Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Андрій Доронькін

1. Яковлев В.В. Эволюция долговременной фортификации. – М. : 1931 г.

2. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. – М. : 1931 г.

3. Никулицэ И.Т. Северные фракийцы в 6 – 1 вв. до н.э. – Кишинев : 1987 г.

4. Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : 1974 г., вып. 4.

5. Археология Украинской ССР. – К. : Наукова думка, тт. 1 – 3.

6. Szujski J. Dzieje Polski. – Lwów : 1896.

7. Масан О. Букова віть України. – Старожитності, 1992 р., № 7.

8. “Карта Бессарабской области с показанием Трояновых валов, уездов, городов, почтовых дорог и ближайших селений около означенных валов”, без масштабу і без дати, що зберігається в Центральній науковій бібліотеці НАН України в Києві.

9. Kowalczyk E. Wały zmijowe. – Kwartalnik historii kultury materialnej, 1969, № 2.

10. Довідник з археології України : Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К. : Наукова думка, 1984 р.

11. Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. – M. : 1973 г.

12. Goyer G.-F. Histoire de Jean Sobieski. – Amsterdam : 1761.

13. Кучера М.П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. – К. : Наукова думка, 1987 г.

14. Тимощук Б.О. Зустріч з легендою. – Ужгород : Карпати, 1974 р.

15. Kirkor A. Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologiczno-antropologicznej w roku 1878. – Zbiór wiadomości do antropologii krajowej (Kraków), 1879, t. 3.

16. Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии. – Каменец-Подольский : 1901 г.

17. Janusz B. Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. – Lwów : 1918.

18. Przybysпawski Repertorium zabytków przedhistorycznych na obszarze 16 powiatów Galicyi Wschodniej. – Lwów : 1906.

19. Мацюк О. Фортеці й замки України. – Пам’ятки України, 1991 р., № 2.

20. Janusz B. Zabytki przedhistoryczne w powiecie Borszczowskim w Galicyi Wschodniej. – Wszechświat, 1910, t. 19.

21. Majewski Badanie terenowe zakładu archeologii klasycznej UJK w powiecie Borszczowskim. – Eos : kwartalnik klasyczny, 1938, R. 39, z. 1.

22. Сецинский Е.И. Археологическая карта Подольской губернии. – М. : 1901 г.

23. Історія міст і сіл УРСР. Тернопільська область. – К. : ГРУРЕ, 1973 р.

24. Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель 10 – 14 веков. – Материалы и исследования по археологии СССР, 1967 г., т. 140.

25. Шперк В.Ф. История фортификации. – М. : 1948 г., т. 1.

26. Кучера М.П. Траянові вали східного Поділля. – “Тези доповідей 8-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції”, Кам'янець-Подільський, 1990 р.

27. Девять губерний западно-русского края. – 1866 г., с. 180.

28. Чайковський М.П. Дністровський каньйон. – Льв. : Каменяр, 1981 р.

Малюнок 10:2. Картосхема довгих валів у міжріччі Дністра і Прута.

Малюнок 10:3. Картосхема городищ міжріччя Дністра і Прута

Малюнок 10:4. Картосхема довгих валів середньої течії Дністра

Малюнок 10:5. Картосхема довгих валів біля с.Онут

1 – городище Синьків; 2 – Турецька Криниця; 3 – Турецька гора; 4 – Верх Монастирки; нумерація від № 5 і далі відповідає переліку довгих валів, позначених на малюнку 10:2.