Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

О слободских полках

Г.Ф.Квитка-Основьяненко


Примітки

Вперше надруковано в «Прибавлениях» к газ. «Харьковские губернские ведомости», 1838, 1 січня, № 1, с. 9 – 13, під назвою «Краткое историческое сведение о Харьковской губернии. Основание слободских полков». Розширений варіант цієї статті під назвою «О слободских полках» вміщено в журн. «Современник», 1840, т. XVII, кн. 1, від. «Русская история», с. 61 – 104 (друга нумерація).

Обидві статті, за винятком початку і закінчення, як встановив Д. І. Багалій, є переробкою брошури Іллі Івановича Квітки «Записки о слободских полках» (Харків, 1812, видавець – Г. Ф. Квітка-Основ'яненко, перевидано – Харків, 1833). Див.: Багалей Д. И. Исторические повести и статьи Гр. Фед. Квитки (к 50-летию со дня его кончины). Окрема відбитка, 1893, с. 56 – 59. На аналогічну тему написано також нарис: Срезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины, 1839.

Увійшло до зібрання: Сочинения Григория Федоровича Квитки, т. IV. Под ред. А. А. Потебни. Харьков, 1890, с. 413 – 440.

Автограф зберігається: Інститут російської літератури (Пушкінський Дім) АН СРСР (далі – ІРЛІ), ф. 234, оп. 8, од. зб. 49.

Подається за виданням 1840 р.

«Харьковские губернские ведомости» – газета офіційного спрямування, виходила в 1838 – 1916 рр. У неофіційній частині публікувалися статті історико-краєзнавчого змісту, зокрема й матеріали Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.

Багалій Дмитро Іванович (1857 – 1932) – український історик, академік АН УРСР (з 1919 р.). Автор численних праць з історії Слобідської України.

Квітка Ілля Іванович (1745 – 1814) – російський письменник та історик, рідний дядько Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 – 1880) – російський та український славіст, академік Петербурзької Академії наук (1851), засновник гуртка харківських поетів-романтиків. Видавець «Украинского альманаха» (1831) та збірників «Запорожская старина» (1833 – 1838).

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 30 – 51.