Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

4.10. Библиография раздела 4. Пути сохранения долины Днепра в Киеве

Парникоза И.Ю.

Абеленцев В. І. Ряд рукокрилі, або кажани – Chiroptera – Фауна України. Ссавці. Ч1/ В. І. Абеленцев, Б.М. Попов. – К.: АН УРСР., Т. 1, № 1., 1978. – С. 229-446.

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації (під ред. д.б.н. проф. Т.Л. Андрієнко). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 60 с.

Атамась Н. С. Колоніальні коловодні птахи заказника «Ольгин острів» та його околиць. / Н.С. Атамась, О. О. Кукшин .– К.: Всесвіт, 2010. – 55 с.

Афанасьев С.А. Характеристика гидробиологического состояния разнотипных водоемов г. Киева // Вестник экологии. – 1996. – № 1–2. – С. 112–118.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины: Х век-1980. Изд. ІІ, доп. – К.: КЕКЦ, 2001а. – 544 с.

Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы. Издание второе дополненное. –К.: КЕКЦ-ЦОДП СОЭС – Серия: История охраны природы, Вып. 25, 2001б – 524 с.

Борейко В. Е., Галущенко С. В., Парникоза И. Ю. Территории строгого природоохранного режима (категории I-a, I-b МСОП/IUCN). Международный и европейский опыт. – К.: Логос. – Серія «Охорона дикої природи». Вип. 84, 2018. – 112 с.

Буре Г.С. Роль в Україні Конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. – К.: Нац. екол. центр України, 2000. – С. 15-18.

Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Вып. 11. Зимние сезоны 2011-2017 гг. / Под. Ред. В.А. Костюшина, Ю.А. Андрющенко. – 2017. – 100 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст.- Київ: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Василюк О. Проект цілковитого знищення Конча-Заспи вже в Київраді! // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 12-14.

Владышевский Д. В. Изменение птичьего населения в зеленой зоне г. Киева за 20 лет. /Д.В. Владышевский: Орнитология в СССР.– Ашхабад:,1969. – С. 125-129.

Вірченко В.М. Мохоподібні лісопаркової зони м. Києва. – К.: Знання України, 2006. – 31 с.

Всеєвропейська екомережа на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка;

Гаврись Г. Г. Сучасний стан фауни хребетних тварин регіонального ландшафтного парку «Голосіївський» та проблеми їх охорони. Ч.9.Вип.1/ Г.Г. Гаврись, О. М. Л.Клєстов, Цвелих, М. – К.– 2003.- С. 31-39 .

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – 2006. – № 5. – С. 172-176.

Гардащук Т.В., Мовчан Я.І. Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність та участь. – К.: Стилос, 1997. – 154 с.

Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості. / автореф. дис. канд.геогр.н. – К.:2007. – 20 с.

Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посібник. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Домашевский С.В. Пролет хищных птиц над территорией г. Киева // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат. международной конференции, Татарстан, 29 января-3 февраля 2001 г. – Казань, 2001. – С. 216-217.

Домашевский С. В. Наблюдения за миграциями хищных и околоводных птиц в нижнем течении р. Десна // Авіфауна України. – 2002а. – №2. – С. 52-59.

Домашевский С. В. Численность и характер пребывания пустельги обыкновенной (Falco tinnunculus) и сапсана (Falco peregrinus) в городе Киеве // Вісник зоології. – 2002б. – Т. 36 – №2. – С. 60.

Домашевский С. В. Новые данные по редким видам хищных птиц Киевской области (Украина)/ С.В. Домашевский // Стрепет. – 2004. – №2 – С. 5-27.

Домашевский С. В. Материалы по экологии мелких соколов на севере Украины/ С.В. Домашевский// Стрепет. – 2006. – С. 42-58.

