Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4.11. Бібліографія до розділу 4. Шляхи збереження долини Дніпра в м. Києві

Парнікоза І.Ю.

Абеленцев В. І. Ряд рукокрилі, або кажани – Chiroptera – Фауна України. Ссавці. Ч1/ В. І. Абеленцев, Б.М. Попов. – К.: АН УРСР., Т. 1, № 1., 1978. – С. 229-446.

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації (під ред. д.б.н. проф. Т.Л. Андрієнко). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 60 с.

Атамась Н. С. Колоніальні коловодні птахи заказника «Ольгин острів» та його околиць. / Н.С. Атамась, О. О. Кукшин .– К.: Всесвіт, 2010. – 55 с.

Афанасьев С.А. Характеристика гидробиологического состояния разнотипных водоемов г. Киева // Вестник экологии. – 1996. – № 1–2. – С. 112–118.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины: Х век-1980. Изд. ІІ, доп. – К.: КЕКЦ, 2001а. – 544 с.

Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы. Издание второе дополненное. –К.: КЕКЦ-ЦОДП СОЭС – Серия: История охраны природы, Вып. 25, 2001б – 524 с.

Борейко В. Е., Галущенко С. В., Парникоза И. Ю. Территории строгого природоохранного режима (категории I-a, I-b МСОП/IUCN). Международный и европейский опыт. – К.: Логос. – Серія «Охорона дикої природи». Вип. 84, 2018. – 112 с.

Буре Г.С. Роль в Україні Конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. – К.: Нац. екол. центр України, 2000. – С. 15-18.

Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Вып. 11. Зимние сезоны 2011-2017 гг. / Под. Ред. В.А. Костюшина, Ю.А. Андрющенко. – 2017. – 100 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст.- Київ: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Василюк О. Проект цілковитого знищення Конча-Заспи вже в Київраді! // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 12-14.

Владышевский Д. В. Изменение птичьего населения в зеленой зоне г. Киева за 20 лет. /Д.В. Владышевский: Орнитология в СССР.– Ашхабад:,1969. – С. 125-129.

Від трипільської культури до сучасності (Відпочивайте в селах Київщини): Путівник-довідник. Упорядник Трачук О.В. – К.: СПД Кравчук В.К., 2003 – 336 с.: іл.

Вірченко В.М. Мохоподібні лісопаркової зони м. Києва. – К.: Знання України, 2006. – 31 с.

Всеєвропейська екомережа на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка;

Гаврилюк М.Н. Кадастр місць зимівлі орлана-білохвоста Haliaeetus albicilla (L.) в Україні за 1994-2006 рр. // Знахідки тварин Червоної книги України. – К.: 2008. – С. 43-48.

Гаврись Г. Г. Сучасний стан фауни хребетних тварин регіонального ландшафтного парку «Голосіївський» та проблеми їх охорони. Ч.9.Вип.1/ Г.Г. Гаврись, О. М. Л.Клєстов, Цвелих, М. – К.– 2003.- С. 31-39 .

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – 2006. – № 5. – С. 172-176.

Гардащук Т.В., Мовчан Я.І. Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність та участь. – К.: Стилос, 1997. – 154 с.

Голованов О. Лисогірський форт – невивчена сторінка військового минулого Києва // Київська старовина. – 2002. – № 5 (347). – С. 21-27.

Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості. / автореф. дис. канд.геогр.н. – К.:2007. – 20 с.

Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посібник. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.

Давиденко І.В. Спостереження тварин, занесених до Червоної Книги України у 2009-2019 рр. // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 110–117.

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Домашевский С.В. Пролет хищных птиц над территорией г. Киева // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат. международной конференции, Татарстан, 29 января-3 февраля 2001 г. – Казань, 2001. – С. 216-217.

Домашевский С. В. Наблюдения за миграциями хищных и околоводных птиц в нижнем течении р. Десна // Авіфауна України. – 2002а. – №2. – С. 52-59.

Домашевский С. В. Численность и характер пребывания пустельги обыкновенной (Falco tinnunculus) и сапсана (Falco peregrinus) в городе Киеве // Вісник зоології. – 2002б. – Т. 36 – №2. – С. 60.

