима поляка // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 5.

251. Мушкетик Ю. Важка булава гетьмана [Петра Дорошенка]: іст. нарис / Юрій Мушкетик // Наук. світ. – 2010. – №10. – С. 20 – 23.

252. Надворний В. Гетьман Петро Дорошенко (1665-1676 pp.) в сучасній українській історіографії (90 pp. XX – поч. XXI ст.)//Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик.Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Кам’я нець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 48 с. – С. 16-26.

253. Нюхіна П. Військові козацькі універсали XVII-XVIII століття // Часопис Київського університету права. – 2009. – №3. – С. 73-78.

254. Описание монастырей полтавской епархии. О густынском прилуцком Свято- троицком монастыре//Полтавские Епархиальные Ведомости, часть неофициальная, 1864, кн. 6. – С. 238-240.

255. Павленко С. Генеральний обозний Михайло Вуяхевич // Сіверянський літопис № 2, 2001. – С.139.

256. Петровський М. З життя Петра Дорошенка на Московщині // ЗНТШ. – Т. 100. – 1930. – С. 243 – 250 .

257. Руденко А. С. «Родове гніздо» як фактор збереження сімейних традицій (до історії роду Дорошенків) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2013. –Вип. 31. – С. 45-50.

258. Руденко А. С. Фамільний архів роду Дорошенків: формування, склад та історична доля // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Матеріали V міжнародної конференції «Одеські читання – 2013». – Одеса: ОНУ ім. Мечникова, 2014. – C. 97-99.

259. Савчук Р. Політичні погляди Петра Дорошенка.// Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик. Збірник матеріалів науково-практичноїконференції. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – С. 27-33.

260. Санин Г. А. Правобережная Украина и русско-польские переговоры 1667 г. в Москве // История СССР. – 1970. – №1 – С. 128.

261. Санин Г. А. Геополитические фактори во внешней политике России во второй половине XVII – начале XVIII века и вестфальская система международньгх отношений // Геополитические фактори во внешней политике России. Вторая половина XVI – начало XX века: К столетию академика А. А. Нарочницкого. – М., 2007. – С. 119-125.

262. Санин Г. А. Некоторые черты политики гетмана П. Д. Дорошенко // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Вип. 2. К., 1993. – С. 18 – 26.

263. Селедіна В. «Попереду Дорошенко…» // Літ. Україна.-1998.- 10 верес. (№ 33).-С.3.

264. Сюндюков І. Державник у добу Руїни: драма гетьмана Петра Дорошенка // День. – 2007. – 7 груд. – С. 8.

265. Слабошпицький М. Гетьман, онук гетьмана // З голосу нашої Кліо. – Київ: Фірма „Довіра”, 1993. – С. 169.

266. Смирнов Н. А. Борьба русского и украинского народов против агрессии султанской Турции в XVII веке // Вопросы истории. –1954. – № 3. – С. 96-99.

267. Сокирко О. Сердюцька піхота українських гетьманів. //Київська старовина № 6, 1999. – С. 49.

268. Солодар О. Останній чигиринський гетьман : [Петро До-рошенко] // Холод. Яр : альманах. – Черкаси, 1998. – Вип. 8. – С. 74 – 77.

269. Солодар О. Останній чигиринський гетьман : [Петро До-рошенко] // Черкаський край – земля Богдана і Тараса: культурол. зб. – К., 2002. – С. 372 – 379.

270. Степанков В. С. Боротьба України і Польщі проти експансії Османської імперії у 1672-1676 pp. // Польща в період феодалізму: Зб. наук. пр. / АН УРСР. Ін-т історії України; Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 140 с.

271. Степанков В.С. Боротьба Петра Дорошенка за зміцнення Правобережного гетьманства. Підгаєцька кампанія та її провал (серпень 1665 – жовтень 1666 років) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет; Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство ?Вік, 2000. – Т. 4(6). – С. 226-235.

272. Степанков В. Велич і трагедія гетьмана Петра Дорошенка. // Україна козацька держава. – Київ: Вид. „ЕММА”, 2004. – С. 346-350.

273. Степанков В. С. Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків // «Істину встановлює суд історії» / Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Національна академія наук України; Інститут історії України НАН України. – Т. 2. – К., 2004. – 552 с.

274. Степанков В. Вторгнення польської армії у Правобережну Гетьманищину і політика Петра Дорошенка (серпень-жовтень1671року) // Покликання. Збірник праць на пошану професора о.Юрія Мицика / Ред. кол.: Сохань П. гол.ред., Бойко А. – відп. секретар, Брехуненко В., Маврін О., Гирич І., Бурім Д. – К., 2009. – С. 203.

275. Степанков В. Дорошенко Петро Дорофійович // Чумацький шлях №6, 2003. – С. 8-11.

276. Степанков В. Петро Дорошенко // Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 48 с. – С. 4-15.

