Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Зміст

Луняк Євген

Вступ 3

Розділ 1. Стан вивчення теми, джерельна база та методологія дослідження 8

1. 1. Стан вивчення французької історіографії історії України ХVІ-ХVІІІ ст. 8

1. 2. Характеристика джерельної бази дослідження 22

1. 3. Теоретико-методологічні засади дослідження 26

Розділ 2. Еволюція історичних уявлень про Україну до середини ХVІІ ст. та становлення козацької тематики у французькому історіописанні 29

2. 1. Загальний стан історичної науки у Франції в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. і бачення України тогочасними французькими інтелектуалами 29

2. 2. Елемент казковості та надзвичайності в уявленнях французьких авторів ХVІ-ХVІІ ст. про українські землі 36

2. 3. Минуле Русі-України в космографічних описах другої половини ХVІ ст. Становлення козацької тематики у французькій науковій літературі 44

2. 4. Віддзеркалення діяльності українського козацтва в творах французьких авторів першої половини ХVІІ ст. 63

Розділ 3. «Країна козаків» у французькій історичній літературі другої половини ХVІІ ст. 75

3. 1. Загальний стан французької історичної науки в другій половині ХVІІ ст. та віддзеркалення подій «української війни» у французькій політиці та культурі 75

3. 2. Минуле України в нарисах Жана Ле Лабурера про Русь і козаків. 89

3. 3. Відображення історичного аспекту в «Описі України» Боплана 96

3. 4. Віддзеркалення подій Хмельниччини в творах П’єра Лінажа де Восьєнна 107

3. 5. «Історія війни козаків проти Польщі» П’єра Шевальє, як перший узагальнюючий нарис про Хмельниччину в контексті французьких українознавчих розвідок середини ХVІІ ст. 122

3. 6. Відображення перебігу «української війни» в тюркознавчих розвідках французьких авторів останьої третини ХVІІ ст. 134

3. 7. Висвітлення минулого України в контексті французької полоністики та русистики останньої третини ХVІІ ст. 146

Розділ 4. Козацька Україна у французькій історіографії доби Просвітництва 171

4. 1. Загальні тенденції розвитку французької просвітницької історіографії у ХVІІІ ст. та рецепція козацької України в політиці та культурі Франції 171

4. 2. Висвітлення перебігу Північної війни на землях України та ролі в ній Мазепи в «Історії Швеції» Анрі-Філіппа де Лімьє в контексті зародження західного мазепознавства 177

4. 3. Екскурси до української історії в «Мемуарах про Петра Великого» Івана Нестезюрануа 187

4. 4. Висвітлення подій Північної війни в Україні в історичних нарисах французьких і франкомовних авторів першої половини ХVІІІ ст. 204

4. 5. «Країна козаків» у висвітленні Вольтера і його вплив на розвиток історичних досліджень про Україну 226

4. 6. Україна ХVІІ ст. в «Історії Яна Собеського» Габріеля-Франсуа Куає 255

4. 7. Відображення питань історії «козацької країни» в працях просвітників та енциклопедистів 261

4. 8. Геополітичні зміни на південному сході Європи та занепад козацького ладу в Україні у висвітленні французьких авторів другої половини ХVІІІ ст. 282

4. 9. Висвітлення минулого українського козацтва в контексті «Історії Росії» П’єра-Шарля Левека 324

4. 10. Українознавчий доробок Ніколя-Габріеля Леклерка та початки впливу української історичної думки на французьку історіографію 334

4. 11. Минуле українського козацтва у творчості Жана-Бенуа Шерера і вплив на неї козацького історіописання ХVІІІ ст. 366

4. 12. Кінець козацької України в творах французьких авторів рубежу ХVІІІ-ХІХ ст. Українське питання у французькій революційній публіцистиці 399

Розділ 5. Україна козацької доби у працях французьких істориків ХІХ ст. 424

5. 1. Рецепція козацької України у французькій культурі та політиці ХІХ ст. і вплив цих чинників на розвиток історіографії питання 424

5. 2. Козацька тематика у французьких наукових студіях наполеонівської доби 436

5. 3. «Історія козаків» Шарля-Луї Лезюра як компендіум французького козакознавства початку ХІХ ст. 451

5. 4. Вивчення історії козацької України в добу Реставрації й Орлеанської монархії 499

5. 5. Віддзеркалення козацької минувшини в творах французьких мандрівників першої половини ХІХ ст. 520

5. 6. Рецепція козацької України в працях польської еміграції у Франції 528

5. 7. Висвітлення питань історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творчості Казимира Валішевського 565

5. 8. Віддзеркалення питань історії козацької України в творах Сіпрієна Робера, Жуля Мішле та Віктора де Марса в контексті розвитку французької історіографії середини ХІХ ст. 586

5. 9. Наукові розвідки з історії українського козацтва Проспера Меріме та козацькі зацікавлення у Франції в 1850-1860-х рр. 598

5. 10. Звернення до історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творах французьких славістів останньої третини ХІХ ст. Посилення впливу української наукової думки на французьку історіографію питання 616

Розділ 6. Минуле України козацького періоду в новітній французькій історіографії 637

6. 1. Віддзеркалення козацької тематики у французькій культурі ХХ – початку ХХІ ст. 637

6. 2. Вплив наукової діяльності Грушевського та інших українських істориків на розвиток французьких наукових досліджень України козацької доби в першій половині ХХ ст. 642

6. 3. Роль Ілька Борщака у розвитку французьких наукових досліжень історії України козацької доби 665

6. 4. Україна часів Мазепи у висвітленні Клода Норманна 673

6. 5. Україна ХVІ-ХVІІІ ст. у сучасній французькій історіографії 684

6. 6. Внесок українських діаспорних істориків і науковців з Великої України в розвиток вивчення минулого України козацької доби у Франції в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 703

Висновки 713

Література 722

Іменний покажчик 779


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c.