Домашевский С. В. Новые данные по редким видам хищных птиц Киевской области (Украина)/ С.В. Домашевский // Стрепет. – 2004. – №2 – С. 5-27.

Домашевский С. В. Материалы по экологии мелких соколов на севере Украины/ С.В. Домашевский// Стрепет. – 2006. – С. 42-58.

Дубровський Ю.В., Гулейкова Л.В., Плігін Ю.В., Короткевич Т.М., Матчинська С.Ф., Некрасова О.Д., Шеремет В.П., Яковенко Н.С. Оцінка екологічного стану рекреаційних озер Києва за розвитком гідрофауни // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 110-143.

Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д., Котенко А.Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – К.: Wetlands international Black Sea Programme, 2008а. – С. 78-85.

Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д., Котенко А.Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Дніпровські острови біля Києва: стан та природоохоронна цінність Пропозиції щодо збереження островів як важливої ділянки Дніпровського екокоридору // Розмай. Жива Україна. Спеціальний випуск. 2008b. – С. 12-14.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. Нью-Йорк: ООН, 1992. 167 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ «Агенство Інтермедіа». – 2003 – 60 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ «Людопринт-Україна» з іноземними інвестиціями», 2017 – 60 с.

Желєзняк Т. М. Київський топонімікон / Відп. ред. В. П. Шульгач. – К.: Видавничий дім «Кий», 2013. — (Бібліотека української ономастики). – 224 с.

Забокрицька М.Р. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. / М.Р. Забокрицька, В.К.Хільчевський, А.П. Манченко. – К.: Ніка Центр, 2006. – 184 с.

Загороднюк І. В.,Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність / Л.В.Годлевська, І.В.Загороднюк / Вестник зоологии. — 2003. —№ 2. — С. 31–39.

Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації /І. Загороднюк// Вестник зоологии. — 2003. —№ 6. — С. 30–38.

Загороднюк І.Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних / Годлевська Л. , Загороднюк І.// Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 122–156. — (Novitates Theriologicae, pars 6)

Закон України "Про природно-заповідний фонд" №2457-XII від 16.02.1992р.: прийнята на сесії Верхов. Ради України 16 червня 1992 р. – К. : Істина, 2010. – 34с. – (Серія видань "Офіційний документ").

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»: [прийнято Верховною Радою України 16 черв. 1992 р.] Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К., 2003. – 306 с.

Закон України «Про Червону книгу України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. – №30. – С. 201.

Зелена книга України / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха. -К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

Ізотова Н.В., Партика Л.Я. Мохоподібні парків м. Києва // Укр. ботан. журн.. – 1988. – Т. 45. – №6. – С. 42-46.

Кавурка В.В., Заїка М.І., Попов Г.В., Лазарев І.Є. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Myriapoda) та комах (Insecta), які занесені до Червоної книги України. повідомлення 2. // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 134–141.

.

Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Населення турунів (Coleoptera, Carabidae) прибережних смуг водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 68-74.

Клименко Ю.О., Альошкіна У.М. Екотопи парків центральної частини м. Києва // Український ботанічний журнал. Т.61, №5. – 2004. – С. 62-73.

Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання. – Ужгород: підприємство «Ліра», 2002. – 312 с.

Конвенція про водно-болотні угіддя, (Рамсар, 1971 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://ramsar.org/ – сторінка Костюшин В. А Птицы островов Днепра в пределах Киева/ В.А. Костюшин//Вестник зоологии. – 1994. – №4. – С. 40-47.

Конякін Сергій Миколайович Губарь Любов Максимівна Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України», м. Київ знахідки рослин, занесених до червоної книги україни, в областях лісостепової зони Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19. – Київ, 2020. – С. 246 – 247.

Костюшин В.А. Птицы островов Днепра в пределах Киева // Вестник зоологии. – 1994. – № 4. – С. 40-47.

Костюшин В.А., Полуда А.М. Учеты водно-болотных птиц на Днепре в районе Киева зимой 2005/2006 гг. // Беркут. – 2007. – Т. 16, № 2. – С. 275-284.