Дубровський Ю.В., Гулейкова Л.В., Плігін Ю.В., Короткевич Т.М., Матчинська С.Ф., Некрасова О.Д., Шеремет В.П., Яковенко Н.С. Оцінка екологічного стану рекреаційних озер Києва за розвитком гідрофауни // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 110-143.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. Нью-Йорк: ООН, 1992. 167 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ «Агенство Інтермедіа». – 2003 – 60 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ «Людопринт-Україна» з іноземними інвестиціями», 2017 – 60 с.

Желєзняк Т. М. Київський топонімікон / Відп. ред. В. П. Шульгач. – К.: Видавничий дім «Кий», 2013. — (Бібліотека української ономастики). – 224 с.

Забокрицька М.Р. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. / М.Р. Забокрицька, В.К.Хільчевський, А.П. Манченко. – К.: Ніка Центр, 2006. – 184 с.

Загороднюк І. В.,Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність / Л.В.Годлевська, І.В.Загороднюк / Вестник зоологии. — 2003. —№ 2. — С. 31–39.

Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації /І. Загороднюк// Вестник зоологии. — 2003. —№ 6. — С. 30–38.

Загороднюк І.Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних / Годлевська Л. , Загороднюк І.// Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 122–156. — (Novitates Theriologicae, pars 6)

Закон України "Про природно-заповідний фонд" №2457-XII від 16.02.1992р.: прийнята на сесії Верхов. Ради України 16 червня 1992 р. – К. : Істина, 2010. – 34с. – (Серія видань "Офіційний документ").

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»: [прийнято Верховною Радою України 16 черв. 1992 р.] Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К., 2003. – 306 с.

Закон України «Про Червону книгу України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. – №30. – С. 201.

Зелена книга України / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха. -К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

Ізотова Н.В., Партика Л.Я. Мохоподібні парків м. Києва // Укр. ботан. журн.. – 1988. – Т. 45. – №6. – С. 42-46.

.

Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Населення турунів (Coleoptera, Carabidae) прибережних смуг водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 68-74.

Клименко Ю.О., Альошкіна У.М. Екотопи парків центральної частини м. Києва // Український ботанічний журнал. Т.61, №5. – 2004. – С. 62-73.

Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання. – Ужгород: підприємство «Ліра», 2002. – 312 с.

Конвенція про водно-болотні угіддя, (Рамсар, 1971 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://ramsar.org/ – сторінка Костюшин В. А Птицы островов Днепра в пределах Киева/ В.А. Костюшин//Вестник зоологии. – 1994. – №4. – С. 40-47.

Костюшин В.А., Полуда А.М. Учеты водно-болотных птиц на Днепре в районе Киева зимой 2005/2006 гг. // Беркут. – 2007. – Т. 16, № 2. – С. 275-284.

Кравцова О.В. Оцінка стану водойм мегаполіса за різноманіттям фітопланктону // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 р. – Х.: «Діса Плюс». -2017.- С. 48-52.

Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І., Ситник Ю.М., Голуб О.О. Іхтіофауна внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 182-203.

Кусьмерчык Я. ды ін. Гасьцінцы зяленай Эўропы. Сусветная прыродная і культурная спадчына Прыбужжа. – буклет. – 2008.

Куцоконь Ю.К. Знахідки видів риб, які пропонуються внести у третє видання Червоної книги України, в басейні річки Росі/ Ю.К. Куцоконь: Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 175 – 176.

Лавренко Е. М., 1971. Генофонд растительного мира СССР // Ресурсы биосферы на территории СССР. Научные основы их рационального использования и охраны, М.: Наука.

Лихотоп Р. И. Рукокрылые г. Киева и Киевской области: [Материалы по экологии и фаунистике некоторых представителей рукокрылых / Перепринт АН УССР. – К.: Ин-т. зоологии. – 1990. – № 90.4 – С. 10-27.

Лопарев С. О. Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни : Дис… канд. біол наук: 03.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. с. 348.

Лопарев С.О.Численность кулика-сороки Haemantopus ostralegus Среднего Днепра за последние 40 лет. Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана./Тезисы докладов VIII Международной научной конференции. – Ростов-на-Дону.: науч.раб., 2009.– С. 87-88.

