Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Pontian monkey goby

Parnikoza I.Yu.

Pontian monkey goby

Pontian monkey goby (Neogobius fluviatilis), Korchuvatska Bay, Kyiv (Photo Parnikoza I.)