Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2.3.4. Перелік використаних та рекомендованих джерел:

Парнікоза І.Ю.

При підготовці розділу використано фото Атамась Н., Войцехівського К., Сьлєнзак-Парнікоза А., Вишневського Д., а також з мережі Інтернет. Автор дякує за корекцію матеріалу Г. Заворотній.

Безусько А.Г., Гречишкіна Ю.В., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Палеоботанічні дослідження відкладів пізньольодовиков`я та голоцену Київщини // Укр. ботан. журн. -2008. – Т. 65, №5 – С. 633-643.

Безусько Л. Г., Мосякін С.Л., Безусько A. Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. ¬ К.: Альтерпрес– 2011. – 448 с.

Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева. – К., 1991. – с. 58.

Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка, 1991. – 320 с.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины. Х век-1980. Издание второе, дополненое. Серия: История охраны природы. Вып. 24, 2001. – 544 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст.- Київ: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Вовк Д., Стеклов А. Некоторые киевские тайны. – Ч. 1. Левобережье. – К., 2002. – 101 c.

Вортман, Д. Я. Читаючи топонімічний довідник [Критика та коментарі до книжки " Київ. Короткий топонімічний довідникт / Укл. Л. Пономаренко, О. Різник. – К., 2003] / Д. Я. Вортман. 2007 – С .261-325.

Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городок под Киевом // Труды Киевской духовной академии.— 1890.— Т. 1.— № 2.— C. 228-250. (Див. укр. переклад частини документу у додатку).

Гречишкіна Ю.В. Природна флора судинних рослин м. Києва. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. 03.00.05.- ботаніка. –К.-2010 – 358 c.

Дзівалтовський В.І. Дніпровська ділянка Поясу бойової слави: Жуків острів. – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 26 с.

Желєзняк І. Выдобычь // Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. / Відп. ред. О.С.Стрижак. – К.: «Наукова думка», 1985. – С. 38.

Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи – 2-е изд. – Л.: Колос, 1964. – 752 с.

Загороднюк І. В. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції до її урбанізації // Вестник зоологии. – Т. (37)-№6 -2003- С. 29-38.

Заика А. Кто спасет красавицу Лыбедь? // Вокург света. – октябрь 2005. – C. 6-21.

Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

История Киева. Т.1: Древний и средневековый Киев. – К., 1963 – C. 25.

Івакін В.Г. Християнські поховальні пам’ятки давньоруського Києва – К.: КИТ – 2008. – 272 с.

Івакін Г.Ю. Довідка про історико-археологічну цінність Труханового острова. Лист до Київського еколого-культурного центру, 2003 (архів І.Ю. Парнікози).

Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва ХІІІ-середини ХVІ ст. (історико-топографічні нариси). – К. – 1996. – 272 с.

Івакін Г.Ю. Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г., Геєць В., Івакін Г. та ін. – К.: Фенікс, 2012.-424 с.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Каргер М. К. Древний Киев, т. 2. Памятники Киевского зодчества X-XIII вв. – Москва; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 662 с.

Каталог млекопитающих СССР (плиоцен-современность). – Л.:Наука, 1981. – 456 с.

Киев, его святыни, древности достопамятности и сведения необходимые для его почитателей и путешественников / Чл. Импер. Географ. и Археол. общества Н. Сементовского. – Киев, 1881. – С. 6-7.

Киев: Энциклопедический справочник. Изд. ІІІ, доп./Под ред. Кудрицкого А.В. – К.: Укр. Сов. энциклопедия, 1986. – 701 с.

Київ Х-ХІІІ ст.: Карта-реконструкція/Авт. О. Кутовий, В. Розенберг, консульт. П. Толочко. – К.: Мистецтво, 1988.

Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)/Під. ред. Кудрицького О.В. – К.: Головна редакція УРЕ, 1982. – 232 с.