Ляшенко А.В., Маковський В.В., Зоріна-Сахарова К.Є., Лещенко Н.М. Макрозообентос та літофільна фауна деяких озер м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 144-181.

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды / Под ред. С. Генйны и К.М. Сытника – К.: Наукова думка, 1993. – 433 с.

Мальцев В. І. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору/Л.М. Зуб, Г.О. Карпов, В.А. Костюшин,В.І. Мальцев, А.В.

Мишта, О.Д. Некрасова,В.М. Титар//К.: Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, Карадазький природний заповідник НАН України, 2010. – 142 с.

Межжерина Я. Птицы нашего сада/ Я. Межжерина. – К.:. -1999. – 39 с. Менеджмент охоронних лісів України. / Під загальною ред. акад. НАН України Шеляга-Сосонка Ю.Р. — К.: Фітосоціоцентр, 2003. — 299 с.

Мороз В.О., Казанник В.В., Домашевський С.В., Bijlmakers P., Сімон А.О. Нові дані по рідкісних та маловивчених птахах Київської області // Беркут. – 2015. – Т. 24 – № 2. – С. 87-92.

Назаренко В.Ю. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoides) деяких водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – C. 88-96.

Недопитанская Ю. Киев останется с лопухами // Сегодня, 11.07.2007 – С. 11. Некрасова О. Дивовижні явища в житті жаб / Ю. Дубровський, О., Некрасова, С. Морозов-Леонов С.// Жива Україна. №3-4.- 2003. – С. 20 -22.

Нестик А. Подесенье: от трилобита до зубра. Взгляд на историю природы. – Брянск: изд-во «Читай-город», 2001. -143 с.

Оляницька Л. Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 49-55.

Онищенко В. А. Острови на Дніпрі у північній та цетральній частині Києва // Дніпровський екологічний коридор. – Київ: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – С. 187-190.

Онищенко В.А. Облік завдань та режимів природно-заповідних територій // Заповідна справа в Україні. – т.6. – випуск 1-2. – 2000. – С. 3-6

Панченко С. М. Флора національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся. – Під заг. ред. С. Л. Мосякіна. – Суми: Університетська книга, 2005. – 92 с.

Парнікоза І.Ю. Непевна доля лук біля озера Тягле та Небреж // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 8.

Парнікоза І.Ю., Василюк О.В. Дніпрові острови: під зеленими лісами чи бетонними джунглями? // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 9-11.

Парнікоза І.Ю. "Лисогір'я" – фортифікаційна пам'ятка та унікальний природний комплекс загальноєвропейського значення // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С.22-27.

Парнікоза І. Ю. Рослинність та флора долини Десни. В кн. Деснянський екологічний коридор. – Під заг. Ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. – К.: НЕЦУ, 2010. – С. 15-37.

Парнікоза І.Ю. Нові знахідки деяких раритетних водних макрофітів долини Дніпра у м. Києві / Parnikoza I. New findings of some rare aquatic macrophytes in Dnipro valley in Kyiv / / Abstract book of X Interdisciplinary scientific conference of students and young scientists. – March 19-23, Kyiv -2012. – P. 238-241.

Парнікоза І., Вортман Д. Природа Києва // Ілюстрована історія Києва / Під ред. В. Смолія. К.: Фенікс, 2012. – С. 8-29.

Пересадько В.А. Суть еколого – природоохоронного картографування // Вісник Харківського ун-ту. -1998. – №402. – С. 124-125

Петренко А.А. До вивчення прибережних стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) озер та ставків м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 75-87.

Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

Полищук Н. Столичное болото // Газета по киевски. – №20. – 20.05.2004. – С. 14.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. – К.: Видавницво «Павлім», 2003. – 124 с.

Природно-заповідний фонд Волинської області / Упор. М.Химин та ін. – Луцьк., Ініціал, 1999. – 48 с.