Кравцова О.В. Оцінка стану водойм мегаполіса за різноманіттям фітопланктону // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 р. – Х.: «Діса Плюс». -2017.- С. 48-52.

Кузьмін Ю.І., Назаренко В.Ю. Нові знахідки деяких видів комах Червоної книги України // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 69.

Кузьо Г.О. Вклад аматорів та учасників курсу BirdID Ukraine до спостережень рідкісних видів птахів в Україні // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 201–207.

Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І., Ситник Ю.М., Голуб О.О. Іхтіофауна внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 182-203.

Кусьмерчык Я. ды ін. Гасьцінцы зяленай Эўропы. Сусветная прыродная і культурная спадчына Прыбужжа. – буклет. – 2008.

Куцоконь Ю.К. Знахідки видів риб, які пропонуються внести у третє видання Червоної книги України, в басейні річки Росі/ Ю.К. Куцоконь: Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 175 – 176.

Куцоконь Ю.К., Романь А.М., Щербатюк М.М. Риби з Резолюції 6 у притоках Дніпра: власні знахідки 2002 – 2020 років // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». –Вип. 19. – Київ, 2020. – С. 260 – 273.

Лавренко Е. М., 1971. Генофонд растительного мира СССР // Ресурсы биосферы на территории СССР. Научные основы их рационального использования и охраны, М.: Наука.

Лихотоп Р. И. Рукокрылые г. Киева и Киевской области: [Материалы по экологии и фаунистике некоторых представителей рукокрылых / Перепринт АН УССР. – К.: Ин-т. зоологии. – 1990. – № 90.4 – С. 10-27.

Лопарев С. О. Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни : Дис… канд. біол наук: 03.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. с. 348.

Лопарев С.О.Численность кулика-сороки Haemantopus ostralegus Среднего Днепра за последние 40 лет. Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана./Тезисы докладов VIII Международной научной конференции. – Ростов-на-Дону.: науч.раб., 2009.– С. 87-88.

Ляшенко А.В., Маковський В.В., Зоріна-Сахарова К.Є., Лещенко Н.М. Макрозообентос та літофільна фауна деяких озер м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 144-181.

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды / Под ред. С. Генйны и К.М. Сытника – К.: Наукова думка, 1993. – 433 с.

Мальцев В. І. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору/Л.М. Зуб, Г.О. Карпов, В.А. Костюшин,В.І. Мальцев, А.В. Мишта, О.Д. Некрасова, В.М. Титар // К.: Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, Карадазький природний заповідник НАН України, 2010. – 142 с.

Межжерина Я. Птицы нашего сада/ Я. Межжерина. – К.:. -1999. – 39 с.

Межжерина Я. Дикая природа городов Украины. – К.: Логос, 2002. – 336 с.

Менеджмент охоронних лісів України. / Під загальною ред. акад. НАН України Шеляга-Сосонка Ю.Р. — К.: Фітосоціоцентр, 2003. — 299 с.

Мороз В.О., Казанник В.В., Домашевський С.В., Bijlmakers P., Сімон А.О. Нові дані по рідкісних та маловивчених птахах Київської області // Беркут. – 2015. – Т. 24 – № 2. – С. 87-92.

Назаренко В.Ю. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoides) деяких водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – C. 88-96.

Недопитанская Ю. Киев останется с лопухами // Сегодня, 11.07.2007 – С. 11.

Некрасова О. Дивовижні явища в житті жаб / Ю. Дубровський, О., Некрасова, С. Морозов-Леонов С.// Жива Україна. №3-4.- 2003. – С. 20 -22.

Некрасова О. Д. Кадастр реєєстрацій мідянки звичайної (Coronella austriaca Laur.) на окремих територіях Київської області // Знахідки тварин Червоної книги України. – К.: 2008. – С. 238-239.

Некрасова О.Д., Марущак О.Ю., Оскирко О.С. Знахідки тварин фауни України занесених до Червоної книги України протягом 2015 та 2018 Р. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 234–236.