277. Степанков В. С. Ян Перденя ?Гетьман Петро Дорошенко і Польща // УІЖ. – 2002. – № 6. – С. 133-139.

278. Стецюк К. З історії боротьби російського і українського народів проти агресії шляхетської Польщі й султанської Туреччини у II половині XVII ст. // Укр. іст. журн. -1983. – № 3. – С. 51-54.

279. Стороженко А. Родион Григорьевич Дмитрашко, полковник Переяславский // Киевская старина. – 1893. – № 4. – С. 3-4.

280. Таирова-Яковлева Татьяна. Отправка бывшего гетьмана Петра Дорошенко в Москву // TERRA COSSACORUM: Студії з давньої і нової історії України. Наукове видання / Відп. ред.: академік НАН України В. Смолій. – К., 2007. – С. 223.

281. Тарасов С.В. Особа і діяльність гетьмана Петра Дорошенка в російській історіографії XIX – початку XX ст. // Наукові праці. – Т. 94 – Вип. 81 – С. 128.

282. Туранли Ф. Османський документ про про Дипломатичну діяльність гетьмана П. Дорошенка // Український археографічний щоденник. Нова серія. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 334-340.

283. Флоря Б. Участие Росии и Крымского ханства в польско-турецкой войне 1672- 1676 гг. (обзор боевих действий // Славянский сборник. – Саратов, 1993. – Вып. 5. – С. 98-116.

284. Чуприна В. Діяльність гетьмана України Петра Дорошенка (1665 – 1676) / Василь Чуприна, Зоя Чуприна // Дзвін. – 1999. – №2. – С. 115 – 119.

285. Чухліб Т. В. Гетьманування Петра Дорошенка: причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665-1676 pp.) // Укр. іст. журн. – Київ, "Дієз-продукт", 2007. – №1. – С. 61.

286. Фесенко Н. Висвітлення постаті гетьмана Петра Дорошенка в працях козацьких літописців та істориків XVIІI – першої половини ХІХ ст. // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 74. – С. 129-131.

287. Целевич О. Причинки до зносин Петра Дорошенка з Польщею в 1670-1672 рр. // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 25. – С. 1-26.

288. Шавор І. Дорошенко Петро // 100 видатних імен України. – Київ:видавничий дім „Альтернативи”, 1999. – С. 132-133.

289. Шевчук В. Петро Дорошенко та Острозька комісія // Козацька держава. Етюди до історії української державності. – Київ: „Абрис” – 1995. – С. 106-121.

290. Эйнгорн В. Дипломатические сношения московского правительства с Правобережною Малороссией в 1673 г. // Журнал Министерства народного просвещения. – 1897. – Т. 5.

291. Czamańska I. Czy wojna z Turcją w 1672 roku była nieunikniona? Poselstwo Franciszka Kazimierza Wysockiego do Turcji u latach 1670-1672 // Kwartalnik Historyczny. – 1985. – R. XCII. – № 4. – S. 769-790.

292. Jaworski M. Kampania Ukrainna Jana Sobieskiego w 1671 r. // SMHW. – T. XI. – Cz. I. – Warszawa, 1965. – S. 69-130.

293. Materialy do dziejów wojny polsko-tureckiej (1672–1676) // SMHW. – T. X. – Cz. 1. – Warszawa, 1964. – S. 245, 280.

294. Majewski W. Podhajce, letnia i jesienna kampania 1667 r. // Studia i materiały do historii wojskowości. – Warszawa, 1960. – T. VI. – Cz. I. – S. 47-93.

295. Majewski W. Krol Jan III a sprawa Ukrainy 1674-1675 // Sprawy Narodowościawy. – Warszawa, 1934. – R. VIII. – № 4.

296. Majewski W. Materiały do rokowań polsko-tureckich г. 1676// Przegląd Historyczny. – Warszawa, 1930-1931.- T. XXIX.- S. 392-413.

297. Majewski W. Tegoż. Przyczynki źrodłowe do kampanii 1674 r. // Przegląd Historyczno Wojskowy. – Warszawa, 1933. – R. V. – T. VI. – Z. 1. – S. 81-101.

298. The Eyewitness Chronicle, part I // Harvard Series in Ukrainian Studies. – 1972. – Vol.7, I. – P. 97–100.

299. Woliński J. Wojna polsko-turecka w swietle relacji rezydentów austriackich w Turcji // SMHW. – T. VII. – Cz. 2. – Warszawa, 1961. – S. 326.

300. Woliński J. Krol Jan III a sprawa Ukrainy 1674-1675 // Sprawy Narodowościowy. – R. VIIL – № 4. – Warszawa, 1934. – S. 3-24.

301. Woliński J. Przyczynki do wojny 1676 r. // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – Warszawa, 1930. – T. II. – Z. I. – S. 143-157.

Опубліковано: Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р., с. 351 – 355.