Природно-заповідний фонд м. Києва. Довідник (Редкол. М.М. Мовчан та ін.) – К. 2001. – 64 с.

Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення. Довідник / Редколегія В.В.Леоненко та ін. – К., 1999. – 240 с.

Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків / За ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. –103 с.

Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжеричінський» (Чернігівська область) // Вісник Запорізького державного університету. – 2004 – №1. –С. 190-195.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В. Рідкісні види рослин Святошинсько-Біличанського масиву національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К: Паливода А.В., 2016 – С. 128-130.

Пшеничний С.В. Зимівля водоплавних та коловодних птахів Київо-Трипільської агломерації 2005-2006 рр. // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – 2007. – К.: Фітосоціонцентр. – С. 241-243.

Пшеничний С.В., Турчик А.В., Мартюшева О.О. та ін. Зимові обліки птахів водно-болотяного комплексу у 2008-2009 рр. // Фальцфейнівські читання – 2009. Збірник наукових птаць. – 2009. – Херсон. – С. 308-313.

Рішення Київської міської ради за №47/3054 від 21 вересня 2017 р. Про створення охоронних зон навколо гнізд рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України.

Розбудова польсько-білорусько-української водної політики в басейні Бугу. / Проект NEB/PL/LUB/2.1/06/66. – Люблін: 2009.

Романюк А. Левый берег киевским аллергикам противопоказан // Газета по киевски. – №21.- 13.05.2004. – С. 36.

Сабодаш В.М. Риби водойм Київського довкілля / Ю.Г.Процан, В.М. Сабодаш, А. І. Смірнов. – К.: Вістник, 2003. – 160 с.

Савицький О.Л., Зуб Л. М. Рослинність водойм м. Києва // Український ботанічний журнал, 1999 – Т. 56 – №3. – С. 266-275.

Ситник Ю.М. Дослідження видового складу іхтіофауни верхньої частини «Київської ділянки» Канівського водосховища /А.В. Подобайло, С.М. Салій, Ситник Ю.М., Шевченко // Тези І Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Канів. – 2008. С. 135 – 138.

Ситник Ю.М. Іхтіофауна р. Дніпро (верхня частина Канівського водосховища) в межах Києва /І.С. Митяй, Ю.М. Ситник, П.Г. Шевченко// Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 186 – 189.

Ситник Ю.М., Івашкевич К.О., Князєва Є,С, Лавшова С.О. Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 р. // Екологічний стан водойм м. Києва. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 13-29.

Собко В. Г. Орхідеї України / В.Г. Собко.– К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.

Стецюк В., Романчук С., Щур Ю. та ін. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. – К.: Центр екологічної освіти і виховання, 2001. – 259 с.

Тимченко И. А., Парникоза И. Ю., Чернышенко М. С. Состояние некоторых видов Orchidaceae Juss. в долине р. Нивки (г. Киев) // Охрана и культивирование орхидей. Материалы IX Международной конференции (26-30 сентября 2011) – М.: Товарищество научных изданий КМК. – С. 422-425.

Титар В.М. Бабки (Odonata) острова Труханова: зміни за майже століття // VI з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. – Біла Церква, 2003. – С. 122-123.

Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою та потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього проекту офіційної версії 2005 р.) / А. Куземко. С. Садогурська, О. Василюк. – К, 2017.- 124 с.

Тухфатуллина М. С. Способы распространения плодов водяного ореха Trapa natans L. / А. М. Дорофеев, М.С. Тухфатуллина :Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т.1, Донецк, 2009. – С. 429-430.

Удра І. Х. Особливості стратегії розмноження рідкісних видів рослин – основа для рекомендацій щодо їх охорони /Н.І Батова, І.Х. Удра// Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5, 1. – С. 25-30.

Федотов Ю.П. Экологическая сеть Неруссо-Деснянского Полесья и перспективы создания росийско-украинского транграничного биосферного резервата. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.

