Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелік використаних та рекомендованих джерел до розділу: Прадавня історія заплави Дніпра в Києві

Парнікоза І.Ю.

При підготовці розділу використано фото Атамась Н., Войцехівського К., Сьлєнзак А., Вишневського Д., а також з мережі Інтернет. Автор дякує за корекцію матеріалу Г. Заворотній.

Алексеев С.В. Славянская Європа V-VIII веков. – М.: Вече, 2009. -528 с.

Безусько А.Г., Гречишкіна Ю.В., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Палеоботанічні дослідження відкладів пізньольодовиков`я та голоцену Київщини // Укр. ботан. журн. -2008. – Т. 65, №5 – С. 633-643.

Безусько Л. Г., Мосякін С.Л., Безусько A. Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. ¬ К.: Альтерпрес– 2011. – 448 с.

Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева. – К., 1991. – с. 58.

Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка, 1991. – 320 с.

Бунятян К.П. Давнє населення України. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих закладів освіти. – К.: Либідь. -1999. – 228 с.

Васіна З.О. Український літопис вбрання. – Т.І. – К., 2003

Від трипільської культури до сучасності (Відпочивайте в селах Київщини): Путівник-довідник. Упорядник Трачук О.В. – К.: СПД Кравчук В.К., 2003 – 336 с.: іл.

Винокур І. С., Телегін Д. Я. Археологія України. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 480 с.

Винокур І.С. Ранні слов'яни // Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вид. ІІ, доп., перероб. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – С. 242-288.

Вортман, Д. Я. Читаючи топонімічний довідник [Критика та коментарі до книжки " Київ. Короткий топонімічний довідникт / Укл. Л. Пономаренко, О. Різник. – К., 2003] / Д. Я. Вортман. 2007 – С .261-325.

Гречишкіна Ю.В. Природна флора судинних рослин м. Києва. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. 03.00.05.- ботаніка. –К.-2010 – 358 c.

Гричук В.П. История флоры и растительности русской равнины в плейстоцене. – М.: Наука, 1989. – 183 с.

Даниленко В. Н. Неолит Украины. К.: Наукова думка, 1969. — 260 с.

Дзівалтовський В.І. Дніпровська ділянка Поясу бойової слави: Жуків острів. – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 26 с.

Желєзняк І. Выдобычь // Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. / Відп. ред. О.С.Стрижак. – К.: «Наукова думка», 1985. – С. 38.

Загороднюк І. В. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції до її урбанізації // Вестник зоологии. – Т. (37)-№6 -2003- С. 29-38.

Заика А. Кто спасет красавицу Лыбедь? // Вокург света. – октябрь 2005. – C. 6-21.

Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Зеров Д.К., Окснер А.М., Телєгін Д.Я. Про знахідку відбитків ячменю на фрагментах глиняного посуду з неолітичного поселення в околицях с. Чапаївки Києво-Святошинського району // Український ботанічний журнал – 1960 – Т. 17, №5. – С. 101-102.

История Киева. Т.1: Древний и средневековый Киев. – К., 1963 – C. 25.

Івакін Г.Ю. Довідка про історико-археологічну цінність Труханового острова. Лист до Київського еколого-культурного центру, 2003 (архів І.Ю. Парнікози).

Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г., Геєць В., Івакін Г. та ін. – К.: Фенікс, 2012.-424 с.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Каталог млекопитающих СССР (плиоцен-современность). – Л.:Наука, 1981. – 456 с.

Кибальчич Т.О. О находках предметов каменного периода на левом берегу Днепра в 1879 г. Сборник археологического института. – СПб, 1880. – Кн. ІІІ. – C. 10-14.

Киев, его святыни, древности достопамятности и сведения необходимые для его почитателей и путешественников / Чл. Импер. Географ. и Археол. общества Н. Сементовского. – Киев, 1881. – С. 6-7.

Киев: Энциклопедический справочник. Изд. ІІІ, доп./Под ред. Кудрицкого А.В. – К.: Укр. Сов. энциклопедия, 1986. – 701 с.

Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)/Під. ред. Кудрицького О.В. – К.: Головна редакція УРЕ, 1982. – 232 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. VII. – К.: Купола, 2008. – 596 с.

Короткий енциклопедичний словник з культури. — К.: Україна, 2003.

Круц В.А., Кубышев А.И. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции // Археологические исследования на Украине в 1967 г. – К., 1968. – т. 2, С. 46-49.

Круц В.А., Кубышев А.И. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции // Археологические исследования на Украине в 1968 г. – К., 1971 г. – т. 3, С. 70-73.

Куриленко В.Є. Історія Чернігово-Сіверщини з найдавніших часів у знахідках Мезинської округи. Нариси про далеке минуле рідного краю. – Чернігів, 2008. – 74 с.

Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. — К., 1975. — С. 80-107.

Моця О. Дніпровська Русь – К.: Стародавній світ. – 2013. – 230 с.

Орлов Р., Терпиловський Р. Давній Вишгород: Проспект. Виставка нових археологічних матеріалів до 1050-річчя першої згадки Вишгорода у літопису і 25-річчя району і райцентру. – Вишгород, 1998. – 35 с.

Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / Горбик В.О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л.О., Денисенко Г.Г., Катаргіна Т.І., Титова О.М., Пархоменко М.Т., Федорова Л.Д., Чешко В.М. – К., 2007. – 277 с.

Пачкова С.П. Територія Києва на рубежі нашої ери // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – с. 202-204.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. — К.: Видавницво «Павлім», 2003. — 124 с.

Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К.: Кий, 1997. – 371 с.

Синиця Є. Перунові діти. Військова справа слов’ян на початку Середньовіччя. 2012- 276 с.

Терпіловський Р.В. Давні слов'яни та їхні сусіди // Археологія України: Курс лекцій/За ред. Залізняка Л.Л. – К.: Либідь, 2005. – C. 344-427.

Терпіловський Р.В. Давні слов'яни та їхні сусіди на межі ер та в першій половині І тисячоліття н.е. // Україна: Хронологія розвитку. Т.I. – К.: КВІЦ, 2007. –C. 460-515.

Тихонов А.Н. Мамонт (Серия «Разнообразие животных». Вып. 3) Москва–Санкт-Петербург: Т-во научных изданий КМК. -2005.- 90 с.

Толочко А.П. Очерки начальной руси. – Киев; Санкт-Петербург: Лаурус, 2015. – 336 с.

Толочко П. П., Крижицький С. Д., Мурзін В. Ю. та ін. Давня історія України. К.: Либідь. — т.1, — 240 с.

Шероцкий К.В. Киев: Путеводитель. – К.: Изд-во В.С. Кульженко, 1917. – 346 с.

Kozłowska A. Rola roślin uprawnych w historycznym rozwoju kultury materialnej Polski // Szata roślinna Polski. T. I. Pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Rozdzial IX. Państowe wydawnictwo naukowe. – Warszawa. 1977. – S. 571-614.

Szafer W. Epoka Lodowa – Warzawa: PZWS. – 1950. – 116 s.

Szata Roślinna Polski. T. 1. Pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego – Warzawa: PWN. – 1977. – 615 s.