Некрасова О.Д., Марущак О.Ю. Знахідки на території України земноводних та плазунів, занесних до охоронних списків Резолюції 6 Бернської конвенції // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19. – Київ, 2020. – С. 339 – 341.

Нестик А. Подесенье: от трилобита до зубра. Взгляд на историю природы. – Брянск: изд-во «Читай-город», 2001. -143 с.

Оляницька Л. Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 49-55.

Онищенко В. А. Острови на Дніпрі у північній та цетральній частині Києва // Дніпровський екологічний коридор. – Київ: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – С. 187-190.

Онищенко В.А. Облік завдань та режимів природно-заповідних територій // Заповідна справа в Україні. – т.6. – випуск 1-2. – 2000. – С. 3-6

Панченко С. М. Флора національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся. – Під заг. ред. С. Л. Мосякіна. – Суми: Університетська книга, 2005. – 92 с.

Парнікоза І.Ю. Непевна доля лук біля озера Тягле та Небреж // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 8.

Парнікоза І.Ю., Василюк О.В. Дніпрові острови: під зеленими лісами чи бетонними джунглями? // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С. 9-11.

Парнікоза І.Ю. "Лисогір'я" – фортифікаційна пам'ятка та унікальний природний комплекс загальноєвропейського значення // Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні. – 24.04.2005. – Спецвипуск присвячений проблемі збереження зелених масивів міст України. – С.22-27.

Парнікоза І. Ю. Рослинність та флора долини Десни. В кн. Деснянський екологічний коридор. – Під заг. Ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. – К.: НЕЦУ, 2010. – С. 15-37.

Парнікоза І.Ю. Нові знахідки деяких раритетних водних макрофітів долини Дніпра у м. Києві / Parnikoza I. New findings of some rare aquatic macrophytes in Dnipro valley in Kyiv / / Abstract book of X Interdisciplinary scientific conference of students and young scientists. – March 19-23, Kyiv -2012. – P. 238-241.

(12.09.2022 р.)

(12.09.2022 р.)

Парнікоза І., Вортман Д. Природа Києва // Ілюстрована історія Києва / Під ред. В. Смолія. К.: Фенікс, 2012. – С. 8-29.

(12.09.2022)

(12.09.2022)

(12.09.2022)).

Пересадько В.А. Суть еколого-природоохоронного картографування // Вісник Харківського ун-ту. -1998. – №402. – С. 124-125

Петренко А.А. До вивчення прибережних стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) озер та ставків м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 75-87.

Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

Полищук Н. Столичное болото // Газета по киевски. – №20. – 20.05.2004. – С. 14.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. – К.: Видавницво «Павлім», 2003. – 124 с.

Природно-заповідний фонд Волинської області / Упор. М.Химин та ін. – Луцьк., Ініціал, 1999. – 48 с.

Природно-заповідний фонд м. Києва. Довідник (Редкол. М.М. Мовчан та ін.) – К. 2001. – 64 с.

Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення. Довідник / Редколегія В.В.Леоненко та ін. – К., 1999. – 240 с.

Причепа М.В. Знахідки птахів, занесених до Червоної книги України, у нижній течії р. Десна (Київська область) Матеріал зібраний під час досліджень орнітофауни нижньої течії р. Десна 2017-2019 рр. // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19. – Київ, 2020. – С. 440 – 441.

Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків / За ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. –103 с.

Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжеричінський» (Чернігівська область) // Вісник Запорізького державного університету. – 2004 – №1. –С. 190-195.

Прядко О. І., Арап Р. Я. Нові види рослин, включені до Червоної книги України та їх ценотична приуроченість на території НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Рослинний світ у Червоній книзі України: реалізація глобальної стратегії охорони рослин / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів, 2014. – С. 234-237.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В. Рідкісні види рослин Святошинсько-Біличанського масиву національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К: Паливода А.В., 2016 – С. 128-130.

Пшеничний С.В. Зимівля водоплавних та коловодних птахів Київо-Трипільської агломерації 2005-2006 рр. // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – 2007. – К.: Фітосоціонцентр. – С. 241-243.