Федотов Ю.П., Косенко С.М. Характеристика билогиченского разнообразия особо охраняемых природных территорий Неруссо-Деснянского Полесья. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – Київ, 1998. – 103 с.

Фонтаний Е. Как истреблялись киевские сады и парки // Сегодня, 20.03.04.

Цуканова Г. О. Анатропогенна трансформація рослинності Дніпровських островів в межах м. Києва // Ю. Д. Клеопов і сучасна ботанічна наука. Матерали читань, присвячених 100 річчю з дня народження Ю. Д. Келеопова. – К.: Фітосоціоцентр. 2002. – С. 315-318.

Цуканова Г. О. Созолологічна характеристика рослинного світу островів Дніпра та прилеглих частин заплави в межах м. Києва /Г.О. Цуканова// Український ботанічний журнал. –. 2003. – Т. 60. – №4 – С. 397-403.

Цуканова Г.О. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва /Т.Л. Андрієнко, О.І. Прядко, Г.О. Цуканова// Український ботанічний журнал. –. 2002. – Т. 59. – №2 – С. 135-140.

Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: дис. канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 162 с.

Хрокало Л.А. Бабки (Insecta, Odonata) внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр. 2005. – С. 61-67.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтінг, 2009. –900 с.

Червона книга України. Рослинний світ. / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Видавництво «Глобалконсалтинг», 2009. – 608 с.

Червона книга України. Тваринний світ. – за ред. І. А. Акімова – К.: Видавництво «Глобалконсалтинг», 2009. – 600 с.

Чорна Л. О. Із втраченого: Заповідник «Конча-Заспа» // Заповідна справ в Україні. – Т. 10. – № 1-2. -2004. – 100-104.

Чорний М. Г., Чорна Л.О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2013 – 384 с.

Шевчик В.Л. Особливості флористичних комплексів трьох терасових рівнів р. Дніпро в межах Канівського заповідника // Заповідна справа в Україні. – 1. 1995 р. – С. 4-6.

Шнайдер С. Л.500 выдающихся деревьев Украины. Серия охрана дикой приоды/В.Е. Борейко, Н.Ф. Стеценко, С.Л. Шнайдер. – К.: Логос, 2011.– 203 с.

Щепець М.С., Арсан О.М., Кундієв В.А., Ситник Ю.М. Гідроекологічні проблеми водойм міської зони Києва // Екологічний стан водойм м. Києва. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 6-12.

Щербак В.І. Структурно-функціональна організація фітопланктону деяких різнотипних водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва/За ред. Кундієв В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 97-109.

Bobrowicz G., Narkiewicz C., Szczęśniak E. (2004) Occurence of Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W.D.J. Koch (Ophioglossaceae) in lower Silesia Acta Botanica Silesiaca 1;161-166.

Chadde S. & Kudray G. Conservation Assessment for Botrychium lunaria (Common Moonwort) USDA Forest Service, Eastern Region 2001-37 p.

Jermaczek A., Pawlaczyk P., Przybylska J. Ochrona I odtwarzanie naturalnego charakteru rzek i dolin rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy. Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Wojewódstwa Opolskiego, ul. Piastowska, 14 – 96 s.

Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Wojciecha Jankowskiego,mgr Krzysztofa Świerkosza. Fundacja IUCN Poland Warszawa 1995 – 267 s.

Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Ewy Gackiej-Gresikewicz. Fundacja IUCN Poland Warszawa 1995 – 267 s.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 537 s.

Parnikoza I. The present state of Ophioglossaceae family in Ukraine // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Матеріали міжнародної конференції молодих учених, 11-15 серпня 2009. – Тернопіль, 2009. – P. 155.

Pawlikowski J.G. Tatry parkiem narodowym. W księdze Kultura i natura i inne manifesty – Łódź- 2010 – S. 114. The Bug River. Corridor in the Pan European Ecological Network. – Wageningen: 2009. – 51 p.