Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дисертації та автореферати

302. Бодров Ю. І. Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина XVII –початок XVIII століття): автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю.І. Бодров; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –К., 2001. –17 с.

303. Куташев І.В. Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини: автореф. дис… канд. іст. наук: 23.00.01 / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2008. – 25 с.

304. Луняк Є. М. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях: автореф. дис… докт. іст. наук: 07.00.06 / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2013. – 36 с.

305. Руденко А. С. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XIX – перша половина ХХ ст.): автореф. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Антон Сергійович Руденко. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

306. Санин Г. А. Взаимоотношения России и Правобережной Украины на рубеже 60- 70-х гг. XVIII ст.: Дисс…. канд. ист. наук. – М., 1970.

307. Ходырева Г. В.Взаимоотношения России и гетманов Украины с Турцией в 1666- 1681 гг. автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.02 «Отечественная история». – Москва, 2001

308. Чухліб Т. Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією (1667-1699 рр.): міжнародне становище, зовнішня політика, зміна сюзеренів: Автореф. дис… докт. іст. наук. – К., 2008. – С. 16-20.

Опубліковано: Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р., с. 355.