Пшеничний С.В., Турчик А.В., Мартюшева О.О. та ін. Зимові обліки птахів водно-болотяного комплексу у 2008-2009 рр. // Фальцфейнівські читання – 2009. Збірник наукових птаць. – 2009. – Херсон. – С. 308-313.

Рішення Київської міської ради за №47/3054 від 21 вересня 2017 р. Про створення охоронних зон навколо гнізд рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України.

Розбудова польсько-білорусько-української водної політики в басейні Бугу. / Проект NEB/PL/LUB/2.1/06/66. – Люблін: 2009.

Роман Є. Г. Кам’яна куниця та борсук у нижньому Придінпров’ї: місця помешкання, чисельність, особливості екології. // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка – 2002, №1, – С. 187-191.

Романюк А. Левый берег киевским аллергикам противопоказан // Газета по киевски. – №21.- 13.05.2004. – С. 36.

Сабодаш В.М. Риби водойм Київського довкілля / Ю.Г.Процан, В.М. Сабодаш, А. І. Смірнов. – К.: Вістник, 2003. – 160 с.

Савицький О.Л., Зуб Л. М. Рослинність водойм м. Києва // Український ботанічний журнал, 1999 – Т. 56 – №3. – С. 266-275.

Ситник Ю.М. Дослідження видового складу іхтіофауни верхньої частини «Київської ділянки» Канівського водосховища /А.В. Подобайло, С.М. Салій, Ситник Ю.М., Шевченко // Тези І Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Канів. – 2008. С. 135 – 138.

Ситник Ю.М. Іхтіофауна р. Дніпро (верхня частина Канівського водосховища) в межах Києва /І.С. Митяй, Ю.М. Ситник, П.Г. Шевченко// Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 186 – 189.

Ситник Ю.М., Івашкевич К.О., Князєва Є,С, Лавшова С.О. Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 р. // Екологічний стан водойм м. Києва. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 13-29.

Собко В. Г. Орхідеї України / В.Г. Собко.– К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.

Стецюк В., Романчук С., Щур Ю. та ін. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. – К.: Центр екологічної освіти і виховання, 2001. – 259 с.

Тимченко И. А., Парникоза И. Ю., Чернышенко М. С. Состояние некоторых видов Orchidaceae Juss. в долине р. Нивки (г. Киев) // Охрана и культивирование орхидей. Материалы IX Международной конференции (26-30 сентября 2011) – М.: Товарищество научных изданий КМК. – С. 422-425.

Титар В.М. Бабки (Odonata) острова Труханова: зміни за майже століття // VI з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. – Біла Церква, 2003. – С. 122-123.

Тухфатуллина М. С. Способы распространения плодов водяного ореха Trapa natans L. / А. М. Дорофеев, М.С. Тухфатуллина :Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т.1, Донецк, 2009. – С. 429-430.

Удра І. Х. Особливості стратегії розмноження рідкісних видів рослин – основа для рекомендацій щодо їх охорони /Н.І Батова, І.Х. Удра// Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5, 1. – С. 25-30.

Федотов Ю.П. Экологическая сеть Неруссо-Деснянского Полесья и перспективы создания росийско-украинского транграничного биосферного резервата. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.

Федотов Ю.П., Косенко С.М. Характеристика билогиченского разнообразия особо охраняемых природных территорий Неруссо-Деснянского Полесья. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – Київ, 1998. – 103 с.

Фонтаний Е. Как истреблялись киевские сады и парки // Сегодня, 20.03.04.

(01.09.2018)

Цвелих О. М. Нові знахідки кутори малої Neomys anomalus Cabrera в околицях Києва // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 347.

Цуканова Г. О. Анатропогенна трансформація рослинності Дніпровських островів в межах м. Києва // Ю. Д. Клеопов і сучасна ботанічна наука. Матерали читань, присвячених 100 річчю з дня народження Ю. Д. Келеопова. – К.: Фітосоціоцентр. 2002. – С. 315-318.