Клімовський С. І. Соціальна топографія Києва ХVІ-середини ХVІІ ст. – К.: Стилос, 2002. – 230 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. VII. – К.: Купола, 2008. – 596 с.

Комар А.В. Киев и правобережное Приднепровье // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. – М.-Вологда: Древности Севера, 2012. – 496 с.

.

Коринный Н.Н. Переяславская земля Х- первая половина ХІІІ века. –К.: Наукова Думка. – 1992. – 312 с.

Короткий енциклопедичний словник з культури. — К.: Україна, 2003.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. Серія Україна крізь віки. Т.5. Видавничий дім «Альтернативи». – Київ – 1998. – 335 с.

Красовский И. С. Некоторые особенности градостроительной структуры Киева середины ХІІ в. Архитектурное наследство. – 25. –М.: Стройиздат, 1976. – С. 12-18.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця.— К.: Дніпро, 1989.— XVI+591 с.

Милецкий А.М., Толочко П.П. Парк-музей "Древний Киев". – К. Наук. думка., 1989. – 152 с.

Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. — К., 1975. — С. 80-107.

Моця О. Дніпровська Русь – К.: Стародавній світ. – 2013. – 230 с.

Новое в археологии Киева/Под ред. Толочко П.П., Высоцокого С.А., Боровского Я.Е. – К.: Наукова думка, 1981. – 453 с.

Орлов Р., Терпиловський Р. Давній Вишгород: Проспект. Виставка нових археологічних матеріалів до 1050-річчя першої згадки Вишгорода у літопису і 25-річчя району і райцентру. – Вишгород, 1998. – 35 с.

Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / Горбик В.О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л.О., Денисенко Г.Г., Катаргіна Т.І., Титова О.М., Пархоменко М.Т., Федорова Л.Д., Чешко В.М. – К., 2007. – 277 с.

Пашкевич Г.А. Палеоботанические исследования в области славянской археологии // Труды V Международного Конгресса археологов–славистов. – К., 1988. – Т. 4: Древние славяне. –С. 169–174.

Пашкевич Г.О. Палеоетноботанічні дослідження давньоруського часу та середньовіччя на території України // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. – К., 2010. – С. 477–483. – (Археологія і давня історія України. Вип. 1).

Пашкевич Г.О. Хліб давньої України – К., 2012. – 160 с.

Пачкова С.П. Територія Києва на рубежі нашої ери // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – с. 202-204.

Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897, с. 37-40.

Повесть временных лет. «Изборник» (Сборник произведений C. 28-91.

Пономарьов А., Артюр Л., Бетехтіна Т., та ін. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь. -1993. – 255 с.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. — К.: Видавницво «Павлім», 2003. — 124 с.

Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К.: Кий, 1997. – 371 с.

Романчук С.П. До історико-ландшафтних реконструкцій стародавнього Києва // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. – Вип. 2 (70). – С. 194-201.

Романчук С. П., Тараненко С.П. Досвід реконструкції давнього рельєфу та давньої гідромережі київського Подолу. В збірнику «Міста давньої Русі». Стародавній світ. – Київ. 2014 – С. 331-338.

Сагайдак М.А. Городище, селище, 11-13 ст. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга I, частина I (А—Л). – К., 1999. – C. 323.

Сагайдак М.А. Муромець, городище, 12-13 ст. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга I, частина II (М—С). – К., 2004. – С. 799

Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ: проблеми топографії, стратиграфії, хронології / АН УРСР ; Ін-т археології. – К. : Наук. думка, 1991. – 165 с.

Сагайдак М.А. Городець на Радосині // Історія Русі-України (Історико-археологічний збірник).— К., 1998.— C. 229-236.

Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Вергун О.І. Нові дослідження торгівельно-ремісничих садиб давньокиївського Подолу // Археологічні дослідження в Україні (далі – АДУ) 2008. – К., 2009. – С. 264–267.

Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Комар О.В., Вергун О.І. Дослідження давньоруських садиб на Спаській, 35 у м. Київ // АДУ 2011. – К.,2012. – С. 265–268.

Слуцкая летопись // ПСРЛ.— Т. 35. Летописи белорусско-литовские.— М.: Наука, 1980.— С. 68-84].

Смаль О. Л. Мікротопоніми міста Києва Оболоння та Оболонь //Вісник Київського інституту "Слов'янський університет". – Випуск 3. Філологія. – К., 1999. – С.143-151.

Смаль О. Л. Назва Труханів острів: семантика та структура // Система і структура східнослов'янських мов: Зб.наук. праць. – К.: Знання України, 2004. – С.136-140.

Смаль О. Л. Походження мікротопоніма Долобське // Мовознавство. – 2000. – № 4-5.-С.66-71.

Смаль О. Л. Студії з ономастики та етимології. – Київ: Пульсари, 2008. – С. 171-177.

Тараненко С.П. T19 Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток. — Варшава, 2006. — 164 с. + 8 с. вкл.

Тараненко С. Могильники давньоруського Подолу Києва в його планувальній структурі // Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :на пошану Михайла Рожка.– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 348-357.

Тараненко С.П. Паркан – один з основних елементів планувальної структури давньоруського Подолу Києва // Слов’яни і Русь: археологія та історія. – К., 2013. –С.319. – Рис. 13.

Телегин Д. Я. Бронзовый идол, найденый на Трухановом острове в Киеве // Археологические открытия 1966 года. – М., 1967. – C. 250-252.

Терпіловський Р.В. Давні слов'яни та їхні сусіди // Археологія України: Курс лекцій/За ред. Залізняка Л.Л. – К.: Либідь, 2005. – C. 344-427.

Терпіловський Р.В. Давні слов'яни та їхні сусіди на межі ер та в першій половині І тисячоліття н.е. // Україна: Хронологія розвитку. Т.I. – К.: КВІЦ, 2007. –C. 460-515.

Толочко А.П. Очерки начальной руси. – Киев; Санкт-Петербург: Лаурус, 2015. – 336 с.

Толочко П. П., Крижицький С. Д., Мурзін В. Ю. та ін. Давня історія України. К.: Либідь. — т.1, — 240 с.

Толочко П.П. Історична топографія м. Києва. – К.: Наукова думка, 1970. – 217 с.

Хамайко Н.В. Майстерня ХІІ – поч. ХІІІ ст. з обробки бурштину на Київському Подолі // Бурштиновий шлях – істо- рія і сучасність: Збірник тез матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Український буршти- новий світ. – Рівне, 2011. – С. 33–34.

Храми Києва. Енциклопедія. 2 видання (на компакт-диску). – 2001.

Шарлемань М. В. Долобськ і Золоча – забуті історичні пам’ятки в околицях Києва // НБУ. Інститут рукописів. – Ф. №49, №13. – Ст. 25.10.1959. – 8 аркуш.

Шарлемань Н.В. Природа и люди Киевской Руси/Составитель В.Е. Борейко, комментарии В.Н. Грищенко. – (Сер: История охраны природы. Вып. 13). – 1997. – 166 с.

Шероцкий К.В. Киев: Путеводитель. – К.: Изд-во В.С. Кульженко, 1917. – 346 с.

Chełm i Chełmskie w dziejach. Pod redakcją Ryszarda Szczygła. Chełm, 1996. – 440 s.

Khamaiko N.V., Komar O.V. The stratigraphy of the riverside area of Kiev Podol (excavations at the 35, Spaska str.) // Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. International conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20–24, 2012. Extended abstracts. – Moscow; Smolensk, 2012. – P. 132–135.

Sahaydak M. 2005. Medieval Kiev from the Perspective of an Archaeological Study of the Podil District // Ruthenica. – Vol. 4. – С. 138–160. – Fig. 5, 7.