Цуканова Г. О. Созолологічна характеристика рослинного світу островів Дніпра та прилеглих частин заплави в межах м. Києва /Г.О. Цуканова// Український ботанічний журнал. –. 2003. – Т. 60. – №4 – С. 397-403.

Цуканова Г.О. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва /Т.Л. Андрієнко, О.І. Прядко, Г.О. Цуканова// Український ботанічний журнал. –. 2002. – Т. 59. – №2 – С. 135-140.

Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: дис. канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 162 с.

Хрокало Л.А. Бабки (Insecta, Odonata) внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр. 2005. – С. 61-67.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтінг, 2009а. –900 с.

Червона книга України. Тваринний світ. – за ред. І. А. Акімова – К.: Видавництво «Глобалконсалтинг», 2009b. – 600 с.

Чорна Л. О. Із втраченого: Заповідник «Конча-Заспа» // Заповідна справ в Україні. – Т. 10. – № 1-2. -2004. – 100-104.

Чорний М. Г., Чорна Л.О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2013 – 384 с.

Шарлемань Э. Очеркь Труханового (Алексеевского) острова // Труды Днепровськой биологической станции. Т.1. Киевское общество любителей природы. Под ред. В.И. Казановського. – К.: Типография С.Г. Слюсаревского и А.И. Филиппова – 1914 г. – С. 15-35.

Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа» // Збірник праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», Під ред. М. Шарлеманя, Д. Белінга, П. Кулініченко, К. Діктяра, Київ – 1928 р. – С. 11-24.

Шарлемань М. В. Долобськ і Золоча – забуті історичні пам’ятки в околицях Києва // НБУ. Інститут рукописів. – Ф. №49, №13. – Ст. 25.10.1959. – 8 аркуш.

Шевчик В.Л. Особливості флористичних комплексів трьох терасових рівнів р. Дніпро в межах Канівського заповідника // Заповідна справа в Україні. – 1. 1995 р. – С. 4-6.

Шнайдер С. Л.500 выдающихся деревьев Украины. Серия охрана дикой приоды/В.Е. Борейко, Н.Ф. Стеценко, С.Л. Шнайдер. – К.: Логос, 2011.– 203 с.

Щепець М.С., Арсан О.М., Кундієв В.А., Ситник Ю.М. Гідроекологічні проблеми водойм міської зони Києва // Екологічний стан водойм м. Києва. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 6-12.

Щербак В.І. Структурно-функціональна організація фітопланктону деяких різнотипних водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва/За ред. Кундієв В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 97-109.

Я на цій землі зростав, тут сили набирався… (Інформаційне видання під ред. Бурмістрова В.М та ін. Бориспільський державний історичний музей, Бориспільська організація українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 2002.

Bobrowicz G., Narkiewicz C., Szczęśniak E. (2004) Occurence of Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W.D.J. Koch (Ophioglossaceae) in lower Silesia Acta Botanica Silesiaca 1;161-166.

Chadde S. & Kudray G. Conservation Assessment for Botrychium lunaria (Common Moonwort) USDA Forest Service, Eastern Region 2001-37 p.

Jermaczek A., Pawlaczyk P., Przybylska J. Ochrona I odtwarzanie naturalnego charakteru rzek i dolin rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy. Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Wojewódstwa Opolskiego, ul. Piastowska, 14 – 96 s.

Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Wojciecha Jankowskiego,mgr Krzysztofa Świerkosza. Fundacja IUCN Poland Warszawa 1995 – 267 s.

Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Ewy Gackiej-Gresikewicz. Fundacja IUCN Poland Warszawa 1995 – 267 s.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 537 s.

Parnikoza I. The present state of Ophioglossaceae family in Ukraine // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Матеріали міжнародної конференції молодих учених, 11-15 серпня 2009. – Тернопіль, 2009. – P. 155.

Pawlikowski J.G. Tatry parkiem narodowym. W księdze Kultura i natura i inne manifesty – Łódź- 2010 – S. 114. The Bug River. Corridor in the Pan European Ecological Network. – Wageningen: 2009. – 51 p.

Використано дані також з мереж та